Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577442 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4035 on: June 22, 2016, 09:10:49 AM »
Verse  247:


வெங்குரு வேந்தரும் விளங்கு கோயிலைப்
பொங்கிய விருப்பினால் புடைவ லங்கொடு
செங்கைகள் சென்னிமேற் குவித்துச் சென்றுபுக்
கங்கணர் முன்புற அணைந்து தாழ்ந்தனர்.

The Prince of Vengkuru in swelling joy
Circumambulated the spledrous shrine;
Holding his roseate hands above his head
He moved into the presence of the Merciful One
And prostrated before Him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4036 on: June 22, 2016, 09:13:02 AM »
Verse  248:


வேதியர் சேய்ஞலூர் விமலர் தங்கழல்
காதலிற் பணிந்தவர் கருணை போற்றுவார்
தாதைதாள் தடிந்தசண் டீசப் பிள்ளையார்
பாதகப் பயன்பெறும் பரிசு பாடினார்.   


In loving devotion he adored the feet of the Pure One
Of Seignaloor where abide the Brahmins;
He hailed and hymned the mercy of the Lord
Who conferred the beatitude of His Son-ship
On Chandesa who cut away his father's feet,
An evil deed fraught with blame indeed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2016, 09:17:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4037 on: June 22, 2016, 09:15:21 AM »
Verse  249:


இன்னிசை வண்டமிழ் பாடி ஏத்தியே
நன்னெடும் பதியுளோர் நயக்க வைகிய
பின்னர்வெண் பிறையணி வேணிப் பிஞ்ஞகர்
மன்னிய திருப்பனந் தாள்வ ணங்கினார்.


Ha hailed the Lord in his boon-conferring
And musical decade, and sojourned in that town
As desired by its residents; then he left
For Tiruppanandaal whose Lord wears in His matted hair
The Pigngnaka, and adored His feet.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4038 on: June 22, 2016, 09:18:04 AM »
Verse  250:


ஆங்கணி சொல்மலர் மாலை சாத்திஅப்
பாங்குபந் தணைநலூர் பணிந்து பாடிப்போய்த்
தீங்குதீர் மாமறைச் செம்மை அந்தணர்
ஓங்கும்ஓ மாம்புலி யூர்வந் துற்றனர்.


After adoring the Lord with His beauteous garlands
Of Tamizh words, he came to the nearby shrine
Pantanainalloor and humbly hailed its Lord;
Then he reached Omaampuliyur where abide
The holy Brahmins, poised in the great Vedic way,
Which chases all evil away.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4039 on: June 22, 2016, 09:20:20 AM »
Verse  251:


மற்றநற் பதிவட தளியின் மேவிய
அற்புதர் அடிபணிந் தலர்ந்த செந்தமிழ்ச்
சொற்றொடை பாடிஅங் ககன்று சூழ்மதில்
பொற்பதி வாழ்கொளி புத்தூர் புக்கனர்.


He adored the feet of the Wondrous One
Enshrined in Vada-thali in that goodly town
And hailed Him in blooming garlands
Of splendorous Tamizh; taking leave of Him
He reached the golden town of Vaazhkoliputthoor
Girt with fort-like walls.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2016, 09:21:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4040 on: June 22, 2016, 09:22:50 AM »
Verse 252:


சீர்வளர் கோயிலை அணைந்து தேமலர்க்
கார்வளர் கண்டர்தாள் பணிந்து காண்பவர்
பார்புகழ் பதிகங்கள் பாடி நீடுவார்
வார்புகழ்க் கடம்பையும் வணங்கி வாழ்ந்தனர்.


He entered the glorious temple, went round
The shrine and adored the feet of the Lord
Whose throat is blue; beholding Him, he hymned
His decades hailed by the world; then the godly son
Came to Katampoor rich in glory, hailed
The Lord and thus flourished.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2016, 09:24:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4041 on: June 22, 2016, 09:25:25 AM »
Verse  253:


நம்பரை நலந்திகழ் நாரை யூரினில்
கும்பிடும் விருப்பொடு குறுகிக் கூடிய
வம்பலர் செந்தமிழ் மாலை பாடிநின்
றெம்பிரான் கவுணியர் தலைவர் ஏத்தினார்.


Desiring to worship the Lord of goodly Naaraiyoor
He came there borne by love; our lord, the Chief
Of the Kauniyas stood before Him, and hailed Him
In fragrant and blooming chaplets of chaste Tamizh.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4042 on: June 22, 2016, 09:27:52 AM »
Verse 254:


அப்பதி பணிந்தருந் தமிழ்பு னைந்துதம்
மெய்ப்படு விருப்பொடு மேவு நாள்அரன்
பொற்பதி பலவுமுன் பணிந்து போந்தனர்
பைப்பணி யவர்கருப் பறிய லூரினில்.

As he sojourned there in true and abiding love
He adored the Lord of that shrine, hymning Him
In his rare decades of Tamizh; he also visited
Many a shrine of Hara and adored him;
Then he came to Karuppariyalur, the jewel
Of whose Lord is a snake of poisonous sacs.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4043 on: June 22, 2016, 09:30:17 AM »
Verse  255:


பரமர்தந் திருக்கருப் பறிய லூரினைச்
சிரபுரச் சிறுவர்கை தொழுது செந்தமிழ்
உரையிசை பாடிஅம் மருங்கி னுள்ளவாம்
சுரர்தொழும் பதிகளுந் தொழுது பாடினார்.


The godly child of Sirapuram adored
The Supreme One of Tiru-k-Karuppariyalur
And hymned him in decades of goodly Tamizh;
He also adored at the nearby shrines where
The celestial beings worship the Lord, and sang his psalms   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2016, 09:32:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4044 on: June 22, 2016, 09:33:15 AM »
Verse  256:


மண்ணுலகு செய்ததவப் பயனா யுள்ள
    வள்ளலார் அப்பதிகள் வணங்கி ஏகி
எண்ணில்முர சிரங்கியெழப் பணிலம் ஆர்ப்ப
    இலங்கியகா ளம்சின்னம் எங்கும்ஊதக்
கண்வளர்மென் கரும்புமிடை கதிர்செஞ் சாலி
    கதலிகமு குடன்ஓங்குங் கழனி நாட்டுத்
தெண்ணிலவு சூடியதம் பெருமான் வைகுந்
    திருப்பிரம புரஞ்சாரச் செல்லும் போது.   When the munificent one that made his avatar
As a fruit of the tapas wrought by the world,
Adored these shrines and moved onward,
Innumerable drums were sounded; Chanks were blown,
Trumpets and bugles blared.
Thus he traveled in the Chozha country rich
In fields where flourish soft sugarcanes
Of mellowing nodes, paddy crops laden with sheaves
Of corn, banana trees and areca trees;
As he neared the divine Bhiramaapuram
Where his Lord who on His crest sports
The lucid crescent, abides.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2016, 09:35:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4045 on: June 23, 2016, 09:49:35 AM »
Verse 257:


பிள்ளையார் எழுந்தருளக் கேட்ட செல்வப்
    பிரமபுரத் தருமறையோர் பெருகு காதல்
உள்ளமகிழ் சிறந்தோங்கத் தோணி மேவும்
    உமைபாகர் கழல்வணங்கி உவகை கூர
வெள்ளமறை ஒலிபெருகு மறுகு தோறும்
    மிடைமகர தோரணங்கள் கதலி பூகம்
தெள்ளுபுனல் நிறைகுடங்கள் தீப தூபம்
    செழுங்கொடிகள் நிறைத்தெதிர்கொள் சிறப்பிற் செல்வார்.


The Brahmins of opulent Bhiramaapuram
Who heard of the coming of the godly child,
With growing love soaring loftily in their hearts,
Adored the feet of the Lord of the Ark
Who is concorporate with Uma,
And in great joy set about adorning the streets
Where the innumerable Vedas were for ever chanted,
With Makara Toranas, severed plantain trees
And bunches of areca;
Pots filled with pellucid water and lamps
Were placed in rows; they burnt incense
And hoisted aloft many a streamer;
Thus they decked the town to receive him.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 23, 2016, 09:51:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4046 on: June 23, 2016, 09:52:19 AM »
Verse 258:


ஆரணங்கள் மதுரவொலி எழுந்து பொங்க
    அரசிலையுந் தருப்பையும்பெய் தணிந்த வாசப்
பூரணகும் பங்கள்நிறை கரகம்ஏந்திப்
    புதுமலரும் நறுந்துகளும் பொரியுந் தூவி
வாரணங்கு முலைஉமையாள் குழைத்த செம்பொன்
    வள்ளத்தில் அமுதுண்ட வள்ள லாரைச்
சீரணங்கு மணிமுத்தின் சிவிகை மீது
    செழுந்தரளக் குடைநிழற் கீழ்ச்சென்று கண்டார்.They chanted the sweet Vedas in a crescendo;
They carried in their hands jars and pots
Filled with fragrant and holy water
And decked with peepul leaves and Kusa grass;
They scattered fresh flowers, fragrant gold-dust
And puffed rice; thus they proceeded, and beheld
In the pearly and beauteous palanquin over which
The parasol wrought of choice pearls was held aloft,
The godly child who was fed with the breast-milk
Of the divine Goddess of exquisite breast-band.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2016, 09:53:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4047 on: June 23, 2016, 09:54:52 AM »
Verse  259:கண்டபொழு தேகைகள் தலைமேற் கொண்டு
    கண்களிப்ப மனங்களிப்பக் காதல் பொங்கித்
தொண்டர்களும் மறையவரும் சென்று சூழ்ந்து
    சொல்லிறந்த மகிழ்ச்சியினால் துதித்த ஓசை
எண்திசையும் நிறைவித்தார் ஆடை வீசி
    இருவிசும்பின் வெளிதூர்த்தார் ஏறு சீர்த்தி
வண்டமிழ்நா யகரும்இழிந் தெதிரே சென்று
    வணங்கியவ ருடன்கூடி மகிழ்ந்து புக்கார் .


When they beheld the divine child, they raised
Their hands above their heads and folded them;
Delighted were their eyes and minds alike;
In soaring love the servitors and the Brahmins
Encircled them; with the uproar of their ineffable joy
They filled the eight directions; they threw up
Their upper garments which mantled the sky;
The lord of ever-growing glory and munificent Tamizh
Stepped out of the litter, paid obeisance
To them, joined them and joyously moved in.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2016, 09:56:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4048 on: June 23, 2016, 09:57:46 AM »
Verse 260:திங்களணி மணிமாடம் மிடைந்தவீதி
    சென்றணைந்து தெய்வமறைக் கற்பின் மாதர்
மங்கலவாழ்த் திசையிரண்டு மருங்கும் மல்க
    வானவர்நா யகர்கோயில் மருங்கு சார்ந்து
துங்கநிலைக் கோபுரத்தை இறைஞ்சிப் புக்குச்
    சூழ்ந்துதிருத் தோணிமிசை மேவி னார்கள்
தங்கள்திரு முன்புதாழ்ந் தெழுந்து நின்று
    தமிழ்வேதம் பாடினார் தாளம் பெற்றார்.   

He reached the street over the beauteous mansions
Of which the moon rests like a jewel;
Chaste women of the divine Vedic lineage
Stood on both sides and sang auspicious hymns;
He came near the temple of the Lord of the celestial beings,
Adored its golden tower, made his sacred round
And entered the shrine of the Ark where are
Enshrined the Lord and His Consort;
He who was blessed with the divine cymbals
Prostrated before Them, rose up and hymned
The Tamizh Vedas, standing.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 23, 2016, 09:59:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48207
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4049 on: June 23, 2016, 10:00:15 AM »
Verse  261:


பரவுதிருப் பதிகஇசை பாடி நீடும்
    பரங்கருணைத் திருவருளின் பரிசு போற்றி
விரவுமலர்க் கண்பனிப்பக் கைகள் கூப்பி
    வீழ்ந்தெழுந்து புறம்போந்து வேத வாய்மைச்
சிரபுரத்துப் பிள்ளையார் செல்லும் போது
    திருநீல கண்டயாழ்ப் பாணர் பின்னே
வரஅவரை வளம்பெருகு மனையிற் போக
    அருள்செய்து தந்திருமா ளிகையின் வந்தார்.


He sang the divinely musical decade
Hailing the Lord's glory; he praised
The nature of the divine grace,
Of the supreme and ever-extending mercy;
With tear-bedewed flower-eyes, folding his hands,
He prostrated, rose up and moved out.
As thus the godly child poised in the Vedic Truth
Moved out, Tirunilakanta Yazh-p-Paanar
Followed him; into his house of foison
He gave him leave to enter, then moved onward
And came to his divine mansion.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2016, 10:02:08 AM by Subramanian.R »