Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 547521 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4155 on: July 04, 2016, 09:09:14 AM »
Verse 367:


நித்திலச் சிவிகைமேல் நின்றிழிந் தருளியே
மொய்த்தஅந் தணர்குழாம் முன்செலப் பின்செலும்
பத்தரும் பரிசனங் களுமுடன் பரவவே
அத்தர்தங் கோபுரந் தொழுதணைந் தருளினார்.

He descended from the pearly litter; the throng
Of Brahmins walked before him; the throng of devotees
And serving train walked behind him articulating
His praise; thus he reached the Lord's tower and adored it.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 04, 2016, 09:12:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4156 on: July 04, 2016, 09:11:28 AM »
Verse 368:


வெள்ளிமால் வரையைநேர் விரிசுடர்க் கோயிலைப்
பிள்ளையார் வலம்வரும் பொழுதினில் பெருகுசீர்
வெள்ளஆ னந்தமெய் பொழியமே லேறிநீர்
துள்ளுவார் சடையரைத் தொழுதுமுன் பரவுவார்.

As they godly child circumambulated the temple
Of spreading luster, verily the equal of the Silver Mount
Of Kailaas, tears of joy flooded and bathed
His divine person; he ascended the flight of steps,
Came before the Lord in whose crest the Ganga
Flows leaping, and adored Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2016, 09:13:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4157 on: July 04, 2016, 09:14:44 AM »
Verse 369:


பரவுசொற் பதிகமுன் பாடினார் பரிவுதான்
வரவயர்த் துருகுநேர் மனனுடன் புறம்அணைந்
தரவுடைச் சடையர்பே ரருள்பெறும் பெருமையால்
விரவும்அப் பதியமர்ந் தருளியே மேவினார்.


Before the Lord he hymned his celebrated decade;
With his mind melting in love that welled up within,
He moved out tranced; poised in the glorious grace
Of the Lord whose matted hair is bejeweled with snakes,
He sojourned in the town where the Lord abides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2016, 09:16:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4158 on: July 04, 2016, 09:17:57 AM »
Verse  370:

அன்ன தன்மையில் அப்பதி
    யினில் அமர்ந் தருளி
மின்னு செஞ்சடை விமலர்தாள்
    விருப்பொடு வணங்கிப்
பன்னும் இன்னிசைப் பதிகமும்
    பலமுறை பாடி
நன்னெ டுங்குல நான்மறை
    யவர்தொழ நயந்தார்.


Thus he abode in the holy town; in love he adored
The feet of the Pure One whose long matted hair flashes
Like lightning; he hymned many a divine and dulcet
Decade; he was immensely pleased; the Brahmins of lofty
And hoary lineage well-versed in the Vedas, adored him.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4159 on: July 04, 2016, 09:20:19 AM »
Verse 371:


நீடும் அப்பதி நீங்குவார்
    நிகழ்திரு நல்லூர்
ஆடுவார் திரு அருள்பெற
    அகன்றுபோந் தங்கண்
மாடு முள்ளன வணங்கியே
    பரவிவந் தணைந்தார்
தேடும் மால்அயற் கரியவர்
    திருக்கரு காவூர்.The godly child desired to depart thence; he was
Blessed with the grace of the Lord-Dancer of ever-during
Tirunalloor; he fared forth and adored at all the shrines
In that region and arrived at Tirukkarukaavoor
Where abides the Lord, inaccessible
To questing Vishnu and Brahma.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4160 on: July 04, 2016, 09:22:47 AM »
Verse 372:

வந்து பந்தர்மா தவிமணங்
    கமழ்கரு காவூர்ச்
சந்த மாமறை தந்தவர்
    கழலிணை தாழ்ந்தே
அந்த மில்லவர் வண்ணம்ஆர்
    அழல்வண்ணம் என்று
சிந்தை இன்புறப் பாடினார்
    செழுந்தமிழ்ப் பதிகம்.


At Karukaavoor where Mullai-blooms from their creepers
Spreading on the Pandals breathe fragrance,
He adored the feet of the Lord, the Grantor
Of the great and metrical Vedas, and hymned
With a mind delighted, a decade of splendorous Tamizh
Affirming thus: "he Endless One's hue is that of the flame."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2016, 09:25:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4161 on: July 04, 2016, 09:27:10 AM »
Verse  373:

பதிக இன்னிசை பாடிப்போய்ப்
  பிறபதி பலவும்
நதிய ணிந்தவர் கோயில்கள்
  நண்ணியே வணங்கி   
அணைந்தனர் மன்றுள்
 அதிர்சி லம்படி யார்மகிழ்
அவளிவ ணல்லூர்.


He sang the dulcet decade and adored at other shrines
Where the Lord whose crest is adorned with the Ganga, abides;
He, the articulator of sweet and threefold Tamizh,
Then came to Avalivalnalloor where the Lord-Dancer
Of resounding anklets, abides in joy.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 04, 2016, 09:28:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4162 on: July 04, 2016, 09:30:03 AM »
Verse 374:


மன்னும் அப்பதி வானவர்
    போற்றவும் மகிழ்ந்த
தன்மை யார்பயில் கோயிலுள்
    தம்பரி சுடையார்
என்னும் நாமமும் நிகழ்ந்திட
    ஏத்திமுன் இறைஞ்சிப்
பன்னு சீர்ப்பதி பலவும்அப்
    பாற்சென்று பணிவார்.


In that ever-during town where the Lord abides in joy
Adored by the celestial beings, he moved into the temple,
Came before His presence and hailed His name:
"Thamparisudaiyaar" in his decade, and moved out
To worship Him in His many famous shrines.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2016, 09:32:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4163 on: July 04, 2016, 09:33:14 AM »
Verse  375:


பழுதில் சீர்த்திருப் பரிதிநன்   
    னியமமும் பணிந்தங்
கெழுது மாமறை யாம்பதி
    கத்திசை போற்றி
முழுது மானவர் கோயில்கள்
    வணங்கியே முறைமை
வழுவில் சீர்திருப் பூவனூர்
    வணங்கிவந் தணைந்து.

He adored at the shrine of Tirupparithiniyamam
That annuls all flaws and there sang the great
And inditable Veda in a divine decade; adoring
In all the shrines the Lord who is Omneity, he came
Adoring, to Tiruppoovanoor of unswerving greatness.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 04, 2016, 09:35:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4164 on: July 04, 2016, 09:36:06 AM »
Verse  376:


பொங்கு காதலிற் போற்றிஅங்
    கருளுடன் போந்து
பங்க யத்தடம் பணைப்பதி
    பலவுமுன் பணிந்தே
எங்கும் அன்பர்கள் ஏத்தொலி
    எடுக்கவந் தணைந்தார்
அங்க ணர்க்கிட மாகிய
    பழம்பதி ஆவூர்.Love-borne he adored there, and blessed by the Lord,
He moved out and visited other shrines bounded
By vast fields where lotuses teemed; hailed everywhere
By the full-throated praise of the servitors
He came to the hoary town of Aavoor, dear
To the Merciful One.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4165 on: July 05, 2016, 09:45:34 AM »
Verse  377:பணியும் அப்பதிப் பசுபதீச்
    சரத்தினி திருந்த
மணியை உள்புக்கு வழிபடும்
    விருப்பினால் வணங்கித்
தணிவில் காதலில் தண்டமிழ்
    மாலைகள் சாத்தி
அணிவி ளங்கிய திருநலூர்
    மீண்டும்வந் தணைந்தார்.He adored the town and entered the shrine
Of Pasupaticcharam where the Gem is enthroned,
And worshipped Him in great devotion; he adorned
Him with cool garlands of Tamizh in unbounded love
And again returned to beauteous Tirunalloor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 05, 2016, 09:47:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4166 on: July 05, 2016, 09:48:02 AM »
Verse 378:


மறை விளங்கும்அப் பதியினில்
    மணிகண்டர் பொற்றாள்
நிறையும் அன்பொடு வணங்கியே
    நிகழ்பவர் நிலவும்
பிறைய ணிந்தவர் அருள்பெறப்
    பிரசமென் மலர்வண்
டறைந றும்பொழில் திருவலஞ்
    சுழியில்வந் தணைந்தார்.In that town where flourish the Vedas, he in love,
Adored the golden feet of the blue-throated Lord;
Blessed by Him who wears the crescent in His crest,
He proceeded to Tiruvalanjhuzhi girt with fragrant
Gardens where bees hum over meliferos flowers.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: July 05, 2016, 09:50:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4167 on: July 05, 2016, 09:51:19 AM »
Verse 379:


மதிபு னைந்தவர் வலஞ்சுழி
    மருவுமா தவத்து
முதிரும் அன்பர்கள் முத்தமிழ்
    விரகர்த முன்வந்
தெதிர்கொள் போழ்தினில் இழிந்தவர்
    எதிர்செல மதியைக்
கதிர்செய் வெண்முகிற் குழாம்புடை
    சூழ்ந்தெனக் கலந்தார்.When the devotees of great and ripe askesis, the dwellers
Of the crescent-crested Lord's Tiruvalanjuzhi,
Came to receive the lord of the threefold Tamizh,
He descended from his litter and walked towards them;
They encircled him even as the white and bright clouds
Would girdle the moon.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 05, 2016, 09:53:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4168 on: July 05, 2016, 09:53:56 AM »
Verse 380:


கலந்த அன்பர்கள் தொழுதெழக்
    கவுணியர் தலைவர்
அலர்ந்த செங்கம லக்கரம்
    குவித்துடன் அணைவார்
வலஞ்சு ழிப்பெரு மான்மகிழ்
    கோயில்வந் தெய்திப்
பொலங்கொள் நீள்சுடர்க் கோபுரம்
    இறைஞ்சியுட் புகுந்தார்.


The gathered devotees prostrated at his feet
And rose up; the chief of the Kauniyas, folding
His hands like unto red lotuses, moved on;
He reached the shrine where the Lord of Valanjuzhi
Abides in joy, and prostrated before the gold-bedecked
And lustrous tower, rose up and moved into the shrine.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4169 on: July 05, 2016, 09:56:09 AM »
Verse  381:மருவலார்புரம் முனிந்தவர்
    திருமுன்றில் வலங்கொண்
டுருகும் அன்புடன்உச்சிமேல்
    அஞ்சலி யினராய்த்
திருவ லஞ்சுழி யுடையவர்
    சேவடித் தலத்தில்
பெருகும்ஆதர வுடன்பணிந்
    தெழுந்தனர் பெரியோர்.


He circumambulated the court of the Lord
Who burnt the triple, hostile cities; his mind
Melted in love; he held his hands folded above
His head and the great one in spiraling love
Fell at the roseate feet of the Lord of Tiruvalanjuzhi.   


Arunachala Siva.