Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 538511 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4005 on: June 18, 2016, 09:26:20 AM »
Verse 217:


தொண்டர் ஆர்த்தனர் சுருதிகள்
    ஆர்த்தன தொல்லை
அண்டர் ஆர்த்தனர் அகிலமும்
    ஆர்ப்புடன் எய்தக்
கொண்டல் ஆர்த்தன முழவமும்
    ஆர்த்தன குழுமி
வண்ட றாப்பொலி மலர்மழை
    ஆர்த்தது வானம்   .


Devotees made a joyous uproar; the Vedas resounded;
The hoary Devas shouted for joy; clouds rumbled
And the earth reverberated; drums resounded;
The heavens showered flowers laden with bees.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4006 on: June 19, 2016, 09:09:28 AM »
Verse 218:


வளையும் ஆர்த்தன வயிர்களும்
    ஆர்த்தன மறையின்
கிளையும் ஆர்த்தன திளைஞரும்
    ஆர்த்தனர் கெழுவும்
களைகண் ஆர்த்ததொர் கருணையின்
    ஆர்கவின் முத்தின்
விளையு மாக்கதிர் வெண்குடை
    ஆர்த்தது மிசையே.   Chanks blew, so too trumpets; the divisions
Of the Vedas chanted aloud; his kin roared for joy;
The mercy of the Lord who is the life of all lives
Held in its grip all the souls; the white parasol
Decked with lustrous pearls, fluttered
When it was held aloft.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4007 on: June 19, 2016, 09:11:39 AM »
Verse  219:


பல்கு வெண்கதிர்ப் பத்திசேர்
    நித்திலச் சிவிகைப்
புல்கு நீற்றொளி யுடன்பொலி
    புகலிகா வலனார்
அல்கு வெள்வளை அலைத்தெழு
    மணிநிரைத் தரங்கம்
மல்கு பாற்கடல் வளர்மதி
    உதித்தென வந்தார்.   


The Ruler of Pukali bright with his holy ash
Rode in the pearly litter dazzling with white rays;
It was like the rising of the growing moon from the sea
Of milk whence chanks are thrown up
By the beauteous rows of billows.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4008 on: June 19, 2016, 09:13:50 AM »
Verse 220:


நீடுதொண்டர்கள் மறையவர்
    ஏனையோர் நெருங்கி
மாடு கொண்டெழு மகிழ்ச்சியின்
    மலர்க்கைமேல் குவித்தே
ஆடு கின்றனர் அயர்ந்தனர்
    அளவில் ஆனந்தம்
கூடு கின்றகண் பொழிபுனல்
    வெள்ளத்தில் குளித்தார்.   


The great servitors, Brahmins and other came
Thronging, their hearts swelling in joy;
They held their flower-hands above their heads
And danced in ecstasy; they verily bathed
In the tears that welled up from their eyes,
Where unending bliss had its confluence.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4009 on: June 19, 2016, 09:15:52 AM »
Verse 221:செய்ய பொன்புனை வெண்தர
    ளத்தணி சிறக்கச்
சைவ மாமறைத் தலைவர்பால்
    பெறுந்தனிக் காளம்
வையம் ஏழுடன் மறைகளும்
    நிறைதவத் தோரும்
உய்ய ஞானசம் பந்தன்வந்
    தான்என ஊத.   


The peerless trumpet decked with ruddy gold
And white, beauteous pearls, which he received
From Siva, the Lord of the Gospels great,
Sounded its proclamation thus: "Behold the advent
Of Jnaana Sambandhan, come to redeem
The seven worlds, the Vedas and the perfect tapaswis."

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 19, 2016, 09:18:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4010 on: June 19, 2016, 09:18:56 AM »
Verse 222:


சுற்று மாமறைச் சுருதியின்
    பெருகொலி நடுவே
தெற்றி னார்புர மெரித்தவர்
    தருதிருச் சின்னம்
முற்று மானவன் ஞானமே
    முலைசுரந் தூட்டப்
பெற்ற பாலறா வாயன்வந்
    தான்எனப் பிடிக்க.   

Amidst the growing chanting of the great Vedas,
The divine trumpet gifted by Siva, who burnt
The triple cities of the sinners,
Made thus its announcement: "Lo and behold!
He, even he, is come, the one that was fed
With the breast-milk of Gnosis by Her who is all!
The one whose lips smell of sweet milk!"

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 19, 2016, 09:20:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4011 on: June 19, 2016, 09:21:47 AM »
Verse  223:புணர்ந்த மெய்த்தவக் குழாத்தொடும்
    போதுவார் முன்னே
இணைந்த நித்திலத் திலங்கொளி
    நலங்கிளர் தாரை
அணைந்த மாமறை முதற்கலை
    அகிலமும் ஓதா
துணர்ந்த முத்தமிழ் விரகன்வந்
    தானென ஊத.   


He was borne on the litter and a crowd
Of true and saintly tapaswis went with him;
Before him the trumpet inlaid with accordant pearls
Of exquisite luster, was sounded;
They proclaimed his coming thus: "He who has
Mastered, untaught, the great Vedas
And all scriptures, is come! He, the Adept
Of Tamizh threefold, is come!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 19, 2016, 09:23:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4012 on: June 19, 2016, 09:24:53 AM »
Verse 224:தெருளும் மெய்க்கலை விளங்கவும்
    பாருளோர் சிந்தை
இருளும் நீங்கவும் எழுதுசொன்
    மறையளிப் பவர்தாம்
பொருளும் ஞானமும் போகமும்
    போற்றியென் பாருக்
கருளும் அங்கணர் திருவரத்
    துறையைவந் தணைந்தார்.   


For the thriving of the scriptures of clarity
And for the quelling of darkness
In the minds of men on earth,
The Author of the Gospels that could be indited,
Arrived at Tiruvaratthurai whose merciful Lord
Grants wealth, wisdom and joy to those
Who hail Him with the words: "Praise be!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 19, 2016, 09:26:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4013 on: June 19, 2016, 09:27:36 AM »
Verse  225:


வந்து கோபுர மணிநெடு
    வாயில்சேய்த் தாகச்
சந்த நித்திலச் சிவிகைநின்
    றிழிந்துதாழ்ந் தெழுந்து
சிந்தை ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும்
    பொங்கிமுன் செல்ல
அந்தி நாண்மதி அணிந்தவர்
    கோயிலுள் அடைந்தார்.   

He descended from the pearly litter when he sighted
The beauteous and huge temple-tower
Even from at a distance; he prostrated there
And then rose up; with spiraling ardor
And joy of his mind preceding him,
He reached the temple of the Lord who wears
On His crest the crepuscular crescent.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 19, 2016, 09:29:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4014 on: June 19, 2016, 09:30:00 AM »
Verse  226:


மன்னுகோயிலை வலங்கொண்டு
    திருமுன்பு வந்து
சென்னி யிற்கரங் குவித்துவீழ்ந்
    தன்பொடு திளைப்பார்
என்னை யும்பொரு ளாகஇன்
    னருள்புரிந் தருளும்
பொன்ன டித்தலத் தாமரை
    போற்றி என் றெழுந்தார்.


He went round the ever-during temple
And came to the presence of the Lord;
He folded his hands above his head and prostrated,
Revellng in love and devotion.
"O the golden lotus feet of the Lord which deem
Even me of some worth! Praise be!"
He prayed thus and rose up.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4015 on: June 20, 2016, 08:51:39 AM »
Verse  227:


சூடி னார்கர கமலங்கள்
    சொரிந்திழி கண்ணீர்
ஆடி னார்திரு மேனியில்
    அரத்துறை விரும்பி
நீடி னார்திரு அருட்பெருங்
    கருணையே நிகழப்
பாடி னார்திருப் பதிகம்ஏ
    ழிசையொடும் பயில.   


He folded his lotus-hands above his head
And he bathed his divine body with the tears
Which were showered by his eyes;
He sang the divine decade of the seven-fold music
To cause the flow of the great and divine mercy
Of the Lord who willingly abides at Aratthurai.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4016 on: June 20, 2016, 08:53:59 AM »
Verse 228:


இசைவி ளங்கிட இயல்பினில்
    பாடிநின் றேத்தி
மிசைவி ளங்குநீர் வேணியார்
    அருளினால் மீண்டு
திசைவி ளங்கிடத் திருவருள்
    பெற்றவர் சிலநாள்
அசைவில் சீர்த்தொண்டர் தம்முடன்
    அப்பதி அமர்ந்தார்.   


He so hymned that the music thereof glowed
In natural splendur; blessed with the grace of the Lord
On whose crest the Gangai flows, he moved out;
He who was the recipient of the divine grace
Which illumined the directions, sojourned
In that town with the glorious and steadfast servitors.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4017 on: June 20, 2016, 08:56:24 AM »
Verse  229:


தேவர் தம்பிரான் திருவரத்
    துறையினில் இறைஞ்சி
மேவு நாள்களில் விமலனார்
    நெல்வெண்ணெய் முதலாத்
தாவில் அன்பர்கள் தம்முடன்
    தொழுதுபின் சண்பைக்
காவ லார்அருள் பெற்றுடன்
    கலந்துமீண் டணைந்தார்.   


As he thus sojourned in Tiruvaratthurai
Of the Lord of the celestial beings, adoring Him,
He visited Tirunelvennai and other shrines
With the devotees and hailed the Lord there;
Blessed with the Lord's grace and the holy company
Of the servitors of the various shrines,
The Lord of Sanbai returned to Tiruvaratthurai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 20, 2016, 08:58:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4018 on: June 20, 2016, 08:58:52 AM »
Verse  230:விளங்கு வேணுபு ரத்திருத்
    தோணிவீற் றிருந்த
களங்கொள் கண்டர்தங்
    காதலி யாருடன்கூட
உளங்கொ ளப்புகுந் துணர்வினில்
    வெளிப்பட உருகி
வளங்கொள் பூம்புனற் புகலிமேற்
    செலமனம் வைத்தார்.


The Lord whose throat holds the poison and who is
Enshrined in the divine Ark
And His Consort, now filled his entire heart;
This was palpably felt in his consciousness;
He therefore desired with all his mind to leave
For Pukali made fecund by its wealth of water.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4019 on: June 20, 2016, 09:00:50 AM »
Verse  231:


அண்ண லார்திரு வரத்துறை
    அடிகளை வணங்கி
நண்ணு பேரரு ளால்விடை
    கொண்டுபோய் நடங்கொண்
டுண்ணி றைந்தபூங் கழலினை
    உச்சிமேற் கொண்டே
வெண்ணி லாமலர் நித்திலச்
    சிவிகைமேற் கொண்டார்.   


He adored the great Lord of Tiruvaratthurai,
Took leave of Him by His great grace
And wearing as it were on his crown
The beauteous feet of the Lord-Dancer
Which filled his whole being
He entered the pearly palanquin which glowed
Like the white rays of the moon.

Arunachala Siva.