Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 618780 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3915 on: June 09, 2016, 09:26:42 AM »
Verse 127:


அருமையாற் புறம்பு போந்து
    வணங்கிஅங் கமரும் நாளில்
திருமுல்லை வாயில் எய்திச்
    செழுந்தமிழ் மாலை சாத்தி
மருவிய பதிகள் மற்றும்
    வணங்குவார் மறையோர் ஏத்தத்
தருமலி புகலி வந்து
    ஞானசம் பந்தர் சார்ந்தார்.With great reluctance he moved out of the temple;
While he sojourned there adoring the Lord
He visited Tirumullaivaayil and decked its Lord
With his garland of goodly Tamizh verse.
He left the place and adored at other shrines;
Hailed by the Brahmins, Jnaanasambandhar
Then came back to Pukali.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 09, 2016, 09:28:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3916 on: June 10, 2016, 09:01:45 AM »
Verse  128:


தோணிவீற் றிருந்தார் தம்மைத்
    தொழுதுமுன் நின்று தூய
ஆணியாம் பதிகம் பாடி
    அருட்பெரு வாழ்வு கூரச்
சேணுயர் மாட மோங்குந்
    திருப்பதி அதனிற் செய்ய
வேணியார் தம்மை நாளும்
    போற்றிய விருப்பின் மிக்கார்.He adored the Lord of the Ark; in His presence
He sang a decade, verily the pure touchstone of poesy;
He stood blessed with abounding grace;
In that divine city rich in mansions whose tops
Pierce into the sky, he abode, daily adoring
The red-haired Lord in unabounded love.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3917 on: June 10, 2016, 09:03:45 AM »
Verse  129:


வைகுமந் நாளிற் கீழ்பால்
    மயேந்திரப் பள்ளி வாசம்
செய்பொழில் குருகா வூரும்
    திருமுல்லை வாயில் உள்ளிட்
டெய்திய பதிக ளெல்லாம்
    இன்புற இறைஞ்சி ஏத்தித்
தையலாள் பாகர் தம்மைப்
    பாடினார் தமிழ்ச்சொல் மாலை.

While so, to Mahendrapalli in the east,
Kurukavoor bounded by fragrant groves
And other shrines among which was also
Tirumullaivaayil, he fared forth and hailed
Him, the Lord who shares in His body His Consort,
In hymns and songs.

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3918 on: June 10, 2016, 09:05:54 AM »
Verse  130:அவ்வகை மருங்கு சூழ்ந்த
    பதிகளில் அரனார் பொற்றாள்
மெய்வகை ஞானம் உண்ட
    வேதியர் விரவிப் போற்றி
உய்வகை மண்ணு ளோருக்கு
    உதவிய பதிகம் பாடி
எவ்வகை யோரும் ஏத்த
    இறைவரை ஏத்து நாளில்.   The Brahmin-child that had fed on true wisdom
Visited all the surrounding shrines
And there worshipped the golden feet of Siva;
Hymns he sang that would help redeem them
That dwelt on earth; thus he lived
Praising Siva, and praised by all.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3919 on: June 10, 2016, 09:08:16 AM »
Verse  131:


திருநீல கண்டத்துப்
    பெரும்பாணர் தெள்ளமுதின்
வருநீர்மை இசைப்பாட்டு
    மதங்கசூ ளாமணியார்
ஒருநீர்மையுடன் உடைய
    பிள்ளையார் கழல்வணங்கத்
தருநீர்மை யாழ்கொண்டு
    சண்பையிலே வந்தணைந்தார்.   


The great psalterist Tiruneelakanta
And his wife Matangkachoolaamani,
The mellifluous songstress of clear
And ambrosial numbers, came to Sanbai
With their dulcifluous "yazh", to worship
The feet of the divine child
In single-minded devotion.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 10, 2016, 09:10:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3920 on: June 10, 2016, 09:11:04 AM »
Verse  132:


பெரும்பாணர் வரவறிந்து
    பிள்ளையார் எதிர்கொள்ளச்
சுரும்பார்செங் கமலமலர்த்
    துணைப்பாதந் தொழுதெழுந்து
விரும்பார்வத் தொடும்ஏத்தி
    மெய்ம்மொழிக ளால்துதித்து
வரும்பான்மை தருவாழ்வு
    வந்தெய்த மகிழ்சிறந்தார்.


Apprised of their arrival, the divine child
Went forth to receive them;
They fell at his feet twain, very like
Red lotus flowers buzzed by bees;
Up they rose and hailed him in ardent love;
They adored him with words of eternal truth;
Thus they gained a beatitude
In which they reveled.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3921 on: June 10, 2016, 09:13:35 AM »
Verse 133:


அளவிலா மகிழ்ச்சியினார்
    தமைநோக்கி ஐயர்நீர்
உளமகிழ இங்கணைந்த
    உறுதியுடை யோமென்றே
இளநிலா நகைமுகிழ்ப்ப
    இசைத்தவரை உடன்கொண்டு
களநிலவு நஞ்சணிந்தார்
    பாலணையுங் கவுணியனார்.   Addressing them who were steeped in boundless joy
With a smile bright as the moon's rays, he said:
"O you great! We are indeed possessed
Of an eternal beatitude as you have come hither
Rejoicing in your heart."
He took them with him to the shrine of the Lord
Whose throat holds the deadly venom.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 10, 2016, 09:15:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3922 on: June 10, 2016, 09:16:09 AM »
Verse  134:


கோயிலினிற் புறமுன்றிற்
    கொடுபுக்குக் கும்பிடுவித்
தேயுமிசை யாழ்உங்கள்
    இறைவருக்கிங் கியற்றும்என
ஆயபுகழ்ப் பிள்ளையார்
    அருள்பெற்ற அதற்கிறைஞ்சி
மேயதொடைத் தந்திரியாழ்
    வீக்கிஇசை விரிக்கின்றார்.   


He caused them adore the Lord,
Standing at the outer court of the temple
And he bade them thus: "From here may you
Strum your Yaazh and sing the praise
Of your Lord in fitting music."
They bowed before the divine child
Who blessed them thus; then he began to pluck
The strings of the Yaazh and she melodize.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 10, 2016, 09:18:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3923 on: June 10, 2016, 09:19:55 AM »
Verse  135:


தானநிலைக் கோல்வடித்துப்
    படிமுறைமைத் தகுதியினால்
ஆனஇசை ஆராய்வுற்
    றங்கணர்தம் பாணியினை
மானமுறைப் பாடினியா
    ருடன்பாடி வாசிக்க
ஞானபோ னகர்மகிழ்ந்தார்
    நான்மறையோர் அதிசயத்தார்.


He quickened the frets, plucked in perfect accord
The strings and studied close the rose and fall
Of the music; in measured movement when he played
And his wife sang harmoniously, a divine hymn
On the merciful one, he that was on wisdom fed,
Rejoiced and the Brahmins of the four Vedas marveled.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3924 on: June 10, 2016, 09:22:02 AM »
Verse  136:யாழிலெழும் ஓசையுடன்
    இருவர்மிடற் றிசையொன்றி
வாழிதிருத் தோணியுளார்
    மருங்கணையும் மாட்சியினைத்
தாழுமிரு சிறைப்பறவை
    படிந்ததனி விசும்பிடைநின்
றேழிசை நூற் கந்தருவர்
    விஞ்சையரும் எடுத்திசைத்தார்.   


With the music of the Yaazh, flowed fluent
The vocal rendering of the harmonious pair
Which in great glory wafted to the Lord of the Ark;
The two birds--Kinnara and Mituna--, stood poised
In mid-heaven; the masters of the seven-fold music--
Gandharvas and Vidyataras--, showered encomia.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3925 on: June 10, 2016, 09:24:10 AM »
Verse  137:


எண்ணருஞ்சீர்த் திருத்தோணி
    எம்பெருமான் கழல்பரவிப்
பண்ணமையா ழிசைகூடப்
    பெரும்பாணர் பாடியபின்
கண்ணுதலார் அருளினால்
    காழியர்கோன் கொடுபோந்து
நண்ணிஉறை யிடஞ்சமைத்து
    நல்விருந்து சிறந்தளிப்ப.   

When the great Paanar completed
The melodious playing of the Yaazh and singing,
Thus musically hailing the feet of the Lord
Enshrined in the Ark of boundless glory,
By the grace of the brow-eyed Lord
The Prince of Kaazhi took them to the abode
Arranged for their stay and feasted them
In great splendor.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3926 on: June 11, 2016, 09:07:17 AM »
Verse  138:


பிள்ளையார் அருள்பெற்ற
    பெரும்பாணர் பிறையணிந்த
வெள்ளநீர்ச் சடையாரை
    அவர்மொழிந்த மெய்ப்பதிகம்
உள்ளபடி கேட்டலுமே
    யுருகுபெரு மகிழ்ச்சியராய்த்
தெள்ளமிர்தம் அருந்தினர்போற்
    சிந்தைகளிப் புறத்தொழுதார்.


The great Paanar who was blessed
By the divine child, heard the servitors sing
The truth-incarnate decades of the child
On the Lord who wears on His matted hair
The crescent and the Ganga; with a melting mind
He rejoiced and grew glad as though drunk
With great nectar; then he prayed ecstatically.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 11, 2016, 09:09:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3927 on: June 11, 2016, 09:09:54 AM »
Verse  139:


காழியார் தவப்பயனாம்
    கவுணியர்தம் தோன்றலார்
ஆழிவிட முண்டவர்தம்
    அடிபோற்றும் பதிகஇசை
யாழின்முறை மையின்இட்டே
    எவ்வுயிரு மகிழ்வித்தார்
ஏழிசையும் பணிகொண்ட
    நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்.   


He decades, sung by the scion of the Kauniya clan
That came to be born as the fruit of the tapas
Wrought by the residents of Kaazhi,
In praise of the feet of the Lord
Who ate the ocean's venom
Were played on the Yaazh by Neelakanta Yaazh-p-Paanar
Whom the seven-fold music obeyed; thus he gladdened
All the lives on earth.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: June 11, 2016, 09:11:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3928 on: June 11, 2016, 09:12:54 AM »
Verse  140:


சிறியமறைக் களிறளித்த
    திருப்பதிக இசையாழின்
நெறியிலிடும் பெரும்பாணர்
    பின்னுநீர் அருள்செய்யும்
அறிவரிய திருப்பதிக
    இசையாழில் இட்டடியேன்
பிறிவின்றிச் சேவிக்கப்
    பெறவேண்டும் எனத்தொழுதார்.   

The great Paanar that on his Yaazh played
The divine decades of the divine child
Who knew all the Vedas and who was verily an elephant cub,
Addressing him, said: "Be pleased to bless me
To play on the Yaazh all the divine decades
You are to hymn in grace, hereafter;
May I never part from your holy company;
May I ever adore you." Thus he prayed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 11, 2016, 09:15:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3929 on: June 11, 2016, 09:16:52 AM »
Verse  141:


மற்றதற்குப் பிள்ளையார்
    மனமகிழ்வுற் றிசைந்தருளப்
பெற்றவர்தாம் தம்பிரான்
    அருளிதுவே யெனப்பேணிச்
சொற்றமிழ்மா லையின்இசைகள்
    சுருதியாழ் முறைதொடுத்தே
அற்றைநாட் போலென்றும்
    அகலாநண் புடன்அமர்ந்தார்.   


He who was graced with the consent
Of the divine child, thought thus:
"This is surely the Lord's own grace."
From that day he played on his tuneful Yaazh
His divine decades which were garlands
Of Tamizh verse, and abode with him
As on that day, without parting,
Blessed with his friendship.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 11, 2016, 09:18:58 AM by Subramanian.R »