Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 539948 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4125 on: July 01, 2016, 08:55:43 AM »
Verse 337:அப்பதி யின்கண் அமர்ந்து
    சிலநாளில் அங்ககன்று
துப்புறழ் வேணியர் தானம்
    பலவும் தொழுதருளி
முப்புரி நூலுடன் தோலணி
    மார்பர் முனிவரொடும்
செப்பருஞ் சீர்த்திருப் பாண்டிக்
    கொடுமுடி சென்றணைந்தார்.


He abode in that town for a few days
And departed therefrom; he adored the Lord
Of coral-hued, matted hair in His many shrines;
Then the godly child, the wearer of the sacred thread
Knit to a piece of deer-skin, with many a Muni reached
The ineffably glorious Tiruppaandikkodumudi.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 01, 2016, 08:57:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4126 on: July 01, 2016, 08:58:19 AM »
Verse  338:


பருவம் அறாப்பொன்னிப் பாண்டிக்
    கொடுமுடி யார்தம்பாதம்
மருவி வணங்கி வளத்தமிழ்
    மாலை மகிழ்ந்துசாத்தி
விரிசுடர் மாளிகை வெஞ்சமாக்
    கூடல் விடையவர்தம்
பொருவில்தா னம்பலபோற்றிக்
    குணதிசைப் போதுகின்றார்.


He duly hailed the feet of the Lord of Paandikkodumudi
On the bank of the never-failing Ponni
And adored him with his beautiful decade;
Commencing from Venjamaakkoodal
Rich in lustrous mansions, he adored the Lord
Whose mount is the Bull, in His many peerless shrines.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4127 on: July 01, 2016, 09:00:25 AM »
Verse  339:


செல்வக் கருவூர்த் திருவா
    னிலைக்கோயில் சென்றிறைஞ்சி
நல்லிசை வண்தமிழ்ச் சொற்றொடை
    பாடிஅந் நாடகன்று
மல்கிய மாணிக்க வெற்பு
    முதலா வணங்கிவந்து
பல்கு திரைப்பொன்னித் தென்கரைத்
    தானம் பலபணிவார்.He came to wealthy Karur and adored
At the shrine of Tiru-Aa-Nilai; he sang a garland
Of munificence, melodic and dulcet; he left the country
And adored, at many shrines
Inclusive of Maanikka Malai; then he fared forth
On the southern bank of the Ponni of swelling waves
And worshipped at many a shrine.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4128 on: July 01, 2016, 09:02:45 AM »
Verse  340:

பன்னெடுங் குன்றும் படர்நெடுங்
    கானும் பலபதியும்
அந்நிலைத் தானங்க ளாயின
    எல்லாம் அமர்ந்திறைஞ்சி
மன்னு புகலியில் வைதிக
    வாய்மை மறையவனார்
பொன்னியல் வேணிப் புனிதர்
    பராய்த்துறை யுட்புகுந்தார்.


At many extensive hills, spreading woods
And a good many shrines where the Lord abides,
He adored in love; then the Brahmin-child that hailed
From ever-during Pukali to establish
The truthful way of the Vedas, came to Paraaitthurai
Of the Lord whose matted hair flashes like gold.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4129 on: July 01, 2016, 09:04:54 AM »
Verse  341:

நீடும் பராய்த்துறை நெற்றித்
    தனிக்கண்ணர் கோயில்நண்ணிக்
கூடுங் கருத்தொடு கும்பிட்டுக்
    கோதில் தமிழ்ச்சொல்மாலை
பாடுங் கவுணியர் கண்பனி
    மாரி பரந்திழியச்
சூடுங் கரதலத் தஞ்சலி கோலித்
    தொழுது நின்றார்.He reached the temple of the unique brow-eyed Lord
Of Paraaitthurai and worshipped Him
In single-minded devotion; from the eyes
Of the Kauniya chief, the singer of flawless garlands
Of Tamizh verse, tears rained; he stood there adoring,
Folding his hands above his head.   


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4130 on: July 01, 2016, 09:07:09 AM »
Verse  342:


தொழுது புறம்பணைந் தங்குநின்
    றேகிச் சுரர்பணிவுற்
றெழுதிரு வாலந் துறைதிருச்
    செந்துறை யேமுதலா
வழுவில் கோயில்கள் சென்று
    வணங்கி மகிழ்ந்தணைவார்
செழுமலர்ச் சோலைத் திருக்கற்
    குடிமலை சேரவந்தார்.Thus adoring, he moved out and left for
The many shrines adored by the celestial beings,
Commencing from Tiruvaalanthurai and Senthurai;
At these flawless shrines he adored the Lord;
Then in joy he left for Tirukkarkudi Hill
Cinctured by fecund and flowery gardens.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4131 on: July 01, 2016, 09:09:15 AM »
Verse  343:கற்குடி மாமலை மேலெழுந்த
    கனகக் கொழுந்தினைக் கால்வளையப்
பொற்றிரள் மேருச் சிலைவளைத்த
    போர்விடை யாளியைப் போற்றிசைத்து
நற்றமிழ் மாலை புனைந்தருளி
    ஞானசம் பந்தர் புலங்கள்ஐ ந்தும்
செற்றவர் மூக்கீச் சரம்பணிந்து
    திருச்சிராப் பள்ளிச் சிலம்பணைந்தார்.
He hailed the Lord--verily a shoot of gold,
Who, of yore, bent the auric Meru Mountain
Into a bow, the Rider of the martial Bull,
And who is enthroned on the great hill of Karkudi--,
And hymned a goodly garland of Tamizh verse;
Then Jnaana Sambandhar adored the Lord
Of Mukkeeccharam, the queller of the five senses,
And reached the Hill of Tirucchiraappalli.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: July 01, 2016, 09:11:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4132 on: July 01, 2016, 09:12:04 AM »
Verse  344:


செம்மணி வாரி அருவிதூங்கும்
    சிராப்பள்ளி மேய செழுஞ்சுடரைக்
கைம்மலை ஈருரி போர்வை சாத்தும்
    கண்ணுத லாரைக் கழல்பணிந்து
மெய்ம்மகிழ் வெய்தி உளங்குளிர
    விளங்கிய சொற்றமிழ் மாலைவேய்ந்து
மைம்மலர் கண்டர்தம் ஆனைக்காவை
    வணங்கும் விருப்பொடு வந்தணைந்தார்.
He adored the feet of the brow-eyed Lord,
The Wearer of the hide of the hill-like tusker
Who like a great lustrous flame abides
At Tirucchiraappalli from the hill of which falls
A cataract rolling down many a goodly gem;
In true joy and with a mind serene, he hymned
A bright garland of Tamizh verse; then impelled
By a longing to adore the blue-throated Lord
Of Tiruvaanaikkaa, he came there.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4133 on: July 01, 2016, 09:14:26 AM »
Verse  345:


விண்ணவர் போற்றிசெய் ஆனைக்காவில்
    வெண்ணாவல் மேவிய மெய்ப்பொருளை
நண்ணி யிறைஞ்சிமுன் வீழ்ந்தெழுந்து
    நாற்கோட்டு நாகம் பணிந்ததுவும்
அண்ணல்கோச் செங்க ணரசன்செய்த
    அடிமையும் அஞ்சொல் தொடையில்வைத்துப்
பண்ணுறு செந்தமிழ் மாலைபாடிப்
    பரவிநின் றேத்தினர் பான்மையினால்.He adored the feet of the brow-eyed Lord,
The Wearer of the hide of the hill-like tusker
Who like a great lustrous flame abides
At Tirucchiraappalli from the hill of which falls
A cataract rolling down many a goodly gem;
In true joy and with a mind serene, he hymned
A bright garland of Tamizh verse; then impelled
By a longing to adore the blue-throated Lord
Of Tiruvaanaikkaa, he came there.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4134 on: July 01, 2016, 09:16:48 AM »
Verse  346:


நாரணன் நான்முகன் காணாவுண்மை
    வெண்ணாவல் உண்மை மயேந்திரமும்
சீரணி நீடு திருக்கயிலை
    செல்வத் திருவாரூர் மேயபண்பும்
ஆரணத் துட்பொரு ளாயினாரை
    ஆனைக்கா வின்கட் புகழ்ந்துபாடி
ஏரணியும் பொழில் சூழ்ந்தசண்பை
    ஏந்தலார் எல்லையில் இன்பமுற்றார்.Here was the Truth not to be beheld
By Brahma and Vishnu; here was the Truth
Under the white jambolan tree, the Truth
Of the Mahendra Mountain, the Truth
Of sempiternal Kailaas divine, clad in beauty,
The Truth of enshrinement in opulent Tiruvaaroor
And the true inner import of the Aagamas;
Thus he hymned the Lord gloriously at Aanaikkaa.
The great one of Sanbai girt with beauteous gardens,
Experienced endless ecstasy.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4135 on: July 02, 2016, 09:35:11 AM »
Verse 347:


கைதொழு தேத்திப் புறத்தணைந்து
    காமர் பதியதன் கட்சிலநாள்
வைகி வணங்கி மகிழ்ந்தணைவார்
    மன்னுந் தவத்துறை வானவர்தாள்
எய்தி இறைஞ்சி எழுந்துநின்றே
    இன்தமிழ் மாலைகொண் டேத்திப்போந்து
வைதிக மாமணி அம்மருங்கு
    மற்றுள்ள தானம் வழுத்திச் செல்வார்.


He folded his hands in adoration, hailed Him
And moved out; he sojourned in that comely town;
Then adoring the Lord, he came to the ever-during
Tavatthurai and thither prostrated at the feet
Of the Lord of the celestial beings; up he rose, and stood;
Poised in devotion, he hymned and hailed Him
In a garland of sweet Tamizh verse; adoring Him,
He, the great Gem of the Vedic way, moved out
And fared forth hailing the Lord at other shrines.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 02, 2016, 09:36:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4136 on: July 02, 2016, 09:43:14 AM »
Verse 348:


ஏறுயர்த் தார்திருப் பாற்றுறையும்
    எறும்பியூர் மாமலை யேமுதலா
வேறுபதி கள்பல வும்போற்றி
    விரவுந் திருத்தொண்டர் வந்துசூழ
ஈறில்புகழ்ச் சண்பை ஆளியார்தாம்
    எண்திசை யோரும் தொழுதிறைஞ்ச
நீறணிசெம் பவளப் பொருப்பில்
    நெடுங்கள மாநகர் சென்றுசேர்ந்தார்.
He adored at Tirupparaaitthurai and at great
Tiruverumpiyoor Hill of the Lord whose
Banner sports the Bull, and also at other shrines;
Circled by holy servitors and hailed
By the men and the women from the eight directions,
The Lord of Sanbai reached the great town
Of Nedungkalam where abides the Lord who is
Like a coral mountain decked with the holy ash.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4137 on: July 02, 2016, 09:45:36 AM »
Verse 349:

நெடுங்களத் தாதியை அன்பால்நின்பால்
    நெஞ்சம் செலாவகை நேர்விலக்கும்
இடும்பைகள் தீர்த்தருள் செய்வாய்என்னும்
    இன்னிசை மாலைகொண் டேத்தியேகி
அடும்பணிச் செஞ்சடை யார்பதிகள்
    அணைந்து பணிந்து நியமம்போற்றிக்
கடுங்கை வரையுரித் தார்மகிழ்ந்த
    காட்டுப்பள் ளிப்பதி கைதொழுவார்.


In his garland of melodic verse, he hailed
The Primal One of Nedungkalam, thus:
?Be pleased in grace to avert the troubles that cause
The mind to deviate from the path of devotion to You.?
He hailed the Lord and fared forth to the other
Shrines where the Lord whose red matted hair
Is decked with murderous adders, and adored Him;
He hailed the Lord at Niyamam and desired to worship
At Kaattuppalli where the Lord who peeled off the hide
Of the cruel tusker, abides in joy.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 02, 2016, 09:50:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4138 on: July 02, 2016, 09:51:53 AM »
Verse 350:

   
சென்று திகழ்திருக் காட்டுப்பள்ளிச்
    செஞ்சடை நம்பர்தங் கோயில்எய்தி
முன்றில் வலங்கொண் டிறைஞ்சிவீழ்ந்து
    மொய்கழற் சேவடி கைதொழுவார்
கன்றணை ஆவின் கருத்துவாய்ப்பக்
    கண்ணுத லாரைமுன் போற்றிசெய்து
மன்றுள்நின் றாடல் மனத்துள்வைப்பார்
    வாருமன் னும்முலை பாடிவாழ்ந்தார்.


Reaching the temple of our Lord of red matter hair
At flourishing Kaattuppalli, he circumambulated
The shrine and prostrated thither and rose up;
To adore with folded hands the feet decked
With mighty anklets, he moved on when love in him
Welled up, as it would in a calf that rushed
To the mother-cow; standing before the divine
Presence, he pictured in his mind?s eye the Dance
Of the brow-eyed Lord in Tiruambalam and sang
The decad beginning with the words: "Vaaru
Mannum mulai," and stood blessed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 02, 2016, 09:57:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4139 on: July 02, 2016, 09:59:02 AM »
Verse 351:அங்கப் பதிநின் றெழுந்தருளி
    அணிதிரு வாலம் பொழில்வணங்கிப்
பொங்கு புனற்பொன்னிப் பூந்துருத்திப்
    பொய்யிலி யாரைப் பணிந்துபோற்றி
எங்கும் நிகழ்திருத் தொண்டர்குழாம்
    எதிர்கொள்ள எப்பதி யும்தொழுது
செங்கயல் பாய்வயல் ஓடைசூழ்ந்த
    திருக்கண்டி யூர்தொழச் சென்றணைந்தார்.
He left that town and adored at beauteous
Tiruvaalampozhil; he then hailed and adored Poyyili,
The Lord of Poonthurutthi of swelling Ponni;
He also adored at all the shrines where
The holy company of servitors duly received him;
Then to adore the Lord, he reached Kandiyoor
Girt with fields and streams where leap
The red Kayal fish.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: July 02, 2016, 10:01:11 AM by Subramanian.R »