Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562282 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4350 on: July 21, 2016, 10:33:04 AM »
Verse  562:


மண்ணின் மிசை வான்பொய்த்து நதிகள் தப்பி
    மன்னுயிர்கள் கண்சாம்பி உணவு மாறி
விண்ணவர்க்குஞ் சிறப்பில்வரும் பூசை யாற்றா
    மிக்கபெரும் பசியுலகில் விரவக் கண்டு
பண்ணமரும் மொழியுமையாள் முலையின் ஞானப்
    பாலறா வாயருடன் அரசும் பார்மேல்
கண்ணுதலான் திருநீற்றுச் சார்வி னோர்க்கும்
    கவலைவரு மோஎன்று கருத்திற் கொண்டார்.


It ceased to rain; rivers ran dry; lives on earth
Languished with lack-luster eyes and without food;
Even Poojas to the Devas could not be performed;
Great hunger swept the world: witnessing this plight,
The godly child--whose lips are ever fragrant
With the Milk of Gnosis, yielded by the breasts
Of Umai whose speech is music--,
And Arasu thought thus: "Will in this world
Sorrow ever assail the devotees whose Palladium
Is the holy ash of the triple-eyed Lord?"   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 21, 2016, 10:35:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4351 on: July 21, 2016, 10:36:47 AM »
Verse 563:


வானாகி நிலனாகி அனலு மாகி
    மாருதமாய் இருசுடராய் நீரு மாகி
ஊனாகி உயிராகி உணர்வு மாகி
    உலகங்கள் அனைத்துமாய் உலகுக் கப்பால்
ஆனாத வடிவாகி நின்றார் செய்ய
    அடிபரவி அன்றிரவு துயிலும் போது
கானாடு கங்காளர் மிழலை மூதூர்
    காதலித்தார் கனவில்அணைந் தருளிச் செய்வார்.


As they adored the roseate feet of the Lord--
Who is space, earth, fire, wind, sun and moon,
Water, flesh, life, consciousness, all the worlds
And the flawless forms beyond the universe--,
And slumbered that night, the Dancer in God's Acre,
The Lord that loves to abide at hoary Mizhalai,
Graced them thus in their dream.   

Arunachala Siva.


.
« Last Edit: July 21, 2016, 10:39:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4352 on: July 21, 2016, 10:40:28 AM »
Verse  564:


உலகியல்பு நிகழ்ச்சியால் அணைந்த தீய
    உறுபசிநோய் உமையடையா தெனினும் உம்பால்
நிலவுசிவ நெறிசார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம்
    நீங்குதற்கு நித்தம் ஒரோர் காசு நீடும்
இலகுமணிப் பீடத்துக் குணக்கும் மேற்கும்
    யாமளித்தோம் உமக்கிந்தக் காலந் தீர்ந்தால்
அலகில்புக ழீர்தவிர்வ தாகும் என்றே
    அருள்புரிந்தார் திருவீழி மிழலை ஐயர்.


"The evil malady of hunger, an outcome
Of the phenomenal world, shall not afflict you at all;
Yet to relieve the distress of those devotees
Poised in Sivaneri and who are with you, We will daily
Place for each of you a gold coin on the bali-pita
In the east as well as the west; O you
Of endless glory, when the period of famine
Comes to an end, this too will cease."
Thus the Great One of Tiruveezhimizhalai graced them.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 21, 2016, 10:42:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4353 on: July 21, 2016, 10:42:52 AM »
Verse 566:தம்பிரான் அருள் புரிந்து கனவின் நீங்கச்
    சண்பையார் இளவேறு தாமு ணர்ந்து
நம்பிரான் அருள்இந்த வண்ணம் என்றே
    நாவினிசை யரசரொடுங் கூட நண்ணி
வம்புலா மலரிதழி வீழி நாதர்
    மணிக்கோயில் வலஞ்செய்யப் புகுந்த வேலை
அம்பிகா பதியருளால் பிள்ளை யார்தாம்
    அபிமுகத்துப் பீடிகைமேற் காசு கண்டார்.As the Lord that graced him in his dream vanished,
The lion cub among the dwellers of Sanbai,
Woke up and wondered thus: "O the grace of our Lord!"
With the Sovereign of tuneful Tamizh as he went round
The beauteous temple of Veezhinaathar decked with fragrant
Konrai flowers, and moved in, he beheld
By the grace of the Lord of the Goddess, a coin of gold
On the (eastern) bali-pita fronting the Lord's presence.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 21, 2016, 10:46:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4354 on: July 21, 2016, 10:45:55 AM »
Verse  567:நாவினுக்கு வேந்தர்திரு மடத்திற் தொண்டர்
    நாட்கூறு திருவமுது செய்யக் கண்டு
சேவுகைத்தார் அருள்பெற்ற பிள்ளை யார்தந்
    திருமடத்தில் அமு தாக்கு வாரை நோக்கித்
தீவினைக்கு நீர்என்றும் அடைவி லாதீர்
    திருவமுது காலத்தால் ஆக்கி இங்கு
மேவுமிக்க அடியவருக் களியா வண்ணம்
    விளைந்தவா றென்கொலோ விளம்பும் என்றார்.


The godly child noticed that the devotees at the holy Matam
Of the Sovereign of Speech; were fed in the forenoon;
So he that was blessed by the Lord whose mount is the Bull
Addressing the cooks in his hallowed Matam, said:
"You will not give room for deeds of evil; will you?
But you do not complete your cooking to feed
The devotees in time; what may the reason be? Tell me."   

Arunachala Siva.« Last Edit: July 21, 2016, 10:49:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4355 on: July 21, 2016, 10:50:46 AM »
Verse 568:


திருமறையோர் தலைவர்தாம் அருளிச் செய்யத்
    திருமடத்தில் அமுதமைப்போர் செப்பு வார்கள்
ஒருபரிசும் அறிந்திலோம் இதனை உம்மை
    உடையவர்பாற் பெறும்படிக்கா சொன்றுங் கொண்டு
கருதியஎல் லாங்கொள்ள வேண்டிச் சென்றால்
    காசுதனை வாசிபட வேண்டும் என்பார்
பெருமுனிவர் வாகீசர் பெற்ற காசு
    பேணியே கொள்வரிது பிற்பா டென்றார்.

When thus questioned by the chief of the sacred Brahmins,
The cooks of the holy Matam spake thus:
"We do not know; if with the coin received
From your Deity when the needed provision is sought
To be bought, the money-changers demand a discount;
They however willingly accept the coin of the great Muni--
Vaakeesar--, at par; this perhaps accounts for the delay."


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 21, 2016, 10:52:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4356 on: July 21, 2016, 10:54:17 AM »
Verse 569:


திருஞான சம்பந்தர் அதனைக் கேட்டுச்
    சிந்திப்பார் சிவபெருமான் நமக்குத் தந்த
ஒருகாசு வாசிபட மற்றக் காசு
    நன்றாகி வாசிபடா தொழிவான் அந்தப்
பெருவாய்மைத் திருநாவுக் கரசர் தொண்டால்
    பெறுங்காசாம் ஆதலினாற் பெரியோன் தன்னை
வருநாள்கள் தருங்காசு வாசி தீரப்
    பாடுவன்என் றெண்ணிஅது மனத்துட் கொண்டார்.


Tiru Jnaanasambandhar heard them and mused thus:
"Of the two coins granted to us by Lord Siva,
One suffers a discount and the other none at all;
Well, the reason is obvious; the coin received
By Tirunaavukkarasar, poised in great truth,
Is for the service he renders; I will sing the Great One
To grant me in days to come a coin of similar touch
And without difference." Thus he resolved in his mind.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 21, 2016, 10:56:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4357 on: July 21, 2016, 10:57:11 AM »
Verse  570:

மற்றைநாள் தம்பிரான் கோயில் புக்கு
    வாசிதீர்த் தருளும்எனப் பதிகம் பாடிப்
பெற்றபடி நற்காசு கொண்டு மாந்தர்
    பெயர்ந்துபோய் ஆவணவீ தியினிற் காட்ட
நற்றவத்தீர் இக்காசு சால நன்று
    வேண்டுவன நாந்தருவோம் என்று நல்க
அற்றைநாள் தொடங்கிநாட் கூறு தன்னில்
    அடியவரை அமுதுசெய்வித் தார்வ மிக்கார்.


On the following day he went to the Lord?s temple
And sang the decade in which he invoked Him to set
At nought the difference, and grace him; with the coin
Thus blessed, his retinue moved out and presented it
To the money-changers cum merchants;
Beholding it they said: O great tapaswis! this coin
Is indeed good, very good; we will give you all you need.?
They gave them the needed provision; from that day
They fed the devotees sumptuously in the forenoon,
And flourished in devotion.


Arunachala Siva.


« Last Edit: July 21, 2016, 10:58:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4358 on: July 21, 2016, 10:59:59 AM »
Verse  571:

அருவிலையிற் பெறுங்காசும் அவையே யாகி
    அமுதுசெய்யத் தொண்டர்அள விறந்து பொங்கி
வருமவர்கள் எல்லார்க்கும் வந்தா ருக்கும்
    மகிழ்ந்துண்ண இன்னடிசில் மாளா தாகத்
திருமுடிமேல் திங்களொடு கங்கை சூடும்
    சிவபெருமான் அருள்செய்யச் சிறப்பின் மிக்க
பெருமைதரு சண்பைநகர் வேந்தர் நாவுக்
    கரசர்இவர் பெருஞ்சோற்றுப் பிறங்கல் ஈந்தார்.


Those were coins of inestimable value; for getting fed
Innumerable devotees thronged to their Matams;
To the new comers and to the other, food was served
In joy; it suffered no deficit; thus Lord Siva
Who wears on His crest the crescent and the Ganga,
Graced them; the Prince of Sanbai of excelling glory
And Naavukkarasar provided
(for the devotees)
Mountains of nectarean food.


Arunachala Siva.


« Last Edit: July 21, 2016, 11:01:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4359 on: July 22, 2016, 09:47:18 AM »
Verse  572:அவனிமிசை மழைபொழிய உணவு மல்கி
    அனைத்துயிருந் துயர்நீங்கி அருளி னாலே
புவனமெலாம் பொலிவெய்துங் காலம் எய்தப்
    புரிசடையார் கழல்பலநாள் போற்றி வைகித்
தவமுனிவர் சொல்வேந்த ரோடுங் கூடத்
    தம்பிரான் அருள்பெற்றுத் தலத்தின் மீது
சிவன்மகிழுந் தானங்கள் வணங்கப் போவார்
    தென்திருவாஞ் சியமூதூர் சென்று சேர்ந்தார்.It rained; food-stuff increased; all lives stood
Cured of their distress; now came the time, when
By the Grace of Grace, all the world began to glow
In splendor; the godly child hailing the feet
Of the Lord of matted hair, sojourned there
For many a day; then blessed with the Lord's leave
And with the saintly tapaswi, the Sovereign of Speech
He fared forth to the shrines where Siva abides in joy,
And adored Him there and eventually arrived
At the hoary town Tiruvaanjiyam in the south.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 22, 2016, 09:49:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4360 on: July 22, 2016, 09:50:23 AM »
Verse  573:நீடுதிரு வாஞ்சியத்தில் அமர்ந்த முக்கண்
    நீலமிடற் றருமணியை வணங்கிப் போற்றிப்
பாடொலிநீர்த் தலையாலங் காடு மாடு
    பரமர்பெரு வேளூரும் பணிந்து பாடி
நாடுபுகழ்த் தனிச்சாத்தங் குடியில் நண்ணி
    நம்பர்திருக் கரவீரம் நயந்து பாடித்
தேடுமறைக் கரியார்தம் விளமர் போற்றித்
    திருவாரூர் தொழநினைந்து சென்று புக்கார்.
In ever-during Tiruvaanjiyam he hailed the Lord
Of triple eyes and blue throat, verily a rare gem;
He adored Him in Talayaalangkaadu of rich
And roaring waters and Peruvelur where
The Lord willingly abides, and hymned Him;
He came to peerless and glorious Saatthangkudi
And also to the Lord?s Tirukkaraveeram;
He hymned Him; then he hailed Vilamar where is enshrined
The Lord who is inaccessible to the rare Vedas
That for ever ply their quest after Him; impelled
By a desire to adore Tiruvaaroor, he moved into that town.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 22, 2016, 09:51:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4361 on: July 22, 2016, 09:52:48 AM »
Verse 574:


நம்பர்மகிழ் திருவாரூர் வணங்கிப் போந்து
    நலங்கொள்திருக் காறாயில் நண்ணி யேத்தி
பைம்புனல்மென் பணைத்தேவூர் அணைந்து போற்றி
    பரமர்திரு நெல்லிக்காப் பணிந்து பாடி
உம்பர்பிரான் கைச்சினமும் பரவித் தெங்கூர்
    ஓங்குபுகழ்த் திருக்கொள்ளிக் காடும் போற்றிச்
செம்பொன்மதில் கோட்டூரும் வணங்கி யேத்தித்
    திருமலிவெண் டுறைதொழுவான் சென்று சேர்ந்தார்.


He adored Tiruvaaroor where the Lord gladly abides,
And moved out; he came to Tirukkaaraayil,
The abode of well-being, and adored and hymned the Lord;
He came to Thevoor girt with well-watered fields
And worshipped the Lord; hailing and hymning
The Lord's Tirunellikkaa he came to Kaicchinnam
Of the Lord of gods and hailed Him;
Reaching Thengkoor and Tirukkollikkaadu of soaring glory,
He adored the Lord there; at Kottur girt
With great walls that were decked with ruddy gold,
He adored the Lord; then to worship the Lord
At divine Venthurai he came thither.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 22, 2016, 09:54:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4362 on: July 22, 2016, 09:55:25 AM »
Verse  575:மற்றவ்வூர் தொழுதேத்தி மகிழ்ந்து பாடி
    மாலயனுக் கரியபிரான் மருவுந் தானம்
பற்பலவும் சென்று பணிந் தேத்திப் பாடிப்
    பரவுதிருத் தொண்டர்குழாம் பாங்கின் எய்தக்
கற்றவர்வாழ் தண்டலைநீள் நெறியுள் ளிட்ட
    கனகமதில் திருக்களருங் கருதார் வேள்வி
செற்றவர்சேர் பதிபிறவும் சென்று போற்றித்
    திருமறைக்காட்டதன் மருங்கு சேர்ந்தா ரன்றே.Having adored and hymned the Lord there,
He visited many other shrines and there adored
The Lord inaccessible to Vishnu and Brahma,
And hymned Him; circled by the devotee-throngs
He visited Tandalaineellneri where abide
The learned, and also other shrines and adored
The Lord there; he hailed Tirukkalar
Girt with auric, fort-like walls, and other shrines
Where the Lord that smote the sacrifice of the foes,
Abides, and hailed Him; then he fared forth
And came near Tirumaraikkaadu.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4363 on: July 22, 2016, 09:57:44 AM »
Verse  576:


கார்அமண்வெஞ் சுரமருளாற் கடந்தார் தாமும்
    கடற்காழிக் கவுணியர்தந் தலைவர் தாமும்
சேரஎழுந் தருளியஅப் பேறு கேட்டுத்
    திருமறைக்காட் டகன்பதியோர் சிறப்பிற் பொங்கி
ஊரடைய அலங்கரித்து விழவு கொள்ள
    உயர்கமுகு கதலிநிறை குடந்தீ பங்கள்
வார்முரச மங்கலநா தங்கள் மல்க
    எதிர்கொள்ள அடியருடன் மகிழ்ந்து வந்தார்.Hearing of the beatific arrival of Vaakeesar that had
By the grace of the Lord, crossed the cruel desert
Of the Samana-fold, and also the chief
Of the Kauniyas of sea-girt Kaazhi,
The dwellers of spacious Tirumaraikkaadu
Possessed of a spiraling greatness, set about decorating
The whole town in festive splendor;
With lovely areca bunches and plantain trees
Pots filled with water and rows of blazing lamps
They beautified the town; striped drums and other
Auspicious instruments raised poly-symphonic airs;
With servitors they gladly fared forth to receive them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 22, 2016, 10:01:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4364 on: July 22, 2016, 10:02:28 AM »
Verse  577:முன்னணைந்த திருநாவுக் கரசர் தம்மை
    முறைமையால் எதிர்கொண்டு களிப்பின் மூழ்கிப்
பின்னணைய எழுந்தருளும் பிள்ளை யார்தம்
    பெருகியபொற் காளத்தின் ஓசை கேட்டுச்
சென்னிமிசைக் கரங்குவித்து முன்பு சென்று
    சேணிலத்து வணங்குதலுந் திருந்து சண்பை
மன்னவரும் மணிமுத்தின் சிவிகை நின்று
    வந்திழிந்து வணங்கியுடன் மகிழ்ந்து போந்தார்.


In great delight they duly received
Tirunaavukkarasar who arrived there first;
Then when they heard the growing blare
Of the golden trumpets of the godly child
Who was to arrive next, folding their hands
Above their heads, they came before him
And prostrated on the ground, even when they
But sighted his coming at a distance;
The bright Prince of Sanbai descended
From his pearly palanquin, paid obeisance to them
And gladly fared forth with them.   

Arunachala Siva.


.