Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 538209 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3990 on: June 17, 2016, 11:08:49 AM »
Verse  202:


கண்ட பின்னவர் கைதலை மேற்குவித்
தெண்டி சைக்கும் விளக்கிவை யாம்எனத்
தொண்ட ரோடும் மறையவர் சூழ்ந்தெழுந்
தண்டர் நாடும் அறிவுற ஆர்த்தனர்.


Witnessing them they folded their hands
Above their heads and said: "These are verily
The lamps for all the eight cardinal points."
The servitors and the Brahmins circumambulated them,
Prostrated before them, rose up, and in joy raised
A foudroyant shout that pierced the celestial world.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2016, 11:10:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3991 on: June 17, 2016, 11:11:40 AM »
Verse  203:


சங்கு துந்துபி தாரைபே ரிம்முதல்
பொங்கு பல்லிய நாதம் பொலிந்தெழ
அங்க ணன்அரு ளால்அவை கொண்டுடன்
பொங்கு காதல் எதிர்கொளப் போதுவார்.


With shells, tuntupis, trumpets, drums
And other orchestral instruments resounding
In swelling harmony, they carried with them, by the grace
Of the Lord, the litter, the parasol and the trumpets;
With joy welling up in them, they fared forth
To receive the godly child.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3992 on: June 17, 2016, 11:13:47 AM »
Verse 204:


மாசில் வாய்மைநெல் வாயில் மறையவர்
ஆசில் சீர்ச்சண்பை ஆண்டகை யார்க்கெதிர்
தேசு டைச்சிவி கைமுத லாயின
ஈசர் இன்னரு ளால்தாங்கி ஏகினார்.

By the nectarean grace of the Lord,
The flawless and truthful Brahmins
Of Nelvaayil, bore the lustrous litter and other
Divine gifts to the presence of the flawless
And glorious Ruler of Sanbai.   

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3993 on: June 17, 2016, 11:15:48 AM »
Verse 205:


இத்த லைஇவர் இன்னணம் ஏகினார்
அத்த லைச்சண்பை நாதர்க்கும் அவ்விரா
முத்த நற்சிவி கைமுத லாயின
உய்த்த ளிக்கும் படிமுன் உணர்த்துவார்.


Thus they proceeded from Nelvaayil;
(There in Maaran Paadi), during the pridian night,
The Lord was pleased to inform the Lord of Sanbai
That a litter inlaid with the purest of pearls
And other gifts would be granted to him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2016, 11:17:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3994 on: June 17, 2016, 11:18:25 AM »
Verse 206:


அள்ளல் நீர்வயல் சூழும் அரத்துறை
வள்ள லார்நாம் மகிழ்ந்தளிக் கும்மவை
கொள்ள லாகும்கொண் டுய்த்தல் செய் வாய்என
உள்ள வாறருள் செய்ய வுணர்ந்தபின்.The Lord patron of Aratthurai which is
Girt with miry and watery fields, graced
The divine child in a dream thus:
"It will befit you to receive what
We grant you in grace and joy."
Thus blessed, the divine child woke up

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2016, 11:19:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3995 on: June 17, 2016, 11:20:52 AM »
Verse 207:


சண்பை யாளியார் தாங்கண்ட மெய்யருள்
பண்பு தந்தையார் தம்முடன் பாங்கமர்
தொண்ட ருக்கருள் செய்து தொழாமுனம்
விண்பு லப்பட வீங்கிருள் நீங்கலும்.The Chief of Sanbai narrated the true beatitude
Of his dream to his noble father and the devotees
Who were seated close by; even before he could
Hail the grace of the Lord, the thick murk
That had mantled the earth, scattered away
Revealing the lucid heavens.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3996 on: June 18, 2016, 09:04:09 AM »
Verse  208:


மாலை யாமம் புலர்வுறும் வைகறை
வேலை செய்வினை முற்றிவெண் ணீறணி
கோல மேனிய ராய்க்கைம் மலர்குவித்
தேல அஞ்செழுத் தோதி எழுந்தனர்.

The night ended and when it dawned
The godly child did his matutinal hierurgy;
He wore on his beauteous person the bright
And white stripes of the holy ash; he folded
His flower-hands above his head and sat
In that posture chanting the Panchaakshara.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3997 on: June 18, 2016, 09:06:22 AM »
Verse  209:


போத ஞானப் புகலிப் புனிதரைச்
சீத முத்தின் சிவிகைமே லேற்றிடக்
காதல் செய்பவன் போலக் கருங்கடல்
மீது தேரின்வந் தெய்தினன் வெய்யவன்.


As if to behold and adore the holy child
Of illumined wisdom hailing from Pukali
Borne in his pearly palanquin, the sun came
Riding his car over the black eastern main.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3998 on: June 18, 2016, 09:08:21 AM »
Verse 210:


ஆய போழ்தின் அரவெனும் ஆர்ப்புடன்
தூய முத்தின் சிவிகை சுடர்க்குடை
மேய சின்னங்கள் கொண்டுமெய் யன்பரோ
டேய அந்தணர் தாமெதிர் தோன்றினார்.


Then came the Brahmins with the true devotees
Chanting "Hara, Hara" and bearing the hallowed
Palanquin of pearls, the resplendent parasol
And the tuntupis, before the child divine.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 18, 2016, 09:09:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3999 on: June 18, 2016, 09:10:44 AM »
Verse  211:


வந்து தோன்றிய அந்தணர் மாதவர்
கந்த வார்பொழில் காழிநன் னாடர்முன்
அந்த மில்சீர் அரத்துறை ஆதியார்
தந்த பேரருள் தாங்குவீர் என்றனர்.


The Brahmins and the great tapaswis that came there,
Stood before the Prince of goodly Kaazhi
Girt with fragrant groves and gardens, and said:
"Be pleased to receive these which are
The incarnate grace of Aratthurai's Primordial Lord
Of infinite glory."

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 18, 2016, 09:12:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4000 on: June 18, 2016, 09:13:26 AM »
Verse  212:


என்று தங்களுக் கீச ரருள்செய்த
தொன்றும் அங்கொழி யாமை உரைத்துமுன்
நின்று போற்றித் தொழுதிட நேர்ந்தது
மன்று ளார்அருள் என்று வணங்கினார்.They narrated to him all that happened
By the grace of the Lord and adored him
Standing in his presence; he thought thus:
"These are by the grace of the Lord-Dancer."
The godly child adored Him.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4001 on: June 18, 2016, 09:15:55 AM »
Verse 213:மெய்ம்மை போற்றி விடாத விருப்பினால்
தம்மை யுன்னும் பரிசுதந் தாள்பவர்
செம்மை நித்தில யானச் சிறப்பருள்
எம்மை யாளுவப் பானின் றளித்ததே."The Lord blesses one with the beatitude
Of ever thinking on Him, should one
Hold fast to truth in steadfast love;
He has honored us with the gift
Of a pearly palanquin; to rule us as His servitor
Behold the boon here, He has blessed us with."

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 18, 2016, 09:18:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4002 on: June 18, 2016, 09:19:02 AM »
Verse 214:


எந்தை ஈசன் எனஎடுத்து இவ்வருள்
வந்த வாறுமற்று இவ்வண மோஎன்று
சிந்தை செய்யும் திருப்பதி கத்துஇசை
புந்தி யாரப் புகன்றெதிர் போற்றுவார்.His decade began with the words: "Entai Eesan?"
The divine music of his decade bred by divine thinking
Filled his mind-heart, and he stood hymning
Before the divine gifts of the Lord, thus:
"The way of the Lord's grace is so, even so."

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 18, 2016, 09:21:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4003 on: June 18, 2016, 09:22:00 AM »
Verse  215:


பொடிய ணிந்த புராணன் அரத்துறை
அடிகள் தம்மரு ளேயிது வாமெனப்
படியி லாதசொல் மாலைகள் பாடியே
நெடிது போற்றிப் பதிகம் நிரப்பினார்.


"This is the mercy of the perfect One
Of Aratthurai, the Wearer of the holy ash."
Thus he hymned his peerless garland of verse,
Prayed for a long time and completed his decad.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #4004 on: June 18, 2016, 09:24:08 AM »
Verse  216:


சோதி முத்தின் சிவிகைசூழ் வந்துபார்
மீது தாழ்ந்துவெண் ணீற்றொளி போற்றிநின்
றாதி யார்அரு ளாதலின் அஞ்செழுத்
தோதி யேறினார் உய்ய வுலகெலாம்.He circumambulated the litter
Decked with lustrous pearls, and prostrated before it;
He hailed its white luster as that of the holy ash,
As he received it by the grace of the Primordial One,
Chanting the Panchaakshara he moved into it
That all the worlds might stand redeemed.


Arunachala Siva.