Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 562946 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3855 on: June 04, 2016, 08:41:05 AM »
Verse  68:


எண்ணரிய சிவஞானத்
    தின்னமுதம் குழைத்தருளி
உண்ணடிசில் எனவூட்ட
    உமையம்மை எதிர்நோக்கும்
கண்மலர்நீர் துடைத்தருளிக்
    கையிற்பொற் கிண்ணமளித்
தண்ணலைஅங் கழுகைதீர்த்
    தங்கணனார் அருள்புரிந்தார்.Uma, the Mother, mixed the ineffable Wisdom,
Siva's own Gnosis, with the ambrosial milk,
Wiped the tears of the child that stood before Her,
Gave him the cup of gold and bade him thus:
"Take it." It was thus, even thus,
The All-Merciful Lord pacified the crying child.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 04, 2016, 08:42:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3856 on: June 04, 2016, 08:43:36 AM »
Verse  69:

யாவருக்குந் தந்தைதாய்
    எனுமிவர்இப் படியளித்தார்
ஆவதனா லாளுடைய
    பிள்ளையா ராய்அகில
தேவருக்கும் முனிவருக்குந்
    தெரிவரிய பொருளாகும்
தாவில்தனிச் சிவஞான
    சம்பந்த ராயினார்.   As he was thus blessed by the Lord--"The-Parents-of-all"--,
He became "Aalutaiya Pillaiyaar";
Endowed with Siva's own Gnosis,
Unknowable to even the celestial beings and saints alike;
Eke did he become Siva Jnana Sambandhar,
The unique and flawless.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 04, 2016, 08:47:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3857 on: June 04, 2016, 10:38:13 AM »
Verse  70:


சிவனடியே சிந்திக்குந்
    திருப்பெருகு சிவஞானம்
பவமதனை யறமாற்றும்
    பாங்கினில்ஓங் கியஞானம்
உவமையிலாக் கலைஞானம்
    உணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானம்
தவமுதல்வர் சம்பந்தர்
    தாம்உணர்ந்தார் அந்நிலையில்.   Sivajnanam of ever-increasing divinity
Which is for ever linked to the feet of Siva,
The lofty knowledge poised in clarity
That completely does away with transmigration,
Peerless knowledge of the Gospels and the scriptures
And the knowledge of incarnate Truth, rare to realize:
All these in that hour of beatitude
Came to be established in the consciousness
Of Sambandhar, the first among the tapawis.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 04, 2016, 10:39:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3858 on: June 04, 2016, 10:41:02 AM »
Verse  71:


எப்பொருளும் ஆக்குவான்
    ஈசநே எனுமுணர்வும்
அப்பொருள்தான் ஆளுடையார்
    அடியார்கள் எனுமறிவும்
இப்படியா லிதுவன்றித்
    தம்மிசைவு கொண்டியலும்
துப்புரவில் லார்துணிவு
    துகளாகச் சூழந்தெழுந்தார்.   


"It is the Lord-God who governs every ens.
One must be poised in this consciousness;
The fruit of this consciousness is the adoration
Of the Lord, the Guru and the Servitors;
This indeed is the way of life."
Some however act contrary, self-willed;
These impure ones espouse faiths that are false.
So, up he rose to smite these faiths to smithereens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 04, 2016, 10:42:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3859 on: June 04, 2016, 10:43:55 AM »
Verse  72:

சீர்மறையோர் சிவபாத
    இருதயரும் சிறுபொழுதில்
நீர்மருவித் தாஞ்செய்யும்
    நியமங்கள் முடித்தேறிப்
பேருணர்விற் பொலிகின்ற
    பிள்ளையார் தமைநோக்கி
யார்அளித்த பாலடிசில்
    உண்டதுநீ எனவெகுளா.   After a while, Sivapaada Hridaya, the holy Brahmin,
Duly completing the rites, plunged as he was in water,
Ascended the steps and came to the bank.
Beholding the divine child-- glowing with
The bliss of splendor--, he questioned him thus,
In anger: "Whose milk have you taken?"

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3860 on: June 04, 2016, 10:46:27 AM »
Verse  73:


எச்சில்மயங் கிடவுனக்கீ
    திட்டாரைக் காட்டென்று
கைச்சிறியது ஒருமாறு
    கொண்டோச்சக் காலெடுத்தே
அச்சிறிய பெருந்தகையார்
    ஆனந்தக் கண்துளிபெய்
துச்சியின் மேல் எடுத்தருளும்
    ஒருதிருக்கை விரற்சுட்டி.He took a little stick and flourishing it said:
"Show me the one who gave you this
That will attract jettatura."
Eyes suffused with rapturous tears,
The Little-One-Great danced in joy
And pointed with a finger of his hand,
Uplifted above his head,   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 04, 2016, 10:48:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3861 on: June 04, 2016, 10:49:08 AM »
Verse  74:


விண்ணிறைந்த பெருகொளியால்
    விளங்குமழ விடைமேலே
பண்ணிறைந்த அருமறைகள்
    பணிந்தேத்தப் பாவையுடன்
எண்ணிறைந்த கருணையினால்
    நின்றாரை எதிர்காட்டி
உண்ணிறைந்து பொழிந்தெழுந்த
    உயர்ஞானத் திருமொழியால்.


At the Lord of Tonipuram of ever-abounding grace
And His Consort-- hailed by the rare and tuneful Vedas--,
Who were seated on the ever-young Bull that stood
In the heavens bathed in the soaring and immense light
Of wisdom; at Him he pointed, and began to hail
Him with words of supreme wisdom
Which gushed forth from within.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3862 on: June 04, 2016, 10:51:22 AM »
Verse  75:

எல்லையிலா மறைமுதல்மெய்
    யுடன்எடுத்த எழுதுமறை
மல்லல்நெடுந் தமிழாலிம்
    மாநிலத்தோர்க் குரைசிறப்பப்
பல்லுயிருங் களிகூரத்
    தம்பாடல் பரமர்பால்
செல்லுமுறை பெறுவதற்குத்
    திருச்செவியைச் சிறப்பித்து.By his Tamizh rich and sweet and which indeed
Is the indited Veda,
For people on earth to attain to scriptural good,
For innumerable lives, to rejoice,
And for his hymn to course its way to the Lord,
Invoking the Ear Divine, he caused
His hymn begin with the first letter
Of the boundless Vedas married to a consonant.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3863 on: June 04, 2016, 10:53:41 AM »
Verse  76:

செம்மைபெற எடுத்ததிருத்
    தோடுடைய செவியன்எனும்
மெய்ம்மைமொழித் திருப்பதிகம்
    பிரமபுரம் மேவினார்
தம்மையடை யாளங்க
    ளுடன்சாற்றித் தாதையார்க்
கெம்மையிது செய்தபிரான்
    இவனன்றே எனவிசைத்தார்.
He hymned the divine decade the words of which
Were incarnate truth that ushered in piety;
It commenced thus: "He of the ear-pendant?"*
He sang of the signs and insignia of the Lord
Enshrined in Bhiramaapuram
And declared to his father thus: "Behold Him,
The Lord-God who did this to me!"   

(*Tirumurai 1, Padigam 1)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 04, 2016, 10:57:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3864 on: June 04, 2016, 12:07:04 PM »
The decade (I am only giving the first verse) sung by Tiru Jnana Sambandhar when after he was given milk by Uma is as follows:


 
தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.The Lord has an ear on which a lady`s ear-jewel is worn.
He rides on a bull.
having worn a spotlessly pure white crescent moon of a single phase.
He smeared himself with the ash in the cremation ground which has the nature of a forest.
the thief who has captivated my mind
this person is really the great one who resides gladly in Brahmapuram possessing greatness, where the Lord bestowed his grace on Brahma,  who is seated in a (lotus) flower having petals, who bowed to him and worshiped him, in the distant past.

Notes: [Sirkazhi has twelve name of which Brahmapuram is one; as Brahma worshiped the Lord, with his consort, the goddess of learning it got the name of Brahmapuram.]
[Brahmapuram, the long letter is used to suit the meter.
The fact that Brahman worshiped the Lord in Sirkazhi is mentioned in other decades of Jnana Sambandhar;
Many scholars have written elaborate commentaries on this one stanza.
The circumstances in which this Padigam was sung is described in detail in Periya Purāṇam, Tiru Jnana
Sambandhar)   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 04, 2016, 12:15:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3865 on: June 05, 2016, 09:05:07 AM »
Verse  77:


மண்ணுலகில் வாழ்வார்கள்
    பிழைத்தாலும் வந்தடையின்
கண்ணுதலான் பெருங்கருணை
    கைக்கொள்ளும் எனக்காட்ட
எண்ணமிலா வல்லரக்கன்
    எடுத்துமுறிந் திசைபாட
அண்ணலவற் கருள்புரிந்த
    ஆக்கப்பா டருள்செய்தார்.


To proclaim the great mercy of the brow-eyed Lord
That saves the sinners who surrender unto Him
He sang of the boons He lovingly granted
To the wanton demon that hymned and pleased Him,
When sunk by the mountain which he durst uproot.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3866 on: June 05, 2016, 09:07:09 AM »
Verse  78:


தொழுவார்க்கே அருளுவது
    சிவபெருமான் எனத்தொழார்
வழுவான மனத்தாலே
    மாலாய மாலயனும்
இழிவாகுங் கருவிலங்கும்
    பறவையுமாய் எய்தாமை
விழுவார்கள் அஞ்செழுத்தும்
    துதித்துய்ந்த படிவிரித்தார்.   

Lord Siva grants grace to the worshippers;
Vishnu and Brahma knew this; yet they
Hailed Him not as their minds were flawed.
Taking the base forms of brute and fowl
They tried to reach His crown and feet, and failed;
Then they hailed the Lord duly with His Panchaakshara
And were saved; this he narrated in his decade.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3867 on: June 05, 2016, 09:09:21 AM »
Verse  79:


வேதகா ரணராய
    வெண்பிறைசேர் செய்யசடை
நாதன்நெறி அறிந்துய்யார்
    தம்மிலே நலங்கொள்ளும்
போதமிலாச் சமண்கையர்
    புத்தர்வழி பழியாக்கும்
ஏதமே யெனமொழிந்தார்
    எங்கள்பிரான் சம்பந்தர்.

"They fall into perdition who pursue not the way
Of the Author of the Vedas--the red-haired One
Adorned with a white crescent--;
The ways of Samanas and Buddhists that knew
Neither good nor wisdom, are evil."
Thus proclaimed our Lord Sambandhar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 05, 2016, 09:10:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3868 on: June 05, 2016, 09:11:45 AM »
Verse 80:


திருப்பதிகம் நிறைவித்துத்
    திருக்கடைக்காப் புச்சாத்தி
இருக்குமொழிப் பிள்ளையார்
    எதிர்தொழுது நின்றருள
அருட்கருணைத் திருவாள
    னார்அருள்கண் டமரரெலாம்
பெருக்கவிசும் பினிலார்த்துப்
    பிரசமலர் மழைபொழிந்தார்.He completed the divine decade
Sealing it with his benediction.
Then the child, the Master of the Rg Veda,
Standing before the Lord, adored Him.
The celestial beings witnessing the grace and mercy
Of the Bountiful One came thronging in the sky
And rained showers of meliferous flowers.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 05, 2016, 09:13:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3869 on: June 05, 2016, 09:14:25 AM »
Verse  81:


வந்தெழும்மங் கலமான
    வானதுந் துபிமுழக்கும்
கந்தருவர் கின்னரர்கள்
    கானவொலிக் கடல்முழக்கும்
இந்திரனே முதல்தேவர்
    எடுத்தேத்தும் இசைமுழக்கும்
அந்தமில்பல் கணநாதர்
    அரஎனுமோ சையின்அடங்க.


The resounding of the auspicious and celestial tuntupis,
The singing of the Gandharvas and Kinnaras
Which was like the melodic roar of a sea of music
And the psalms and prayers tunefully chanted
By Indra and his ethereal train
Were drowned in the sound of "Hara! Hara!"
Raised by the interminable hosts of Siva.   

Arunachala Siva.