Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564912 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4245 on: July 13, 2016, 09:14:24 AM »
Verse  457:


யாணரம்பில் ஆரஇயல் இசைகூடப்
    பாடியே எண்ணில் கற்பச்
சேண்அளவு படவோங்குந் திருக்கடைக்காப்
    புச்சாத்திச் செங்கண்நாகப்
பூண்அகலத் தவர்பாதம் போற்றிசைத்துப்
    புறத்தணைந்து புவன மேத்தும்
பாணனார் யாழிலிடப் பாலறா
    வாயர்அருள் பணித்த போது.He soused it such poesy married to music that it would
Harmonize with the accompaniment on Yaazh;
Then he sang the envoi and so blessed the decade
That it would for endless ages flourish even beyond
The realms of heavens; he adored and hailed
The feet of the Lord who wears the red-eyed snakes
On His chest as jewels, and moved out;
Then he of milk-fragrant lips bade Paanar
To render it on his Yaazh.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 13, 2016, 09:16:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4246 on: July 13, 2016, 09:16:51 AM »
Verse 458:பிள்ளையார் திருத்தாளங் கொடுபாடப்
    பின்புபெரும் பாண னார்தாம்
தெள்ளமுத இன்னிசையின் தேம்பொழிதந்
    திரியாழைச் சிறக்க வீக்கிக்
கொள்ளஇடும் பொழுதின்கண் குவலயத்தோர்
    களிகூரக் குலவு சண்பை
வள்ளலார் திருவுள்ளம் மகிழ்ந்துதிருத்
    தொண்டருடன் மருவுங் காலை.


The godly child sang the decade keeping time
With his cymbals; to accompany him
The great Pannar so strung the guts that from them
Would swell tunefully, lucid and ambrosial
Music most harmoniously; then he played on his Yaazh.
Thrilled was the whole world; the divine heart
Of the Patron of Pukali rejoiced;
In such felicity they sojourned there with the devotees.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4247 on: July 13, 2016, 09:19:23 AM »
Verse  459:


மன்னுதிரு நள்ளாற்று மருந்தைவணங்
    கிப்போந்து வாச நன்னீர்ப்
பொன்னிவளந் தருநாட்டுப் புறம்பணைசூழ்
    திருப்பதிகள் பலவும் போற்றிச்
செந்நெல்வயற் செங்கமல முகமலருந்
    திருச்சாத்த மங்கை மூதூர்
தன்னிலெழுந் தருளினார் சைவசிகா
    மணியார்மெய்த் தவத்தோர் சூழ.


He who is the crest-jewel of Saivism adored the Lord
Of ever-during Nallaaru, verily the Remedy
For the malady of embodiment; with His leave
He moved out and adored at the many shrines
Of the Chozha realm made rich by the fragrant
And goodly water of the Ponni, and girt with fields.
Then with the company of true tapaswis he came
To the hoary town Saatthamangkai; in whose fields
Of paddy the red-lotuses burgeon.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: July 13, 2016, 09:20:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4248 on: July 13, 2016, 09:22:04 AM »
Verse  460:


நிறைசெல்வத் திருச்சாத்த மங்கையினில்
    நீலநக்கர் தாமுஞ் சைவ
மறையவனார் எழுந்தருளும் படிகேட்டு
    வாழ்ந்துவழி விளக்கி யெங்குந்
துறைமலிதோ ரணங்கதலி கமுகுநிறை
    குடந்தூப தீப மாக்கி
முறைமையில்வந் தெதிர்கொள்ள உடன்அணைந்து
    முதல்வனார் கோயில் சார்ந்தார் .


Tirunilanakkar of bountifully rich Saatthamangkai,
Hearing of the arrival of the Saiva Brahmin-child,
Felt greatly blessed; he made the whole town bright;
He had it decked with Toranas, plantains and Arecas;
Pots filled with holy water were kept in rows; incense was
Burnt; lamps were lit; thus he received him; with him
The godly child reached the temple of the Primal Lord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 13, 2016, 09:23:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4249 on: July 13, 2016, 09:24:35 AM »
Verse 461:


அயவந்தி அமர்ந்தருளும் அங்கணர்தங்
    கோயில்மருங் கணைந்து வானோர்
உயவந்தித் தெழுமுன்றில் புடைவலங்கொண்
    டுட்புக்கா றொழுகுஞ் செக்கர்
மயவந்தி மதிச்சடையார் முன்தாழ்ந்து
    மாதவம் இவ்வைய மெல்லாம்
செயவந்த அந்தணனார் செங்கைமேல்
    குவித்தெழுந்து திருமுன் னின்றார்.


He came near the shrine Ayavanti of the Lord,
And from the courtyard where Devas offer worship
For their deliverance, made his sacred round
And moved to the presence of the Lord
Who on his matted hair sports the incarnadine
And crepuscular crescent; he prostrated on the floor
And rose up; the scion of the Brahmin clan who
Made his avatar owing to the great askesis wrought
By the whole world, folded his roseate hands
Above his head and stood in the divine presence.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4250 on: July 13, 2016, 09:27:11 AM »
Verse 462:


போற்றிசைக்கும் பாடலினால் பொங்கியெழும்
    ஆதரவு பொழிந்து விம்ம
ஏற்றின் மிசை இருப்பவர்தம் எதிர்நின்று
    துதித்துப்போந் தெல்லை இல்லா
நீற்றுநெறி மறையவனார் நீலநக்கர்
    மனையிலெழுந் தருளி அன்பால்
ஆற்றும்விருந் தவர்அமைப்ப அன்பருடன்
    இன்புற்றங் கமுது செய்தார்.Before the Lord whose mount is the Bull, he hymned
The decade of praise; love in him welled up;
His eyes rained tears; his body atremble, he adored
The Lord; he moved out and came to the house
Of the Brahmin--Neelanakkar, the fosterer
Of the everlasting way of the holy ash--, he partook
Of the ambrosial food with devotees
Which Nilanakkar in love arranged for them.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4251 on: July 13, 2016, 09:29:36 AM »
Verse 463:


நீடுதிருநீலநக்கர் நெடுமனையில்
    விருந்தமுது செய்து நீர்மைப்
பாடும்யாழ்ப் பெரும்பாண ருந்தங்க
    அங்கிரவு பள்ளி மேவி
ஆடுமவர் அயவந்தி பணிவதனுக்கு
    அன்பருடன் அணைந்து சென்று
நாடியநண் புடைநீல நக்கடிக
    ளுடன்நாதர் கழலில்தாழ்ந்து.


Having partaken of the nectarean food in the great
Mansion of Nilanakkar of ever-during glory,
He stayed there that night with Perumpaanar
Of the melodious and tuneful Yaazh;
To hail the feet of the Dancer of Ayavanti, he went
With the devotees and adored the feet of the Lord
With Nilanakka Atikal of cherished friendship.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 13, 2016, 09:31:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4252 on: July 13, 2016, 09:32:19 AM »
Verse 464:


கோதிலா ஆரமுதைக் கோமளக்கொம்
    புடன்கூடக் கும்பிட் டேத்தி
ஆதியாம் மறைப்பொருளால் அருந்தமிழின்
    திருப்பதிகம் அருளிச் செய்வார்
நீதியால் நிகழ்கின்ற நீலநக்கர்
    தம்பெருஞ்சீர் நிகழ வைத்துப்
பூதிசா தனர்பரவும் புனிதஇயல்
    இசைப்பதிகம் போற்றி செய்தார்.He adorned the flawless Nectar and His beauteous
And verdant Sprig, and hailed them in a rare
And divine decade of Tamizh, compact of the import
Of the great and primal Vedas; he hymned
A holy decade of divine music--
Hailed by the devotees, the followers of the way
Of the holy ash--,
And in that, he immortalized the great glories
Of Nilanakkar who was for ever poised
In the pious way of the Vedas.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 13, 2016, 09:34:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4253 on: July 13, 2016, 09:35:57 AM »
Verse 465:


பரவியகா தலிற்பணிந்து பாலறா
    வாயர்புறத் தணைந்து பண்பு
விரவியநண் புடையடிகள் விருப்புறுகா
    தலில்தங்கி மேவும் நாளில்
அரவணிந்தார் பதிபிறவும் பணியஎழும்
    ஆதரவா லணைந்து செல்வார்
உரவுமனக் கருத்தொன்றாம் உள்ளம்உடை
    யவர்க்குவிடை உவந்து நல்கி.


In swelling love, he of the Milk-fragrant lips
Adored the Lord and moved out; he sojourned there
As desired by his loving friend and devotee--
Nilanakkar; impelled by a love to adore the Lord
Whose jewels are snakes, he visited other shrines
And worshipped there; he then gave leave
To Nilanakkar of single-minded devotion, to depart.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 13, 2016, 09:37:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4254 on: July 13, 2016, 09:38:31 AM »
Verse 466:


மற்றவர்தம் பெருங்கேண்மை மகிழ்ந்து கொண்டு
    மாலயனுக் கரியபிரான் மருவு தானம்
பற்பலவும் சென்றுபணிந் தேத்திப் பாடிப்
    பரமர்திருத் தொண்டர்குழாம் பாங்கின் எய்தக்
கற்றவர்வாழ் கடல்நாகைக் காரோ ணத்துக்
    கண்ணுதலைக் கைதொழுது கலந்த ஓசைச்
சொற்றமிழ்மா லைகள் பாடிச் சிலநாள் வைகித்
    தொழுதகன்றார் தோணிபுரத் தோன்ற லார்தாம்.


Joyously cherishing his great friendship
The godly child fared forth to many other shrines
And adored the Lord, unknowable to Brahma
And Vishnu; then accompanied with the devotees
He came to the sea-girt town of Naakaikkaaronam--
The habitat of the learned, and adored
The brow-eyed Lord; he hailed him in garlands
Of melodious Tamizh verse and sojourned there;
Then the Lord of Tonipuram, blessed with the grace
Of the Lord, left the town.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 13, 2016, 09:40:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4255 on: July 14, 2016, 08:57:23 AM »
Verse 467:கழிக்கானல் மருங்கணையுங் கடல்நாகை
    யதுநீங்கிக் கங்கை யாற்றுச்
சுழிக்கானல் வேணியர்தம் பதிபலவும்
    பரவிப்போய்த் தோகை மார்தம்
விழிக்காவி மலர்பழனக் கீழ்வேளூர்
    விமலர்கழல் வணங்கி ஏத்தி
மொழிக்காதல் தமிழ்மாலை புனைந்தருளி
    அங்ககன்றார் மூதூர் நின்றும்.Leaving the sea-girt city of Naakai rich in groves
Flanked by the backwaters, he visited the many shrines
Of the Lord in whose crest the many-eddied Ganga flows,
And adored Him; he then came to Keezhvelur whose
Women rival the peafowls in their mien,
And in whose fields burgeon blue lilies, very like
The eyes of women; he adored the feet of the Lord
And adorned Him, in swelling love, with a garland
Of Tamizh verse; then he departed from the hoary town.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 14, 2016, 08:59:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4256 on: July 14, 2016, 08:59:58 AM »
Verse  468:


அருகணையுந் திருப்பதிகள் ஆனவெலாம்
    அங்கணரைப் பணிந்து போற்றிப்
பெருகியஞா னம்பெற்ற பிள்ளையார்
    எழுந்தருளும் பெருமை கேட்டுத்
திருமருவு செங்காட்டங் குடிநின்றும்
    சிறுத்தொண்டர் ஓடிச் சென்றங்
குருகுமனங் களிசிறப்ப எதிர்கொண்டு
    தம்பதியுட் கொண்டு புக்கார்.பெருகிய ஞானத்தைப் பெற்ற பிள்ளையார், அருகிலுள்ள பதிகளில் எல்லாம் இறைவரை வணங்கிப் போற்றி, எழுந்தருளி வருகின்ற செய்தியைச் செவியேற்றுச் செல்வம் பொருந் திய திருச்செங்காட்டங்குடி என்ற பதியினின்றும், சிறுத்தொண்ட நாயனார், அங்கு ஓடிச் சென்று, அன்பால் உருகும் மனம் மகிழ்ச்சி மிக, எதிர் கொண்டு வரவேற்றுத் தம்பதியுள் அழைத்துக் கொண்டு சென்றார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

 

« Last Edit: July 14, 2016, 09:03:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4257 on: July 14, 2016, 09:04:20 AM »
Verse 469:சிறுத்தொண்ட ருடன் கூடச் செங்காட்டங்
    குடியிலெழுந் தருளிச் சீர்த்தி
நிறுத்தெண்திக் கிலும்நிலவுந் தொண்டரவர்
    நண்பமர்ந்து நீல கண்டம்
பொறுத்தண்டர் உயக்கொண்டார் கணபதீச்
    சரத்தின்கட் போக மெல்லாம்
வெறுத்துண்டிப் பிச்சைநுகர் மெய்த்தொண்ட
    ருடன்அணைந்தார் வேதகீதர்.


He sojourned at Tirucchengkaattangkudi in the house
Of Sirutthondar; he cherished in love the friendship
Of that servitor who had established his glory in all
The eight directions; he accompanied with the true devotees
Who spurning all pleasures forsook them all,
And subsisted on alms; he, the singer of Vedic hymns
(In Tamizh decades), to adore the Lord who blued
His throat to save the celestial beings, and who is
Enshrined in Ganapaticcharam, proceeded thither


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 14, 2016, 09:06:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4258 on: July 14, 2016, 09:07:33 AM »
Verse 470:அங்கணைந்து கோயில்வலங் கொண்டருளி
    அரவணிந்தார் அடிக்கீழ் வீழ்ந்து
செங்கண்அரு விகள்பொழியத் திருமுன்பு
    பணிந்தெழுந்து செங்கை கூப்பித்
தங்கள்பெருந் தகையாரைச் சிறுத்தொண்டர்
    தொழவிருந்த தன்மை போற்றிப்
பொங்கியெழும் இசைபாடிப் போற்றிசைத்தங்
    கொருபரிசு புறம்பு போந்தார்.
சென்றவர் கணபதியீச்சரக் கோயிலைச் சேர்ந்து, அதனை வலமாக வந்து, பாம்பை அணிந்த இறைவரின் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கிக் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் அருவி இழிய, திரு முன்பு பணிந்து எழுந்து, சிவந்த கைகளைக் குவித்து வணங்கி, தம்மை ஆண்ட இறைவரைச் சிறுத்தொண்ட நாயனார் தொழுமாறு வீற்றிருந்த தன்மையைப் போற்றி, மேலும் மேலும் பொங்கி எழுகின்ற பதிகத்தைப் பாடிப் பரவி, அங்கிருந்து ஒருவாறாக அரிதின் நீங்கி வெளியே வந்தார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva. 
« Last Edit: July 14, 2016, 09:10:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48000
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4259 on: July 14, 2016, 09:11:32 AM »
Verse 471:


போந்துமா மாத்திரர்தம் போரேற்றில்
    திருமனையிற் புகுந்து சிந்தை
வாய்ந்தமா தவரவர்தா மகிழ்ந்தருள
    அமர்ந்தருளி மதில்கள் மூன்றும்
காய்ந்தமால் விடையார்தங் கணபதீச்
    சரம்பரவு காதல் கூர
ஏந்துநூ லணிமார்பர் இன்புற்றங்
    கன்பருடன் இருந்த நாளில்.


He came out of the shrine and went into the beauteous
Mansion of him, the martial bull that hailed
From the race of Maamaatthiras and abode there
With a rejoicing mind; love in him welled up
And impelled him to continue to adore the Lord
Who burnt the triple cities and whose mount is
The great Bull and who is enshrined in Ganapaticcharam;
So, he that wears the sacred thread on his beauteous chest
Sojourned there, in joy, with the devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 14, 2016, 09:13:10 AM by Subramanian.R »