Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 538717 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4200 on: July 08, 2016, 09:32:07 AM »
Verse 412:


மாநாகம் அருச்சித்த
    மலர்க்கமலத் தாள்வணங்கி
நாணாளும் பரவுவார்
    பிணிதீர்க்கும் நலம்போற்றிப்
பானாறும் மணிவாயர்
    பரமர்திரு விடைமருதில்
பூநாறும் புனற்பொன்னித்
    தடங்கரைபோய்ப் புகுகின்றார்.
He adored the feet of the Lord hailed
By Aadi Sesha, the divine serpent, in his Pooja;
The godly child praised His glory of doing away
With the ills of those who adore Him daily; then
He whose beauteous lips are ever-fragrant
With the Milk , proceeded on the vast bank of the Kaveri
From whose water wafted the scent of flowers,
And came to the Supreme One's Tiruvidaimaruthoor.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: July 08, 2016, 09:45:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4201 on: July 08, 2016, 09:35:07 AM »
Verse  413:ஓங்குதிருப் பதிகம்ஓ
    டேகலன்என் றெடுத்தருளித்
தாங்கரிய பெருமகிழ்ச்சி
    தலைசிறக்குந் தன்மையினால்
ஈங்கெனையா ளுடையபிரான்
    இடைமரு தீதோஎன்று
பாங்குடைய இன்னிசையால்
    பாடிஎழுந் தருளினார்.


He sang the lofty and divine decade that began thus;
"The skull indeed is His
(begging) bowl?"
Great joy, rare to be borne, welled up in him;
He then sang a sweet and fitting decade in which
He asked thus: "Is this, Idaimaruthoor, the shrine
Of the Lord who rules me?" Then he moved in.

Arunachala Siva.
Arunachala Siva.
« Last Edit: July 08, 2016, 09:37:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4202 on: July 08, 2016, 09:38:49 AM »
Verse 414:


அடியவர்கள் எதிர்கொள்ள
    எழுந்தருளி அங்கணைந்து
முடிவில்பரம் பொருளானார்
    முதற்கோயில் முன்னிறைஞ்சிப்
படியில்வலங் கொண்டுதிரு
    முன்பெய்திப் பார்மீது
நெடிதுபணிந் தெழுந்தன்பு
    நிறைகண்ணீர் நிரந்திழிய.


He entered into the temple welcomed by its servitors,
Adored the shrine of the Lord, the Ens that is
Supreme and Infinite, completed the sacred round,
Came before the Lord, prostrated on the floor
Many a time and rose up with tear-filled eyes.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4203 on: July 08, 2016, 09:40:51 AM »
Verse  415:


பரவுறுசெந் தமிழ்ப்பதிகம்
    பாடிஅமர்ந் தப்பதியில்
விரவுவார் திருப்பதிகம்
    பலபாடி வெண்மதியோ
டரவுசடைக் கணிந்தவர்தம்
    தாள்போற்றி ஆர்வத்தால்
உரவுதிருத் தொண்டருடன்
    பணிந்தேத்தி உறையுநாள்.


Hailing the Lord, he sang a decade in splendorous Tamizh;
He sojourned there and hymned many more divine decades;
He adored every day the feet of the Lord who wears
On His matted hair the white crescent and the serpent;
In abounding love he worshipped the Lord
With the divinely puissant devotees and abode there.   


Arunachala Siva.


« Last Edit: July 08, 2016, 09:42:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4204 on: July 08, 2016, 09:43:30 AM »
Verse 416:


மருங்குளநற் பதிகள்பல
    பணிந்துமா நதிக்கரைபோய்க்
குரங்காடு துறையணைந்து
    குழகனார் குரைகழல்கள்
பெருங்காத லால்பணிந்து
    பேணியஇன் னிசைபெருக
அருங்கலைநூல் திருப்பதிகம்
    அருள்செய்து பரவினார்.


From there he visited the many nearby shrines
And adored thither; he marched on the bank
Of the Kaveri, reached Kurangkaaduthurai,
Adored the ankleted feet of the beauteous Lord
In great love and hymned a divine decade of music
Packed with the wisdom of the rare scriptures.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 08, 2016, 09:46:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4205 on: July 09, 2016, 09:23:35 AM »
Verse  417:


அம்ம லர்த்தடம் பதிபணிந்
    தகன்றுபோந் தருகு
மைம்ம லர்க்களத் திறைவர்தங்
    கோயில்கள் வணங்கி
நம்ம லத்துயர் தீர்க்கவந்
    தருளிய ஞானச்
செம்ம லார்திரு ஆவடு
    துறையினைச் சேர்ந்தார்.


Having adored at the town rich in tanks where lotuses
Flourished, he moved out and hailed the blue-throated
Lord in the other nearby shrines; the lord of gnosis
Who took birth to rid us mercifully of the misery
Of the impurities, then reached Tiruvaavaduthurai.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 09, 2016, 09:25:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4206 on: July 09, 2016, 09:26:08 AM »
Verse  418:


மூவ ருக்கறி வரும்பொரு
    ளாகிய மூலத்
தேவர் தந்திரு வாவடு
    துறைத்திருத் தொண்டர்
பூவ லம்புதண் பொருபுனல்
    தடம்பணைப் புகலிக்
காவ லர்க்கெதிர் கொள்ளும்ஆ
    தரவுடன் கலந்தார்.


The holy servitors of Tiruvaavaduthurai of the Primal Lord,
Unknowable to the Trinity of Brahma, Vishnu and Rudra,
Came in ardent love to receive the Lord of Pukali
Rich in tanks and watery fields,
Whence the waves rolled with flowers.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4207 on: July 09, 2016, 09:28:18 AM »
Verse  419:வந்த ணைந்தவர் தொழாமுனம்
    மலர்புகழ்ச் சண்பை
அந்த ணர்க்கெலாம் அருமறைப்
    பொருளென வந்தார்
சந்த நித்திலச் சிவிகைநின்
    றிழிந்தெதிர் தாழ்ந்தே
சிந்தை இன்புற இறைவர்தங்
    கோயில்முன் சென்றார்.


அங்ஙனம் வந்த தொண்டர்கள் தம்மை வணங்கு வதற்கு முன்னம், விரியும் புகழையுடைய சீகாழி அந்தணர்களுக்கு எல் லாம் அரிய மறையின் பொருளாக உள்ளவர் இவர் என்று தியானப் பொருளாகக் கொள்ளும்படி தோன்றிய பிள்ளையார், அழகான முத் துச் சிவிகையினின்றும் இறங்கி, அவர்களின் எதிரில் வணங்கிப் பின், மனம் இன்பம் அடைய இறைவரின் திருக்கோயில் முன் சென்றார்.

(English translation not available)

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 09, 2016, 09:30:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4208 on: July 09, 2016, 09:31:44 AM »
Verse  420:


நீடு கோபுரம் இறைஞ்சியுள்
    புகுந்துநீள் நிலையான்
மாடு சூழ்திரு மாளிகை
    வலங்கொண்டு வணங்கி
ஆடும் ஆதியை ஆவடு
    துறையுள்ஆர் அமுதை
நாடு காதலில் பணிந்தெழுந்
    தருந்தமிழ் நவின்றார்.


He adored the tall tower and moved in;
He circumambulated the inner shrine
And hailed it; he prostrated before the Dancer,
The Primal Lord, the Nectar of Aavaduthurai,
In abiding love, rose up and hymned in rare Tamizh.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4209 on: July 09, 2016, 09:34:00 AM »
Verse  421:


அன்பு நீடிய அருவிகண்
    பொழியும்ஆர் வத்தால்
முன்பு போற்றியே புறம்பணை
    முத்தமிழ் விரகர்
துன்பு போமனத் திருத்தொண்டர்
    தம்முடன் தொழுதே
இன்பம் மேவிஅப் பதியினில்
    இனிதமர்ந் திருந்தார்.His eyes rained tears of love; in great ardor
He prayed before the divine presence and moved out;
He adored the Lord with the servitors whose minds
Were freed of trouble, and he abode in that town
Willingly and in joy.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4210 on: July 09, 2016, 09:36:14 AM »
Verse 422:


மேவி அங்குறை நாளினில்
    வேள்வி செய்வதனுக்
காவ தாகிய காலம்வந்
    தணைவுற அணைந்து
தாவில் சண்பையர் தலைவர்க்குத்
    தாதையார் தாமும்
போவ தற்கரும் பொருள்பெற
    எதிர்நின்று புகன்றார்.


While he abode there, the season for sacrifice
Was near at hand; the father of the flawless chief
Of Sanbai came before the presence of the godly child,
Seeking his leave to depart with the needed wealth.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4211 on: July 09, 2016, 09:38:34 AM »
Verse  423:


தந்தை யார்மொழி கேட்டலும்
    புகலியார் தலைவர்
முந்தை நாளிலே மொழிந்தமை
    நினைந்தருள் முன்னி
அந்த மில்பொரு ளாவன
    ஆவடு துறையுள்
எந்தை யார்அடித் தலங்கள்
    அன்றோஎன எழுந்தார்.


When he listened to his father's words, the chief
Of Pukali remembered his promise in the days gone by;
He rose up thinking: "Limitless riches are indeed
The hallowed feet of the Lord of Aavaduthurai."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 09, 2016, 09:40:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4212 on: July 09, 2016, 09:41:19 AM »
Verse  424:

சென்று தேவர்தம் பிரான்மகிழ்
    கோயில்முன் பெய்தி
நின்று போற்றுவார் நீள்நிதி
    வேண்டினார்க் கீவ
தொன்றும் மற்றிலேன் உன்னடி
    அல்லதொன் றறியேன்
என்று பேரருள் வினவிய
    செந்தமிழ் எடுத்தார்.He went into the temple where the God of gods gladly abides;
He stood beside the bali-pitam and prayed thus:
"I have nothing to give him who prays for wealth immense;
I know not aught but Your hallowed feet."
Thus he sang the decade, in the form of a question, invoking
The Lord's mercy in splendorous Tamizh.


Arunachala Siva.

« Last Edit: July 09, 2016, 09:43:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4213 on: July 09, 2016, 09:44:40 AM »
Verse  425:


எடுத்த வண்டமிழ்ப் பதிகநா
    லடியின்மே லிருசீர்
தொடுத்த வைப்பொடு தொடர்ந்தஇன்
    னிசையினால் துதிப்பார்
மடுத்த காதலில் வள்ளலார்
    அடியிணை வழுத்தி
அடுத்த சிந்தையால் ஆதரித்
    தஞ்சலி அளித்தார்.


He formed in the pattern of Naalati-mel-vaippu
The bounteous Tamizh decade, began by him,
And prayed to the Lord in sweet music; hailing
The twin feet of the munificent Lord in soaring love,
He worshipfully folded his hands in swelling devotion
That ever welled up in his mind-heart.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4214 on: July 09, 2016, 09:47:03 AM »
Verse  426:


நச்சி இன்தமிழ் பாடிய
    ஞானசம் பந்தர்
இச்சை யேபுரிந் தருளிய
    இறைவர்இன் னருளால்
அச்சி றப்பருள் பூதமுன்
    விரைந்தகல் பீடத்து
உச்சி வைத்தது பசும்பொன்ஆ
    யிரக்கிழி யொன்று.


As desired by Jnaana Sambandhar who sang in Tamizh
The sweet decad, by the grace of the Lord, a Siva-Bhootha,
To confer on him the great gift, laid on the top
Of the bali-pita a pouch of one thousand sovereigns
Of gold of the finest touch.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 09, 2016, 09:48:50 AM by Subramanian.R »