Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 574079 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #405 on: July 16, 2015, 03:18:45 PM »
Verse 10 of Tirup Paasuram of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)

மாலா யவனும் மறைவல்ல நான் முகனும்
பாலாய தேவர்பக ரில்லமு தூட்டல் பேணிக்
காலாய முந்நீர் கடைந்தார்க் கரிதா யெழுந்த
ஆலாலம் உண்டங்கம ரர்க்கருள் செய்த தாமே.


Desiring to feed the devas, who were on their side the nectar which is not available anywhere Vishnu and Brahma
of four faces who was well-versed in the Vedas, caused the ocean to be churned.  Consuming the hala hala poison,
which rose from there, whose cruelty was unbearable,  the act of Siva, was to bestow His grace on the immortals.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 17, 2015, 09:19:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #406 on: July 17, 2015, 09:09:57 AM »
Verse 11 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar: (3.054 of Saiva Canon)


அற்றன்றி அந்தண் மதுரைத் தொகை யாக்கினானுந்
தெற்றென்ற தெய்வந் தெளியார் கரைக்கோலை தெண்ணீர்ப்
பற்றின்றிப் பாங்கெதிர் வினூரவும் பண்பு நோக்கில்
பெற்றொன் றுயர்த்த பெருமான் பெருமானு மன்றே.


Besides that act of grace one who founded the Sangam* in beautiful and cool Madurai, for those people who are
not clear about the superiority of Siva to be clear in their minds about that fact, if we think of the fact that the palm
leaf in which the verse was written, thrown into the clear water went up-stream safely without being washed away
by the water, and reached the bank. Is not the god who held aloft a bull in His flag, a great God?

*A group of Tamizh poets who were in Madurai.  Siva and Muruga were the first two poets there.

Arunachala Siva. 
 
« Last Edit: July 17, 2015, 09:19:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #407 on: July 17, 2015, 09:15:45 AM »
Verse 12 of Tirup Paasuram, of Tiru Jnana Sambandhar. (3.054 of Saiva Canon.)


நல்லார்கள் சேர்புகலி ஞானசம் பந்தன் நல்ல
எல்லார் களும்பரவும் ஈசனை யேத்து பாடல்
பல்லார் களும்மதிக்கப் பாசுரஞ் சொன்ன பத்தும்
வல்லார்கள் வானோ ருலகாளவும் வல்ல ரன்றே.


The song with which Jnana Sambandhan of Pugali where good people gather praised the Lord of the universe
whom all the good people praise all those which were composed on a sacred poem to be esteemed by all
people. those who are capable of reciting these. are capable of ruling over the heaven also.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 17, 2015, 09:18:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #408 on: July 17, 2015, 09:27:55 AM »
The following verse and the Padigam has been composed by Tiru Jnana Sambandhar on Siva, in the temple
of Tiruvanmiyur.  This is in 3.055 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first Padigam on Tiruvanmiyur, see this serial post elsewhere.


விரையார் கொன்றையினாய் விடமுண்ட மிடற்றினனே
உரையார் பல்புகழாய் உமைநங்கையோர் பங்குடையாய்
திரையார் தெண்கடல்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அரையா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva,  who wears koṉRai flowers abundant in fragrance! The one who has neck which consumed the poison!
The one who has many forms of fame which are spoken by devotees! The one who has Uma, the goddess of distinction,
as a half! The King who dwells in Tiruvanmiyur, surrounded by the clear sea full of waves, my love will not reach
other gods except You!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 17, 2015, 09:31:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #409 on: July 17, 2015, 09:34:52 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, on Siva,
in the temple of Brahmapuram, another name for Sirkazhi.  This is in 3.056 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva, and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these
details have been given in the first Padigam on Sirkazhi, see elsewhere in this serial post.

இறையவன் ஈசன்எந்தை இமையோர்தொழு தேத்தநின்ற
கறையணி கண்டன்வெண்தோ டணிகாதினன் காலத்தன்று
மறைமொழி வாய்மையினான் மலையாளொடு மன்னுசென்னிப்
பிறையணி செஞ்சடையான் பிரமாபுரம் பேணுமினே.

The chief the Lord of the universe, our Father, the one who has a neck beautified by the poison and who is praised
and worshipped by the celestial beings,  He is wearing on His left ear a white-colored lady`s ear-ring made of conch.
As it is made of conch, it is white in color. He gave out in the remote past the Vedas which contains truths.
Worship Brahmapuram, of the God who has red matted locks of hair on the head wearing a crescent moon, and who
stays permanently with the daughter of the mountain, Hema, (Uma).

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 17, 2015, 09:38:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #410 on: July 17, 2015, 09:40:13 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruvotriyur. This is in 3.057 of Saiva Canon.

This temple is in Chennai city on Northern side. One can go by bus from any parts of Chennai to reach
this temple.

Siva - EzhuthaRiyum Peruman.*

Uma - Vadivudai Amma.

Holy tree - Magizha tree.

Holy tirtham -  Brahma tirtham.

* When the king sent a notice that people in the area should pay tax, Siva intervened and modified the
notice to read, 'without the area of Tiruvotriyur'.  Hence, He is called  'EzhuthaRiyum Peruman', the One
who knows what others write.   

Siva has got many names in this temple. They are, Padampakka Nathar, one who absorbed the serpent,
Vasuki.  This happened when Upamanyu Rishi prayed to Him. He has the name of PuRRitam Kondaar,
one who lives in an ant hill and also Thyagesar.
   

விடையவன் விண்ணுமண்ணுந் தொழநின்றவன் வெண்மழுவாட்
படையவன் பாய்புலித்தோல் உடைகோவணம் பல்கரந்தைச்
சடையவன் சாமவேதன் சசிதங்கிய சங்கவெண்தோ
டுடையவன் ஊனமில்லி யுறையும்மிடம் ஒற்றியூரே.


Siva has a bull. He remains to be worshipped by the celestial beings and people of this world.
He has a bright and white weapon of a battle-axe, His dress are the skin of a tiger that pounces on its prey
and a loin-cloth. He has on His matted locks, many kinds of sweet basil. He chants the Sama Vedam.
He wears a women`s ear-ring made of conch which is white in color like the moon. He has no defects.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 17, 2015, 09:53:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #411 on: July 17, 2015, 09:55:28 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruch Chatthamangai. This is in 3.058 of Saiva Canon. 

This temple is in Nannilam taluk of Tiruvarur district. One can go by bus from Tiruvarur or Nannilam,
or Tiru NaLLaaRu.

Siva - Avayvantheeswarar.

Uma - Malark KaN ammai, one who has got eyes like lotus flowers.

Holy tree - KoRai tree.

Holy tirtham - Adhbuta tirtham, a tank and Kaveri river.

Siva got the name, Avayavanthi Nathar, because Brahma prayed to Him here.


திருமலர்க் கொன்றைமாலை திளைக்கும்மதி சென்னிவைத்தீர்
இருமலர்க் கண்ணிதன்னோ டுடனாவது மேற்பதொன்றே
பெருமலர்ச் சோலைமேகம் உரிஞ்சும்பெருஞ் சாத்தமங்கை
அருமல ராதிமூர்த்தி அயவந்திய மர்ந்தவனே.


You placed on your head the crescent moon,  which is always enjoying the fragrance of the garland made
with the distinctive koṉRai flowers. You are united with the lady having large eyes like big lotus, a thing that
is consented to be good by all. The One who dwells in the temple Avayavanti, - the first cause who has a form
and is seated in the hearts of devotees in the great Chathamangai, where the clouds, rub against the gardens
which have big flowers.


Arunachala Siva.

« Last Edit: July 17, 2015, 10:03:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #412 on: July 17, 2015, 03:31:11 PM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruk Kudamooku. This is in 3.059 of Saiva Canon. 

Tiruk Kudamooku is another name for Kumbakonam.  However there are two or three temples in Kumbakonam.
Hence this temple  is called Tiruk Kudamooku.

All temples are, however in the town of Kumbakonam, which is in Thanjavur district.  One can go by bus
from Thanjavur, or Mayliaduthurai.

Other Siva temples in Kumbakonam are 1) Tiruk Kudanthai Kaakoranam and 2) Tiruk Kudanthai Keezhk Kottam.


Siva-  Kumbakeswarar.

Uma - Mangala Nayaki.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Magamaga tank.

அரவிரி கோடனீட லணிகாவிரி யாற்றயலே
மரவிரி போதுமௌவல் மணமல்லிகை கள்ளவிழுங்
குரவிரி சோலைசூழ்ந்த குழகன்குட மூக்கிடமா
இரவிரி திங்கள்சூடி யிருந்தானவன் எம்மிறையே.


By the sides of the river, Kaveri, which is made beautiful by the long petals of the white species of Malabar glory
lily which has a long stalk and which blossoms like the hood of the cobras, is thriving. The youth having as His
place Kudamooku, which is surrounded by gardens in which from the blossomed flowers honey is flowing,
flagrant jasmine, Arabian jasmine, and blossomed flowers, are found. Our Lord, the youth, is in that place is having
the crescent moon, spreading rays.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 17, 2015, 03:42:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #413 on: July 18, 2015, 09:18:14 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruvakkarai.  This is in 3.060 of Saiva Canon.   

This temple is in Vanur taluk, Villupuram district. One can go by bus from Villupuram or Puduchery, or
or Tindivanam, to reach the temple.

Siva  - Chandrasekharar.

Uma - Vadivaambika.

Holy tree - Bhiva tree

Holy tirtham - Brahma tirtham, Chandra tirtham.கறையணி மாமிடற்றான் கரிகாடரங் காவுடையான்
பிறையணி கொன்றையினான் ஒருபாகமும் பெண்ணமர்ந்தான்
மறையவன் தன்றலையிற் பலிகொள்பவன் வக்கரையில்
உறைபவன் எங்கள்பிரான் ஒலியார்கழல் உள்குதுமே.

Siva has a black neck beautiful by the poison has the scorched cremation ground as His stage. He has adorned
Himself with koRai flowers, along with the crescent moon. He desired to have on one half the goddess.
He receives alms with the skull of Brahma who is well-versed in the Vedas. He dwells in Vakkarai, He is our Chief.
We shall meditate on His feet wearing sounding anklets.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2015, 09:28:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #414 on: July 18, 2015, 09:29:45 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar, on Siva,
in the temple of Tiru Venthurai.  This is in 3.061 of Saiva Canon.

This temple is in Mannargudi taluk, Tiruvarur district.  One can go by bus from Mannargudi or Tiruvarur,
to reach the temple.

Siva - VeN Thurai Nathar.

Uma - Vel Nedum kaNNi, the one who has got eyes like spear.

Holy tree - Bhilva tree.

Holy tirtham - Brahmapureesa tirtham and Kaveri river.

ஆதியன் ஆதிரையன் னனலாடிய ஆரழகன்
பாதியோர் மாதினொடும் பயிலும்பர மாபரமன்
போதிய லும்முடிமேற் புனலோடர வம்புனைந்த
வேதியன் மாதிமையால் விரும்பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva is the first cause of all things. He is the god for the star Ardra. He is the god of rare beauty who danced with
the fire, on His hands. He is superior to what are considered to be supreme things and who is always united with
the lady goddess, on one half. He is the brahmin who adorned His head on which there are flowers, with water and
a cobra. Venthurai is the place which He desires with love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2015, 09:37:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #415 on: July 18, 2015, 09:39:10 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tirup Panandhaal.  This is 3.062 of Saiva Canon.

This temple is in Kumbakonam taluk, Thanjavur district. One can go by bus from Kumbakonam or Thanjavur
or Aduthurai, to reach this temple.

Siva - Thadagai Iswarar.*

Uma - Periya Naachiyar.

Holy tree - Palm tree.

Holy tirtham - Brahma tirtham.

* One lady Thadagai prayed to Siva here. She is different from Thadagai of Ramayana.

The saint Kungiliya Kalaya Nayanar, one of the 63 Saiva Saints prayed to Siva here and got His grace.

This temple was in dilapidated state. In recent years, the Dharmapuram Siva Adheenam, a Saiva mutt,
renovated the temple.         

கண்பொலி நெற்றியினான் திகழ்கையிலோர் வெண்மழுவான்
பெண்புணர் கூறுடையான் மிகுபீடுடை மால்விடையான்
விண்பொலி மாமதிசேர் தருசெஞ்சடை வேதியனூர்
தண்பொழில் சூழ்பனந்தாள் திருத்தாடகை யீச்சரமே.


Siva,  who has the forehead in which the third eye is shining. He has in His shining hand a pick axe. He
has a half in which the lady goddess, is united with Him. He has a big Bull, which is Vishnu, and has great
eminence.  The place of the Lord of Vedas, with red matted locks,  on which there is a crescent moon, which
shines in the sky. He is in hold Thadgai Iswaram which is  Panandhaal, surrounded by cool gardens.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 18, 2015, 09:53:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #416 on: July 18, 2015, 10:23:04 AM »
This verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiruch Chengaattankudi.  This is in 3.063 of Saiva Canon.

The location of the temple, the names of Siva and Uma, the holy tree, the holy tirtham -- all these details
have been given in the first verse on Tiruch Chengaattankudi, see elsewhere in this serial post.
 

பைங்கோட்டு மலர்ப்புன்னைப் பறவைகாள் பயப்பூரச்
சங்காட்டந் தவிர்த்தென்னைத் தவிராநோய் தந்தானே
செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டன் பணிசெய்ய
வெங்காட்டுள் அனலேந்தி விளையாடும் பெருமானே.

Birds which are perching on the mast-wood tree which has flowers in its fertile branches! Sallowness to spread all
over the body, discontinuing intimacy with me gave me an affliction which never leaves me when SiruthoNdan,
who lives in Cheṅgaattankudi,  is performing all services. Siva who plays in the hot cremation ground holding fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2015, 10:31:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #417 on: July 18, 2015, 11:25:46 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tirup Peruvelur.  This is in 3.064 of Saiva Canon.   

This temple is in Kudavasal taluk, Tiruvarur district.  One can go by bus from Tiruvarur to reach this temple.

Siva - Priya Nathar.

Uma - Elavaar Kuzhali, one who has got beautiful tresses.

Holy tree - Vanni tree.

Holy tirtham -Saravanap Poygai.அண்ணாவுங் கழுக்குன்றும் ஆயமலையவை வாழ்வார்
விண்ணோரும் மண்ணோரும் வியந்தேத்த அருள்செய்வார்
கண்ணாவார் உலகுக்குக் கருத்தானார் புரமெரித்த
பெண்ஆணாம் பெருமானார் பெருவேளூர் பிரியாரே.


Siva dwells in the hills Anna and Kazhukkunru*  He will grant His grace when the residents of heaven and people
of this earth praise Him with wonder. He is the eye to the people of the world. He is the object to the people of this
world for praying and worshipping.  Siva, who is both two halves one male and the other female in one body and
who burnt the cities, will not leave Peruvelur.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 18, 2015, 11:33:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #418 on: July 18, 2015, 11:35:43 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiuk Kacchi NeRik karaikkaadu.  This is in 3.065 of Saiva Canon.

This temple is in Kanchipuram town, at the north west corner.   One can go by autorickshaw or by taxi from
Kanchipuram town.

Siva - Tiruk Kaaleeswarar.

Uma - Kamakshi Amma.

Holy tree - Karai tree.

Holy tirtham - Indra tirtham. 

வாரணவு முலைமங்கை பங்கினராய் அங்கையினிற்
போரணவு மழுவொன்றங் கேந்திவெண் பொடியணிவர்
காரணவு மணிமாடங் கடைநவின்ற கலிக்கச்சி
நீரணவு மலர்ப்பொய்கை நெறிக்காரைக் காட்டாரே.


n Kacchi (Kanchipuram),  which has sound that is produced at the end of the world and has beautiful storeys, 
near which the clouds come close. Siva is in NeRikkaraik Kaadu, which has natural tanks full of water in which
there are flowers.  He is having on one half the young lady goddess,  on whose breasts the bodice adheres.
He holding in the palm a battle-axe fixed, for warfare. He adorns Himself with white sacred ash.

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 18, 2015, 11:46:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #419 on: July 18, 2015, 11:48:31 AM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Jnana Sambandhar on Siva,
in the temple of Tiru VEttak Kudi.  This is in 3.066 of Saiva Canon.

This temple is in Karaikkal part of the Union Territory of Puduchery.  One can go by bus from Karaikkal or
Puduchery.   

Siva - Tirumeni Azhagar.

Uma - Santha Nayaki.

Holy tree -  Bhilva tree.

Holy tirtham -  Azhagu tirtham.


வண்டிரைக்கும் மலர்க்கொன்றை விரிசடைமேல் வரியரவங்
கண்டிரைக்கும் பிறைச்சென்னிக் காபாலி கனைகழல்கள்
தொண்டிரைத்துத் தொழுதிறைஞ்சத் துளங்கொளிநீர்ச் சுடர்ப்பவளந்
தெண்டிரைக்கண் கொணர்ந்தெறியுந் திருவேட்டக் குடியாரே.


Siva is holding a skull and He has on His spread-out matted locks,  a crescent moon, which cries on seeing the
cobra with lines. He has konrai flowers in which bees hum noisily. He is in Tiru VEttak Kudi, where the clear waves
bring and wash on the shore bright coral that is produced in the luminous water, and the devotees worship and
bow before His feet which wear jingling anklets, making a huge noise.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 18, 2015, 11:55:56 AM by Subramanian.R »