Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 537931 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4365 on: July 22, 2016, 10:05:58 AM »
Verse 578:


சொல்லரச ருடன்கூடப் பிள்ளை யாரும்
    தூமணிநீர் மறைக்காட்டுத் தொல்லை மூதூர்
மல்குதிரு மறுகின்கட் புகுந்த போது
    மாதவர்கள் மறையவர்கள் மற்று முள்ளோர்
எல்லையில்லா வகைஅரஎன் றெடுத்த ஓசை
    இருவிசும்பும் திசையெட்டும் நிறைந்து பொங்கி
ஒல்லொலிநீர் வேலையொலி அடக்கி விண்மேல்
    உம்பர்நாட் டப்புறத்தும் உற்ற தன்றே.When the godly child and the Sovereign of Speech
Entered the hoary town of Maraikkaadu
Girt with the sea abounding in gems
Of purest ray serene,
Great tapaswis, Brahmins and others
Chanted immeasurably aloud: "Hara, Hara!"
This filled the skies and the eight directions,
And reverberated; it even quelled the noisy din
Of the sea, and passed beyond the ethereal world too.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4366 on: July 22, 2016, 10:08:25 AM »
Verse  579:


அடியவரும் பதியவரும் மருங்கு போற்ற
    அணிமறுகின் ஊடெய்தி அருகு சூழ்ந்த
கொடிநுடங்கு செழுந்திருமா ளிகையின் முன்னர்க்
    கோபுரத்தைத் தாழ்ந்திறைஞ்சிக் குறுகிப் புக்கு
முடிவிலிமை யவர்முனிவர் நெருங்குந் தெய்வ
    முன்றில்வலம் கொண்டுநேர் சென்று முன்னாள்
படியின்மறை அருச்சித்துக் காப்புச் செய்த
    பைம்பொன்மணித் திருவாயிற் பாங்கு வந்தார்.Praised by the circling servitors and the dwellers
Of the town, they passed through the beauteous streets
And came to the tower fronting the shrine
Near whose sides flags fluttered; bowing low
Thither, they moved in, circumambulated
The sacred court where would throng immortal Devas
And saints, and came straight near unto
The beauteous entrance inlaid with gold and gems;
It was here, of yore, the Vedas performed their Pooja
And then closed the doors of the entrance.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4367 on: July 22, 2016, 10:10:54 AM »
Verse  580:


அருமறைகள் திருக்காப்புச் செய்து வைத்த
    அக்கதவந் திறந்திடஅம் மறைகளோதும்
பெருகியஅன் புடைஅடியார் அணைந்து நீக்கப்
    பெறாமையினால் அன்றுமுத லாகப் பின்னை
ஒருபுடைஓர் வாயில்அமைத் தொழுகுந் தன்மை
    உள்ளபடி கேட்டருளி உயர்ந்த சண்பைத்
திருமறையோர் தலைவர்வியப் பெய்தி நின்று
    திருநாவுக் கரசருக்குச் செப்பு கின்றார்.


Since the time the Vedas locked the doors,
No servitor, at once steeped in ever-increasing love
And the Vedas, had come to open the doors.
So from that day, ingress was through an entrance
Provided for this purpose; when the chief
Of the sacred Brahmins of lofty Sanbai heard this
He marveled; addressing Thirunaavukkarasar, he said;


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4368 on: July 22, 2016, 10:13:27 AM »
Verse 581:அப்பரே வேதவனத் தையர் தம்மை
    அபிமுகத் திருவாயில் திறந்து புக்கே
எப்பரிசும் நாம்இறைஞ்ச வேண்டும் நீரே
    இவ்வாயில் திருக்காப்பு நீங்குமாறு
மெய்ப் பொருள்வண் டமிழ்பாடி அருளும் என்ன
    விளங்குமொழி வேந்தரது மேற்கொண் டென்னை
இப்பரிசு நீரருளிச் செய்தீ ராகில்
    இதுசெய்வேன் எனப்பதிகம் எடுத்துப் பாட."O father, open, we should somehow, the doors
Of the entrance that fronts the Great One
Of Vedavanam and adore the Lord; may you
Yourself be pleased to hymn, in truthful
And bounteous Tamizh, to unbar the doors."
Thus told, the Monarch of Vedic words, expressed
His assent thus: "If you graciously tell me to do so,
I will do it." Then he began to hymn his decade.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 22, 2016, 10:16:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4369 on: July 23, 2016, 09:27:05 AM »
Verse  582:


பாடியஅப் பதிகப்பாட் டான பத்தும்
    பாடல்நிரம் பியபின்னும் பைம்பொன் வாயிற்
சேடுயர்பொற் கதவுதிருக் காப்பு நீங்காச்
    செய்கையினால் வாகீசர் சிந்தை நொந்து
நீடுதிருக் கடைக்காப்பில் அரிது வேண்டி
    நின்றெடுக்கத் திருக்காப்பு நீக்கங் காட்ட
ஆடியசே வடியார்தம் அடியார் விண்ணோர்
    ஆர்ப்பெழுந்த தகிலாண்டம் அனைத்தும் மூழ்க.He sang all the ten hymns of the decade; yet
The glorious doors decked with gold
Of the golden threshold, would not open;
Distressed in mind when Vaakeesar invoked
The Lord, heart and soul, in the envoi,
The doors flung open; the din then raised
By the servitors of the Lord-Dancer and the celestial beings,
Filled all the worlds of the universe.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4370 on: July 23, 2016, 09:29:20 AM »
Verse 583:


மற்றது கண்ட போதே வாக்கின்மன்
    னவரை நோக்கிப்
பொற்புறு புகலி மன்னர் போற்றிட
    அவரும் போற்றி
அற்புத நிலையி னார்கள் அணிதிரு
    மறைக்கா டாளுங்
கொற்றவர் கோயில் வாயில் நேர்வழி
    குறுகிப் புக்கார்.The very moment when the Prince of Pukali
Witnessed the opening of the doors, he hailed
The Sovereign of Speech, he too hailed the godly child;
They both experienced a wondrous beatitude;
Then they entered the inner shrine of the Lord-Ruler
Of Tirumaraikkaadu through the direct entrance.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2016, 09:31:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4371 on: July 23, 2016, 09:32:43 AM »
Verse 584:


கோயிலுட் புகுவார் உச்சி
    குவித்தசெங் கைக ளோடும்
தாயினும் இனிய தங்கள்
    தம்பிரா னாரைக் கண்டார்
பாயுநீர் அருவி கண்கள்
    தூங்கிடப் படியின் மீது
மேயின மெய்ய ராகி
    விதிர்ப்புற்று விரைவின் வீழ்ந்தார்.With their roseate hands folded above their heads
They moved in and beheld the Lord, dearer
Than one?s own mother; tears cascaded from their eyes; they fell
Prostrate on the ground and experienced a mystical tremendum.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4372 on: July 23, 2016, 09:34:59 AM »
Verse  585:


அன்பினுக் களவு காணார்
    ஆனந்த வெள்ளம் மூழ்கி
என்புநெக் குருக நோக்கி
    இறைஞ்சிநேர் விழுந்த நம்பர்
முன்புநிற் பதுவும் ஆற்றார்
    மொழிதடு மாற ஏத்தி
மின்புரை சடையார் தம்மைப்
    பதிகங்கள் விளம்பிப் போந்தார்.


They knew not the bournes of their love, they were
Immersed in the sea of bliss; their very bones
Melted as they beheld the Lord; they prayed fervently;
Again and again they fell on the floor and rose up;
They could not even stand before the Lord; their hailing words
Became incoherent; then in divine decades, they
Hymned the Lord whose matted hair-- lightning-like--,
Flashes, and moved out.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4373 on: July 23, 2016, 09:37:05 AM »
Verse  586:


புறம்புவந் தணைந்த போது
    புகலிகா வலரை நோக்கி
நிறங்கிளர் மணிக்க பாடம்
    நீக்கமும் அடைப்பும் நிற்கத்
திறந்தவா றடைக்கப் பாடி
    யருளும்நீர் என்றார் தீய
மறம்புரி அமணர் செய்த
    வஞ்சனை கடக்க வல்லார்.


As they stepped out of the entrance, he that
Beyond the truculence of the evil and sinning
Samanas, addressing the Prince of Pukali, said:
"That the opening and closing of the doors inlaid
With iridescent gems, may become customary,
Be pleased to hymn the closure of the opened doors."

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2016, 09:38:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4374 on: July 23, 2016, 09:39:37 AM »
Verse 587:


அன்றர சருளிச் செய்ய
    அருமறைப் பிள்ளை யாரும்
வென்றிவெள் விடையார் தம்மை
    விருப்பினாற் சதுரம் என்னும்
இன்றமிழ்ப் பதிகப் பாடல்
    இசைத்திட இரண்டு பாலும்
நின்றஅக் கதவு காப்பு
    நிரம்பிட அடைத்த தன்றே.Thus told graciously by Arasu, the godly child
Well-versed in the Vedas, hailed in love the Lord
Whose mount is the victorious Bull, in a decade
Beginning with the word ?Chaturam?; even as he sang
The first verse of the sweet and dulcet decade
Of Tamizh, the wide-open doors closed shut.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2016, 09:41:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4375 on: July 23, 2016, 09:42:14 AM »
Verse 588:


அடைத்திடக் கண்டு சண்பை
    ஆண்டகை யாரும் அஞ்சொல்
தொடைத்தமி ழாளி யாருந்
    தொழுதெழத் தொண்டர் ஆர்த்தார்
புடைப்பொழிந் திழிந்த தெங்கும்
    பூமழை புகலி வேந்தர்
நடைத்தமிழ்ப் பதிக மாலை
    நிரம்பிட நவின்று போற்றி.


Witnessing the closing of the doors, the great one
Of Sanbai and the Ruler of beauteous Tamizh
Prostrated on the floor and rose up; the servitors
Raised an uproar; on all sides it showered flowers;
The Prince of Pukali continued to sing
The exemplary Tamizh decade and completed it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2016, 09:44:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4376 on: July 23, 2016, 09:45:15 AM »
Verse  589:


அத்திரு வாயில் தன்னில்
    அற்றைநாள் தொடங்கி நேரே
மெய்த்திரு மறைகள் போல
    மேதினி புக்குப் போற்ற
வைத்தெதிர் வழக்கஞ் செய்த
    வரம்பிலாப் பெருமை யோரைக்
கைத்தலங் குவித்துத் தாழ்ந்து
    வாழ்ந்தது கடல்சூழ் வையம்.


From that day, like the truth-incarnate Vedas,
Devotees could straight proceed to the inner sanctum,
In the years to come also, this became the custom;
All this was made possible by the two whose glory
Is boundless; men, on this sea-girt earth
Adored these two with folded hands and flourished.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2016, 09:46:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4377 on: July 23, 2016, 09:47:50 AM »
Verse  590:


அருமறை யான வெல்லாம்
    அகலிரு விசும்பில் ஆர்த்துப்
பெருமையின் முழங்கப் பஞ்ச
    நாதமும் பிறங்கி ஓங்க
இருபெருந் தகையோர் தாமும்
    எதிரெதிர் இறைஞ்சிப் போந்து
திருமடங் களின்முன் புக்கார்
    செழும்பதி விழவு கொள்ள.


To the loud and glorious chanting of the Vedas and their
Six components that resounded in the spacious skies
And to the resounding of the five celestial Tuntupis,
The two great ones paid obeisance to each other
And entered their respective Matams; the beauteous city
Celebrated their glory in great festivity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 23, 2016, 09:49:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4378 on: July 23, 2016, 09:50:14 AM »
Verse 591:


வேதங்கள் எண்ணில் கோடி
    மிடைந்துசெய் பணியை மிக்க
ஏதங்கள் நம்பால் நீப்பார்
    இருவருஞ் செய்து வைத்தார்
நாதங்கொள் வடிவாய் நின்ற
    நதிபொதி சடையார் செய்ய
பாதங்கள் போற்றும் மேலோர்
    பெருமையார் பகரும் நீரார்.


What the countless billions of Vedas conjointly wrought,
The two great ones, who came to be born, to do away
With all our flaws, had performed;,
The Lord's form is that of Naada; He bears
On His matted hair the river;
Whoever is so blessed as to articulate adequately
The glory of the lofty ones that hail
The roseate feet of Siva?

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4379 on: July 24, 2016, 09:02:30 AM »
Verse 592:


திருமறை நம்பர் தாமுன்
    பருள்செய்த அதனைச் செப்பும்
ஒருமையில் நின்ற தொண்டர்
    தம்பிரா னார்பால் ஒக்க
வரும்அருட் செய்கை தாமே
    வகுத்திட வல்லோ ரென்றால்
பெருமறை யுடன்மெய்த் தொண்டர்க்
    கிடையீடு பெரிதா மன்றே."The Lord, of yore, authored the Vedas;
The servitor
(godly child) sings those Vedas
(In Tamizh) with total merger with Siva,
Ha, he can act like the very grace of the lord;
Lo, the difference between the true servitor
Of the immense Vedas
(godly child)
And me! It is great indeed!"


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 24, 2016, 09:05:15 AM by Subramanian.R »