Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 561789 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4305 on: July 17, 2016, 09:48:58 AM »
Verse  517:


அங்கு நன்மையில் வைகும்அந்
    நாள்சில அகல
நங்கள் தந்திரு நாவினுக்
    கரசரை நயந்து
பொங்கு சீர்ப்புக லூர்தொழ
    அருளினாற் போவார்
தங்கும் அப்பதிப் புறம்பணை
    சார்ந்தருள் செய்வார்.


While in great well-being he passed a few days there
He longed for the company of our Tirunaavukkarasar;
Impelled by grace to fare forth to Pukaloor
Of soaring glory to adore there, he came
To the outskirts of Tiruvaaroor.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4306 on: July 17, 2016, 11:14:35 AM »
Verse  518:


புவனவா ரூரினிற் புறம்புபோந்
    ததனையே நோக்கிநின்றே
அவமிலா நெஞ்சமே அஞ்சல்நீ
    உய்யுமா றறிதிஅன்றே
சிவனதா ரூர்தொழாய் நீமற
    வாதென்று செங்கைகூப்பிப்
பவனமாய்ச் சோடையாய் எனுந்திருப்
    பதிகமுன் பாடினாரே.

Reaching the outskirts of Aaroor, the outstanding city
On earth, he stood there facing it and addressed
His heart thus: "O flawless heart, fear not;
Do you not know the way of deliverance?
Forget not to adore Lord Siva?s Aaroor." Then folding
His roseate hands in adoration he sang the divine
Decad beginning with the words: "Pavanamaai-ch-chodaiyaai?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 17, 2016, 11:17:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4307 on: July 17, 2016, 11:18:44 AM »
Verse 519:

காழியார் வாழவந் தருள்செயும்
    கவுணியப் பிள்ளை யார்தாம்
ஆழியான் அறியொணா அண்ணல்
    ஆரூர்பணிந் தரிது செல்வார்
பாழிமால் யானையின் உரிபுனைந்
    தார்பனை யூர்ப ணிந்து
வாழிமா மறையிசைப் பதிகமும்
    பாடிஅப் பதியில் வைகி.


The chief of Kauniyas who came to be born
In Kaazhi that its citizens might flourish well,
Adoring Aaroor of the Lord--unknowable to Vishnu,
The wielder of the disc--, departed reluctantly;
He adored at Panaiyoor the Lord who peeled off the hide
Of the strong and rutting tusker,
Hymned a divinely musical decade whose import
Is that of the great Vedas, and sojourned there.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 17, 2016, 11:20:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4308 on: July 17, 2016, 11:21:14 AM »
Verse  520:அங்குநின் றரிதெழுந் தருளுவார்
    அகிலகா ரணரும் ஆனார்
தங்குநற் பதிகளும் பிறபணிந்
    தருளிவண் தமிழ்பு னைந்தே
எங்குமெய்த் தவர்குழா மெதிர்கொளத்
    தொழுதெழுந் தருளி வந்தார்
பொங்குதண் பாசடைப் பங்கயப்
    புனல்வயற் புகலூர் சார.He departed from that holy town in reluctance;
He proceeded onward adoring the Lord-Author
Of the Universe in His many shrines where he
Adorned Him with garlands of bounteous Tamizh;
Welcomed everywhere by throngs of true devotees,
And adoring, he came to Pukaloor girt with tanks
Rich in cool and leafy lotuses.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4309 on: July 17, 2016, 11:23:37 AM »
Verse  521:


நாவினுக் கரசரும் நம்பிசீர்
    முருகரும் மற்று நாமச்
சேவுகைத் தவர்திருத் தொண்டரா
    னவர்கள்முன் சென்று சீதப்
பூவினிற் பொலிபுனற் புகலியார்
    போதகத் தெதிர்ப ணிந்தே
மேவமற் றவருடன் கூடவே
    விமலர்கோ யிலைஅ டைந்தார்.Naavukkarasar and Murukanaar, the glorious
Among men, and also the servitors of the Lord
Whose flag sports the Bull, came to receive
The godly child; they bowed before him,
The elephant-cub of Pukali which is girt with waters
Rich in cool flowers; then all of them came
To the temple of the Lord, the Purifier.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4310 on: July 18, 2016, 09:53:03 AM »
Verse  522:


தேவர்தந் தலைவனார் கோயில்புக் கனைவரும்
    சீர்நிலத் துறவ ணங்கிப்
பாவருந் தமிழிசைப் பதிகமும் பாடிமுன்
    பரவுவார் புறம்ப ணைந்தே
தாவில்சீர் முருகனார் திருமனைக் கெய்திஅத்
    தனிமுதல் தொண்டர் தாமே
யாவையுங் குறைவறுத் திடஅமர்ந் தருளுவார்
    இனிதின்அங் குறையு நாளில்.Reaching the temple of the Lord of the celestial beings,
They prostrated on the hallowed floor;
The godly child hymned before the divine presence
Of the Lord a melodic decade in Tamizh,
Moved out and came to the bounteous mansion
Of flawless and glorious Murukanaar
And abode there; that unique servitor attended
To them and would not allow aught to mar his hospitality;
Thus the godly child sojourned there joyously.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2016, 09:54:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4311 on: July 18, 2016, 09:56:22 AM »
Verse 523:


நீலநக் கடிகளும் நிகழ்சிறுத் தொண்டரும்
    உடன்அணைந் தெய்து நீர்மைச்
சீலமெய்த் தவர்களுங் கூடவே கும்பிடுங்
    செய்கைநேர் நின்று வாய்மைச்
சாலமிக் குயர்திருத் தொண்டின்உண் மைத்திறந்
    தன்னையே தெளிய நாடிக்
காலமுய்த் தவர்களோ டளவளா விக்கலந்
    தருளினார் காழி நாடர்.NeelaNakkaAtikal and Sirutthondar joined them;
The godly child in their company and with the true
And righteous tapaswis adored the Lord
In single-minded devotion; he of Kaazhi spent his time
Confabulating with them seeking clearly the true
Greatness of divine servitorship poised in lofty truth.


Arunachala Siva.
 « Last Edit: July 18, 2016, 09:58:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4312 on: July 18, 2016, 09:59:37 AM »
Verse 524:


கும்பிடுங் கொள்கையிற் குறிகலந் திசையெனும்
    பதிகமுன் னான பாடல்
தம்பெருந் தலைமையால் நிலைமைசால் பதியதன்
    பெருமைசால் புறவி ளம்பி
உம்பரும் பரவுதற் குரியசொற் பிள்ளையார்
    உள்ளமெய்க் காதல் கூர
நம்பர்தம் பதிகளா யினஎனைப் பலவும்முன்
    நண்ணியே தொழந யந்தார்.


By virtue of the great spiritual stewardship
Vested in him, he hymned the glories of that shrine
In a decade pregnant with the tenets of adoration
And beginning with the words: "Kuri kalantha isai. . ."
In the sacred heart of the godly child whose words are hailed
By even the celestial beings, true love welled up; so he
Longed to adore at the other shrines of the Lord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2016, 10:01:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4313 on: July 18, 2016, 10:02:49 AM »
Verse 525:


புள்ள லம்புதண் புனற்புக
    லூருறை புனிதனார் அருள்பெற்றுப்
பிள்ளை யாருடன் நாவினுக்
    கரசரும் பிறபதி தொழச்செல்வார்
வள்ள லார்சிறுத் தொண்டரும்
    நீலநக் கரும்வளம் பதிக்கேக
உள்ளம் அன்புறு முருகர்அங்கு
    ஒழியவும் உடன்பட இசைவித்தார்.


Blessed with the leave of the Lord of Pukaloor
In whose cool tanks the water-fowls chirped,
Naavukkarasar and the godly child began to fare forth
To the other shrines of the Lord; the great patron
Sirutthondar and Neelanakkar left for their
(Respective) bounteous towns; Murukar of loving
Heart stayed in his town with their leave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2016, 10:04:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4314 on: July 18, 2016, 10:05:40 AM »
Verse 526:


கண்ண கன்புக லூரினைத்
    தொழுதுபோம் பொழுதினிற் கடற்காழி
அண்ண லார்திரு நாவினுக்
    கரசர்தம் அருகுவிட் டகலாதே
வண்ண நித்திலச் சிவிகையும்
    பின்வர வழிக்கொள உறுங்காலை
எண்ணில் சீர்த்திரு நாவினுக்
    கரசரும் மற்றவர்க் கிசைக்கின்றார்.


Having adored spacious Pukaloor, when they proceeded
Onward, the lord of sea-girt Kaazhi would not
Part from the side of the Sovereign of speech;
The comely pearly palanquin came behind them;
When thus they marched on walking, Tirunaavukkarasar
Of inconceivable glory spake to the godly child thus:


Arunachala Siva.

« Last Edit: July 18, 2016, 10:08:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4315 on: July 18, 2016, 10:08:59 AM »
Verse  527:


நாயனார்உமக் களித்தருள்
    செய்தஇந் நலங்கிளர் ஒளிமுத்தின்
தூய யானத்தின் மிசை யெழுந்
    தருளுவீர் என்றலும் சுடர்த்திங்கள்
மேய வேணியார் அருளும்இவ்
    வாறெனில் விரும்புதொண் டர்களோடும்
போய தெங்குநீர் அங்குயான்
    பின்வரப் போவதென் றருள்செய்தார்.


"Be pleased to ride the pearly litter of pure
And godly luster which the Lord had deigned to give you."
Thus told, the godly child said: "If this be
The gracious will of the Lord whose matted hair
Sports the lustrous crescent, I will join you later
In that shrine which you may be pleased
To reach first with the loving devotees."

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2016, 10:11:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4316 on: July 18, 2016, 10:12:18 AM »
Verse 528:


என்று பிள்ளையார் மொழிந்தருள்
    செய்திட இருந்தவத் திறையோரும்
நன்று நீரருள் செய்ததே
    செய்வன்என் றருள்செய்து நயப்புற்ற
அன்றை நாள்முத லுடன்செலு
    நாளெலாம் அவ்வியல் பினிற்செல்வார்
சென்று முன்னுறத் திருஅம்பர்
    அணைந்தனர் செய்தவக் குழாத்தோடும்.When the godly child graciously spake thus, the Prince
Of the tapaswis said: "Well, I will do
As you have graciously told me." From that day
During all the days he was with the godly child, this was
The rule he followed; then he reached Tiruvampar first.
In the holy company of tapaswi-servitors.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2016, 10:13:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4317 on: July 18, 2016, 10:15:42 AM »
Verse 529:சண்பை மன்னருந் தம்பிரான்
    அருள்வழி நிற்பது தலைச்செல்வார்
பண்பு மேம்படு பனிக்கதிர்
    நித்திலச் சிவிகையிற் பணிந்தேறி
வண்பெ ரும்புக லூரினைக்
      கடந்துபோய் வரும்பரி சனத்தோடும்
திண்பெ ருந்தவர் அணைந்ததெங்
    கென்றுபோய்த் திருஅம்பர் நகர்புக்கார்.


The chief of Sanbai poised in the gracious way
Of the Lord, paid obeisance to the grace-abounding
Palanquin of cool and lustrous pearls, ascended it,
Crossed the great and bounteous Pukaloor
Proceeded onward with his retinue; ascertaining the place
Reached by the Prince of tapaswis
Of ever-during glory, he arrived at the town of Tiruvampar.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4318 on: July 18, 2016, 10:18:08 AM »
Verse  530:

அம்பர் மாநகர் அணைந்துமா
    காளத்தில் அண்ணலார் அமர்கின்ற
செம்பொன் மாமதிற் கோயிலை
    வலங்கொண்டு திருமுன்பு பணிந்தேத்தி
வம்பு லாம்மலர் தூவிமுன்
    பரவியே வண்டமிழ் இசைமாலை
உம்பர் வாழநஞ் சுண்டவர்
    தமைப்பணிந் துருகும்அன் பொடுதாழ்ந்தார்.Reaching the great town of Ampar he went round
The ruddy gold-bedecked fort-like walls of the town
And came before the presence of the Lord whom
He hailed and praised; strewing fragrant flowers
He performed Pooja; he hymned Him in a bounteous
Garland of melodious Tamizh; then in melting love
He prostrated before the Lord who, of yore,
Devoured poison that the Devas might flourish.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2016, 10:19:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4319 on: July 18, 2016, 10:20:52 AM »
Verse 531:


தாழ்ந்து நாவினுக் கரசுடன்
    தம்பிரான் கோயில்முன் புறமெய்திச்
சூழ்ந்த தொண்டரோ டப்பதி
    அமர்பவர் சுரநதி முடிமீது
வீழ்ந்த வேணியர் தமைப்பெறுங்
    காலங்கள் விருப்பினாற் கும்பிட்டு
வாழ்ந்தி ருந்தனர் காழியார்
    வாழவந் தருளிய மறைவேந்தர்.


Having adored, he moved out of the Lord's temple
With Tirunaavukkarasar and sojourned in that town
In the company of servitors; the Prince of the Vedas
Who came to be born that the citizens of Kaazhi
Might thrive, adored at all the hours of Pooja
The Lord who in His matted hair received the celestial river
That fell crashing, and dwelt there adoring.


Arunachala Siva.

« Last Edit: July 18, 2016, 10:23:00 AM by Subramanian.R »