Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564604 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4290 on: July 16, 2016, 08:41:45 AM »
Verse 502:


நான மான்மத நளிர்பெருஞ்
சேற்றிடை நறும்பொன்v தூந றுந்துகள் சொரிதலிற்
சுடரொளிப் படலை
ஆன வீதிகள் அடிவலித்
தவைகரைந் தலைய
வான மாரியிற் பொழிந்தது
மலர்மது மாரி.


In the cool and great paste of sandalwood
Mixed with civet and musk, fragrant gold-dust
Was poured and the spicy cream was sprinkled
On the bright streets;
(dried by the sun) as these irritated
The soles of feet, the Karpaka rained honey-laden blooms
And made them run a demulcent stream.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 16, 2016, 08:43:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4291 on: July 16, 2016, 08:44:50 AM »
Verse  503:


ஆடல் நீடுவ துகிற்கொடி
    கொடிகள் அணிகுழற்
தோடு சூழ்வன சுரும்பொடு
    தமனியத் தசும்பு
காடு கொண்டன கதலிதோ
    ரணநிரைக் கமுகு
மாட மாளிகை மண்டபங்
    களின்மருங் கெல்லாம்.Beside all alcoves, mansions and towers
Cloth-pennants and creeper-like women
Endowed with beauteous hair, danced;
Bees and golden pots sought the petals of flowers;
Plantains, Toranas and Arecas rose like a forest.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4292 on: July 16, 2016, 08:47:09 AM »
Verse  504:


மாலை சூழ்புறங் கடைகளின்
    மணிநிரை விளக்கின்
கோல நீள்சுடர் ஒளியுடன்
    கோத்திடை தூக்கும்
நீல மாமணி நிழல்பொர
    நிறம்புகர் படுக்கும்
பால வாயின பவளவே
    திகைமலர்ப் பந்தர்.


All the foreyards were decked with garlands;
Rows of lamps and blazing cressets were hung
With blue stones set betwixt them;
The sapphire-light that fell on the flower festoons
Of the coral-hued pials would not therefore
Glow pure red but dark-red.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4293 on: July 16, 2016, 08:49:32 AM »
Verse 505:தழைம லர்த்தடஞ் சாலைகள்
    தெற்றிகள் சதுக்கம்
குழைமு கத்தவர் ஆடரங்
    கிமையவர் குழாமும்
விழைசி றப்பின வியலிடம்
    யாவையு மிடைந்து
மழைமு ழக்கென இயம்பின
    மங்கல இயங்கள்.

Beside the tanks where flourished flowers,
Broad streets, long pials, junctions of roads
And theaters where bright women decked with ear-pendants
Danced, and all spacious places coveted even by the celestial beings,
Many an auspicious instrument resounded like thunder.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 16, 2016, 08:51:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4294 on: July 16, 2016, 08:52:26 AM »
Verse  506:


விரவு பேரணி வேறுவே
    றின்னன விளங்கும்
பிரச மென்மலர்ச் சோலைசூழ்
    பெருந்திரு வாரூர்
அரச ளிப்பவர் அருளினால்
    அடியவர் குழுவும்
புரிச னங்களும் புறத்தணைந்
    தெதிர்கொளும் பொழுது.

From the great Tiruvaaroor girt with gardens rich in soft
And meliferous flowers, and glowing with such
Multifolate splendor, by the grace of its Sovereign-Ruler,
Lord Thiagaraja, servitors and great citizens came
To the outskirts of the city to receive the godly child.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 16, 2016, 08:54:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4295 on: July 16, 2016, 08:54:54 AM »
Verse  507:


வந்தி றைஞ்சு மெய்த் தொண்டர்தங்
    குழாத்தெதிர் வணங்கிச்
சந்த முத்தமிழ் விரகராம்
    சண்பையர் தலைவர்
அந்த மாயுல காதியாம்
    பதிகமங் கெடுத்தே
எந்தை தானெனை ஏன்றுகொ
    ளுங்கொல்என் றிசைத்தார்.

The lord of wisdom who came singing the divine decade
Circled by the true tapaswis and hailed by the citizens
Who reverentially strewed on him fragrant gold-dust,
Flowers and puffed rice, reached the entrance
Of the temple of the Lord of gods.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 16, 2016, 08:57:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4296 on: July 16, 2016, 08:58:35 AM »
Verse  508:மன்னு தோரண வாயில்முன்
    வணங்கியுள் புகுவார்
தன்னுள் எவ்வகைப் பெருமையும்
    தாங்கிய தகைத்தாம்
பன்னெ டுஞ்சுடர்ப் படலையின்
    பரப்பினைப் பார்த்துச்
சென்னி தாழ்ந்துதே வாசிரி
    யன்தொழு தெழுந்தார்.He adored before the entrance for ever decked with Toranas,
And moved in; beholding the long and manifold expanse
Of the lustrous continuum of the Devaasiriyan*
Which holds within itself the glories of all the various types,
He prostrated before it, adored it, and rose up.


(* it is a hall where Siva devotees sit and chat about the greatness of Siva.  Any devotee should
first go there and do namaskaram to them and then only enter the temple.)

Arunachala Siva.
.
« Last Edit: July 16, 2016, 09:01:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4297 on: July 16, 2016, 09:03:06 AM »
Verse 509:

மன்னு தோரண வாயில்முன்
    வணங்கியுள் புகுவார்
தன்னுள் எவ்வகைப் பெருமையும்
    தாங்கிய தகைத்தாம்
பன்னெ டுஞ்சுடர்ப் படலையின்
    பரப்பினைப் பார்த்துச்
சென்னி தாழ்ந்துதே வாசிரி
    யன்தொழு தெழுந்தார்.

He adored before the entrance for ever decked with Toranas,
And moved in; beholding the long and manifold expanse
Of the lustrous continuum of the Devaasiriyan
Which holds within itself the glories of all the various types,
He prostrated before it, adored it, and rose up.

Arunachala Siva.« Last Edit: July 16, 2016, 09:04:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4298 on: July 16, 2016, 09:05:45 AM »
Verse 510:மாடு சூழ்திரு மாளிகை
    வலங்கொண்டு வணங்கிக்
கூடு காதலிற் கோபுரம்
    பணிந்துகை குவித்துத்
தேடு மாலயற் கரியராய்ச்
    செழுமணிப் புற்றில்
நீடு வார்முன்பு நிலமுறப்
    பலமுறை பணிந்தார்.


He circumambulated the bounteous outer shrine
Of the Lord and in soaring love bowed before
The inner tower with folded hands;
Then he prostrated on the floor, times without number,
Before the Lord who abides at the splendorous Ant-Hill,
Inaccessible to questing Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 16, 2016, 09:07:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4299 on: July 16, 2016, 09:08:23 AM »
Verse 511:

பணிந்து வீழ்ந்தனர் பதைத்தனர்
    பரவிய புளகம்
அணிந்த மேனியோ டாடினர்
    பாடினர் அறிவில்
துணிந்த மெய்ப்பொரு ளானவர்
    தமைக்கண்டு துதிப்பார்
தணிந்த சிந்தையின் விரைந்தெழு
    வேட்கையில் தாழ்ந்தார்.


He bowed low and fell on earth; he trembled;
He danced, and the hair on his thrilled body
Stood erect; he beheld before him the True Ens
Envisioned in his consciousness, and adored;
With his mind grown calm and with soaring love
He prostrated on the ground.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4300 on: July 17, 2016, 09:37:24 AM »
Verse 512:


செஞ்சொல் வண்தமிழ்த் திருப்பதி
    கத்திசை யெடுத்து
நஞ்சு போனகம் ஆக்கிய
    நம்பர்முன் பாடி
மஞ்சு சூழ்திரு மாளிகை
    வாயிலின் புறம்போந்
தஞ்செ ழுத்தின்மெய் யுணர்ந்தவர்
    திருமடத் தணைந்தார்.He began to sing the tuneful and divine decade
In splendorous words of bounteous Tamizh
Before the Lord who devoured poison as though
It were nectar; he moved out of the cloud-capped
Shrine and he that had realized the truth
Of the Panchaakshara came to his holy Matam.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4301 on: July 17, 2016, 09:39:46 AM »
Verse 513:


அங்க ணைந்தமர்ந் தருளுவார்
    அரனெறி அமர்ந்த
செங்க ணேற்றவர் சேவடி   
    வணங்கிமுன் திளைத்துப்
பொங்கு பேரொளிப் புற்றிடங்
    கொண்டவர் புனிதப்
பங்க யப்பதந் தொழுதுகா
    லந்தொறும் பணிந்தார்.


He who willingly abode there adored the roseate feet
Of the Lord whose mount is the red-eyed Bull
At the shrine of AraNeri and was steeped in bliss;
He worshipped the hallowed and lotus-like feet
Of the Lord of the Ant-Hill which blazed in great
Resplendence and thither hailed the Lord
During all the hours of Pooja.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4302 on: July 17, 2016, 09:41:59 AM »
Verse  514:புற்றி டங்கொளும் புனிதரைப்
    போற்றிசை பெருகப்
பற்றும் அன்பொடு பணிந்திசைப்
    பதிகங்கள் பாடி
நற்ற வத்திருத் தொண்டர்க
    ளொடுநலஞ் சிறப்ப
மற்ற வண்பதி தன்னிடை
    வைகுமந் நாளில்.


He hailed the Holy One of the Ant-Hill and hymned
Ever-glorious and melodious decades in swelling music
With a loving mind; accompanied with the holy devotees
Of goodly tapas, he abode in that beautiful city,
Radiating lofty well-being.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4303 on: July 17, 2016, 09:44:21 AM »
Verse 515:

மல்லல் நீடிய வலிவலங்
    கோளிலி முதலாத்
தொல்லை நான்மறை முதல்வர்தம்
    பதிபல தொழுதே
எல்லை யில்திருப் பதிகங்க
    ளாற்பணிந் தேத்தி
அல்லல் தீர்ப்பவர் மீண்டும்
    ஆரூர்தொழ அணைந்தார்.He visited and adored bounteous Valivalam,
Kolili and many other shrines where the Primal Lord
Of the hoary Vedas, abides, and hymned and hailed
The Lord in divine decades; then the annihilator
Of woes fared forth to Aaroor to adore the Lord.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4304 on: July 17, 2016, 09:46:35 AM »
Verse 516:


ஊறு காதலில் ஒளிவளர்
    புற்றிடங் கொண்ட
ஆறு லாவிய சடைமுடி
    ஐயரைப் பணிந்து
நீறு வாழ்வென நிகழ்திருத்
    தொண்டர்க ளோடும்
ஈறி லாத்திரு ஞானசம்
    பந்தர்அங் கிருந்தார்.

He adored the Great One in whose crest the Ganga flows,
At the shrine of the Ant-Hill of ever-growing luster,
In love that welled up from within;
Tiru Jnaanasambandhar of endless wisdom, there sojourned
With the servitors whose very life was the holy ash.

Arunachala Siva.