Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 538606 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4065 on: June 25, 2016, 10:17:17 AM »
Verse  277:


நாலடி மேல்வைப்பு மேன்மை
    நடையின் முடுகும் இராகம்
சால்பினிற் சக்கரம் ஆதி
    விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக
மூலஇலக்கிய மாக எல்லாப்
    பொருள் களும் முற்ற
ஞாலத் துயர்காழி யாரைப்
    பாடினார் ஞானசம் பந்தர்.   The decade of Naalati-mel-vaippu,
The decades of Eraakam moving in swift
And lofty Metre, and sublime decades
Of Chakkaram and many others: Jnaana Sambandhar
Hymned these as the ideal and pioneer-literature
Packed completely with the principles of prosody,
On the Lord of Seerkaazhi, the Supreme One
Of the universe.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 25, 2016, 10:19:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4066 on: June 25, 2016, 10:19:55 AM »
Verse 278:


இன்னிசை பாடின எல்லாம்
    யாழ்ப்பெரும் பாணனார் தாமும்
மன்னும் இசைவடி வான
    மதங்கசூ ளாமணி யாரும்
பன்னிய ஏழிசை பற்றிப்
    பாடப் பதிகங்கள் பாடிப்
பொன்னின் திருத்தா ளம்பெற்றார்
    புகலியிற் போற்றி யிருந்தார்.


All the decades of sweet music sung thus by him
Were played on the Yaazh by the great Paanar
And were also simultaneously sung
By Matangka Choolamani, an embodiment
Of harmonious and nectarean music;
They did so pursuing the seven-fold way of music;
He who was blessed with the holy cymbals
Wrought of gold, sang the decades, hailed the Lord
And abode at Pukali.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4067 on: June 25, 2016, 10:22:19 AM »
Verse 279:அங்கண் அமர்கின்ற நாளில்
    அருந்தமிழ்நா டெத்தி னுள்ளும்
திங்கட் சடையண்ண லார்தம்
    திருப்பதி யாவையுங் கும்பிட்
டெங்குந் தமிழ்மா லைபாடி
    ஏத்திஇங் கெய்துவன் என்று
தங்குலத் தாதையா ரோடுந்
    தவமுனி வர்க்கருள் செய்தார்.


As he thus abode there he was pleased
To inform his father and the saints of tapas thus:
"In this rare Tamizh Nadu I am to make
A Pilgrimage to all the holy shrines of the Lord
Who wears a crescent on His matted hair, adore
And hail Him in garlands of Tamizh verse,
And then return here."


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 25, 2016, 10:25:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4068 on: June 25, 2016, 10:26:13 AM »
Verse  280:


பெருகு விருப்புடன் நோக்கிப்
    பெற்ற குலத்தாதை யாரும்
அருமையால் உம்மைப் பயந்த
    அதனாற் பிரிந்துறை வாற்றேன்
இருமைக்கும் இன்ப மளிக்கும்
    யாகமும் யான்செய வேண்டும்
ஒருமையால் இன்னஞ் சிலநாள்
    உடன்எய் துவேன்என் றுரைத்தார்.

The father of the noble family who gave birth
To the godly child eyed him in great love,
And said, "I am your father by reason
Of my rare askesis, and cannot suffer your separation;
I must also perform Yagas which, confer happiness
In this life here and hereafter, therefore will I
Be accompanied with you for a few days
With your leave."   

Arunachala Siva.« Last Edit: June 25, 2016, 10:28:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4069 on: June 25, 2016, 10:29:49 AM »
Verse 281:ஆண்டகை யாரும் இசைந்தங்
    கம்பொற் றிருத்தோணி மேவும்
நீண்ட சடையார் அடிக்கீழ்ப்
    பணிவுற்று நீடருள் பெற்றே
ஈண்டு புகழ்த்தாதை யார்பின்
    எய்திட யாழ்ப்பாண ரோடும்
காண்தகு காழி தொழுது
    காதலி னால்புறம் போந்தார்.To this the great one consented; he adored prostrating
At the feet of the Lord of long, matted hair
Enshrined in the auric and beauteous Ark
And blessed with His everlasting grace he moved out;
His father followed him; Yaazh-p-Paanar went
Along with him; adoring Kaazhi, beauteous to behold,
In love, he departed therefrom.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 25, 2016, 10:31:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4070 on: June 25, 2016, 10:32:25 AM »
Verse  282:அத்திரு மூதூரின் உள்ளார்
    அமர்ந்துடன் போதுவார் போத
மெய்த்தவர் அந்தணர் நீங்கா
    விடைகொண்டு மீள்வார்கள் மீள
முத்தின் சிவிகைமேல் கொண்டு
    மொய்யொளித் தாமம் நிரைத்த
நித்தில வெண்குடை மீது
    நிறைமதி போல நிழற்ற.Of the residents of the hoary and opulent town
The true tapaswis went with him
While the Brahmins returned reluctantly;
He rode the pearly palanquin over which
Was held aloft the parasol, white and pearly.
Decked with rows of pearls in serried order,
It shone bright like the full moon.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4071 on: June 25, 2016, 10:34:42 AM »
Verse 283:


சின்னந் தனிக்காளந் தாரை
    சிரபுரத் தாண்டகை வந்தார்
என்னுந் தகைமை விளங்க
    ஏற்ற திருப்பெயர் சாற்ற
முன்எம் மருங்கும் நிரந்த
    முரசுடைப் பல்லிய மார்ப்ப
மன்னுந் திருத்தொண்ட ரானார்
    வந்தெதிர் கொண்டு வணங்க.


Cinnam the unique Kaalam and Taarai
Were sounded to announce his advent thus:
"Lo and behold! The great one of Sirapuram is coming!"
Proclaiming his varied and holy names
The sacred instruments were sounded;
Before him and in the sides they beat the drums
And played many an instrument; divine servitors
That came to receive him, adored him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 25, 2016, 10:36:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4072 on: June 25, 2016, 10:38:02 AM »
Verse 284:


சங்க நாதங்கள் ஒலிப்பத்
    தழங்குபொற் கோடு முழங்க
மங்கல வாழ்த்துரை எங்கும்
    மல்க மறைமுன் இயம்பத்
திங்களும் பாம்பும் அணிந்தார்
    திருப்பதி எங்கும்முன் சென்று
பொங்கிய காதலிற் போற்றப்
    புகலிக் கவுணியர் போந்தார்.   


Conches blew, bright and beauteous Kompoos roared;
Auspicious words filled the air everywhere;
Vedas chanted ahead of them all;
Thus the Kauniya-chief of Pukali fared forth
To adore in swelling love, at the sacred shrines
Of the Lord who is bedecked with the crescent
And the serpent.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 25, 2016, 10:39:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4073 on: June 25, 2016, 10:40:38 AM »
Verse 285:


திருமறைச் சண்பைய ராளி
    சிவனார் திருக்கண்ணார் கோயில்
பெருவிருப் பாலணைந் தேத்திப்
    பிஞ்ஞகர் கோயில் பிறவும்
உருகிய அன்பால் இறைஞ்சி
    உயர்தமிழ் மாலை கொண் டேத்தி
வருபுனற் பொன்னி வடபால்
    குடதிசை நோக்கி வருவார்.   


The Ruler of Sanbai abounding in the Vedas, came
In great love to Lord Siva?s Tiru-k-Kannaar Koyil
And adored Him, singing His glory in divine decades;
He visited the other temples of the Lord who is decked
With pigngnakam, and in melting love thither adored,
Hailing the Lord in lofty garlands of Tamizh verse;
Then he fared forth on the northern bank
Of the Ponni westward.

Arunachala Siva.« Last Edit: June 25, 2016, 10:42:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4074 on: June 25, 2016, 10:43:21 AM »
Verse  286:போற்றிய காதல் பெருகப்
    புள்ளிருக் குந்திரு வேளூர்
நாற்றடந் தோளுடை மூன்று
    நயனப்பிரான் கோயில் நண்ணி
ஏற்றஅன் பெய்தவ ணங்கி
    இருவர்புள் வேந்தர் இறைஞ்சி
ஆற்றிய பூசனை சாற்றி
    அஞ்சொற் பதிக மணிந்தார்.


In soaring love he reached the shrine
At Pull-irukkum-tiru-Velur of the Lord
Whose mighty shoulders are four and whose eyes
Are three, and in abounding love, adored Him;
He hailed the Lord with beauteous hymns,
Celebrating therein the worship and Pooja
Thither performed by the two kings of birds.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4075 on: June 26, 2016, 09:40:28 AM »
Verse 287:


நீடு திருநின்றி யூரின்
    நிமலர்தம் நீள்கழல் ஏத்திக்
கூடிய காதலில் போற்றிக்
    கும்பிட்டு வண்டமிழ் கூறி
நாடுசீர் நீடூர் வணங்கி
    நம்பர்திருப் புன்கூர் நண்ணி
ஆடிய பாதம் இறைஞ்சி
    அருந்தமிழ் பாடிஅ மர்ந்தார்.


At everlasting Tiruninriyoor he hailed
The glorious feet of the Pure One in abounding love
And adored Him in boon-conferring decades of Tamizh;
He then adored at Needoor of abiding glory the Lord;
Thence he came to Tiru-p-pungkoor where he hailed
The dancing Feet, sang rare hymns of Tamizh
And sojourned.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2016, 09:42:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4076 on: June 26, 2016, 09:43:00 AM »
Verse 288:அங்குநின் றேகிஅப் பாங்கில்
    அரனார் மகிழ்கோயி லான
எங்கணுஞ் சென்று பணிந்தே
    ஏத்தி இமவான் மடந்தை
பங்கர் உறைபழ மண்ணிப்
    படிக்கரைக் கோயில் வணங்கித்
தங்கு தமிழ்மாலை சாத்தித்
    திருக்குறுக் கைப்பதி சார்ந்தார்.   


From there he proceeded to all the shrines
Where Lord Hara abides in joy, and worshipped thither
Hymning the glories of the Lord; then he came
To Pazhamanni-p-Patikkarai where is enshrined
The Consort of Himavant's Daughter, adored Him
In ever-during garlands of Tamizh verse;
He then reached the shrine of Tirukkurukkai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2016, 09:44:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4077 on: June 26, 2016, 09:45:46 AM »
Verse  289:


திருக்குறுக் கைப்பதி மன்னித்
    திருவீரட் டானத் தமர்ந்த
பொருப்புவில் லாளரை ஏத்திப்
    போந்தன்னி யூர்சென்று போற்றிப்
பருக்கை வரையுரித் தார்தம்
    பந்தணை நல்லூர் பணிந்து
விருப்புடன் பாடல் இசைத்தார்
    வேதம் தமிழால் விரித்தார்.   


He sojourned at the town of Tirukkurukkai
And hailed the Lord whose bow is a mountain,
And who is enshrined in Tiruveerattaanam;
He came to Anniyoor and adored its Lord;
Then at Panthanainalloor he adored Him who, of yore,
Tore off the hide of the hill-like tusker;
The expounder of Vedas in Tamizh
Sang in love, hymns to the Lord.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4078 on: June 26, 2016, 09:48:02 AM »
Verse  290:அப்பதி போற்றி அகல்வார்
    அரனார் திருமணஞ்சேரி
செப்பருஞ் சீர்த்தொண்ட ரோடும்
    சென்று தொழுதிசை பாடி
எப்பொரு ளுந்தரும் ஈசர்
    எதிர்கொள்பா டிப்பதி எய்தி
ஒப்பில் பதிகங்கள் பாடி
    ஓங்குவேள் விக்குடி யுற்றார்.


He hailed the shrine and came to Tirumananjeri
With the servitors of peerless glory,
Adored the Lord and hymned Him;
He reached Ethirkolpaadi, the shrine of the Lord--,
The Grantor of everything--, hymned peerless decades
And reached the lofty town of Velvikkudi.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4079 on: June 26, 2016, 09:50:22 AM »
Verse  291:செழுந்திரு வேள்விக் குடியில்
    திகழ்மண வாளநற் கோலம்
பொழிந்த புனற்பொன்னி மேவும்
    புனிதத் துருத்தி இரவில்
தழும்பிய தன்மையும் கூடத்
    தண்டமிழ் மாலையிற் பாடிக்
கொழுந்துவெண் திங்கள் அணிந்தார்
    கோடி காவிற்சென் றடைந்தார்.


He sang in garlands of cool Tamizh verse
Of the theophany of the Lord in His glorious form
Of the Bridegroom-- the form in which He is
Enshrined at fertile Tiruvelvikkudi--,
Which he was blessed to witness during day
At the holy shrine of Turutthi endowed with the wealth
Of unfailing Ponni, and of His abiding
At Velvikkudi during night; then he reached
Kodikaa of the Lord who wears a shoot-like
White crescent of His head.

Arunachala Siva.