Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 538712 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4095 on: June 28, 2016, 10:51:07 AM »
Verse  307:மழபாடி வயிரமணித் தூணமர்ந்து
    மகிழ்கோயில் வலங்கொண் டெய்திச்
செழுவாச மலர்க்கமலச் சேவடிக்கீழ்ச்
    சென்றுதாழ்ந் தெழுந்து நின்று
தொழுதாடிப் பாடிநறுஞ் சொல்மாலைத்
    தொடையணிந்து துதித்துப் போந்தே
ஒழியாத நேசமுடன் உடையவரைக்
    கும்பிட்டங் குறைந்தார் சின்னாள்.   

He circumambulated the temple of Mazhapaadi
Where beauteous Vayiratthoon Naathar abides;
He came to His presence, stood beneath His lotus-feet
Divinely fragrant; He prostrated before them, rose up
And again adored them; He danced and with his songs
Which are fragrant garlands of verse,
He adorned the Lord, and moved out hailing him;
He abode thither for a few days worshipping
His Lord in ceaseless love.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4096 on: June 28, 2016, 10:53:25 AM »
Verse 308:


அதன்மருங்கு கடந்தருளால் திருக்கானூர்
    பணிந்தேத்தி ஆன்ற சைவ
முதன்மறையோர் அன்பிலா லந்துறையின்
    முன்னவனைத் தொழுது போற்றிப்
பதநிறைசெந் தமிழ்பாடிச் சடைமுடியார்
    பலபதியும் பணிந்து பாடி
மதகரட வரையுரித்தார் வடகரைமாந்
    துறையணைந்தார் மணிநூல் மார்பர்.


He proceeded from there with the Lord?s grace
To Tiru-k-Kaanoor and thither adored
And hailed the Lord; he came to Anbilaalanthurai
Where abide Aadi-Saiva-Brahmins, and adored Him;
He visited the many shrines of the Lord of matted hair
And hymned Him; then the wearer of the sacred thread
Reached Maanthurai on the western bank where abides
The Lord who peeled off the hide of the hill-like
Tusker from which exuded a cascade of ichor.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4097 on: June 28, 2016, 10:55:44 AM »
Verse 309:


சென்றுதிரு மாந்துறையில் திகழ்ந்துறையும்
    திருநதிவாழ் சென்னி யார்தம்
முன்றில்பணிந் தணிநெடுமா ளிகைவலஞ்செய்
    துள்புக்கு முன்பு தாழ்ந்து
துன்றுகதிர்ப் பரிதிமதி மருத்துக்கள்
    தொழுதுவழி பாடு செய்ய
நின்றநிலை சிறப்பித்து நிறைதமிழின்
    சொல்மாலை நிகழப் பாடி.He adored the court of the Lord who is enthroned
In Tirumaanthurai and in whose crown courses
The Ganga of multitudinous fords; he circumambulated
The long and beauteous shrine, prostrated
Before the Lord, and hymned in ever-during garlands
Of Tamizh verse, the glory of the Lord who was
Thither hailed by the dense and myriad-rayed
Sun, Moon and Maruts.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 10:57:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4098 on: June 28, 2016, 10:58:19 AM »
Verse  310:அங்கணகன் றம்மருங்கில் அங்கணர்தம்
    பதிபிறவும் அணைந்து போற்றிச்
செங்கமலப் பொதியவிழச் சேல்பாயும்
    வயல்மதுவால் சேறு மாறாப்
பொங்கொலிநீர் மழநாட்டுப் பொன்னிவட
    கரைமிசைப் போய்ப் புகலி வேந்தர்
நங்கள்பிரான் திருப்பாச்சி லாச்சிரா
    மம்பணிய நண்ணும் போதில்.


He left that town and adored the merciful One
In all the shrines nearby; he proceeded through
Mazhanaadu rich in its roaring wealth of waters
And fields ever miry as lotuses hit by the leaping
Cale-fish burst and spill their honey thither;
He traveled on the northern bank of the Ponni;
The Prince of Pukali neared the shrine
Of our Lord?s Tiru-p-Paacchilaacchiraamam.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 11:00:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4099 on: June 28, 2016, 11:01:12 AM »
Verse  311:


அந்நகரிற் கொல்லிமழ வன்பயந்த
    அரும்பெறல்ஆர் அமுத மென்சொல்
கன்னிஇள மடப்பிணையாங் காமருகோ
    மளக்கொழுந்தின் கதிர்செய் மேனி
மன்னுபெரும் பிணியாகும் முயலகன்வந்
    தணைவுறமெய் வருத்த மெய்தித்
தன்னுடைய பெருஞ்சுற்றம் புலம்பெய்தத்
    தானும்மனந் தளர்வு கொள்வான்.

There in that town, the daughter of Kolli Mazhavan,
Verily a beauteous shoot, a dazzling splendour,
A fawn-like virgin whose speech was ambrosial,
Stood afflicted with Muyalakan; so the chieftain
Sorely languished, pained in body and mind,
While his great kin lamented.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 28, 2016, 11:02:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4100 on: June 28, 2016, 11:03:52 AM »
Verse  312:


மற்றுவே றொருபரிசால் தவிராமை
    மறிவளரும் கையார் பாதம்
பற்றியே வருங்குலத்துப் பான்மையினான்
    ஆதலினாற் பரிவு தீரப்
பொற்றொடியைக் கொடுவந்து போர்க்கோலச்
    சேவகராய்ப் புரங்கள் மூன்றும்
செற்றவர்தங் கோயிலினுள் கொடுபுகுந்து
    திருமுன்பே இட்டு வைத்தான்.


No treatment would cure her; so he carried her
To the temple of the Lord, who panoplied in martial habit,
Of annihilated the triple cities;
To be cured of the misery he laid her before
The presence of the Lord, as he was of the clan
Which for ever held fast to the worship of the feet
Of the Lord whose hand sports a fawn.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 11:05:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4101 on: June 28, 2016, 11:06:54 AM »
Verse 313:


அவ்வளவில் ஆளுடைய பிள்ளையார்
    எழுந்தருளி அணுக வெய்தச்
செவ்வியமெய்ஞ்ஞானமுணர் திருஞான
    சம்பந்தன் வந்தான் என்றே
எவ்வுலகுந் துயர்நீங்கப் பணிமாறுந்
    தனிக்காளத் தெழுந்த வோசை
வெவ்வுயிர்க்கும் அவன்கேளா மெல்லியலை
    விட்டெதிரே விரைந்து செல்வான்.


It was then the child ruled by the Lord, was
Nearing the shrine; his arrival was thus
Trumpeted: "Behold! Tirugnaanasambandhar
Of true and redeeming wisdom is come!"
When he who was heaving sighs of distress
Heard the announcement that assured
Deliverance to all the worlds, he left the soft one
And hastened to receive the godly child.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 11:08:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4102 on: June 28, 2016, 11:09:26 AM »
Verse  314:


மாநகரம் அலங்கரிமின் மகரதோ
    ரணம்நாட்டும் மணிநீர் வாசத்
தூநறும்பூ ரணகும்பம் சோதிமணி
    விளக்கினொடு தூபம் ஏந்தும்
ஏனையணி பிறவுமெலாம் எழில்பெருக
    இயற்றும்என ஏவித் தானும்
வானவர்நா யகர்மகனார் வருமுன்பு
    தொழுதணைந்தான் மழவர் கோமான்."Decorate the town; plant everywhere
Makara-toranas; carry beauteous pots
Of holy and fragrant water; with bright lamps
And incense-breathing censers
Adorn the town in all possible ways."  Thus the king
Ordered and came adoring the son of God, who is
The Lord of the celestial beings."

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 11:12:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4103 on: June 28, 2016, 11:13:12 AM »
Verse  315:


பிள்ளையார் எழுந்தருளப் பெற்றேனென்
    றானந்தம் பெருகு காதல்
வெள்ளநீர் கண்பொழியத் திருமுத்தின்
    சிவிகை யின்முன் வீழ்ந்தபோது
வள்ளலார் எழுகவென மலர்வித்த
    திருவாக்கால் மலர்க்கை சென்னி
கொள்ளமகிழ்ந் துடன்சென்று குலப்பதியின்
    மணிவீதி கொண்டு புக்கான்.


"I am blessed with the arrival of the godly child."
He mused thus, and when in bliss-impelled love
He shed a flood of tears and prostrated before
The pearly palanquin, the divine child said:
"Rise!" This word caused his mind to bloom;
Up he rose with his flower-hands folded above
His head and he led the divine child through
The beauteous streets of the town of hoary glory.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2016, 11:15:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4104 on: June 28, 2016, 11:16:22 AM »
Verse 316:


மங்கலதூ ரியம்முழங்கு மணிவீதி
    கடந்துமதிச் சடையார் கோயிற்
பொங்குசுடர்க் கோபுரத்துக் கணித்தாகப்
    புனைமுத்தின் சிவிகை நின்றும்
அங்கண்இழிந் தருளுமுறை இழிந்தருளி
    அணிவாயில் பணிந்து புக்குத்
தங்கள்பிரான் கோயில்வலங் கொண்டுதிரு
    முன்வணங்கச் சாருங் காலை.
Passing through the beauteous streets where
Auspicious instruments resounded, the godly child
Duly got down, as he would always, from his pearly litter
Near the tower of soaring luster
Of the temple where abides the Lord in whose
Matted hair rests the crescent; he adored
The beauteous tower, entered into the temple,
Circumambulated the shrine and neared
The Godly Presence to adore.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4105 on: June 29, 2016, 10:46:34 AM »
Verse  317:


கன்னியிளங் கொடியுணர்வு கழிந்துநிலன்
    சேர்ந்ததனைக் கண்டு நோக்கி
என்இதுவென் றருள்செய்ய மழவன்தான்
    எதிர்இறைஞ்சி அடியேன் பெற்ற
பொன்இவளை முயலகனாம் பொருவிலரும்
    பிணிபொருந்தப் புனிதர் கோயில்
முன்னணையக் கொணர்வித்தேன் இதுபுகுந்த
      படியென்று மொழிந்து நின்றான்.


When he beheld the young liana-like virgin
Lying unconscious on the floor, he asked in grace:
"What is this?" Bowing low before him, the chieftain
Said: "As this, my golden daughter, is afflicted
With Muyalakan, impossible to cure, I caused her
To be carried into the shrine of the Holy One
And laid here; so she is here." Thus he spoke
And stood (awaiting the advent of grace).

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 29, 2016, 10:50:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4106 on: June 29, 2016, 10:50:46 AM »
Verse  318:


அணிகிளர் தாரவன் சொன்னமாற்றம்
    அருளொடுங் கேட்டுஅந் நிலையின்நின்றே
பணிவளர் செஞ்சடைப் பாச்சின்மேய
    பரம்பொரு ளாயினா ரைப்பணிந்து
மணிவளர் கண்டரோ மங்கையைவாட
    மயல்செய்வ தோஇவர் மாண்பதென்று
தணிவில் பிணிதவிர்க் கும்பதிகத்
    தண்டமிழ் பாடினார் சண்பைநாதர்.


Even as he graciously listened to the words
Of the chieftain bedecked with a beauteous garland,
Adoring the Supreme One of Paacchil
Whose red matted hair sports a snake,
The Lord of Sanbai thus sang in merciful Tamizh
The decade that cured the incurable disease:
"Ah, the blue-throated Lord! Does it become
His majesty to cause this lass languish
In comatose stupor?"


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 29, 2016, 10:52:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4107 on: June 29, 2016, 10:53:56 AM »
Verse 319:


பன்னு தமிழ்மறை யாம்பதிகம்
    பாடித் திருக்கடைக் காப்புச்சாத்தி
மன்னுங் கவுணியர் போற்றிநிற்க
    மழவன் பயந்த மழலைமென்சொல்
கன்னி யுறுபிணி விட்டுநீங்கக்
    கதுமெனப் பார்மிசை நின்றெழுந்து
பொன்னின் கொடியென ஒல்கிவந்து
    பொருவலித் தாதை புடையணைந்தாள்.As the Kauniya-Chief of ever-during fame
Sang the decade, the Tamizh Gospel, concluded it
And stood adoring, the chieftain's virgin-daughter,
The lisper of soft words, was cured on a sudden;
Up she rose from the floor and walked gently
Swaying like a golden liana to her father,
The mighty warrior of prowess.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 29, 2016, 10:55:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4108 on: June 29, 2016, 10:57:03 AM »
Verse 320:வன்பிணி நீங்கு மகளைக்கண்ட
    மழவன் பெருகு மகிழ்ச்சிபொங்கத்
தன்தனிப் பாவையும் தானுங்கூடச்
    சண்பையர் காவலர் தாளில்வீழ
நின்ற அருமறைப் பிள்ளையாரும்
    நீரணி வேணி நிமலர்பாதம்
ஒன்றிய சிந்தை யுடன்பணிந்தார்
    உம்பர்பிரான் திருத் தொண்டர்ஆர்த்தார்.Beholding his daughter cured of the cruel malady,
In joy that welled up in him, the chieftain
Along with his peerless daughter fell at the feet
Of the Prince of Sanbai; the divine child
That stood there, hailed the feet of the Holy One
In whose matted hair the river courses,
In single-minded devotion; the servitors
Of the Lord of the celestial beings, roared for joy.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4109 on: June 29, 2016, 10:59:38 AM »
Verse 321:


நீடு திருவாச் சிராமம்மன்னும்
    நேரிழை பாகத்தர் தாள்வணங்கிக்
கூடும் அருளுடன் அங்கமர்ந்து
    கும்பிடும் கொள்கைமேற் கொண்டுபோந்தே
ஆடல் பயின்றார் பதிபிறவும்
    அணைந்து பணிந்தடி போற்றியேகிச்
சேடர்கள் வாழுந் திருப்பைஞ்ஞீலிச்
    சிவபெருமானை இறைஞ்சச் சென்றார்.


Adoring the feet of the Lord who abides
At the ever-during Tiruvaacchiraamam
Concorporate with His be-jeweled Consort,
He sojourned there, poised in grace;
Impelled by a desire to adore the other shrines
Of the Lord-Dancer, he fared forth and hailed
The feet of the Lord in those shrines;
Then he proceeded to Tiru-p-Paigngneeli
Where abide the wise ones, to adore Lord Siva thither.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 29, 2016, 11:01:21 AM by Subramanian.R »