Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563718 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4335 on: July 19, 2016, 09:51:49 AM »
Verse 547:


வந்தணைந்து வாழ்ந்து
    மதிற்புறத்தோர் மாமடத்துச்
செந்தமிழ்சொல் வேந்தரும்
    செய்தவரும் சேர்ந்தருளச்
சந்தமணிக் கோபுரத்துச்
    சார்ந்தவட பாற்சண்பை
அந்தணர்சூ ளாமணியார்
    அங்கோர் மடத்தமர்ந்தார்.

Thus blessed he came out; without the fort-like walls
In a great Matam, the Sovereign of
Splendorous Tamizh and other tapaswis abode;
He of Sanbai, the crest-jewel of Brahmins
Abode at a Matam to the north of the beauteous tower
Decked with (chiming) bells.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 19, 2016, 09:53:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4336 on: July 19, 2016, 09:54:33 AM »
Verse 548:


அங்கண் அமர்வார்
    அரனார் அடியிணைக்கீழ்த்
தங்கிய காதலினாற்
    காலங்கள் தப்பாமே
பொங்குபுகழ் வாகீச
    ருங்கூடப் போற்றிசைத்தே
எங்கும் இடர்தீர்ப்பார்
    இன்புற் றுறைகின்றார்.



He willingly abode there; by reason of his great love
To thrive under the hallowed feet of Lord Hara
During all the hours of Pooja and without fail,
With Vaakeesar of soaring glory he adored and hailed
The Lord; in love he sojourned there to extirpate
Misery wherever it happened to be.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4337 on: July 19, 2016, 09:56:39 AM »
Verse 549:


ஓங்குபுனற் பேணு
    பெருந்துறையும் உள்ளிட்ட
பாங்கார் திலதைப்
    பதிமுற்ற மும்பணிந்து
வீங்கொலிநீர்வீழி மிழலையினில்
    மீண்டும் அணைந்
தாங்கினிது கும்பிட்
    டமர்ந்துறையும் அந்நாளில்.


He also adored at Penuperunthurai rich in its
Increasing wealth of waters and also at the nearby
Shrine of Thilathaippathimutram and returned
To Veezhimizhalai girt with soaring and roaring
Waters; adoring sweetly the Lord
He sojourned there willingly.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4338 on: July 19, 2016, 09:58:45 AM »
Verse 550:


சேணுயர் மாடப் புகலி யுள்ளார்
    திருஞான சம்பந்தப் பிள்ளை யாரைக்
காணும் விருப்பிற் பெருகு மாசை
    கைம்மிகு காதல் கரை யிகப்பப்
பூணும் மனத்தொடு தோணி மேவும்
    பொருவிடை யார்மலர்ப் பாதம் போற்றி
வேணு புரத்தை யகன்று போந்து
    வீழி மிழலையில் வந்த ணைந்தார்.


(Meanwhile) the desire of the dwellers of Pukali
Of lofty mansions to behold the godly child
Tiru Jnaanasambandhar, grew into a great longing
And mellowed as boundless love, in their hearts;
So they hailed the flower-feet of the Lord
Of the martial Bull enshrined at the Ark
And left Venupuram and reached Veezhimizhalai.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4339 on: July 19, 2016, 10:01:02 AM »
Verse 551:


ஊழி முடிவில் உயர்ந்த வெள்ளத்
    தோங்கிய காழி உயர் பதியில்
வாழி மறையவர் தாங்க ளெல்லாம்
    வந்து மருங்கணைந் தார்கள் என்ன
வீழி மிழலையின் வேதி யர்கள்
    கேட்டுமெய்ஞ் ஞானமுண் டாரை முன்னா
ஏழிசை சூழ்மறை எய்த வோதி
    எதிர்கொள் முறைமையிற் கொண்டு புக்கார்.



When the Brahmins of Veezhimizhalai heard
That the Brahmins of the beatific life have arrived
Thither from the lofty city of Kaazhi which sinks not
But floats aloft even when the Great Deluge rages
At the end of the Aeon, they but thought of the godly
Child that had consumed true and nectarean wisdom;
So they foregathered and duly received those Brahmins
Well-versed in the Vedas of seven-fold music.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4340 on: July 20, 2016, 09:21:45 AM »
Verse  552:



சண்பைத் திருமறை யோர்கள் எல்லாம்
    தம்பிரா னாரைப் பணிந்து போந்து
நண்பிற் பெருகிய காதல் கூர்ந்து
    ஞானசம் பந்தர் மடத்தில் எய்திப்
பண்பிற் பெருகுங் கழும லத்தார்
    பிள்ளையார் பாதம் பணிந்து பூண்டே
எண்பெற்ற தோணி புரத்தில் எம்மோ
    டெழுந்தரு ளப்பெற வேண்டும் என்றார்.



The Brahmins of Sanbai having adored the Lord
(Of Veezhimizhalai) came to the Matam
Of Jnaana Sambandhar in loving friendship;
The cultured dwellers of Kazhumalam fell at the feet
Of the divine child, and wore them as it were,
On their crowns; then they addressed him thus:
"May you be pleased to abide with us in the great
And lofty city of Tonipuram."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2016, 09:23:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4341 on: July 20, 2016, 09:25:36 AM »
Verse  553:


என்றவர் விண்ணப்பஞ் செய்த போதில்
    ஈறில் சிவஞானப் பிள்ளை யாரும்
நன்றிது சாலவுந் தோணி மேவும்
    நாதர் கழலிணை நாம் இறைஞ்ச
இன்று கழித்து மிழலை மேவும்
    இறைவர் அருள்பெற்றுப் போவ தென்றே
அன்று புகலி அரும றையோர்க்
    கருள்செய் தவர்க்கு முகமளித்தார்.



When they beseeched him thus, the child of Siva?s own
Endless Gnosis, said: "Well very well; let this day
Pass; on the morrow to adore the feet of the Lord
Of the Ark, we will secure the leave of the Lord
Of Veezhimizhalai and then proceed." Thus the godly child
That day, graced the rare Brahmins of Pukali.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2016, 09:27:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4342 on: July 20, 2016, 09:28:12 AM »
Verse  554:


மேற்பட்ட அந்தணர் சண்பை மேவும்
    வேதியர்க் காய விருந்த ளிப்பப்
பாற்பட்ட சிந்தைய ராய்ம கிழ்ந்து
    பரம்பொரு ளானார் தமைப் பரவும்
சீர்ப்பட்ட எ ல்லை யினிது செல்லத்
    திருத்தோணி மேவிய செல்வர் தாமே
கார்ப்பட்ட வண்கைக் கவுணி யர்க்குக்
    கனவிடை முன்னின் றருள்செய் கின்றார்.

The Brahmins of Veezhimizhalai treated the Brahmins
Of Sanbai to an excellent feast; with their minds
Immersed in love, they rejoiced; they adored the Lord
And thus sweetly passed their time; the opulent Lord
Of the Sacred Ark appeared in the dream
Of the godly child whose hands are liberal
As the clouds, and graced him thus.   

Arunachala Siva.



Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4343 on: July 20, 2016, 09:30:26 AM »
Verse  555:


தோணியில் நாம்அங் கிருந்த வண்ணம்
    தூமறை வீழிமிழலை தன்னுள்
சேணுயர் விண்ணின் றிழிந்த இந்தச்
    சீர்கொள் விமானத்துக் காட்டு கின்றோம்
பேணும் படியால் அறிதி என்று
    பெயர்ந்தருள் செய்யப் பெருந்த வங்கள்
வேணு புரத்தவர் செய்ய வந்தார்
    விரவும் புளகத் தொடும் உணர்ந்தார்.



"Here at Veezhimizhalai-- the true form of the Vedas--,
In the ever-glorious Vimaana that descended
From the heaven, We will reveal to you
The very form in which We abide there in the Ark;
May you comprehend it by adoration."
As the Lord blessed him thus and vanished
He that came to be born by the great tapas
Of the dwellers of Venupuram. woke up thrilled.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2016, 09:32:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4344 on: July 20, 2016, 09:33:06 AM »
Verse 556:


அறிவுற்ற சிந்தைய ராய்எ ழுந்தே
    அதிசயித் துச்சிமேல் அங்கை கூப்பி
வெறியுற்ற கொன்றையி னார்ம கிழ்ந்த
    விண்ணிழி கோயிலிற் சென்று புக்கு
மறியுற்ற கையரைத் தோணி மேல்முன்
    வணங்கும் படியங்குக் கண்டு வாழ்ந்து
குறியிற் பெருகுந் திருப்ப திகம்
    குலவிய கொள்கையிற் பாடு கின்றார்.




He rose up thus instructed by the Lord; he marveled;
He folded his hands above his crown; he entered
The temple of the Heaven-descended Vimaana where
The Lord who wears the Konrai flowers, abides
In joy; he beheld the Lord whose hands sports
The fawn-calf, in the very form in which he had
Adored Him in the Ark, and flourished; then he
Hymned a divine decade that celebrated the theophany.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2016, 09:34:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4345 on: July 20, 2016, 09:35:48 AM »
Verse  557:



மைம்மரு பூங்குழல் என்றெ டுத்து
    மாறில் பெருந் திருத்தோணி தன்மேற்
கொம்மை முலையினாள் கூட நீடு
    கோலங் குலாவும் மிழலை தன்னில்
செம்மை தருவிண் ணிழிந்த கோயில்
    திகழ்ந்த படிஇது என்கொல் என்று
மெய்ம்மை விளங்குந் திருப்ப திகம்
    பாடி மகிழ்ந்தனர் வேத வாயர்.


His decade oped thus: "Maimmaru Poongkuzhal?"*
"The divine form that is enshrined in the peerless
And immense Sacred Ark of the Lord with His great Consort
Of ever-glorious breasts, is manifested at Mizhalai
Of glowing beauty in the Heaven-descended Vimaana
That confers liberation! What may this be?"
Thus sang he, whose lips are the abode of the Vedas,
The divine decade compact of splendorous truth,
And rejoiced.   

(*Padigam 1 Decade  4)

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2016, 09:39:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4346 on: July 20, 2016, 09:40:29 AM »
Verse 558:



செஞ்சொல் மலர்ந்த திருப்ப திகம்
    பாடித் திருக்கடைக் காப்புச் சாத்தி
அஞ்சலி கூப்பி விழுந்தெ ழுவார்
    ஆனந்த வெள்ளம் அலைப்பப் போந்து
மஞ்சிவர் சோலைப்புகலி மேவும்
    மாமறை யோர்தமை நோக்கி வாய்மை
நெஞ்சில் நிறைந்த குறிப்பில் வந்த
    நீர்மைத் திறத்தை அருள்செய் கின்றார்.


He sang the divine decade, verily a wreath
Of burgeoning flowers of beauty,
And concluded it; folding his hands, he fell
Prostrate on the ground and rose up;
He moved out tossed by waves of bliss;
Addressing the great Brahmins of Pukali
Cinctured by cloud-capped gardens, he began
To instruct them of the glory of the grace
That pervaded his heart which is poised in truth.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2016, 09:42:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4347 on: July 20, 2016, 09:43:07 AM »
Verse 559:


பிரம புரத்தி லமர்ந்த முக்கட்
    பெரிய பிரான்பெரு மாட்டி யோடும்
விரவிய தானங்கள் எங்குஞ் சென்று
    விரும்பிய கோயில் பணிந்து போற்றி
வருவது மேற்கொண்ட காதல் கண்டங்
    கமர்ந்த வகையிங் களித்த தென்று
தெரிய வுரைத்தருள் செய்து நீங்கள்
    சிரபுர மாநகர் செல்லும் என்றார்.


"We are adoring the triple-eyed Lord enshrined
With the Great Consort in Bhiramaapuram,
In all his shrines; we hail and adore
His splendorous form in all these shrines;
Pleased with this, the Lord has this day, here
Deigned to grant us a darshan of His form as in Tonipuram."
Thus he enlightened them and bade them thus:
"You may now leave for the great city of Sirapuram."

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 20, 2016, 09:44:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4348 on: July 20, 2016, 09:47:01 AM »
Verse  560:


என்று கவுணியப் பிள்ளை யார்தாம்
    இயம்பப் பணிந்தருள் ஏற்றுக் கொண்டே
ஒன்றிய காதலின் உள்ளம் அங்கண்
    ஒழிய ஒருவா றகன்று போந்து
மன்றுள் நடம்புரிந் தார்ம கிழ்ந்த
    தானம் பலவும் வணங்கிச் சென்று
நின்ற புகழ்த்தோணி நீடு வாரைப்
    பணியும் நியதிய ராய் உறைந்தார்.


Thus bidden by the godly child of the Kauniya clan
They obeyed his gracious mandate;
With their minds clinging to the godly child
They reluctantly parted from his presence;
Adoring the Lord-Dancer of Ambalam in His
Many shrines, on their way they came back
To Tonipuram and there dwelt poised in their way
Of ever adoring the glorious Lord of the Ark.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4349 on: July 20, 2016, 09:49:24 AM »
Verse 561:


சிரபுரத் தந்தணர் சென்ற பின்னைத்
    திருவீழி மேவிய செல்வர் பாதம்
பரவுதல் செய்து பணிந்து நாளும்
    பண்பின் வழாத்திருத் தொண்டர் சூழ
உரவுத் தமிழ்த்தொடை மாலை சாத்தி
    ஓங்கிய நாவுக் கரச ரோடும்
விரவிப் பெருகிய நண்பு கூர
    மேவி இனிதங் குறையும் நாளில்.



After the departure of the Brahmins of Sirapuram
He adored the feet of the opulent Lord
Of Tiruveezhimizhalai; he accompanied with the holy
Servitors who were for ever firmly poised
In the pious way; he adorned the Lord with great garlands
Of Tamil verse; he flourished in the friendship
Of lofty and sublime Naavukkarasar,
While thus he sojourned there?

Arunachala Siva.