Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562951 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3930 on: June 11, 2016, 09:19:45 AM »
Verse  142:


சிரபுரத்தில் அமர்ந்தருளுந்
    திருஞான சம்பந்தர்
பரவுதிருத் தில்லைநடம்
    பயில்வாரைப் பணிந்தேத்த
விரவியெழும் பெருங்காதல்
    வெள்ளத்தை உள்ளத்தில்
தரஇசையுங் குறிப்பறியத்
    தவமுனிவர்க்கு அருள்செய்தார் .


Tirujnaana Sambandhar who abode at Sirapuram
Was goaded by a great and flooding love
To adore and hymn the Lord-Dancer
Of celebrated Thillai; he divined this to be
The divine wish of the Lord; of this he informed
His father, the saintly tapaswi.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 11, 2016, 09:21:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3931 on: June 11, 2016, 09:22:36 AM »
Verse  143:


பிள்ளையார் அருள்செய்யப்
    பெருந்தவத்தாற் பெற்றெடுத்த
வள்ளலார் தாமும்உடன்
    செல்வதற்கு மனங்களிப்ப
வெள்ளிமால் வரையென்னத்
    திருத்தோணி வீற்றிருந்த
புள்ளிமா னுரியாரைத்
    தொழுதருளாற் புறப்பட்டார்.


When the godly child thus spake to his father,
The great patron whose tapas has gained
For him the divine child as his son,
Rejoiced in his mind as he was to accompany him,
They fared forth to the Ark-Temple
Like unto the argent and huge mountain,
To adore its Lord clad in deer-skin;
Hailing Him they departed with His leave.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3932 on: June 11, 2016, 09:24:44 AM »
Verse  144:


தாவில்யாழ்ப் பாணரொடும்
    தாதையார் தம்மோடும்
மேவியசீ ரடியார்கள்
    புடைவரவெங் குருவேந்தர்
பூவின்மே லயன்போற்றும்
    புகலியினைக் கடந்துபோய்த்
தேவர்கள்தம் பெருந்தேவர்
    திருத்தில்லை வழிச்செல்வார்.


The Chief of Vengkuru accompanied by his father,
The flawless Yaazh-p-Paanar,
And devotees of fitting glory, left Pukali
Where Brahma whose seat is the Lotus, adores,
And set foot on the way leading to Thillai--
The shrine of the great Lord of the celestial beings.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3933 on: June 11, 2016, 09:26:59 AM »
Verse  145:


நள்ளி ருட்கண்நின் றாடுவார்
    உறைபதி நடுவுகண் டனபோற்றி
முள்ளு டைப்புற வெள்ளிதழ்க்
    கேதகை முகிழ்விரி மணஞ்சூழப்
புள்ளு டைத்தடம் பழனமும்
    படுகரும் புடைகழிந் திடப்போந்து
கொள்ளி டத்திரு நதிக்கரை
    அணைந்தனர் கவுணியர் குலதீபர்.   


Adoring on the way, the many shrines of the Lord
Who dances at the dead of night,
He passed through the spacious fields--the haunt
Of waterfowls--, and meadows rich with the scent
Of blooming, fragrant screw-pines
Of white and thorny leaves,
And reached the bank of the divine Kollidam.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3934 on: June 11, 2016, 09:29:07 AM »
Verse  146:


வண்டி ரைத்தெழு செழுமலர்ப்
    பிறங்கலும் மணியும் ஆரமும்உந்தித்
தண்ட லைப்பல வளத்தொடும்
    வருபுனல் தாழ்ந்துசே வடிதாழத்
தெண்டி ரைக்கடற்பவளமும்
    பணிலமும் செழுமணித் திரள்முத்தும்
கொண்டு இரட்டிவந்து ஓதமங்கு
    எதிர்கொளக் கொள்ளிடங் கடந்தேறி.   

The river that in its current carried flower-bunches
Buzzed by bees, gems and sandal-wood
And also the wealth of the groves and gardens,
In lowly worship washed his feet.
The backwaters scattering away coral, chanks,
Other gems and heaps of pearls which they had
From the lucid billowy main carried,
Flowed before him to receive him.
Thus, even thus, he crossed the Kollidam.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3935 on: June 11, 2016, 09:31:18 AM »
Verse  147:பல்கு தொண்டர்தங் குழாத்தொடும்
    உடன்வரும் பயில்மறை யவர்சூழச்
செல்க திப்பயன் காண்பவர்
    போல்களி சிந்தைகூர் தரக்கண்டு
மல்கு தேவரே முதலனைத்
    துயிர்களும் வணங்கவேண் டினவெல்லாம்
நல்கு தில்லைசூழ் திருவெல்லை
    பணிந்தனர் ஞானஆ ரமுதுண்டார்.   


With the holy throng of devotees
And the Brahmins that came with him
Chanting the Vedas,
With a mind that swelled in ever-increasing joy
He beheld the bourne of Thillai;
He was like unto them steeped in sheer delight
That eyed the destination divine of their life?s odyssey;
For the very bourne of Thillai grants to all lives
--From Devas, the highest, to the lowest--,
The very wish sought by them, when they hail it;
He that had partaken of the nectar of Wisdom
Adored the divine borders that bound Thillai.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 11, 2016, 09:33:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3936 on: June 12, 2016, 09:14:29 AM »
Verse  148:செங்கண் ஏற்றவர் தில்லையே
    நோக்கிஇத் திருந்துல கினிற்கெல்லாம்
மங்க லந்தரு மழவிளம்
    போதகம் வரும்இரு மருங்கெங்கும்
தங்கு புள்ளொலி வாழ்த்துரை
    எடுத்துமுன் தாமரை மதுவாசப்
பொங்கு செம்முகை கரங்குவித்
    தலர்முகங் காட்டின புனற்பொய்கை.   


When the divine child, verily an elephant-cub,
Who was investing all the worlds with weal,
Came towards Thillai of the Lord
Whose mount is the red-eyed Bull,
Birds on either side of the way piped welcome;
The fragrant red-lotus plants folding
Their hands-- the buds--, adored him;
The tanks filled with blown lotuses smiled their welcome.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 12, 2016, 09:16:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3937 on: June 12, 2016, 09:16:55 AM »
Verse  149:


கலவ மென்மயில் இனங்களித்
    தழைத்திடக் கடிமணக் குளிர்கால்வந்
துலவி முன்பணிந் தெதிர்கொளச்
    கிளர்ந்தெழுந் துடன்வருஞ் சுரும்பார்ப்ப
இலகு செந்தளிர் ஒளிநிறந்
    திகழ்தர இருகுழை புடையாட
மலர்மு கம்பொலிந் தசையமென்
    கொம்பர்நின் றாடுவ மலர்ச்சோலை.A flock of peacocks of soft plumage
Joyously called;
Suaveolent and cool southerly wafted
A gentle gale, and him adoring, received him.
Bees winged the buxom air humming in joy;
Ruddy shoots shone resplendent;
Tender leaves swayed in the wind;
Flowers beamed bright like visages;
Tender twigs swayed softly in the flower-gardens.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3938 on: June 12, 2016, 09:19:03 AM »
Verse  150:


இழைத்த டங்கொங்கை இமயமா
    மலைக்கொடி இன்னமு தெனஞானம்
குழைத்த ளித்திட அமுதுசெய்
    தருளிய குருளையார் வரக்கண்டு
மழைத்த மந்தமா ருதத்தினால்
    நறுமலர் வண்ணநுண் துகள்தூவித்
தழைத்த பொங்கெழில் முகஞ்செய்து
    வணங்கின தடம்பணை வயற்சாலி.


In the broad fields, the paddy crops beholding
The coming of the divine child who had partaken
Of the milk of nectarean wisdom
From the bejeweled breasts of Himavant's daughter,
Adored, bowing their heads, their visages made bright
With the gold-dust of soft and minute pollen
Wafted by the wind from fragrant flowers.

Arunchala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3939 on: June 12, 2016, 09:21:20 AM »
Verse  151:


ஞாலம் உய்ந்திட ஞானமுண்
    டவர்எழுந் தருளும்அந் நலங்கண்டு
சேல லம்புதண் புனல்தடம்
    படிந்தணை சீதமா ருதம்வீசச்
சால வும்பல கண்பெறும்
    பயன்பெறுந் தன்மையிற் களிகூர்வ
போல சைந்திரு புடைமிடைந்
    தாடின புறம்பணை நறும்பூகம்.   


The fragrant areca trees that grew
Beside the fields, witnessing the auspicious arrival
Of him that partook of Wisdom
For the deliverance of the world, as if blessed with many eyes to rejoice,
Swayed on both sides
When the wind wafted over the cool waters
Of the tanks rich in leaping carp.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 12, 2016, 09:23:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3940 on: June 12, 2016, 09:24:38 AM »
Verse  152:


பவந்த விர்ப்பவர் தில்லைசூழ்
    எல்லையில் மறையவர் பயில்வேள்விச்
சிவந்த ரும்பய னுடையஆ
    குதிகளின் செழும்புகைப் பரப்பாலே
தவந்த ழைப்பவந் தருளிய
    பிள்ளையார் தாமணை வுறமுன்னே
நிவந்த நீலநுண் துகில்விதா
    னித்தது போன்றது நெடுவானம்.   

To receive the child that came to be born
For the flourishing of tapas
Which does away with soul?s transmigration,
It looked as though, the azure heavens wrought
An exquisite canopy of blue and filmy garment
With the dense smoke that spread
From the sacrificial oblations which can
Confer the beatitude of Sivahood.

Arunachala Siva.   


« Last Edit: June 12, 2016, 09:26:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3941 on: June 12, 2016, 09:27:24 AM »
Verse 153:


கரும்பு செந்நெல்பைங் கமுகொடு
    கலந்துயர் கழனியம் பணைநீங்கி
அரும்பு மென்மலர் தளிர்பல
    மூலமென் றனைத்தின் ஆகரமான
மருங்கில் நந்தன வனம்பணிந்
    தணைந்தனர் மாடமா ளிகையோங்கி
நெருங்கு தில்லைசூழ் நெடுமதில்
    தென்திரு வாயில் நேரணித்தாக.   


Passing the beautiful Maruta realm of fields
Where grew sweet-canes, paddy crops and green areca trees
He came to the groves and gardens, the source of
Buds, soft blooms, shoots, fruits and the like;
He adored these edens; then he reached
The divine southern entrance of walled Thillai
Rich in towered mansions.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 12, 2016, 09:29:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3942 on: June 12, 2016, 09:29:50 AM »
Verse  154:


பொங்கு கொங்கையிற் கறந்தமெய்ஞ்
    ஞானமாம் போனகம் பொற்குன்ற
மங்கை செங்கையா லூட்டவுண்
    டருளிய மதலையார் வந்தார்என்
றங்கண்வாழ் பெருந்திருத் தில்லை
    அந்தண ரன்பர்களுடன் ஈண்டி
எங்கும்மங்கல அணிமிக அலங்கரித்
    தெதிர் கொள அணைவார்கள்.   She, the Daughter of the Auric Mountain
With her own roseate hands, had fed the godly child
With her ambrosial; breast-milk of Gnosis;
As he, even he, was coming, the Brahmins of sacred Thillai
Joined hands with the devotees, decked the whole city
Fittingly, and fared forth to receive him.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3943 on: June 12, 2016, 09:31:57 AM »
Verse  155:


வேத நாதமும் மங்கல
    முழக்கமும் விசும்பிடை நிறைந்தோங்கச்
சீத வாசநீர் நிறைகுடந்
    தீபங்கள் திசையெலாம் நிறைந்தாரச்
சோதி மாமணி வாயிலின் புறஞ்சென்று
    சோபன வாக்கமுஞ் சொல்லிக்
கோதி லாதவர் ஞானசம்
    பந்தரை எதிர்கொண்டு கொடுபுக்கார்.The chanting of the Vedas and the resounding
Of auspicious instruments filled the sky;
Rows of pots filled with cool and fragrant water
Were placed; lamps in serried order
Glowed everywhere;
They stationed themselves outside the huge
Bell-tower, chanting flawless words of benediction;
Thus the holy and pure ones received Jnaana Sambandhar
And took him to the city.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3944 on: June 12, 2016, 09:34:22 AM »
Verse  156:


செல்வம் மல்கிய தில்லைமூ
    தூரினில் தென்றிசைத் திருவாயில்
எல்லை நீங்கியுள் புகுந்திரு
    மருங்குநின் றெடுக்கும்ஏத் தொலிசூழ
மல்லல் ஆவண மறுகிடைக்
    கழிந்துபோய் மறையவர் நிறைவாழ்க்கைத்
தொல்லை மாளிகை நிறைத்திரு
    வீதியைத் தொழுதணைந் தனர்தூயோர்.   

He crossed the southern entrance
Of the hoary and wealthy Thillai and moved in;
On either side, hailing voices encircled him;
He crossed the bazaar street of abounding wealth;
He moved on adoring the street of the hoary
And divine mansions where the Brahmins
Poised in the Vedic way of life, flourished;
Thus the holy one entered into the city.   


Arunachala Siva.