Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 539163 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4215 on: July 10, 2016, 09:11:37 AM »
Verse  427:

வைத்த பூதம்அங் கணைந்துமுன்
    நின்றுநல் வாக்கால்
உய்த்த இக்கிழி பொன்னுல
    வாக்கிழி உமக்கு
நித்த னாரருள் செய்ததென்
    றுரைக்கநேர் தொழுதே
அத்த னார்திரு வருள்நினைந்
    தவனிமேற் பணிந்தார்.

The Bhootha that placed it there came to him,
Stood before him and in its divine voice spake thus:
?This pouch of sovereigns never gets emptied;
The Lord gave you this.? When the Bhootha spake thus,
Thinking of the divine grace of the Father , the child
Prostrated straight on the floor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2016, 09:13:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4216 on: July 10, 2016, 09:14:23 AM »
Verse  428:


பணிந்தெ ழுந்துகை தொழுதுமுன்
    பனிமலர்ப் பீடத்
தணைந்த ஆடகக் கிழிதலைக்
    கொண்டரு மறைகள்
துணிந்த வான்பொருள் தரும்பொருள்
    தூயவாய் மையினால்
தணிந்த சிந்தைஅத் தந்தையார்க்
    களித்துரை செய்வார்.Up he rose after his obeisance and folded his hands
In adoration; he took from the bali-pita strewn
With cool flowers, the pouch of gold and bore it
On his crown; he gave that treasure gifted
By the supreme Lord-- the very Affirmation of the rare Vedas--,
To his father whose mind-heart was made pure
By holy truth, and spake thus.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4217 on: July 10, 2016, 09:17:01 AM »
Verse 429:ஆதிமாமறை விதியினால்
    ஆறுசூழ் வேணி
நாத னாரைமுன் னாகவே
    புரியுநல் வேள்வி
தீது நீங்கநீர் செய்யவும்
    திருக்கழு மலத்து
வேத வேதியர் அனைவரும்
    செய்யவும் மிகுமால்.

"For you to perform the holy sacrifice that will end
All evil and also for such hierurgies by the Brahmins
Of Tirukkazhumalam poised in the Vedas,
Unto the Lord in whose crest the river courses,
As ordained by the rules of the primal Vedas,
This will be useful and this will suffer no diminution."

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2016, 09:18:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4218 on: July 10, 2016, 09:19:47 AM »
Verse  430:என்று கூறிஅங் கவர்தமை
    விடுத்தபின் அவரும்
நன்றும் இன்புறு மனத்தொடும்
    புகலிமேல் நண்ண
வென்றி ஞானசம் பந்தரும்
    விருப்பொடு வணங்கி
மன்றல் ஆவடு துறையினில்
    மகிழ்ந்தினி திருந்தார்.


Thus he spake and gave his father leave to depart;
He too with a rejoicing mind fared forth to Pukali;
Ever-victorious Jnaana Sambandhar adoring the Lord
In love, abode in joy in auspicious Aavaduthurai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2016, 09:22:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4219 on: July 10, 2016, 09:23:02 AM »
Verse  431:அண்ண லார்திரு வாவடு
    துறையமர்ந் தாரை
உண்ணி லாவிய காதலி
    னால்பணிந் துறைந்து
மண்ணெ லாம்உய வந்தவர்
    போந்துவார் சடைமேல்
தெண்ணி லாஅணி வார்திருக்
    கோழம்பஞ் சேர்ந்தார்.

He adored the merciful Lord of Tiruvaavaduthurai
With a love-filled heart and sojourned there;
Then the godly child who came to be born
For the deliverance of the whole world, came
To Tirukkozhampam of the Lord who wears on His long
Matted hair the lucid crescent.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4220 on: July 10, 2016, 09:25:26 AM »
Verse  432:


கொன்றை வார்சடை முடியரைக்
    கோழம்பத் திறைஞ்சி
என்றும் நீடிய இன்னிசைப்
    பதிகம் முன் இயம்பி
மன்று ளார்மகிழ் வைகல்மா
    டக்கோயில் மருங்கு
சென்று சார்ந்தனர் திருவளர்
    சிரபுரச் செல்வர்.The lord of the ever-growing wealth of Sirapuram
Adored at Kozhampam the Lord who wears the Konrai
In His matted hair, and hymned in His divine presence
An ever-during decad of sweet and goodly music;
Then he left for and came near Vaikalmaadakkoyil
Where the Lord of Ambalam willingly abides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2016, 09:27:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4221 on: July 10, 2016, 09:27:49 AM »
Verse 433:


வைகல் நீடுமா டக்கோயில்
    மன்னிய மருந்தைக்
கைகள் அஞ்சலி கொண்டுதாழ்ந்
    தெழுந்துகண் ணருவி
செய்ய இன்னிசைச் செந்தமிழ்
    மாலைகள் மொழிந்து
நையும் உள்ளத்த ராய்த்திர
    நல்லத்தில் நண்ணி.


Folding his hands, he prostrated before the Lord
Who is indeed the Remedy for the malady
Of embodiment and who for ever abides at ever-during
Vaikalmaadakkoyil; he rose up;
His eyes raining tears, he hymned godly garlands
Of Tamizh verse in sweet melody; with a melting heart
He then came to Tirunallam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2016, 09:35:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4222 on: July 10, 2016, 09:30:45 AM »
Verse  434:


நிலவு மாளிகைத் திருநல்லம்
    நீடுமா மணியை
இலகு சேவடி இறைஞ்சிஇன்
    தமிழ்கொடு துதித்துப்
பலவும் ஈசர்தந் திருப்பதி
    பணிந்துசெல் பவர்தாம்
அலைபு னல்திரு வழுந்தூர்மா
    டக்கோயில் அடைந்தார்.நிலைபெற்ற மாளிகைகளைக் கொண்ட திருநல் லத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் இறைவரின் விளங்கும் திருவடிகளை வணங்கி, இனிய தமிழ் மாலை பாடி, அருகிலுள்ள திருப்பதிகள் பலவற்றையும் வணங்கிச் செல்லும் பிள்ளையார், அலைகளை உடைய நீர் சூழ்ந்த திருஅழுந்தூர் மாடக் கோயிலைச் சென்றடைந்தார்.

(English Translation not available.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2016, 09:35:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4223 on: July 10, 2016, 09:36:39 AM »
Verse  435:


மன்னு மாமடம் மகிழ்ந்தவான்
    பொருளினை வணங்கிப்
பன்னு பாடலில் பதிகஇன்
    னிசைகொடு பரவிப்
பொன்னி மாநதிக் கரையினில்
    மீண்டும்போந் தணைந்து
சொன்ன வாறறி வார்தமைத்
    துருத்தியில் தொழுதார்.


He adored the supreme Lord who willingly abode
At the ever-during Maa-Matam and hymned Him
In the sweet tune befitting the divine decade;
He came back to the great bank of the Ponni, and adored
The Lord: "Sonna Aaru Arivaar" at Thurutthi.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 10, 2016, 09:41:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4224 on: July 10, 2016, 09:38:03 AM »
Verse  436:திரைத்த டம்புனல் பொன்னிசூழ்
    திருத்துருத் தியினில்
வரைத்த லைப்பசும் பொன்எனும்
    வண்டமிழ்ப் பதிகம்
உரைத்து மெய்யுறப் பணிந்துபோந்
    துலவும்அந் நதியின்
கரைக்கண் மூவலூர்க் கண்ணுத
    லார்கழல் பணிந்தார்.At the shrine of Tirutthurutthi girt with the billowy
And great flood of the Ponni, he hymned
The bounteous decad of Tamizh that began thus:
"Varai-th-thalai pasum pon" He prostrated
Before the Lord on the floor and moved out;
He than adored the brow-eyed Lord at Moovaloor
Situate on the bank of that flowing river.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 10, 2016, 09:43:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4225 on: July 11, 2016, 09:20:43 AM »
Verse  437:


மூவ லூருறை முதல்வரைப்
    பரவிய மொழியால்
மேவு காதலில் ஏத்தியே
    விருப்பொடும் போந்து
பூவ லம்புதண் புனற்பணைப்
    புகலியர் தலைவர்
வாவி சூழ்திரு மயிலாடு
    துறையினில் வந்தார்.


In soaring love he hymned in adorable words the Lord
That abides at Moovaloor, and then, the lord
Of Pukali rich in fields into which cool water
Flows rolling down flowers, impelled by love,
Came to Mayilaaduthurai dight with tanks.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4226 on: July 11, 2016, 09:22:49 AM »
Verse  438:


மல்கு தண்டலை மயிலாடு
    துறையினில் மருவும்
செல்வ வேதியர் தொண்டரோ
    டெதிர்கொளச் சென்று
கொல்லை மான்மறிக் கையரைக்
    கோயில்புக் கிறைஞ்சி
எல்லை இல்லதோர் இன்பம்முன்
    பெருகிட எழுந்தார்.


He entered the city circled by the Brahmins
And servitors who came to receive him and who
Dwelt in Mayilaaduthurai girt with gardens;
He moved into the temple of the Lord whose hand
Sports a fawn of the jungle, and prostrated
On the floor and rose up in joy-- limitless and peerless.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 11, 2016, 09:24:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4227 on: July 11, 2016, 09:25:35 AM »
Verse  439:


உள்ளம் இன்புற உணர்வுறும்
    பரிவுகொண் டுருகி
வெள்ளந் தாங்கிய சடையரை
    விளங்குசொற் பதிகத்
தெள்ளும் இன்னிசைத் திளைப்பொடும்
    புறத்தணைந் தருளி
வள்ள லார்மற்ற வளம்பதி
    மருவுதல் மகிழ்ந்தார்.His heart was poised in love and his consciousness
Melted in devotion; he hymned the Lord in whose
Matted hair the Ganga courses, in a bright decade
Of sweet and lucent melody and moved out
Borne by that flood of bliss; the great patron
Then abode in that bountiful city in abiding joy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4228 on: July 11, 2016, 09:27:49 AM »
Verse  440:


அத்தி ருப்பதி யகன்றுபோய்
    அணிகிளர் சூலக்
கைத்த லப்படை வீரர்செம்
    பொன்பள்ளி கருதி
மெய்த்த காதலில் விளநகர்
    விடையவர் பாதம்
பத்தர் தம்முடன் பணிந்திசைப்
    பதிகம்முன் பகர்ந்தார்.


He left the town and in love adored at Chemponpalli
Of the Lord whose hand wields a bright and beauteous trident;
He adored the Feet of Vilanakar?s Lord who rides the Bull,
In true devotion with the devotee-throng, and in His
Presence divine, hymned a musical decade.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4229 on: July 11, 2016, 09:30:25 AM »
Verse  441:
பாடும் அப்பதி பணிந்துபோய்ப்
    பறியலூர் மேவும்
தோடு லாமலர் இதழியும்
    தும்பையும் அடம்பும்
காடு கொண்டசெஞ் சடைமுடிக்
    கடவுளர் கருது
நீடு வீரட்டம் பணிந்தனர்
    நிறைமறை வேந்தர்.The master of the perfect Vedas, having adored
That shrine in song and solemn strain,
Came to Pariyaloor where the supreme Lord who is
Decked with petaled Konrai, Tumpai and Atampu
In His red matted hair, willingly abides,
And adored at the ever-during Veerattam.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 11, 2016, 09:32:23 AM by Subramanian.R »