Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 595426 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3975 on: June 15, 2016, 09:23:45 AM »
Verse  187:


ஆதி யார்தம் அரத்துறை நோக் கியே
காத லால்அணை வார்கடி தேகிடத்
தாதை யாரும் பரிவுறச் சம்பந்தர்
பாத தாமரை நொந்தன பைப்பய.

As he, in love, hastened towards
The Primordial One's Tiruvaratthurai
The lotus-feet of Sambandhar began
To pain gradually; his father too was pained.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 15, 2016, 09:25:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3976 on: June 16, 2016, 09:10:43 AM »
Verse  188:மறைய னைத்தும் ஒருவடி வாமென
நிறைம திப்பிள்ளை நீள்நிலஞ் சேர்ந்தெனத்
துறைய லைக்கங்கை சூடும் அரத்துறை
இறைவ ரைத்தொழு வான்விரைந் தேகினார்.   


He was like an incarnation of all the Vedas;
He was like a full moon come to the earth;
To adore the Lord of Tiruvaratthurai
Who wears in His crest the Ganga
The billows of which waft into its fords,
He proceeded in all haste.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2016, 09:14:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3977 on: June 16, 2016, 09:15:39 AM »
Verse 189:


பாச மற்றில ராயினும் பார்மிசை
ஆசை சங்கரற் காயின தன்மையால்
தேசு மிக்க திருவுரு வானவர்
ஈச னைத்தொழு தேதொழு தேகினார்.

Though he was absolutely freed from desires,
Here on this earth he was wholly attached
To Lord Sankara; the divine child whose form
Was that of pure light, ever and anon,
Adored the Lord and moved on.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3978 on: June 16, 2016, 09:17:57 AM »
Verse  190:இந்த மாநிலத் தின்இருள் நீங்கிட
வந்த வைதிக மாமணி யானவர்
சிந்தை ஆரமு தாகிய செஞ்சடைத்
தந்தை யார்கழல் தாழ்ந்தெழுந்து ஏகினார்.


He was the great Ruby of the Vedas who made
His avatar to dispel the murk of this earth;
He prostrated at the hallowed feet of the Father,
The ambrosial Lord of red matted hair,
Rose up and moved on.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3979 on: June 16, 2016, 09:20:01 AM »
Verse  191:


மாறன் பாடி யெனும்பதி வந்துற
ஆறு செல்வருத் தத்தின் அசைவினால்
வேறு செல்பவர் வெய்துறப் பிள்ளையார்
ஏறு மஞ்செழுத் தோதிஅங் கெய்திட.As they neared the town Maaranpaadi
By reason of the travel on foot
His train of devotees felt fatigued;
The divine child chanting the mystic five letters, 
Reached the place (in ease).

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2016, 09:21:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3980 on: June 16, 2016, 09:22:40 AM »
Verse  192:


உய்ய வந்தசம் பந்த ருடன்வந்தார்க்
கெய்து வெம்மை இளைப்பஞ்சி னான்போலக்
கைக ளாயிரம் வாங்கிக் கரந்துபோய்
வெய்ய வன்சென்று மேல்கடல் வீழ்ந்தனன்.


As if scared of the fatigue caused by heat
Which was suffered by the devotees who came
With Sambandhar, the Redeemer of the world,
The sun withdrawing his myriad rays
Sank into the western main.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3981 on: June 16, 2016, 09:24:54 AM »
Verse 193:


அற்றை நாள்இர வப்பதி யின்னிடைச்
சுற்று நீடிய தொண்டர்கள் போற்றிடப்
பெற்ற மூர்ந்த பிரான்கழல் பேணுவார்
வெற்றி மாதவத் தோருடன் மேவினார்.


Hailed by the devotees who were with him,
He who for ever meditates on the feet
Of the Lord-Rider of the Bull,
Spent the night in that town;
Great saints of victorious tapas
Accompanied with him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3982 on: June 16, 2016, 09:27:15 AM »
Verse  194:


இந்நி லைக்கண் எழில்வளர் பூந்தராய்
மன்ன னார்தம் வழிவருத் தத்தினை
அன்ன மாடுந் துறைநீர் அரத்துறைச்
சென்னி யாற்றர் திருவுளஞ் செய்தனர்.


While so, the river-crested Lord of Tiruvaratthurai
In whose fords the teeming swans play,
Deigned to cure the fatigue of the Prince
Of Poontharaai who was foot sore.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3983 on: June 16, 2016, 09:29:44 AM »
Verse  195:


ஏறுதற்குச் சிவிகை இடக்குடை
கூறி ஊதக் குலவுபொற் சின்னங்கள்
மாறில் முத்தின் படியினால் மன்னிய
நீறு வந்த நிமலர் அருளுவார்.


A palanquin to ride, a parasol to cover his head,
Beauteous golden trumpets to proclaim his advent,
All decked with precious pearls: these, the Lord
Who is pleased to grant deliverance
Through the holy ash, deigned to confer on him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3984 on: June 16, 2016, 09:32:05 AM »
Verse  196:


நீடு வாழ்பதி யாகும்நெல் வாயிலின்
மாட மாமனை தோறும் மறையோர்க்குக்
கூடு கங்குற் கனவிற் குலமறை
தேடு சேவடி தோன்றமுன் சென்றுபின்.In a dream that night the Lord whose roseate feet
Are for ever the quest of the Vedas,
Appeared to the Brahmins that dwelt
In the huge mansions of ever-during Tirunelvaayil.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3985 on: June 16, 2016, 09:34:20 AM »
Verse  197:


ஞான சம்பந்தன் நம்பால் அணைகின்றான்
மான முத்தின் சிவிகை மணிக்குடை
ஆன சின்னம்நம் பாற்கொண் டருங்கலைக்
கோன வன்பா லணைந்து கொடும்என.
The Lord bade them thus: "Unto Us
Comes Jnaanasambandhan; to him
The Prince of rare scriptures, give the great
Litter decked with pearls, the beauteous parasol
And the trumpets, receiving them from Us."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 16, 2016, 09:36:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3986 on: June 17, 2016, 10:59:36 AM »
Verse  198:அந்த ணாளர் உரைத்தஅப் போழ்தினில்
வந்து கூடி மகிழ்ந்தற் புதமுறுஞ்
சிந்தை யோடும் செழுநீர் அரத்துறை
இந்து சேகரர் கோயில்வந் தெய்தினர்.


When thus bidden, the Brahmins at once
Gathered and gladly shared the dream with each other;
Struck with wonder they reached Tiruvaratthurai
Of rich and splendid waters,
Whose Lord wears the crescent in His crest.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3987 on: June 17, 2016, 11:01:45 AM »
Verse  199:


ஆங்கு மற்ற அருளடி யாருடன்
ஓங்கு கோயிலுள் ளார்க்கும்உண் டாயிட
ஈங்கி தென்ன அதிசயம் என்பவர்
தாங்கள் அம்மறை யோர்கள்முன் சாற்றினார்.When thus bidden, the Brahmins at once
Gathered and gladly shared the dream with each other;
Struck with wonder they reached Tiruvaratthurai
Of rich and splendid waters,
Whose Lord wears the crescent in His crest.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3988 on: June 17, 2016, 11:04:14 AM »
Verse  200:


சால மிக்க வியப்புறு தன்மையின்
பால ராதலும் பள்ளி யெழுச்சியின்
காலம் எய்திடக் காதல் வழிப்படுஞ்
சீலம் மிக்கார் திருக்காப்பு நீக்கினார்.


Very great indeed was the marvel they felt;
It was time for the early morning service;
So the devotees ever-poised in love and piety,
Unbarred the doors of the temple.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3989 on: June 17, 2016, 11:06:34 AM »
Verse  201:


திங்கள் நீர்மைச் செழுந்திரள் முத்தினால்
துங்க வெண்குடை தூய சிவிகையும்
பொங்க வூதும் பொருவருஞ் சின்னமும்
அங்கண் நாதர் அருளினாற் கண்டனர்.

A great white umbrella decked with pearls
Like unto the moist moon,
A holy palanquin and peerless trumpets
That would resound with soaring notes
They beheld there, by the grace of the Merciful One.

Arunachala Siva.