Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 485980 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3960 on: June 14, 2016, 11:33:48 AM »
Verse 172:


பொங்கி யெழுங்காதல்
    புலனாகப் பூசுரர்தம்
சிங்கம் அனையார்
    திருமுடியின் மேற்குவித்த
பங்கயத்தின் செவ்வி
    பழித்து வனப்போங்கும்
செங்கை யொடுஞ்சென்று
    திருவாயி லுட்புக்கார்.   With his swelling love made manifest
The lion among the earthly celestial beings
Folded above his head his roseate hands
Which put to shame the beauty of red lotus,
Glowed with greater splendor
Thus he moved into the divine entrance.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3961 on: June 14, 2016, 11:35:56 AM »
Verse  173:


ஒன்றிய சிந்தை
    உருக உயர்மேருக்
குன்றனைய பேரம்
    பலமருங்கு கும்பிட்டு
மன்றுள் நிறைந்தாடும்
    மாணிக்கக் கூத்தர்எதிர்
சென்றணைந்து தாழ்ந்தார்
    திருக்களிற் றுப்படிக்கீழ்.   


With his mind melting, he adored
The Meru-like Perambalam; then he moved
To the presence of the Lord, the Ruby-Dancer
That dances resplendent in His shrine
And prostrated before the flight of steps
Called the Tiru-k-Kalitruppadi.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3962 on: June 14, 2016, 11:37:51 AM »
Verse  174:


ஆடி னாய்நறு நெய்யொடு
    பால்தயிர் என்றெடுத் தார்வத்தால்
பாடி னார்பின்னும் அப்பதி
    கத்தினிற் பரவிய பாட்டொன்றில்
நீடு வாழ்தில்லை நான்மறை
    யோர்தமைக் கண்டஅந் நிலையெல்லாம்
கூடு மாறுகோத்து அவர்தொழு
    தேத்துசிற் றம்பலம் எனக்கூறி.


ஆடினாய் நறுநெய்யொடு பால் தயிர்' என்று தொடங்கி, மிகுந்த ஆசையுடன் பாடினார். மேலும் அப்பதிகத்தில் போற்றியதொரு திருப்பாட்டில், தில்லைவாழ் அந்தணர்களை அன்று தாம் கணநாதராய்க் கண்ட அந்நிலைகள் எல்லாம் பொருந்துமாறு கோத்து, அத்தகைய தன்மையுடையவர் தொழுது, வணங்கும் திருச்சிற்றம்பலமாகும் என்று எடுத்துக் கூறி,

(English translation not available)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 14, 2016, 11:40:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3963 on: June 14, 2016, 11:41:15 AM »
Verse  175:


இன்ன தன்மையில் இன்னிசைப்
    பதிகமும் திருக்கடைக் காப்பேற்றி
மன்னும் ஆனந்த வெள்ளத்தில்
    திளைத்தெதிர் வந்துமுன் நின்றாடும்
பின்னு வார்சடைக் கூத்தர்பே
    ரருள்பெறப் பிரியாத விடைபெற்றுப்
பொன்னின் அம்பலஞ் சூழ்ந்துதாழ்ந்
    தெழுந்துபோந் தணைந்தனர் புறமுன்றில்.   

He brought to a close the musical decade
And reveled in the flood of bliss;
Hailing the feet of the Lord of plaited
And matted hair that danced before him
He took leave of Him reluctantly, went round
The Ponnambalam and moved out to the outer court.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3964 on: June 14, 2016, 11:43:18 AM »
Verse  176:


அப்பு றத்திடை வணங்கிஅங்
    கருளுடன் அணிமணித் திருவாயில்
பொற்பு றத்தொழு தெழுந்துடன்
    போதரப் போற்றிய புகழ்ப்பாணர்
நற்ப தந்தொழு தடியனேன்
    பதிமுதல்நதி நிவாக் கரை மேய
ஒப்பில் தானங்கள் பணிந்திட
    வேண்டும்என் றுரைசெய அதுநேர்வார்.


He adored at the outer court, rose up and moved out
Endowed with grace, to the divine entrance
Decked with beauteous bells; here too he adored;
As he rose up, the glorious Paanar who was privileged
To accompany him, adored his feet
And entreated him thus: "May you be pleased
To adore the Lord of my native place and other
Peerless shrines situated on the bank of the Niva."
To this the divine child signified his assent.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 14, 2016, 11:45:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3965 on: June 14, 2016, 11:46:33 AM »
Verse  177:


பொங்கு தெண்திரைப் புனிதநீர்
    நிவாக்கரைக் குடதிசை மிசைப்போந்து
தங்கு தந்தையா ருடன்பரி
    சனங்களும் தவமுனி வருஞ்செல்லச்
செங்கை யாழ்திரு நீலகண்
    டப்பெரும் பாணனா ருடன்சேர
மங்கை யார்புகழ் மதங்கசூ
    ளாமணி யார்உடன் வரவந்தார்.


He proceeded west on the way beside the bank
Of the holy Niva of lucid and swelling waves;
His father, the train of devotees and saintly tapaswis
Accompanied him;
The great Nilakanta Paanar whose skillful hands
Held the Yaazh and his wife Matangkachoolamani,
The great woman hailed by all women,
Also fared forth with them.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 14, 2016, 11:48:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3966 on: June 15, 2016, 09:00:02 AM »
Verse  178:


இருந்த டங்களும் பழனமும்
    கடந்துபோய் எருக்கத்தம் புலியூரின்
மருங்கு சென்றுற நீலகண்
    டப்பெரும் பாணனார் வணங்கிக்கார்
நெருங்கு சோலைசூழ் இப்பதி
    அடியனேன் பதியென நெடிதின்புற்
றருங்க லைச்சிறு மழஇளங்
    களிறனார் அங்கணைந் தருள்செய்வார்.   

As he crossed the vast tanks and fields
And neared Yerukkattham Puliyur,
The great Nilakanta Paanar adored him and said:
"This place girt with cloud-capped gardens
Is your servant's native place."
The divine child, the abode of rare Vedas
And Scriptures, and verily an elephant-cub,
Reached the place in great delight.   

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 15, 2016, 09:02:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3967 on: June 15, 2016, 09:03:03 AM »
Verse 179:

ஐயர் நீரவ தரித்திட
    இப்பதி அளவில்மா தவமுன்பு
செய்த வாறெனச் சிறப்புரைத்
    தருளிஅச் செழும்பதி இடங்கொண்ட
மைகொள் கண்டர்தங் கோயிலி
    னுட்புக்கு வலங்கொண்டு வணங்கிப்பார்
உய்ய வந்தவர் செழுந்தமிழ்ப்
    பதிகம்அங் கிசையுடன் உரைசெய்தார்.


"O great one! Great should have been the tapas
Wrought by this place to have caused your avatar here."
Thus the divine child praised him.
He entered into the shrine of that fecund place,
Completed his sacred round and adored the Lord
Called Tirunilakantar; then the divine child
Born for the deliverance of the world, hymned
Divine decades in nectarean Tamizh.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 15, 2016, 09:04:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3968 on: June 15, 2016, 09:05:28 AM »
Verse  180:


அங்கு நின்றெழுந் தருளிமற்
    றவருடன் அம்பொன்மா மலைவல்லி
பங்கர் தாமினி துறையுநற்
    பதிபல பரிவொடும் பணிந்தேத்தித்
துங்க வண்டமிழ்த் தொடைமலர்
    பாடிப்போய்த் தொல்லைவெங் குருவேந்தர்
செங்க ணேற்றவர் திருமுது
    குன்றினைத் தொழுதுசென் றணைகின்றார்.


Taking leave of the Lord he fared forth to many
Other holy shrines where the Lord is concorporate
With the liana-like daughter of Himavant,
Adored Him and hymned Him in gloriously
Great garlands of Tamizh; the Prince of Vengkuru
Then reached Tirumuthukunru adoring it,
Where the Lord of the red-eyed Bull abides.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3969 on: June 15, 2016, 09:07:31 AM »
Verse  181:

மொய்கொள் மாமணி கொழித்துமுத்
    தாறுசூழ் முதுகுன்றை அடைவோம்என்று
எய்து சொன்மலர் மாலைவண்
    பதிகத்தை இசையொடும் புனைந்தேத்திச்
செய்த வத்திரு முனிவருந்
    தேவருந் திசையெலாம் நெருங்கப்புக்
கையர் சேவடி பணியுமப்
    பொருப்பினில் ஆதர வுடன்சென்றார்.He sang as he neared the shrine thus:
"We will reach Muthukunru circled by Mutthaaru
That flows rolling down heaps of great gems."
He fittingly composed a musical decade
In adoration of the Lord; in ardent love
He moved into that 'Hoary Mountain' where
From all directions great saints of tapas
And Devas throng to adore the Lord's roseate feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 15, 2016, 09:09:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3970 on: June 15, 2016, 09:10:25 AM »
Verse  182:


வான நாயகர் திருமுது
    குன்றினை வழிபட வலங்கொள்வார்
தூந றுந்தமிழ்ச் சொல்லிருக்
    குக்குறட் டுணைமலர் மொழிந்தேத்தி
ஞான போனகர் நம்பர்தங்
    கோயிலை நண்ணியங் குள்புக்குத்
தேன லம்புதண் கொன்றையார்
    சேவடி திளைத்தஅன் பொடுதாழ்ந்தார்.To worship the Lord of Tirumuthukunru,
The Lord of Devas, as he made the sacred round,
He hymned in pure and holy words of Tamizh
A decade of Tiruvirukku-k-Kural,
Entered the shrine and in soaring love prostrated
At the feet of the Lord, the Wearer
Of cool and honey-laden Konrai garlands.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3971 on: June 15, 2016, 09:12:38 AM »
Verse  183:


தாழ்ந்தெ ழுந்துமுன் முரசதிர்ந்
    தெழும்எனுந் தண்டமிழ்த் தொடைசாத்தி
வாழ்ந்து போந்தங்கண் வளம்பதி
    அதனிடை வைகுவார் மணிவெற்புச்
சூழ்ந்த தண்புனல் சுலவுமுத்
    தாற்றொடு தொடுத்தசொல் தொடைமாலை
வீழ்ந்த காதலாற் பலமுறை
    விளம்பியே மேவினார் சிலநாள்கள்.


He rose up and sang before the divine presence
The refreshingly cool decad of Tamizh, beginning
With the words: "Murasu atirntu ezhum"
He came out of the shrine; in that town
Of abundance, he sojourned; during these days
He composed divine garlands of hymns in which
The Mutthaaru of cool and clear water
That circled the shrine was also celebrated.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 15, 2016, 09:14:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3972 on: June 15, 2016, 09:15:26 AM »
Verse  184:


ஆங்கு நாதரைப் பணிந்துபெண்
    ணாகடம் அணைந்தரு மறையோசை
ஓங்கு தூங்கானை மாடத்துள்
    அமர்கின்ற வொருதனிப் பரஞ்சோதிப்
பாங்க ணைந்துமுன் வலங்கொண்டு
    பணிவுற்றுப் பரவுசொல் தமிழ்மாலை
தீங்கு நீங்குவீர் தொழுமின்கள்
    எனும்இசைப் பதிகமும் தெரிவித்தார்.He adored the Lord and took leave of Him;
He came to Pennaakatam and went round
The sacred shrine of Tirutthoongkaanai Maadam
Where for ever resound the soaring Vedas
And where the Lord, the Unique Ethereal Flame
Willingly abides; he prostrated before Him
And sang the celebrated musical garland
Of Tamizh hymns which commanded men thus:
"From evil be freed; adore Him."

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 15, 2016, 09:17:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3973 on: June 15, 2016, 09:18:25 AM »
Verse  185:கருவ ரைப்பிற் புகாதவர் கைதொழும்
ஒருவ ரைத்தொழு துள்ள முவந்துபோய்ப்
பெருவ ரத்தினிற் பெற்றவர் தம்முடன்
திருவ ரத்துறை சேர்தும்என் றேகுவார்.Having adored the Lord ever adored by devotees
Who have transcended transmigration,
He gladly took leave of Him,
And with him whose great tapas caused his birth,
He hied towards Tiruvaratthurai saying thus:
"Tiruvaratthurai serthum."

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 15, 2016, 09:20:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47915
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3974 on: June 15, 2016, 09:21:20 AM »
Verse  186:


முந்தை நாள்கள் ஒரோவொரு கால்முது
தந்தை யார்பியல் மேலிருப் பார்தவிர்ந்
தந்த ணாளர் அவரரு கேசெலச்
சிந்தை செய்விருப் போடுமுன் சென்றனர்.The divine child who at times, in the past,
Used to travel seated on the shoulders
Of his father, now avoided it;
In great love he walked ahead, closely
Followed by the Brahmins and his father.


Arunachala Siva.