Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576562 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4185 on: July 07, 2016, 09:21:08 AM »
Verse  397:


சென்றணைந்து திருவாயில்
    புறத்திறைஞ்சி உள்புக்கு
வென்றிவிடை யவர்கோயில்
    வலங்கொண்டு வெண்கோட்டுப்
பன்றிகிளைத் தறியாத
    பாததா மரைகண்டு
முன்தொழுது விழுந்தெழுந்து
    மொழிமாலை போற்றிசைத்தார்.


As he neared the temple, he adored from without
The entrance; he moved in and circumambulated
The shrine of Him whose mount is the Bull;
Beholding the lotus-feet invisible to the Boar
That burrowed, he adored them and fell on the floor;
Up he rose and hymned his garland of verse.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4186 on: July 07, 2016, 09:23:40 AM »
Verse  398:


அருள்வெள்ளத் திறம்பரவி
    அளப்பரிய ஆனந்தப்
பெருவெள்ளத் திடைமூழ்கிப்
    பேராத பெருங்காதல்
திருவுள்ளப் பரிவுடனே
    செம்பொன்மலை வல்லியார்
தருவள்ளத் தமுதுண்ட
    சம்பந்தர் புறத்தணைந்தார்.


He hailed the flooding grace of the Lord;
He stood plunged in the great flood
Of immeasurable bliss; then with a heart
Pervaded by love immense of great
And unswerving devotion, Sambandhar--
Who was fed with the nectarean milk
From a bowl, by the Liana of the auric
And ruddy Mountain--, moved out of the shrine.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4187 on: July 07, 2016, 09:26:10 AM »
Verse  399:


அப்பதியில் அமர்கின்ற
    ஆளுடைய பிள்ளையார்
செப்பருஞ்சீர்த் திருவாறை
    வடதளியில் சென்றிறைஞ்சி
ஒப்பரிய தமிழ்பாடி
    உடனமரும் தொண்டருடன்
எப்பொருளு மாய்நின்றார்
    இரும்பூளை எய்தினார்.


The child ruled by the Lord who sojourned there,
Visited Tiruppazhayaarai Vadatali
Of ineffable glory, hymned a peerless decade in Tamizh,
And with the devotees came to Irumpoolai
Where the Lord who is Omneity, abides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 07, 2016, 09:28:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4188 on: July 07, 2016, 09:29:16 AM »
Verse 400:


தேவர்பிரா னமர்ந்ததிரு
    இரும்பூளை சென்றெய்தக்
காவணநீள் தோரணங்கள்
    நாட்டியுடன் களிசிறப்பப்
பூவணமா லைகள்நாற்றிப்
    பூரணபொற் குடநிரைத்தங்கு
யாவர்களும் போற்றிசைப்பத்
    திருத்தொண்டர் எதிர்கெண்டார்.When he came to Irumpoolai where is enshrined
The Lord of the celestial  beings, they erected Pandals
Decked with long Toranas in soaring joy; they dangled
Garlands of flowers and arranged in serried order
Golden pots filled with holy water; all hailed him;
Thus the servitors received him.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 07, 2016, 09:31:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4189 on: July 07, 2016, 09:32:24 AM »
Verse  401:


வண்டமிழின் மொழிவிரகர்
    மணிமுத்தின் சிவிகையினைத்
தொண்டர்குழாத் தெதிர்இழிந்தங்
    கவர்தொழத்தா முந்தொழுதே
அண்டர்பிரான் கோயிலினை
    அணைந்திறைஞ்சி முன்நின்று
பண்டரும்இன் னிசைப்பதிகம்
    பரம்பொருளைப் பாடுவார்.


The master of boon-conferring Tamizh, descended
From his pearly palanquin before the welcoming
Servitor-throng, and adored them even as they adored him;
He came to the temple of the Lord of the Devas,
Bowed low and in the divine presence, hailed
The Supreme Ens in tuneful decades of sweet music.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 07, 2016, 09:34:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4190 on: July 07, 2016, 09:35:12 AM »
Verse  402:


நிகரிலா மேருவரை
    அணுவாக நீண்டானை
நுகர்கின்ற தொண்டர்தமக்
    கமுதாகி நொய்யானைத்
தகவொன்ற அடியார்கள்
    தமைவினவித் தமிழ்விரகர்
பகர்கின்ற அருமறையின்
    பொருள்விரியப் பாடினார்.


The adept of Tamizh expounding the import
Of the rare Vedas hymned his divine decade--
Verily a questionnaire addressed to the devotees--,
On the Lord who extended His form so large
That the peerless Meru Mountain looked a mere atom;
The Lord was yet the easily accessible nectar
To the devotees who ever revel in godly experience.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 07, 2016, 09:38:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4191 on: July 07, 2016, 09:39:04 AM »
Verse  403:


பாடும் அரதைப்பெரும்
    பாழியே முதலாகச்
சேடர்பயில் திருச்சேறை
    திருநாலூர் குடவாயில்
நாடியசீர் நறையூர்தென்
    திருப்புத்தூர் நயந்திறைஞ்சி
நீடுதமிழ்த் தொடைபுனைந்தந்
    நெடுநகரில் இனிதமர்ந்தார்.Right from Arathaipperumpaazhi celebrated in hymns,
He adore at the shrines like Tiruccherai,
The habitat of the wise ones, Tirunaaloor, Kudavaayil,
Tirupputthoor and hymned ever-during garlands
Of Tamizh verse and joyously sojourned
In that great town.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4192 on: July 07, 2016, 09:41:33 AM »
Verse  404:அங்கண்இனி தமருநாள்
    அடல்வெள்ளே னத்துருவாய்ச்
செங்கண்நெடு மால்பணியும்
    சிவபுரத்துச் சென்றடைந்து
கங்கைசடைக் கரந்தவர்தங்
    கழல்வணங்கிக் காதலினால்
பொங்குமிசைத் திருப்பதிகம்
    முன்நின்று போற்றிசைத்தார்.

During his happy sojourn there, he visited
Sivapuram adored by Vishnu in his form
Of the red-eyed and white-hued boar, and in love
Wroshipped the feet of the Lord, the Concealer
Of the Ganga in His matted hair, and in His presence
Hymned the divine decade of swelling music.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 07, 2016, 09:43:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4193 on: July 07, 2016, 09:44:30 AM »
Verse  405:


போற்றிசைத்துப் புனிதரருள்
    பெற்றுப்போந்து எவ்வுயிரும்
தோற்றுவித்த அயன்போற்றுந்
    தோணிபுரத் தந்தணனார்
ஏற்றுமிசை ஏற்றுகந்த
    இறைவர்தமை ஏத்துதற்கு
நாற்றிசையோர் பரவுதிருக்
    குடமூக்கு நண்ணினார்.


Thus hailing the Lord, and blessed with His grace
The Brahmin of Tonipuram which is adored by Brahma--
The grantor of embodiment to all the lives--,
Came out of the shrine; to hail the Lord that
Willingly rides the Bull, he came to Tirukkudamookku
Praised by men in all the four directions.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4194 on: July 07, 2016, 09:47:03 AM »
Verse 406:

தேமருவு மலர்ச்சோலைத்
    திருக்குடமூக் கினிற்செல்வ
மாமறையோர் பூந்தராய்
    வள்ளலார் வந்தருளத்
தூமறையின் ஒலிபெருகத்
    தூரியமங் கலமுழங்கக்
கோமுறைமை எதிர்கொண்டு
    தம்பதியில் கொடுபுக்கார்.


When the patron of Poontharaai arrived there
The great and opulent Brahmins of Tirukkudamookku
Girt with gardens of melliferous flowers,
Received him as they would the King of the realm;
To the chanting of the holy Vedas and the resounding
Of auspicious instruments they welcomed him
And took him to their town.

Arunachala Siva.
 


« Last Edit: July 07, 2016, 09:48:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4195 on: July 08, 2016, 09:19:35 AM »
Verse 407:


திருஞான சம்பந்தர்
    திருக்குடமூக் கினைச்சேர
வருவார்தம் பெருமானை
    வண்டமிழின் திருப்பதிகம்
உருகாநின் றுளமகிழக்
    குடமூக்கை உகந்திருந்த
பெருமான்எம் இறையென்று
    பெருகிசையால் பரவினார்.

Tiru Jnaanasambandhar, as he neared Tirukkudamookku
In melting love and joy that welled up from within,
Hailed the Lord in harmonious and musical numbers thus:
"Our Lord is He who is happily enthroned in Kudamookku."


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 08, 2016, 09:21:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4196 on: July 08, 2016, 09:22:37 AM »
Verse  408:


வந்தணைந்து திருக்கீழ்க்கோட்
    டத்திருந்த வான்பொருளைச்
சிந்தைமகிழ் வுறவணங்கித்
    திருத்தொண்ட ருடன்செல்வார்
அந்தணர்கள் புடைசூழ்ந்து
    போற்றிசைப்ப அவரோடும்
கந்தமலர்ப் பொழில்சூழ்ந்த
    காரோணஞ் சென்றடைந்தார்.


He reached the shrine and adored the Celestial One
In the holy Keezhkkottam in heart-felt joy;
Then with the devotees he moved out; holy Brahmins
Encircled him and chanted his praise;
With them all, he reached Tirukkaaronam
Girt with gardens of sweet-smelling flowers.


Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4197 on: July 08, 2016, 09:24:42 AM »
Verse  409:


பூமருவும் கங்கைமுதல்
    புனிதமாம் பெருந்தீர்த்தம்
மாமகந்தான் ஆடுதற்கு
    வந்துவழி படுங்கோயில்
தூமருவு மலர்க்கையால்
    தொழுதுவலங் கொண்டணைந்து
காமர்கெட நுதல்விழித்தார்
    கழல்பணிந்து கண்களித்தார்.


He adored with his flower-hands the temple where
During Mahamakam all the great and holy rivers
Right from the flower-laden Ganga, thither arrive
For their purificatory bath; he circumambulated
The shrine and bowed at the feet of the Lord
Who oped His third eye and caused Kaama to perish;
His eyes feasted on the Lord?s feet.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 08, 2016, 09:26:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4198 on: July 08, 2016, 09:27:08 AM »
Verse 410:


கண்ணாரும் அருமணியைக்
    காரோணத் தாரமுதை
நண்ணாதார் புரமெரித்த
    நான்மறையின் பொருளானைப்
பண்ணார்ந்த திருப்பதிகம்
    பணிந்தேத்திப் பிறபதியும்
எண்ணார்ந்த சீரடியா
    ருடன்பணிவுற் றெழுந்தருளி.


He hymned in a tuneful and divine decade
The Lord who is the very pupil of the eye,
The nectar of Kudanthaikkaaronam,
The Lord who burnt the triple hostile cities
And who is the inner meaning of the four Vedas.
He visited the other shrines too,
With innumerable devotees and moved onward.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4199 on: July 08, 2016, 09:29:26 AM »
Verse  411:


திருநாகேச் சரத்தமர்ந்த
    செங்கனகத் தனிக்குன்றைக்
கருநாகத் துரிபுனைந்த
    கண்ணுதலைச் சென்றிறைஞ்சி
அருஞானச் செந்தமிழின்
    திருப்பதிகம் அருள்செய்து
பெருஞான சம்பந்தர்
    பெருகார்வத் தின்புற்றார்.


The great Tiru Jnaanasambandhar adored
The Lord of Tirunaakeccharam who is verily
A peerless Mountain of ruddy gold,
The brow-eyed Lord who wears the hide
Of the dark tusker, and hailed Him
In a divine decade of splendorous Tamizh,
Rich in rare wisdom.

Arunachala Siva.