Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562204 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4320 on: July 19, 2016, 12:35:28 AM »
Verse  532:பொருவி லாதசொற் புல்குபொன்
    னிறமுதற் பதிகங்க ளாற்போற்றித்
திருவினார்ந்தகோச் செங்கணான்
    அந்நகர்ச் செய்தகோ யிலைச் சேர்ந்து
மருவு வாய்மைவண் டமிழ்மலர்
    மாலைஅவ் வளவனைச் சிறப்பித்துப்
பெருகு காதலிற் பணிந்துமுன்
    பரவினார் பேணிய உணர்வோடும்.

He hymned the Lord in the peerless decade
Beginning with the words: ?Pulku ponniram
And in many other decades too; reaching the temple
Built by the divinely-endowed King Cengkanaan
He adored the Lord with his truthful and bounteous
Garland in which he sang the glories of the great Chozha.
In soaring love he came before the Lord
And hailed Him, poised in true consciousness.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 19, 2016, 12:37:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4321 on: July 19, 2016, 12:38:07 AM »
Verse  533:


இன்ன வாறுசொல் மாலைக
    ளால்துதித் திறைஞ்சிஅங் கமர்நாளில்
கன்னி மாமதில் திருக்கட வூர்தொழக்
    காதல்செய் தருளிப் போய்
மன்னு கோயில்கள் பிறபதி
    வணங்கியே வாக்கின்மன் னவரோடும்
அந்நெ டும்பதி அணைவுறக்
    கலயரோ டடியவர் எதிர்கொண்டார்.


While thus he sojourned there and adorned the Lord
With verse-garlands, he was impelled by a longing
To adore Tirukkadavoor girt with impregnable walls;
With the Monarch of Speech he fared forth, worshipping
Many a shrine; as he neared that great town
Kalayar came forth to receive him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2016, 12:39:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4322 on: July 19, 2016, 12:40:44 AM »
Verse 534:


மற்றவ் வண்பதி அணைந்துவீ
    ரட்டத்து மழவிடை யார்கோயில்
சுற்று மாளிகை வலங்கொண்டு
    காலனை உதைத்துருட் டியசெய்ய
பொற்சி லம்பணி தாமரை வணங்கிமுன்
    போற்றிஉய்ந் தெதிர்நின்று
பற்ற றுப்பவர் சடையுடை
    யானெனும் பதிகஇன் னிசைபாடி.


Reaching the Veerattam, he circumambulated the outer shrine
Of the Lord whose mount is the ever-young Bull,
And adored the golden-ankleted and lotus-like
Feet roseate of the Lord who kicked Death to roll down;
Hailing Him in His presence he felt a beatific
Fulfillment; he hymned the Lord, the Snapper
Of (wordly) attachment in a decade beginning
With the words: ?Sadai Udaiyaanum??*

(* Padigam 3, Decade  8.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2016, 12:44:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4323 on: July 19, 2016, 12:45:33 AM »
Verse 535:பரவி ஏத்திஅங் கரிதினிற்
    போந்துபார் பரவுசீர் அரசோடு
விரவு நண்புடைக் குங்குலி
    யப்பெருங் கலயர் தம் மனைமேவிக்
கரையில் காதல்மற் றவர்அமைத்
    தருளிய விருந்தினி தமர்ந்தங்குச்
சிரபு ரத்தவர் திருமயா
    னமும்பணிந் திருந்தனர் சிறப்பெய்தி.He praised and hailed the Lord, and reluctantly
Moved out; with Naavukkarasar of celebrated glory
He came to the house of the great Kungkuliya-k-Kalayar,
The devotee-friend; with relish he partook
Of the feast arranged by him in boundless love;
He of Sirapuram also adored Tirumayaanam
And sojourned in Kadavoor, poised in splendour.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2016, 12:47:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4324 on: July 19, 2016, 12:48:17 AM »
Verse 536:


சிறப்பு டைத்திருப் பதியத
    னிடைச்சில நாளமர்ந் தருளோடும்
விறற்பெ ருங்கரி யுரித்தவர்
    கோயில்கள் விருப்பொடுந் தொழச் செல்வார்
மறைப்பெ ருந்திருக் கலயரும்
    உடன்பட வணங்கிய மகிழ்வோடும்
அறப்பெ ரும்பயன் அனையஅத்
    தொண்டரோ டணைந்தனர் திருவாக்கூர்.


Having sojourned in that divine town for a few days,
Blessed with the Lord?s leave, he desired to adore
In the other shrines of the Lord who peeled off the hide
Of the strong the huge tusker; to this, Kalayar, the great lord
Of Vedic opulence assented; so in joy, the godly child
Reached Tiruvaakkur with that servitor
Who is verily the fruit of great piety.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 19, 2016, 12:50:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4325 on: July 19, 2016, 12:51:15 AM »
Verse 537:


தக்க அந்தணர் மேவும்அப்
    பதியினிற் தான்தோன்றி மாடத்துச்
செக்கர் வார்சடை அண்ணலைப்
    பணிந்திசைச் செந்தமிழ்த் தொடைபாடி
மிக்க கோயில்கள் பிறவுடன்
    தொழுதுபோய் மீயச்சூர் பணிந்தேத்திப்
பக்கம் பாரிடம் பரவநின்
    றாடுவார் பாம்புர நகர்சேர்ந்தார்.In that town where dwell Brahmins of great propriety,
He hailed the Lord of ruddy matted hair in His
Self-Existent-Shrine and adored Him with garlands
Of splendorous Tamizh; he also hailed the Lord
In His other shrines and in Meeyacchoor, and then
Came to Paampuram where is enshrined the Dancer-Lord
Hailed by the circling throng of Bhoothas.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4326 on: July 19, 2016, 12:53:53 AM »
Verse  538:


பாம்பு ரத்துறை பரமரைப்
    பணிந்துநற் பதிகஇன் னிசைபாடி
வாம்பு னற்சடை முடியினார்
    மகிழ்விடம் மற்றும்உள் ளனபோற்றிக்
காம்பி னில்திகழ் கரும்பொடு
    செந்நெலின் கழனியம் பணைநீங்கித்
தேம்பொ ழில்திரு வீழிநன்
    மிழலையின் மருங்குறச் செல்கின்றார்.Having adored the Supreme One at Paampuram
And hymned Him in a goodly decad of music, he hailed
The Lord in whose crest courses the gushing river,
In his other beloved shrines; then crossing fields
Of paddy and bamboo-like sugarcane, he neared
Tiruveezhimizhalai girt with melliferous gardens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2016, 12:56:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4327 on: July 19, 2016, 12:57:10 AM »
Verse 539:


அப்பொழுதின் ஆண்ட
    அரசை எதிர்கொண்ட
மெய்ப்பெருமை அந்தணர்கள்
    வெங்குருவாழ் வேந்தனார்
பிற்படவந் தெய்தும்
    பெரும்பேறு கேட்டுவப்பார்
எப்பரிசி னால்வந்
    தணைந்தங் கெதிர்கொண்டார்.As he was thus proceeding on his way , the great
And glorious Brahmins poised in truth who had earlier
Received Tirunaavukkarasar-- the servitor ruled
By the Lord--, grew glad of their beatific right
To receive the Prince of Vengkuru; there
They assembled to receive him.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4328 on: July 19, 2016, 12:59:27 AM »
Verse  540:நிறைகுடந்தூ பந்தீபம்
    நீடநிரைத் தேந்தி
நறைமலர்ப்பொற் சுண்ணம்
    நறும்பொரியுந் தூவி
மறையொலிபோய் வானளப்ப
    மாமுரசம் ஆர்ப்ப
இறைவர்திரு மைந்தர்தமை
    எதிர்கொள்வர வேற்றார்.Pots filled with holy and fragrant water,
Censers breathing incense, lamps and things
Such like, they held in rows; they strewed
Honey-laden flowers, gold-dust and goodly puffed-rice
With the chanting of the Vedas that reached the skies
And the resounding of great drums, they duly received
The divine child of the Lord-God.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2016, 01:00:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4329 on: July 19, 2016, 01:02:02 AM »
Verse 541:


வந்துதிரு வீழி
    மிழலை மறைவல்ல
அந்தணர்கள் போற்றிசைப்பத்
    தாமும் மணிமுத்தின்
சந்தமணிச் சிவிகைநின்
    றிழிந்து தாழ்ந்தருளி
உய்ந்த மறையோ
    ருடன்அணைந்தங் குள்புகுவார்.
When thus the Brahmins of Veezhimizhalai well-versed
In the Vedas hailed him, he stepped out of the glorious
Palanquin wrought of pearls, the loveliest among gems,
And paid obeisance to them; he moved into
The town with the Brahmins blessed with redemptive grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2016, 01:03:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4330 on: July 19, 2016, 09:38:34 AM »
Verse  542:


அப்போ தரையார்
    விரிகோ வணவாடை
ஒப்போ தரும்பதிகத்
    தோங்கும் இசைபாடி
மெய்ப்போதப் போதமர்ந்தார்
    தங்கோயில் மேவினார்
கைப்போது சென்னியின்மேற்
    கொண்டு கவுணியனார்.Then he sang a decade beginning with the words:
"Araiyaar viri kovanavaadai" in a tune, at once
Lofty and peerless; then the Kauniya par excellence,
With his flower-hands, folded above his head,
Neared the temple of the Lord who is enshrined
In the Lotus-heart poised in true enlightenment.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2016, 09:40:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4331 on: July 19, 2016, 09:41:30 AM »
Verse  543:


நாவின் தனிமன்னர்
    தாமும் உடன்நண்ண
மேவிய விண்ணிழிந்த
    கோயில் வலங்கொள்வார்
பூவியலும் உந்தியான்
    போற்றப் புவிக்கிழிந்த
தேவியலு மெய்கண்டு
    சிந்தைவியப் பெய்தினார் .


With the unique Monarch of Speech he that was
To circumambulate the celestial vimaana, beholding
That vimaana-- the very form of Viraat-Purusha--,
Thither brought from Heaven and established
By Vishnu--in whose navel--calix Brahma is seated--,
For his worship, was struck with wonder.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4332 on: July 19, 2016, 09:43:58 AM »
Verse  544:


வலங்கொண்டு புக்கெதிரே
    வந்து வரநதியின்
சலங்கொண்ட வேணித்
    தனிமுதலைத் தாழ்ந்து
நிலங்கொண்ட மேனியராய்
    நீடுபெருங் காதல்
புலங்கொண்ட சிந்தையினால்
    பொங்கியிசை மீப்பொழிந்தார்.He made the sacred circuit of the temple and moved in;
He came before the presence of the Lord,
The unique Source, that sports on His matted hair
The flood of the celestial river, and prostrated
On the ground; great and immense love
Filled his mind-heart and in swelling music
Overflowed his psalms.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 19, 2016, 09:45:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4333 on: July 19, 2016, 09:46:35 AM »
Verse  545:


போற்றிச் சடையார்
    புனலுடையான் என்றெடுத்துச்
சாற்றிப் பதிகத்
    தமிழ்மாலைச் சந்தவிசை
ஆற்ற மிகப்பாடி
    ஆனந்த வெள்ளத்தில்
நீற்றழகர் சேவடிக்கீழ்
    நின்றலைந்து நீடினார்.


He hailed the Lord and hymned the decade beginning
With the words: ? Sadaiyaar punal utaiyaan;?
He sang the decade melodiously and with that garland
Of rhythmic Tamizh verse he adorned the Lord;
Under the roseate feet of the beauteous One of holy ash,
He was immersed in the flood of bliss;
In that he reveled, ecstatically tossed about.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 19, 2016, 09:48:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4334 on: July 19, 2016, 09:49:24 AM »
Verse  546:


நீடியபே ரன்புருகி
    உள்ளலைப்ப நேர்நின்று
பாடியெதி ராடிப்
    பரவிப் பணிந்தெழுந்தே
ஆடிய சேவடிகள்
    ஆர்வமுற உட்கொண்டு
மாடுயர் கோயில்
    புறத்தரிது வந்தணைந்தார்.


His great and ever-during love thawed and coursed
As a billowy flood; he hymned before Him;
He danced the dance of bliss in His presence;
He prostrated on the ground; he rose up; with great ardor
He enshrined in his heart the roseate dancing feet,
And reluctantly came out of the great and lofty temple.


Arunachala Siva.