Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 539194 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4110 on: June 29, 2016, 11:02:25 AM »
Verse  322:பண்பயில் வண்டினம் பாடுஞ்சோலைப்
    பைஞ்ஞீலி வாணர் கழல்பணிந்து
மண்பர வுந்தமிழ் மாலைபாடி
    வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து போந்து
திண்பெருந் தெய்வக் கயிலையில்வாழ்
    சிவனார் பதிபல சென்றிறைஞ்சிச்
சண்பை வளந்தரு நாடர்வந்து
    தடந்திரு ஈங்கோய் மலையைச்சார்ந்தார்.Adoring at the feet of the Lord of Paigngneeli
Girt with gardens where bees hum in melody
He sang a garland of Tamizh verse hailed by the world;
He sojourned there and hailed the Lord;
Then in joy he fared forth to the many shrines
Of the Lord of Kailaas--vast and strong and divine;
The Lord of fecund Sanbai adoring Him
In those shrines, reached the vast Tiru-Eangkoi-Malai.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4111 on: June 29, 2016, 11:04:46 AM »
Verse 323:செங்கட் குறவரைத் தேவர்போற்றுந்
    திகழ்திரு ஈங்கோய் மலையின்மேவுங்
கங்கைச் சடையார் கழல்பணிந்து
    கலந்த இசைப்பதி கம்புனைந்து
பொங்கர்ப் பொழில்சூழ் மலையும்மற்றும்
    புறத்துள்ள தானங்க ளெல்லாம்போற்றிக்
கொங்கிற் குடபுலஞ் சென்றணைந்தார்
    கோதின் மெய்ஞ் ஞானக் கொழுந்தனையார்.He adored the feet of the Lord in whose
Matted hair the Ganga courses, enshrined
In Eangkoimalai where the red-eyed Kuravas
Are hailed by the Devas, and adorned Him
With his love-laden musical decade;
He also hailed the hills dight with gardens
And all the other shrines of the Lord in that region;
The godly child--verily a shoot of flawless wisdom--,
Proceeded towards Kongku Naadu
And reached its northern realm.   


Arunachala Siva.

« Last Edit: June 29, 2016, 11:06:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4112 on: June 29, 2016, 11:07:51 AM »
Verse 324:


அண்டர்பிரான் ஆலயங்கள்
    அம்மருங்குள் ளனபணிந்து
தெண்டிரைநீர்த் தடம்பொன்னித்
    தென்கரையாங் கொங்கினிடை
வண்டலையும் புனற்சடையார்
    மகிழ்விடங்கள் தொழுதணைந்தார்
கொண்டல்பயில் நெடும்புரிசைக்
    கொடிமாடச் செங்குன்றூர்.


He adored at the shrines of the Lord of Devas
In that region and proceeded towards Kongku Naadu
On the southern bank of the lucid and billowy Ponni;
Thither he adored at the shrines of the Lord
In whose crest flows the flood buzzed by bees,
And reached Kodi-Maada-ch-Chengkunroor
On the tops of whose long fort-like walls, clouds gather.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4113 on: June 29, 2016, 11:10:17 AM »
Verse 325:


அந்நகரில் வாழ்வாரும்
    அடியவரும் மனமகிழ்ந்து
பன்னெடுந்தோ ரணமுதலாப்
    பயிலணிகள் பலஅமைத்து
முன்னுறவந் தெதிர்கொண்டு
    பணிந்தேத்தி மொய்கரங்கள்
சென்னியுறக் கொண்டணைந்தார்
    சினவிடையார் செழுங்கோயில்.


The dwellers of the city and the servitors, in joy
Adorned the city with many a long Torana
And other festoons; they came before him
To receive him and adored and hailed him;
With their hands folded above their heads
They took him to the temple of the Lord
Whose mount is the wrathful Bull.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4114 on: June 29, 2016, 11:12:28 AM »
Verse 326:


தம்பெருமான் கோயிலினுள்
    எழுந்தருளித் தமிழ்விரகர்
நம்பரவர் திருமுன்பு
    தாழ்ந்தெழுந்து நலஞ்சிறக்க
இம்பரும்உம் பருமேத்த
    இன்னிசைவண் டமிழ்பாடிக்
கும்பிடும்ஆ தரவுடன்அக்
    கோநகரில் இனிதமர்ந்தார்.


The master of Tamizh entered the temple of his Lord,
Prostrated before the Lord-God, adored Him,
Rose up and hymned the divine and bountiful decade
Of Tamizh for the well-being of those on earth
And in heaven; borne by a longing to adore Him
More and more, he sojourned in that great city.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 30, 2016, 09:04:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4115 on: June 30, 2016, 09:06:41 AM »
Verse  327:


அப்பாலைக் குடபுலத்தில்
    ஆறணிந்தார்அமர்கோயில்
எப்பாலுஞ் சென்றேத்தித்
    திருநணா வினைஇறைஞ்சிப்
பைப்பாந்தள் புனைந்தவரைப்
    பரவிப்பண் டமர்கின்ற
வைப்பான செங்குன்றூர்
    வந்தணைந்து வைகினார்.He adored the Ganga-crested Lord in all the shrines
Situate in the west; he hailed Him at Tirunanaa
And adored Him who wears the snake
Of poisonous sacs, and came back to sojourn in Cengkunroor
That he had willingly chosen as his abode.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4116 on: June 30, 2016, 09:08:51 AM »
Verse 328:


ஆங்குடைய பிள்ளையார்
    அமர்ந்துறையும் நாளின்கண்
தூங்குதுளி முகிற்குலங்கள்
    சுரந்துபெய லொழிகாலை
வீங்கொலிநீர் வைப்பெல்லாம்
    வெயில்பெறா விருப்புவரப்
பாங்கர்வரை யுங்குளிரும்
    பனிப்பருவ மெய்தியதால்.


As thus the child ruled by the Lord, abode thither,
Came the season of the early dew when
The gathered clouds ceased to shower;
All the men on the earth bounded by the roaring seas,
Longed for the comforting rays of the sun;
The hills nearby grew chill.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4117 on: June 30, 2016, 09:11:07 AM »
Verse 329:


அளிக்குலங்கள் சுளித்தகல
    அரவிந்தம் முகம்புலரப்
பளிக்குமணி மரகதவல்
    லியிற்கோத்த பான்மையெனத்
துளித்தலைமெல் லறுகுபனி
    தொடுத்தசையச் சூழ்பனியால்
குளிர்க்குடைந்து வெண்படாம்
    போர்த்தனைய குன்றுகளும்.Bees winged away in resentment; lotuses were charred;
Gently swayed the blades of grass with the dew-drops
At their tips, like unto crystal beads woven
Into an emerald braid; it looked as though
That the very hills, unable to endure the frost
Covered themselves with a white mantle.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4118 on: June 30, 2016, 09:13:15 AM »
Verse 330:


மொய்பனிகூர் குளிர்வாடை
    முழுதுலவும் பொழுதேயாய்க்
கொய்தளிர்மென் சோலைகளும்
    குலைந்தசையக் குளிர்க்கொதுங்கி
வெய்யவனும் கரநிமிர்க்க
    மாட்டான்போல் விசும்பினிடை
ஐதுவெயில் விரிப்பதுவும்
    அடங்குவது மாகுமால்.


As it was the season when the northerly
Laden with icy chillness blew all time,
The gardens where once the soft leaves and shoots
Sprouted, quaked in dire distress;
Even the fiery sun unable to brave the frost, sulked;
He would spread a little his rays now and would
Anon walk tip-toe into hiding, withdrawing them.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4119 on: June 30, 2016, 09:16:03 AM »
Verse 331:

   
நீடியஅப்பதிகளெலாம்
    நிரைமாடத் திறைகள்தொறும்
பேடையுடன் பவளக்கால்
    புறவொடுங்கப் பித்திகையின்
தோடலர்மென் குழன்மடவார்
    துணைக்கலச மென்முலையுள்
ஆடவர்தம் பணைத்தோளும்
    மணிமார்பும் அடங்குவன.

In all the eaves of the serried mansions
Of the hoary and beauteous towns,
The doves of coral-hued toes with their mates
Lay snug; in the lovely and warm twin breasts
Of women whose locks of hair, champakas burgeon,
The mighty shoulders and beauteous chests
Of men lay engrossed.   

Arunachala Siva.

.
« Last Edit: June 30, 2016, 09:19:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4120 on: June 30, 2016, 09:20:14 AM »
Verse  332:


அரிசனமும் குங்குமமும்
    அரைத்தமைப்பார் அயலெல்லாம்
பரியஅகிற் குறைபிளந்து
    புகைப்பார்கள் பாங்கெல்லாம்
எரியுமிழ்பேழ் வாய்த்தோணி
    இரும்பீர்ப்பார் இடையெல்லாம்
விரிமலர்மென் புறவணிந்த
    மீப்புலத்து வைப்பெல்லாம்.They would powder turmeric and saffron
(for fumigation),
Split and burn eagle-wood for its smoke
And heat the broad-mouthed and boat-shaped
Vessels and keep them nearby to warm themselves;
Thus they did in the habitations
Of the Kurinji of soft and blooming buds.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4121 on: June 30, 2016, 09:22:44 AM »
Verse  333:


அந்நாளில் கொடிமாடச்
    செங்குன்றூர் அமர்ந்திருந்த
மெய்ஞ்ஞானப் பிள்ளையா
    ருடன்மேவும் பரிசனங்கள்
பன்னாளும் அந்நாட்டில்
    பயின்றதனால் பனித்தகுளிர்
முன்னான பிணிவந்து
    மூள்வதுபோல் முடுகுதலும்.During that time when the serving throng of the godly child
Of true wisdom, abode for many days
In Kodimaadacchengkunroor, it looked as though
That they were about to be assailed by a raging fever
Preceded by a chillness of body causing them to shiver.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4122 on: June 30, 2016, 09:24:49 AM »
Verse  334:


அந்நிலைமை ஆளுடைய
    பிள்ளையார்க் கவர்களெலாம்
முன்னறிவித் திறைஞ்சுதலும்
    முதல்வனார் அருள்தொழுதே
இந்நிலத்தின் இயல்பெனினும்
    நமக்கெய்தப் பெறாஎன்று
சென்னிமதி யணிந்தாரைத்
    திருப்பதிகம் பாடுவார்.All the servants humbly informed the godly child
Of their plight, and adored him; invoking the grace
Of the Primal One he said: "Though this is
The nature of the realm, it shall not assail us."
He hymned his divine decade on the Lord
Who wears the crescent on His crown.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 30, 2016, 09:26:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4123 on: June 30, 2016, 09:27:26 AM »
Verse  335:


அவ்வினைக் கிவ்வினை
    என்றெடுத் தையர்அமுதுசெய்த
வெவ்விடம் முன்தடுத்
    தெம்மிடர் நீக்கிய வெற்றியினால்
எவ்விடத்தும்அடி யார்இடர்
    காப்பது கண்டமென்றே
செய்வினை தீண்டா திருநீல
    கண்டம் எனச்செப்பினார்.


His decade began with the words: "Avvinaikku
Ivvinai..." *He enshrined in it the thought that it was
His beauteous throat that averted "all our woe"
When the Lord was pleased to quaff the poison.
His decade affirmed thus: "Seivinai
Teendaa Tiruneelakantam!"

(* Tirumurai 1, Padigam 116.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 30, 2016, 09:30:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4124 on: June 30, 2016, 09:31:32 AM »
Verse  336:


ஆய குறிப்பினில் ஆணை
    நிகழ அருளிச்செய்து
தூய பதிகத் திருக்கடைக்
    காப்புத் தொடுத்தணிய
மேயஅப் பொற்பதி வாழ்பவர்க்
    கேயன்றி மேவும்அந்நாள்
தீய பனிப்பிணி அந்நாடு
    அடங்கவும் தீர்ந்ததன்றே.   Thus he sang and his decade carried with it
His mandate born of divine grace; he concluded
The holy decade and adorned the Lord therewith;
(Behold the wonder!) Not only the residents
Of the beauteous city but all men in the whole realm
That day, stood cured of the cruel and chilling illness.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 30, 2016, 09:33:15 AM by Subramanian.R »