Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 588755 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3900 on: June 08, 2016, 09:00:12 AM »
Verse  112:


செழுந்தரளப் பொன்னிசூழ் திருநன்னி
    பள்ளியுள்ளோர் தொழுது திங்கள்
கொழுந்தணியுஞ் சடையாரை யெங்கள்பதி
    யினிற்கும்பிட் டருள அங்கே
எழுந்தருள வேண்டும்என இசைந்தருளித்
    தோணிவீற் றிருந்தார் பாதம்
தொழுந்தகைமை யாலிறைஞ்சி அருள்பெற்றுப்
    பிறபதியும் தொழமுன் செல்வார்.


After the passage of a few days
The dwellers of Tirunanipalli which is circled by
The fertile Ponni rich in pearls,
Adoringly beseeched the child
To visit their town to adore Siva thither enshrined;
Prompted by grace he consented;
Up he rose to adore the Lord of the Ark;
With His blessing he fared forth
To adore at the other shrines too.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3901 on: June 08, 2016, 09:02:16 AM »
Verse  113:


தாதவிழ்செந் தாமரையின் அகவிதழ்போல்
    சீறடிகள் தரையின்மீது
போதுவதும் பிறரொருவர் பொறுப்பதுவும்
    பொறாஅன்பு புரிந்த சிந்தை
மாதவஞ்செய் தாதையார் வந்தெடுத்துத்
    தோளின்மேல் வைத்துக் கொள்ள
நாதர்கழல் தம்முடிமேற் கொண்டகருத்
    துடன்போந்தார் ஞான முண்டார்.   


He that was on wisdom fed, set on earth
His pretty feet, very like the soft inner petal
Of the pollen-laden red lotus;
Unable to bear this or the act of any one
Attempting to carry the child,
His father, the great tapaswi,
Lifted the child onto his shoulders;
Thus was he borne, who bore on his crown
The feet of the Lord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2016, 09:03:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3902 on: June 08, 2016, 09:04:37 AM »
Verse 114:


தேனலருங் கொன்றையினார் திருநன்னி
    பள்ளியினைச் சாரச் செல்வார்
வானணையும் மலர்ச்சோலை தோன்றுவதெப்
    பதியென்ன மகிழ்ச்சி யெய்திப்
பானல்வயல் திருநன்னி பள்ளியெனத்
    தாதையார் பணிப்பக் கேட்டு
ஞானபோ னகர்தொழுது நற்றமிழ்ச்சொல்
    தொடைமாலை நவில லுற்றார்.


As he neared Tirunanipalli where the Lord
Of honeyed cassia garlands, is enshrined,
He asked: ?What may this polis be
Whose groves hug the very heavens??
His father gladly replied thus: "That indeed is
Tirunanipalli rich in fields full of blue lilies."
Then the one on wisdom fed, folding his hands
In adoration commenced his chaplet
Of goodly Tamizh words.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2016, 09:08:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3903 on: June 08, 2016, 09:09:42 AM »
Verse 115:


காரைகள் கூகை முல்லை
    எனநிகழ் கலைசேர் வாய்மைச்
சீரியற் பதிகம் பாடித்
    திருக்கடைக் காப்புத் தன்னில்
நாரியோர் பாகர் வைகும்
    நனிபள்ளி உள்கு வார்தம்
பேரிடர் கெடுதற் காணை
    நமதெனும் பெருமை வைத்தார்.   


"Kaaraikakl, Kookai, Mulllai:"* Thus he began
The decade, truthful and scriptural.
At the close of the glorious decade, he declared thus:
"They that think on Nanipalli where the Lord is
With His Consort enshrined, shall be saved
From great dangers; this shall be so by our mandate."

(*Tirumurai 2, Padigam 84)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2016, 09:12:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3904 on: June 08, 2016, 09:14:26 AM »
Verse  116:

ஆதியார் கோயில் வாயில்
    அணைந்துபுக் கன்பு கூர
நீதியாற் பணிந்து போற்றி
    நீடிய அருள்முன் பெற்றுப்
போதுவார் தம்மைச் சூழ்ந்து
    பூசுரர் குழாங்கள் போற்றும்
காதல்கண் டங்க மர்ந்தார்
    கவுணியர் தலைவ னார்தாம்.He entered the temple of the primordial Lord;
Love-infused, he made lowly and holy adoration
And emerged therefrom with lasting grace endued;
The Brahmins, verily the celestial beings on earth,
Gathered round him and haileld him.
Witnessing their love and devotion,
The Chief of the Kauniyas sojourned with them.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2016, 09:15:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3905 on: June 08, 2016, 09:16:49 AM »
Verse  117:
அம்பிகை அளித்த ஞானம்
    அகிலமும் உய்ய வுண்ட
நம்பெருந் தகையார் தம்மை
    எதிர்கொண்டு நண்ண வேண்டி
உம்பரும் வணங்கு மெய்ம்மை
    உயர்தவத் தொண்ட ரோடு
தம்பெரு விருப்பால் வந்தார்
    தலைசைஅந் தணர்க ளெல்லாம்.   To invite our great one that was fed with wisdom
By the Mother-Goddess, that the world might be delivered,
The Brahmins of Talaicchangkaadu
Came there impelled by great love,
With the true servitors of lofty tapas
Whom the very celestial beings adore.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3906 on: June 09, 2016, 09:05:18 AM »
Verse 118:


காவணம் எங்கும் இட்டுக்
    கமுகொடு கதலி நாட்டிப்
பூவணத் தாமந் தூக்கிப்
    பூரண கும்ப மேந்தி
ஆவண வீதி எல்லாம்
    அலங்கரித் தண்ண லாரை
மாவண மலர்மென் சோலை
    வளம்பதி கொண்டு புக்கார்.Festoons were put up; areca leaves and severed
Plantain trees were fastened to thresholds;
Garlands were dangled; vessels filled with holy water
Were carried; the bazaar streets were decorated.
They received the great one in such splendor
To their town of foison teeming with flower gardens,
The haunt of bees and beetles.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3907 on: June 09, 2016, 09:07:22 AM »
Verse  119:


திருமறை யோர்கள் சூழ்ந்து
    சிந்தையின் மகிழ்ச்சி பொங்கப்
பெருமறை ஓசை மல்கப்
    பெருந்திருக் கோயில் எய்தி
அருமறைப் பொருளா னாரைப்
    பணிந்தணி நற்சங் கத்தில்
தருமுறை நெறியக் கோயில்
    சார்ந்தமை அருளிச் செய்தார்.


Holy men well-versed in the Vedas fore-gathered
Surrounding him; each, in delight great
Recited the Vedas the sound of which spiraled up;
It was thus he reached the great and sacred shrine
And adored Him-- the import of the rare Vedas;
Then he hymned a divine decade celebrating
The Lord enshrined in the temple, built
In the shape of a beauteous Valampuri shell.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: June 09, 2016, 09:08:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3908 on: June 09, 2016, 09:09:53 AM »
Verse  120:


கறையணி கண்டர் கோயில்
    காதலால் பணிந்து பாடி
மறையவர் போற்ற வந்து
    திருவலம் புரத்து மன்னும்
இறைவரைத் தொழுது பாடும்
    கொடியுடை ஏத்திப் போந்து
நிறைபுனல் திருச்சாய்க் காடு
    தொழுதற்கு நினைந்து செல்வார்.   


In loving devotion he adored and hymned
The Lord whose throat holds the poison,
And came out hailed by the Brahmins;
Then at Tiruvalampuram he hailed the Lord
With a decade beginning thus: "Kodiyudai..."
As he moved out of the temple he desired
To adore the Lord of Tirucchaaikkaadu
And fared forth thitherward.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 09, 2016, 09:11:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3909 on: June 09, 2016, 09:12:34 AM »
Verse  121:


பன்னகப் பூணி னாரைப்
    பல்லவ னீச்ச ரத்துச்
சென்னியால் வணங்கி ஏத்தித்
    திருந்திசைப் பதிகம் பாடிப்
பொன்னிசூழ் புகாரில்நீடு
    புனிதர்தம் திருச்சாய்க் காட்டு
மன்னுசீர்த்தொண்ட ரெல்லாம்
    மகிழ்ந்தெதிர் கொள்ளப் புக்கார்.   At Pallavaneeccharam, bowing low his head,
He adored the Lord decked with serpents
And hailed him in redeeming numbers.
Greeted by the devotees of ever-during renown
He adored the Holy One of Tirucchaaikkaadu
Near Pukar circled by the Kaveri.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3910 on: June 09, 2016, 09:14:45 AM »
Verse  122:


வானள வுயர்ந்த வாயில்
    உள்வலங் கொண்டு புக்குத்
தேனலர் கொன்றை யார்தம்
    திருமுன்பு சென்று தாழ்ந்து
மானிடந் திரித்தார் தம்மைப்
    போற்றுவார் மண்பு கார்என்
றூனெலாம் உருக ஏத்தி
    உச்சிமேற் குவித்தார் செங்கை.


Passing through the sky-high entrance,
He completed his sacred circumambulation;
Then he came to the presence of the Lord who wears
The honey-laden Konrai blooms and sports the fawn
On His left hand, he bowed low and hailed Him
In a decade that would melt all flesh, thus:
"Maan pukaar Vaan Pukuvar?"
As he hymned, he kept his roseate hands
Folded above his head.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 09, 2016, 09:16:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3911 on: June 09, 2016, 09:17:30 AM »
Verse  123:


சீரினில் திகழ்ந்த பாடல்
    திருக்கடைக் காப்புப் போற்றிப்
பாரினில் பொலிந்த தொண்டர்
    போற்றிடப் பயில்வார் பின்னும்
ஏரிசைப் பதிகம் பாடி
    ஏத்திப்போந் திறைவர் வெண்கா
டாருமெய்க் காத லோடும்
    பணிவதற் கணைந்தா ரன்றே.   


He sealed his glorious decade with his hymn
Of benediction and stood praying;
Again, he, the cynosure and object of praise
Of all the glorious servitors on earth,
Sang a decade of beauty married to melody,
And prayed again;
Impelled by true love he fared forth at once
To adore the Lord of Venkaadu.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3912 on: June 09, 2016, 09:19:45 AM »
Verse  124:


பொன்னிதழ்க் கொன்றை வன்னி
    புனலிள மதியம்நீடு
சென்னியர் திருவெண் காட்டுத்
    திருத்தொண்டர் எதிரே சென்றங்
கின்னதன் மையர்க ளானார்
    எனவொணா மகிழ்ச்சி பொங்க
மன்னுசீர்ச் சண்பை யாளும்
    மன்னரைக் கொண்டு புக்கார்.


The devotees at Tiruvenkaadu of Lord Siva
Who is decked with Konrai blooms of golden petals,
Agni, Ganga and the young crescent
Came before the Prince of Sanbai of everlasting fame;
Their overflowing love transformed them into a state
Which they themselves could not know;
They took him with them to their town.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3913 on: June 09, 2016, 09:21:49 AM »
Verse  125:


முத்தமிழ் விரகர் தாமும்
    முதல்வர்கோ புரத்து முன்னர்ச்
சித்தநீ டுவகை யோடும்
    சென்றுதாழ்ந் தெழுந்து புக்குப்
பத்தராம் அடியார் சூழப்
    பரமர்கோ யிலைச்சூழ் வந்து
நித்தனார் தம்முன் பெய்தி
    நிலமுறத் தொழுது வீழ்ந்தார்.


The Adept of the triple Tamizh, with a mind full of joy,
Went before the First One?s tower and bowed low:
Up he rose and went round the Lord?s shrine
In the holy company of the servitors;
Then he came to the presence of the Everlasting
And prostrated on the floor in adoration.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3914 on: June 09, 2016, 09:23:37 AM »
Verse  126:


மெய்ப்பொரு ளாயி னாரை
    வெண்காடு மேவி னாரைச்
செப்பரும் பதிக மாலை
    கண்காட்டு நுதன்முன் சேர்த்தி
முப்புரம் செற்றார் பாதம்
    சேரும்முக் குளமும் பாடி
ஒப்பரும் ஞானம் உண்டார்
    உளமகிழந் தேத்தி வாழ்ந்தார்.   


With a joyous heart, he that was fed on peerless Gnosis
Hailed the Lord of Venkaadu, the True Ens,
In an ineffable garland of verse beginning thus:
"Kann kaattu nuthal?"*
He also sang of the triple tanks of the Lord
Who destroyed the triple fortresses of the demons.   

(*Tirumurai 2. Padigam 48.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 09, 2016, 09:29:40 AM by Subramanian.R »