Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 563444 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4050 on: June 23, 2016, 10:03:18 AM »
Verse  262:மறையவர்கள் அடிபோற்றத் தந்தை யாரும்
    மருங்கணைய மாளிகையில்அணையும் போதில்
நிறைகுடமும் மணிவிளக்கும் முதலா யுள்ள
    நீதிமறைக் குலமகளிர் நெருங்கி யேந்த
இறைவர்திரு நீற்றுக்காப் பேந்தி முன்சென்
    றீன்றதா யார்சாத்தி இறைஞ்சி ஏத்த
முறைமையவர்க் கருள்செய்து மடத்தில் புக்கார்
    முதல்வர்பால் மணிமுத்தின் சிவிகை பெற்றார்.
Even as the Brahmins offered obeisance to his feet,
The divine child with his father close by,
Entered his mansion; the righteous women
Of the Brahmin clan holding pots filled with
Holy water, lamps and the like, received him;
The divine mother who gave birth to him came
Before him with the sacred vessel of holy ash,
Adorned him therewith, paid obeisance to him
And praised him; he who was blessed by the Lord
With a beauteous palanquin inlaid with pearls,
Duly graced them all and moved into the Matam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2016, 10:05:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4051 on: June 23, 2016, 10:06:28 AM »
Verse  263:


செல்வநெடு மாளிகையில் அமர்ந்து நாளுந்
    திருத்தோணி மிசையாரைச் சென்று தாழ்ந்து
மல்குதிருப் பதிகங்கள் பலவும் பாடி
    மனமகிழ்ந்து போற்றிசைத்து வைகு நாளில்
ஒல்லைமுறை உபநயனப் பருவ மெய்த
    உலகிறந்த சிவஞானம் உணரப் பெற்றார்
தொல்லைமறை விதிச்சடங்கு மறையோர் செய்யத்
    தோலொடுநூல் தாங்கினார் சுரர்கள் போற்ற.


As he abode in his great and opulent mansion,
He daily went to the Lord?s shrine of the sacred Ark,
Prostrated before Him and sang many a fitting decade;
As he thus joyously abode, hailing the Lord,
He reached the age when he was to be invested
With the sacred thread; he who was blessed
With Siva Gnaanam--the Transcendental Gnosis--,
Had the hoary Vedic rituals of the investiture
Performed for him by the Brahmins;
He bore on his person the sacred thread knit to a piece
Of deer-skin, hailed by the celestial beings.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2016, 10:09:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4052 on: June 23, 2016, 10:10:24 AM »
Verse 264:


ஒருபிறப்பும் எய்தாமை உடையார் தம்மை
    உலகியல்பின் உபநயன முறைமை யாகும்
இருபிறப்பின் நிலைமையினைச் சடங்கு காட்டி
    எய்துவிக்கும் மறைமுனிவ ரெதிரே நின்று
வருதிறத்தின் மறைநான்குந் தந்தோம் என்று
    மந்திரங்கள் மொழிந்தவர்க்கு மதுர வாக்கால்
பொருவிறப்ப ஓதினார் புகலி வந்த
    புண்ணியனார் எண்ணிறந்த புனித வேதம்.


Unto him who was not to be involved
In any birth at all, the Brahmin-saints
In unison with the way of the world, performed
The investiture betokening the second birth;
Standing before him, chanting mantras,
They said: "Om! In keeping with the hoary tradition
We hereby grant you all the four Vedas!"
The holy one of Pukali, in his sweet voice,
Chanted to them the numerous and holy Vedas.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2016, 10:12:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4053 on: June 23, 2016, 10:13:23 AM »
Verse  265:


சுருதியா யிரம்ஓதி அங்க மான
    தொல்கலைகள் எடுத்தியம்புந் தோன்ற லாரைப்
பரிதிஆ யிரகோடி விரிந்தால் என்னப்
    பரஞ்சோதி அருள்பெற்ற பான்மை மேன்மை
கருதிஆ தரவோடும் வியப்புற் றேத்துங்
    கலைமறையோர் கவுணியனார் தம்மைக் கண்முன்
வருதியா னப்பொருள்என் றிறைஞ்சித் தாமுன்
    வல்லமறை கேட்டையந் தீர்ந்து வாழ்ந்தார்.   When the godly child thus chanted
The numerous Vedas and also explicated
The six Angas thereof, the Brahmins
Thought of the loftiness of him who was
Blessed with the divine grace of the Lord--
The Supernal Flame whose brilliance
Is like that of the combined blaze of billions
And billions of young suns--; the Brahmins
Endowed with the artful mastery of the Vedas,
Struck with wonder, hailed him in love;
They deemed the scion of the Kauniyas to be
The visible manifestation of their very meditation
And worshipped him; they had all their doubts
Pertaining to the great Vedas, resolved by him,
And thus they flourished.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4054 on: June 23, 2016, 10:16:06 AM »
Verse  266:


மந்திரங்க ளானவெலாம் அருளிச் செய்து
    மற்றவற்றின் வைதிகநூற் சடங்கின் வந்த
சிந்தைமயக் குறும்ஐயந் தெளிய எல்லாஞ்
    செழுமறையோர்க் கருளியவர் தெருளும் ஆற்றால்
முந்தைமுதன் மந்திரங்கள் எல்லாந் தோன்றும்
      முதலாகும் முதல்வனார் எழுத்தஞ் சென்பார்
அந்தியினுள் மந்திரம் அஞ்செழுத்து மேயென்
    றஞ்செழுத்தின் திருப்பதிகம் அருளிச் செய்தார்.


He expounded to them, all the Vedic mantras and also
Cleared the doubts which clung to their minds
About the rituals ordained by the Vedas;
Then to bless the great Brahmins with clarity
He taught them that the source whence sprang
All the primal and foremost mantras, was
The First One's Panchaakshara; then the hymned
The divine decade of Panchaakshara; which says:
"The mantra chanted at the confluence of the day
And the night is only the holy Panchaakshara!"


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2016, 10:18:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4055 on: June 24, 2016, 10:42:00 AM »
Verse 267:


அத்தகைமை பிள்ளையார் அருளிச் செய்ய
    அந்தணர்கள் அருள்தலைமேற் கொண்டு தாழ்ந்து
சித்தமகிழ் வொடுசிறப்பத் தாமும் தெய்வத்
    திருத்தோணி அமர்ந்தாரைச் சென்று தாழ்ந்து
மெய்த்தஇசைப் பதிகங்கள் கொண்டு போற்றி
    விரைமலர்த்தாள் மனங்கொண்டு மீண்டுபோந்து
பத்தருடன் இனிதமரும் பண்பு கூடப்
    பரமர்தாள் பணிந்தேத்திப் பயிலும் நாளில்.When thus the divine child graced them,
The Brahmins, as it were, wore it
On their crowns, hailed him and were
Immersed in joy; then the godly child
Proceeded to the Lord's sacred Ark, adored Him,
Hymned Him in musical decades of Truth,
And enshrining in his mind the fragrant
Flower-feet of the Lord, moved out.
He accompanied with the devotees and spent his days
Hailing the feet of the Supernal Lord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2016, 10:45:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4056 on: June 24, 2016, 10:46:09 AM »
Verse 268:பந்தணை மெல்விர லாளும்
    பரமரும் பாய்விடை மீது
வந்துபொன் வள்ளத் தளித்த
    வரம்பில்ஞா னத்தமு துண்ட
செந்தமிழ் ஞானசம் பந்தர்
    திறங்கேட்டி றைஞ்சுதற் காக
அந்தணர் பூந்தராய் தன்னில்
    அணைந்தனர் நாவுக் கரையர்.


While so hearing of the glories
Of Jnaana Sambandhar--the Master of Tamizh great--,
Who was fed with the milk of infinite wisdom
From a golden goblet by the Goddess
Whose soft fingers sport with a ball
And who came with the Supreme Lord
Riding the mount, the galloping Bull--,
Naavaukkarasar came to Poontharaai where dwell
The Brahmins, to adore him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4057 on: June 24, 2016, 10:48:27 AM »
Verse 269:


வாக்கின் பெருவிறல் மன்னர்
    வந்தணைந் தாரெனக் கேட்டுப்
பூக்கமழ் வாசத் தடஞ்சூழ்
    புகலிப் பெருந்தகை யாரும்
ஆக்கிய நல்வினைப் பேறென்
    றன்பர் குழாத்தொடும் எய்தி
ஏற்கும் பெருவிருப் போடும்
    எதிர்கொள எய்தும் பொழுதில்.   


 
பேராற்றலை யுடைய சொல்லரசர் வந்துள்ளார் என்பதைக் கேட்டு, நீர்ப்பூக்கள் மணம் கமழும் பொய்கைகள் சூழ்ந்த சீகாழியில் வந்தருளிய பெருந்தகையாரான பிள்ளையாரும், `இது முன் நல்வினையினால் நேர்ந்த பேறாகும்' என்று மனத்துள் கொண்டு, அன்பர்கள் சூழ அவரை வரவேற்கும் பெருவிருப்பத்துடனே எதிர் கொள்ளச் சென்ற போழ்தில்,

(English translation not available for this verse)


Arunachala Siva.

« Last Edit: June 24, 2016, 10:53:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4058 on: June 24, 2016, 10:56:18 AM »
Verse 270:


சிந்தை இடையறா அன்பும்
    திருமேனி தன்னில் அசைவும்
கந்தை மிகையாம் கருத்தும்
    கையுழ வாரப் படையும்
வந்திழி கண்ணீர் மழையும்
    வடிவிற் பொலிதிரு நீறும்
அந்தமி லாத்திரு வேடத்
    தரசும் எதிர்வந் தணைய.


Ceaseless love gushed from his mimd;
A gentle trembling marked his sacred person;
Even the single garment that clothed him, was
Supervacaneous to his state of renunciation;
His hand held the Uzhavaaram-instrument;
His eyes for ever showered tears;
His form glowed with the holy ash:
It was in this blessed and sempiternal form
The King of servitors was seen coming before them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2016, 10:57:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4059 on: June 24, 2016, 10:58:35 AM »
Verse 271:கண்ட கவுணியக் கன்றும்
    கருத்திற் பரவுமெய்க் காதல்
தொண்டர் திருவேடம் நேரே
    தோன்றிய தென்று தொழுதே
அண்டரும் போற்ற அணைந்தங்
    கரசும் எதிர்வந் திறைஞ்ச
மண்டிய ஆர்வம் பெருக
    மதுர மொழியருள் செய்தார்.   

When the scion of the Kauniya clan beheld him
He adored him thinking that he was blessed
With the visible manifestation of the divine form
Of servitorship, the source of true love
That swells and pervades the entire thinking faculty;
He came to him, hailed by the celestial beings;
The King of servitors also adored the divine child
And spake to him in spiraling ardor,
With nectarean words full of grace.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2016, 11:00:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4060 on: June 24, 2016, 11:01:19 AM »
Verse 272:


பேரிசை நாவுக் கரசைப்
    பிள்ளையார் கொண்டுடன் போந்து
போர்விடை யார்திருத் தோணிப்
    பொற்கோயி லுள்புகும் போதில்
ஆர்வம் பெருக அணையும்
    அவருடன் கும்பிட் டருளால்
சீர்வளர் தொண்ட ரைக்கொண்டு
    திருமா ளிகையினில் சேர்ந்தார்   .


The godly child took with him Naavukkarasar
Of vast glory, and entered the golden shrine of the Lord
Of sacred Ark whose mount is a martial Bull;
He adored the Lord with him whose ardent love
And devotion grew the more; then with the ever-glorious
Servitor he reached his beauteous mansion.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4061 on: June 24, 2016, 11:03:23 AM »
Verse  273:அணையுந் திருந்தொண்டர் தம்மோ
    டாண்ட அரசுக்கும் அன்பால்
இணையில் திருவமு தாக்கி
    இயல்பால் அமுதுசெய் வித்துப்
புணரும் பெருகன்பு நண்பும்
    பொங்கிய காதலில் கும்பிட்   
டுணருஞ்சொல் மாலைகள் சாத்தி
    உடன்மகிழ் வெய்தி உறைந்தார்.   


To the gathered devotees and Arasu ruled by the Lord
He had peerless food prepared; in love
And due propriety he feasted them;
By their meeting, their growing love and friendship
Grew the more; in love they adored the Lord;
They decked Him with garlands of verse in whose
Letter and spirit the Lord's presence could be felt;
Thus they abode together in delight great.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2016, 11:05:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4062 on: June 24, 2016, 11:06:03 AM »
Verse 274:


அந்நாள் சிலநாள்கள் செல்ல
    அருள்திரு நாவுக் கரசர்
மின்னார் சடையண்ணல் எங்கும்
    மேவிடங் கும்பிட வேண்டிப்
பொன்மார்பின் முந்நூல் புனைந்த
    புகலிப் பிரானிசை வோடும்
பின்னாக வெய்த விறைஞ்சிப்
    பிரியாத நண்பொடும் போந்தார்.   


Thus passed a few days; Tirunaavukkarasar
Who was blessed with the Lord's grace,
Desiring to adore the Lord of fulgurant hair
In His various shrines, secured the leave
Of the Chief of Pukali, the wearer of the triple
Sacred thread on his golden chest, adored him
With the thought that he should later rejoin him
And parted from him, though his friendship
For him knew no parting.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4063 on: June 24, 2016, 11:08:23 AM »
Verse  275:


வாக்கின் தனிமன்னர் ஏக
    மாறாத் திருவுளத் தோடும்
பூக்கமழ் பண்ணைகள் சூழ்ந்த
    புகலியில் மீண்டும் புகுந்து
தேக்கிய மாமறை வெள்ளத்
    திருத்தோணி வீற்றிருந் தாரைத்
தூக்கின் தமிழ்மாலை பாடித்
    தொழுதங் குறைகின்ற நாளில்.

ஒப்பில்லாத திருநாவுக்கரசர் செல்ல, மாறுபாடு இல்லாத திருவுள்ளத்துடன் மலர்கள் மணம் கமழும் வயல்கள் சூழ்ந்த சீகாழிப் பதியுள் பிள்ளையார் மீண்டு வந்து புகுந்து, நிறைந்த மறைக ளின் வடிவாய்த் திருத்தோணியில் வீற்றிருக்கின்ற தோணியப்பரை அழகிய செய்யுள்களாலாகிய இனிய தமிழ் மாலைகளைப் பாடி வணங்கி அங்கு இருந்துவரும் நாள்களில்,

(English translation not available.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2016, 11:12:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4064 on: June 24, 2016, 11:13:06 AM »
Verse  276:


செந்தமிழ் மாலை விகற்பச்
    செய்யுட்க ளான்மொழி மாற்றும்
வந்தசொற் சீர்மா லைமாற்று
    வழிமொழி எல்லா மடக்குச்
சந்த இயமகம் ஏகபாதம்
    தமிழிருக்குக் குறள் சாத்தி
எந்தைக் கெழுகூற் றிருக்கை
    ஈரடி ஈரடி வைப்பு.   With the garlands of chaste Tamizh wrought of poems
In vikarpam, the decade of Mozhi-maatru,
The palindromic decade of Maalai-maatru,
The decad of Vazhi-mozhi-th-Tiruviraakam,
Iterative and reiterative decades
Of Yamakam and Ekapaatam,
The decade of Irukku-k-kural in dulcet Tamizh
The hymn of Tiruvezhukootrirukkai on the Father
And the decades of Eerati and Eerati-mel-vaippu
He adorned the Lord.

Arunachala Siva.

.
« Last Edit: June 24, 2016, 11:15:36 AM by Subramanian.R »