Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 574435 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3945 on: June 12, 2016, 09:37:00 AM »
Verse  157:


மலர்ந்த பேரொளி குளிர்தரச்
    சிவமணங் கமழ்ந்துவான் துகள்மாறிச்
சிலம்ப லம்புசே வடியவர்
    பயில்வுறுஞ் செம்மையால் திருத்தொண்டு
கலந்த அன்பர்தஞ் சிந்தையில்
    திகழ்திரு வீதிகண் களிசெய்யப்
புலங்கொள் மைந்தனார் எழுநிலைக்
    கோபுரம் பணிந்தெழுந் தனர்போற்றி.

As a great light glowed thither with cool luster
Wafting godly fragrance and washing away
The specks and spots of the sky,
As it was hallowed by the presence of the feet
Of the Dancing-Lord of resounding anklets
And as it was pure and unsullied,
Like the hearts of the holy assembly of devotees,
The divine street was a feast unto his eyes;
The godly child by whom the world was
To gain deliverance, fell prostrate on the ground
Where the divine tower rose majestic


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3946 on: June 13, 2016, 08:50:42 AM »
Verse  158:


நீடு நீள்நிலைக் கோபுரத்
    துள்புக்கு நிலவிய திருமுன்றில்
மாடு செம்பொனின் மாளிகை
    வலங்கொண்டு வானுற வளர்திங்கள்
சூடு கின்றபே ரம்பலம்
    தொழுதுபோந் தருமறை தொடர்ந்தேத்த
ஆடு கின்றவர் முன்புற
    அணைந்தனர் அணிகிளர் மணிவாயில்.He moved below the lofty and many-tiered tower
And went round the holy, golden court;
He adored the Perambalam rising into the sky
As though it would touch the moon;
To reach the shrine where the Lord dances,
Continuously hailed by the Vedas,
He came to the entrance of Tiruvanukkan
Dight with gems of beauty.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3947 on: June 13, 2016, 08:53:03 AM »
Verse  159:


நந்தி யெம்பிரான் முதற்கண
    நாதர்கள் நலங்கொள்பன் முறைகூட
அந்த மில்லவர் அணுகிமுன்
    தொழுதிரு அணுக்கனாந் திருவாயில்
சிந்தை யார்வமும் பெருகிடச்
    சென்னியிற் சிறியசெங் கையேற
உய்ந்து வாழ்திரு நயனங்கள்
    களிகொள்ள உருகுமன் பொடுபுக்கார்.


With his heart abounding in spiritual fervor,
With his pretty roseate hands folded above his head
With his redemptive eyes rejoicing and his mind
Melting in love, he entered the divine Tiruvanukkan Vaayil
Where had gathered in many a row the hosts of Siva
Whose Chief is Nandi Deva;
Behind these rows stood adoring in due order
The servitors, the saints and the celestial beings.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: June 13, 2016, 08:54:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3948 on: June 13, 2016, 08:55:52 AM »
Verse  160:


அண்ண லார்தமக் களித்தமெய்ஞ்
    ஞானமே யானஅம் பலமுந்தம்
உண்ணி றைந்தஞா னத்தெழும்
    ஆனந்த வொருபெருந் திருக்கூத்தும்
கண்ணில் முன்புறக் கண்டுகும்
    பிட்டெழுங் களிப்பொடுங் கடற்காழிப்
புண்ணி யக்கொழுந் தனையவர்
    போற்றுவார் புனிதரா டியபொற்பு.

He, the very shoot of punya, of sea-girt Kaazhi
Now visibly beheld before him and adored
The unique and divine dance of sheer bliss
Hitherto beheld by him inwardly
In his Siva-Consciousness of God-given
Perambalam, the true Gnosis.
Delight swelled in him and he began to hail
They majesty of the Lord's feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 13, 2016, 08:57:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3949 on: June 13, 2016, 08:58:40 AM »
Verse  161:

உணர்வின் நேர்பெற வருஞ்சிவ
    போகத்தை ஒழிவின்றி உருவின்கண்
அணையும் ஐம்பொறி அளவினும்
    எளிவர அருளினை எனப்போற்றி
இணையில் வண்பெருங் கருணையே
    ஏத்திமுன் எடுத்தசொற் பதிகத்திற்
புணரு மின்னிசை பாடினர்
    ஆடினர் பொழிந்தனர் விழிமாரி.

"O Lord, you have blessed me to feel in ease
Even with my five senses, without interruption,
In visible form, Your Bliss, that can be realized
By the purified and flawless inner consciousness alone."
Thus he hailed Him and His great mercy
Of peerless munificence; he hymned His glory
In harmonious and melodious numbers;
He danced for joy and his eyes rained tears.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 13, 2016, 09:01:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3950 on: June 13, 2016, 09:02:16 AM »
Verse  162:


ஊழி முதல்வர்க்
    குரிமைத் தொழிற்சிறப்பால்
வாழிதிருத் தில்லைவாழ்
    அந்தணரை முன்வைத்தே
ஏழிசையும் ஓங்க
    எடுத்தார் எமையாளும்
காழியர்தங் காவலனார்
    கற்றாங் கெரியோம்பி   .


He mentioned in his decade, first the Brahmins
As they were endowed with the glory of rendering
Privileged service to the Lord of the Deluge.
Thus the Master of Kaazhi, our Ruler, began
The decade for the flourishing of the seven-fold music,
With the words: "Katraangku eri yompi?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 13, 2016, 09:04:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3951 on: June 13, 2016, 09:05:13 AM »
Verse  163:பண்ணார் பதிகத்
    திருக்கடைக்காப் புப்பரவி
உண்ணாடும் என்பும்
    உயிருங் கரைந்துருக்கும்
விண்ணா யகன்கூத்து
    வெட்டவெளி யேதிளைத்துக்
கண்ணா ரமுதுண்டார்
    காலம் பெறஅழுதார்.   
He completed the divinely concordant decad
And adored Him;
He who burst into tears and cried at the hour
When the Lord deigned to grace him,
Feasted his eyes on the nectarean dance of grace
Enacted by the Lord of the celestial beings,
In the open space-- the ether,
The dance that melts the bones and the soul too
That quests after the Lord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 13, 2016, 09:08:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3952 on: June 13, 2016, 09:09:09 AM »
Verse  164:

முன்மால் அயன்அறியா
    மூர்த்தியார் முன்னின்று
சொன்மாலை யாற்காலம்
    எல்லாந் துதித்திறைஞ்சிப்
பன்மா மறைவெள்ளம்
    சூழ்ந்து பரவுகின்ற
பொன்மா ளிகையைவலங்
    கொண்டு புறம்போந்தார்.


He stood before the Lord unknown to Vishnu
And Brahma, and hailed Him in garlands of verse
All the time he was there and adored Him;
Circumambulating the Ponnambalam,
For ever hailed by the great and countless Vedas,
He moved out of the shrine.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3953 on: June 13, 2016, 09:11:11 AM »
Verse  165:


செல்வத் திருமுன்றில்
    தாழ்ந்தெழுந்து தேவர்குழாம்
மல்குந் திருவாயில்
    வந்திறைஞ்சி மாதவங்கள்
நல்குந் திருவீதி
    நான்குந் தொழுதங்கண்
அல்குந் திறம்அஞ்சு
    வார்சண்பை ஆண்டகையார்.


He prostrated on the ground in the Temple?s court
Of foison; he adored at the divine entrances
Where teem the celestial throngs and moved out
To the four divine streets which confer on men
Great tapas; these too he adored.
Even he, the Ruler of Kaazhi, would not
Dare abide within the shrine's limits.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 13, 2016, 09:13:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3954 on: June 13, 2016, 09:13:52 AM »
Verse  166:


செய்ய சடையார்
    திருவேட் களஞ்சென்று
கைதொழுது சொற்பதிகம்
    பாடிக் கழுமலக்கோன்
வைகி அருளுமிடம்
    அங்காக மன்றாடும்
ஐயன் திருக்கூத்துக்
    கும்பிட் டணைவுறுநாள்.   


The Prince of Kazhumalam went to Tiruvetkalam
And with folded hands adored its Lord
Of red matted hair; he hymned Him in decades
And sojourned there; he would visit Thillai
From there and hail the Lord that enacts
The divine dance in His shrine.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3955 on: June 13, 2016, 09:16:23 AM »
Verse  167:


கைம்மான் மறியார்
    கழிப்பாலை யுள்ளணைந்து
மெய்ம்மாலைச் சொற்பதிகம்
    பாடிவிரைக் கொன்றைச்
செம்மாலை வேணித்
    திருவுச்சி மேவியுறை
அம்மானைக் கும்பிட்
    டருந்தமிழும் பாடினார்.   


He visited Tiru-k-Kazhippaalai the Lord of which
Sports a young fawn in His hand and hailed Him
In divine decades of incarnate truth;
He visited Tiruvucchi where the Lord
Of red matted hair is decked with beauteous garlands
Of fragrant Konrai and hailed Him
In Tamizh decades, rare and beautiful.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 13, 2016, 09:17:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3956 on: June 14, 2016, 11:25:08 AM »
Verse  168:


பாடும் பதிகஇசை
    யாழ்ப்பாண ரும்பயிற்றி
நாடுஞ் சிறப்பெய்த
    நாளும்நடம் போற்றுவார்
நீடுந் திருத்தில்லை
    அந்தணர்கள் நீள்மன்றுள்
ஆடுங் கழற்கணுக்க
    ராம்பே றதிசயிப்பார்.Yaazh-p-Paanar, was blessed to play on his Yaazh
The divine decades sung by him;
The divine child that daily adored at Thillai
The divine dance of the Lord, marvelled
At the great beatitude of the Tillai-Brahmins
That rendered personal service to Lord?s feet
That thither enacted the divine dance.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3957 on: June 14, 2016, 11:27:16 AM »
Verse  169:


ஆங்கவர்தஞ் சீலத்
    தளவின் மையும்நினைந்தே
ஓங்கியெழுங் காதல்
    ஒழியாத உள்ளத்தார்
தேங்கமழுஞ் சோலைத்
    திருவேட் களங்கடந்து
பூங்கிடங்கு சூழ்புலியூர்ப்
    புக்கணையும் போழ்தின்கண்.   As his thought hovered on their life poised
In the glorious spiritual conduct, one day
When he crossed Trivetkalam bounded
By fragrant and melliferous gardens, and entered
Tiru-p-Puliyur girt with a flowery moat,
With a heart full of soaring love.

Arunachala Siva.   Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3958 on: June 14, 2016, 11:29:28 AM »
Verse  170:


அண்டத் திறைவர்
    அருளால் அணிதில்லை
முண்டத் திருநீற்று
    மூவா யிரவர்களும்
தொண்டத் தகைமைக்
    கணநாத ராய்தோன்றக்
கண்டஅப் பரிசுபெரும்
    பாணர்க்கும் காட்டினார்.   By the grace of the Lord of all the worlds
All the three thousand Brahmins of beauteous Thillai
Whose foreheads were adorned with the holy ash
Appeared to him as the serving Gananaatas
Of Lord Siva; this he beheld and this beatitude
He also revealed to the great Paanar.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48182
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3959 on: June 14, 2016, 11:31:40 AM »
Verse  171:செல்வம் பிரிவறியாத்
    தில்லைவாழ் அந்தணரும்
எல்லையில்சீர்ச் சண்பை
    இளவே றெழுந்தருளி
ஒல்லை இறைஞ்சாமுன்
    தாமும் உடனிறைஞ்சி
மல்லல் அணிவீதி
    மருங்கணைய வந்தார்கள்.   The Brahmins too who were ever linked
With the spiritual wealth, even before the divine child
Of peerless glory, verily a lion-cub of famed Sanbai,
Would hasten toward them and adore them,
Adored him and moved into the beauteous
And opulent street and came near him.

Arunachala Siva.