Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563165 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4080 on: June 26, 2016, 09:56:05 AM »
Verse 292:திருக்கோடி காவில் அமர்ந்த
    தேவர் சிகாமணி தன்னை
எருக்கோ டிதழியும் பாம்பும்
    இசைந்தணிந் தானைவெள் ளேனப்
பருக்கோடு அணிந்த பிரானைப்
    பணிந்துசொல் மாலைகள் பாடிக்
கருக்கோடி நீப்பார்கள் சேரும்.
    கஞ்சனூர் கைதொழச் சென்றார்.   He adored and hymned in garlands of verse
The Lord of Tiru-k-Kodikaa the Crest-jewel
Of the celestial beings and the Wearer of Eerukku and Konrai,
The serpent and also the tusk of the white cosmic boar,
And left for Kanjanoor sought by them that desire
To end their countless births, to adore Him thither.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2016, 09:58:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4081 on: June 26, 2016, 09:59:13 AM »
Verse 293:


கஞ்சனூ ராண்டதங் கோவைக்
    கண்ணுற் றிறைஞ்சிமுன் போந்து
மஞ்சணை மாமதில் சூழும்
    மாந்துறை வந்து வணங்கி
அஞ்சொல் தமிழ்மாலை சாத்தி
    அங்ககன் றன்பர்முன் னாகச்
செஞ்சடை வேதியர் மன்னும்
    திருமங் கலக்குடி சேர்ந்தார்.


He beheld the Sovereign-Lord of Kanjanoor,
Adored Him and came to Maanthurai
Girt with cloud-capped, fort-like walls;
In the presence of devotees,
He adored the Lord and adorned Him
With a beauteous garland of hymns; then he came
To Tirumangkalakkudi where the Lord-Brahmin
Of ruddy matted hair abides for ever

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4082 on: June 26, 2016, 10:01:16 AM »
Verse 294:


வெங்கண் விடைமேல் வருவார்
    வியலூர் அடிகளைப் போற்றித்
தங்கிய இன்னிசை கூடுந்
    தமிழ்ப்பதி கத்தொடை சாத்தி
அங்க ணமர்வார்தம் முன்னே
    அருள்வே டங்காட்டத் தொழுது
செங்கண்மா லுக்கரி யார்தந்
    திருந்துதே வன்குடி சேர்ந்தார்.He adored the Lord that rides the fierce-eyed Bull
At Viyaloor and with an ever-during garland
Of sweet Tamizh hymnal music adorned Him.
The Lord graced him with a darshan
Of His divine manifested form; he hailed Him;
Then he came to Tirunthudevankudi where
Abides the Lord inaccessible to the red-eyed Vishnu.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2016, 10:02:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4083 on: June 26, 2016, 10:03:53 AM »
Verse 295:


திருந்துதே வன்குடி மன்னும்
    சிவபெரு மான்கோயில் எய்திப்
பொருந்திய காதலிற் புக்குப்
    போற்றி வணங்கிப் புரிவார்
மருந்தொடு மந்திர மாகி
    மற்றும் இவர்வேட மாம்என்
றருந்தமிழ் மாலை புனைந்தார்
    அளவில்ஞா னத்தமு துண்டார்.
He reached the shrine of Tirunthudevankudi
Where Lord Siva for ever abides; he entered it
In abounding love, praised the Lord and adored Him;
He that had partaken of the Gnosis, boundless and nectarean,
Wove a garland of rare Tamizh verse which says:
"The Lord?s form is both Medicine and Mantra."

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2016, 10:05:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4084 on: June 26, 2016, 10:06:41 AM »
Verse 296:


மொய்திகழ் சோலையம் மூதூர்
    முன்னகன் றந்நெறி செல்வார்
செய்தரு சாலிக ரும்பு
    தெங்குபைம் பூகத்தி டைபோய்
மைதிகழ் கண்டர்தங் கோயில்
    மருங்குள்ள எல்லாம் வணங்கி
எய்தினர் ஞானசம் பந்தர்
    இன்னம்பர் ஈசர்தம் கோயில்.


He left the hoary town rich in flower-gardens
And marched through fields of paddy and sugarcane
And groves of coconut and green areca trees;
He adored the blue-throated Lord in all shrines
In that region; thus Jnaana Sambandhar
Fared forth and arrived at the shrine of Innambar.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4085 on: June 27, 2016, 10:02:35 AM »
Verse  297:


இன்னம்பர் மன்னும்பி ரானை
    இறைஞ்சி இடைமடக் கான
பன்னுந்த மிழ்த்தொடை மாலைப்
    பாடல்பு னைந்து பரவிப்
பொன்னங்க ழலிணை போற்றிப்
    புறம்போந்த ணைந்து புகுந்தார்
மன்னுந்த டங்கரைப் பொன்னி
    வடகுரங் காடு துறையில்.


He adored the sempiternal Lord of Innambar
And adored Him with a garland of Tamizh verse
Set in the pattern of Idai-madakku;
Hailing His golden feet, he moved out and came
To North Kurangkaaduthurai which is
Situate on the ever-during bank of the Ponni.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 27, 2016, 10:04:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4086 on: June 27, 2016, 10:05:33 AM »
Verse  298:


வடகுரங் காடு துறையில்
    வாலியார் தாம்வழி பட்ட
அடைவுந் திருப்பதி கத்தில்
    அறியச் சிறப்பித் தருளிப்
புடைகொண் டிறைஞ்சினர் போந்து
    புறத்துள்ள தானங்கள் போற்றி
படைகொண்ட மூவிலை வேலார்
    பழனத் திருப்பதி சார்ந்தார்.


In his divine decade he explicitly celebrated
Vaali's Pooja and surrender to the Lord;
Then he circumambulated the shrine,
Adored the Lord and moved out to other shrines
And worshipped the Lord thither; then he came
To the holy town Pazhanam where the Lord who holds
The trident as His weapon, abides.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 27, 2016, 10:09:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4087 on: June 27, 2016, 10:08:16 AM »
Verse 299:


பழனத்து மேவிய முக்கண்
    பரமேட்டி யார்பயில் கோயில்
உடைபுக் கிறைஞ்சிநின் றேத்தி
    உருகிய சிந்தைய ராகி
விழைசொற் பதிகம் விளம்பி
    விருப்புடன் மேவி யகல்வார்
அழனக்க பங்கய வாவி
    ஐயாறு சென்றடை கின்றார்.


திருப்பழனத்தில் வீற்றிருக்கும் முக்கண்களை உடைய சிவபெருமான் திருக்கோயிலுள் புகுந்து நின்று போற்றி உருகிய உள்ளத்தையுடையவராகி, விரும்புதற்குரிய தமிழ்ச் சொல் பதிகத்தைப் பாடிப் பெருவிருப்புடன் அங்குத் தங்கியிருந்து, பின் அங்கிருந்தும் நீங்குபவராய்த் தீயைப் பழித்த செந்தாமரை மலர்கள் மலர்ந்த நீர்நிலைகளையுடைய திருவையாற்றை அடைபவர்.

(English translation not available.)


Arunachala Siva.

« Last Edit: June 27, 2016, 10:14:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4088 on: June 27, 2016, 10:17:01 AM »
Verse  300:

மாடநிரை மணிவீதித் திருவையாற்
    றினில்வாழு மல்கு தொண்டர்
நாடுய்யப் புகலிவரு ஞானபோ
    னகர்வந்து நண்ணி னாரென்
றாடலொடு பாடலறா அணிமூதூர்
    அடையஅலங் காரஞ் செய்து
நீடுமனக் களிப்பினொடும் எதிர்கொள்ள
    நித்திலயா னத்து நீங்கி.


The holy devotees of Tiruvaiyaaru
Rich in beauteous streets dight with mansions,
Feeling happy that the Pukali-born redeemer of the world,
The partaker of Gnosis, was coming, bedecked
The hoary and beauteous town where never cease
Singing and dancing; they proceeded to receive him
With joy-filled hearts;
(this witnessing), he stepped
Out of his pearly palanquin.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 27, 2016, 10:18:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4089 on: June 27, 2016, 10:20:20 AM »
Verse  301:


வந்தணைந்து திருத்தொண்டர் மருங்குவர
    மானேந்து கையர் தம்பால்
நந்திதிரு வருள்பெற்ற நன்னகரை
    முன்னிறைஞ்சி நண்ணும் போதில்
ஐந்துபுலன் நிலைகலங்கும்இடத்தஞ்சல்
    என்பார்தம் ஐயா றென்று
புந்திநிறை செந்தமிழின் சந்தஇசை
    போற்றிசைத்தார் புகலி வேந்தர்.


Encircled by the welcoming devotees, he first adored
The holy town of the Lord whose hand sports a fawn
And who graced Nandi; as he reached it
He sang thus: "Aiyaaru is the shrine whose Lord says:
'Fear not' even when the five senses are utterly confounded."
The Prince of Pukali hailed and hymned Him
In rhythmic and splendorous Tamizh which gushed forth
From his mind-heart.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 27, 2016, 10:22:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4090 on: June 27, 2016, 10:23:51 AM »
Verse  302:மணிவீதி இடங்கடந்து மாலயனுக்
    கரியபிரான் மன்னுங் கோயில்
அணிநீடு கோபுரத்தை அணைந்திறைஞ்சி
    உள்ளெய்தி அளவில் காதல்
தணியாத கருத்தினொடும் தம்பெருமான்
    கோயில்வலங் கொண்டு தாழ்ந்து
பணிசூடும் அவர்முன்பு பணிந்துவீழ்ந்
    தெழுந்தன்பாற் பரவு கின்றார்.He passed on foot the beauteous streets and reached
The tall, ornamental tower of the ever-during Temple
Of the Lord unknowable to Brahma and Vishnu,
Adored it, moved in, and in boundless love
That welled up ceaselessly in his mind,
He circumambulated the Lord's shrine
And bowed low; then he came before the Lord
Whose jewels are snakes, prostrated before Him,
Rose up and hymned His glory.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 27, 2016, 10:26:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4091 on: June 27, 2016, 10:26:52 AM »
Verse 303:கோடல்கோங் கங்குளிர்கூ விளம்என்னுந்
    திருப்பதிகக் குலவு மாலை
நீடுபெருந் திருக்கூத்து நிறைந்ததிரு
    வுள்ளத்து நிலைமை தோன்ற
ஆடுமா றதுவல்லான் ஐயாற்றெம்
    ஐயனே என்று நின்று
பாடினார் ஆடினார் பண்பினொடும்
    கண்பொழிநீர் பரந்து பாய.


He sang the great garland of verse which
Begins thus: "Kodal Kongkam Kulir Koovilam?"
His sacred heart was pervaded by the great
And eternal dance of the Lord; reflecting this beatitude
In his hymns he sang the decad which says:
"It is the Lord of Aiyaaru who is skilled to dance."
He sang; he danced, and tears of joy streamed
From his eyes and flowed on.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 27, 2016, 10:28:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4092 on: June 27, 2016, 10:29:34 AM »
Verse 304:பலமுறையும் பணிந்தெழுந்து புறம்போந்து
    பரவுதிருத் தொண்ட ரோடு
நிலவுதிருப் பதியதன் கண்நிகழுநாள்
    நிகரிலா நெடுநீர்க் கங்கை
அலையுமதி முடியார்தம் பெரும்புலியூர்
    முதலான அணைந்து போற்றிக்
குலவுதமிழ்த் தொடைபுனைந்து மீண்டணைந்து
    பெருகார்வங் கூரு நாளில்.   


He bowed before the Lord again and again
And moved out with the hailing servitors;
He sojourned in that holy and ever-during town;
He visited from there Perumpuliyoor of the Lord
In whose crest rest the crescent and the peerless flood
Of Ganga; he also visited other shrines
And adored all the shrines hymning garlands
Of flourishing Tamizh, and returned.
To sojourn thither poised in ardent love

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4093 on: June 27, 2016, 10:31:46 AM »
Verse 305:


குடதிசைமேற் போவதற்குக் கும்பிட்டங்
    கருள்பெற்றுக் குறிப்பி னோடும்
படருநெறி மேலணைவார் பரமர்திரு
    நெய்த்தானப் பதியில் நண்ணி
அடையுமனம் உறவணங்கி அருந்தமிழ்மா
    லைகள்பாடி அங்கு நின்றும்
புடைவளர்மென் கரும்பினொடு பூகமிடை
    மழபாடி போற்றச் சென்றார்.


Blessed with the grace and leave of the Lord
He proceeded westward divining the Lord's will;
He came to the Supreme One's Tiruneitthaanam
And adored the Lord with a mind, full of love,
And sang rare garlands of Tamizh verse and thence
Proceeded to Mazhapaadi flanked by fields of sugarcane
And groves of areca.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 27, 2016, 10:35:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4094 on: June 27, 2016, 10:34:45 AM »
Verse 306:

செங்கைமான் மறியார்தந் திருமழபா
    டிப்புறத்துச் சேரச் செல்வார்
அங்கையார் அழலென்னுந் திருப்பதிகம்
    எடுத்தருளி அணைந்த போழ்தில்
மங்கைவாழ் பாகத்தார் மழபாடி
    தலையினால் வணங்கு வார்கள்
பொங்குமா தவமுடையார் எனத்தொழுது
    போற்றிசைத்தே கோயில் புக்கார்.As he reached the outskirts of Tirumazhapaadi
Whose Lord sports a fawn in His roseate hand,
He hymned a decad beginning with the words:
"Angkaiyaar azhal." Adoring, and singing
That they who adore with their heads Mazhapaadi,
Are persons of great and soaring tapas,
He entered the temple.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 27, 2016, 10:36:46 AM by Subramanian.R »