Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 593871 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3840 on: June 02, 2016, 08:30:45 AM »
Verse 53:மங்கையோ டுடனாகி
    வளர்தோணி வீற்றிருந்த
திங்கள்சேர் சடையார்தம்
    திருவருட்குச் செய்தவத்தின்
அங்குரம்போல் வளர்ந்தருளி
    அருமறையோ டுலகுய்ய
எங்கள்பிரான் ஈராண்டின்
    மேல்ஓராண் டெய்துதலும்   .


With His Grand Consort is He enshrined,
The Lord at Tonipuram, and the crescent rests
On His matted hair;
To come by the fruit of His divine grace,
Like the germinating seed of tapas, he grew
And reached the age of three when through him
The world and the rare Vedas were to flourish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 02, 2016, 08:32:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3841 on: June 03, 2016, 09:09:26 AM »
Verse  54:


நாவாண்ட பலகலையும்
    நாமகளும் நலஞ்சிறப்பப்
பூவாண்ட திருமகளும்
    புண்ணியமும் பொலிவெய்தச்
சேவாண்ட கொடியவர்தம்
    சிரபுரத்துச் சிறுவருக்கு
மூவாண்டில் உலகுய்ய
    நிகழ்ந்ததனை மொழிகின்றேன்.   I will now narrate what happened
To the child of Sirapuram the flag of whose Lord
Sports the Bull, when he was three years old.
It caused the Vedas and other scriptures and also
The Goddess of Learning to attain to greater glory;
The Goddess on the Lotus too glowed
In luster invested with Siva-punya.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3842 on: June 03, 2016, 09:11:41 AM »
Verse 55:பண்டுதிரு வடிமறவாப்
    பான்மையோர் தமைப்பரமர்
மண்டுதவ மறைக்குலத்தோர்
    வழிபாட்டின் அளித்தருளத்
தொண்டின்நிலை தரவருவார்
    தொடர்ந்தபிரி வுணர்வொருகால்
கொண்டெழலும் வெருக்கொண்டாற்
    போல்அழுவார் குறிப்பயலாய்.   

To the Brahmin that had wrought great tapas
The Lord gifted the child who took birth
To prove the supremacy of servitorship;
Whenever the child became aware of his parting
From the Lord, he cried as if struck with sudden fear
And none could know the real reason therefor.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3843 on: June 03, 2016, 09:13:52 AM »
Verse 56:


மேதகைய இந்நாளில்
    வேறொருநாள் வேதவிதி
நீதிமுறைச் சடங்குநெறி
    முடிப்பதற்கு நீராடத்
தாதையார் போம்பொழுது
    தம்பெருமான் அருள்கூடச்
சோதிமணி மனைமுன்றில்
    தொடர்ந்தழுது பின்சென்றார்.


During these lofty days, on a particular day
When the father fared forth for his bath
After which he should duly perform the rites
As ordained by the Vedas, the child
Leaving the gem-bright vestibule, began to
Follow him crying, as the hour was ripe
When the Lord would confer His grace on him.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3844 on: June 03, 2016, 09:16:12 AM »
Verse 57:


பின்சென்ற பிள்ளையார்
    தமைநோக்கிப் பெருந்தவத்தோர்
முன்செல்கை தனையொழிந்து
    முனிவார்போல் விலக்குதலும்
மின்செய்பொலங் கிண்கிணிக்கால்
    கொட்டியவர் மீளாமை
உன்செய்கை இதுவாகில்
    போதுஎன்றுஅங் குடன்சென்றார்.   
The great tapaswi noticed the son that followed;
He tarried awhile and tried to prevent his coming;
He even feigned anger; it was in vain;
The child began to stamp the ground
With his feet decked with lightning-bright anklets;
He watched this and said: "If this be your intent,
Come along." He took the child with him.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 03, 2016, 09:18:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3845 on: June 03, 2016, 09:19:14 AM »
Verse 58:


கடையுகத்தில் தனிவெள்ளம்
    பலவிரிக்குங் கருப்பம்போல்
இடையறாப் பெருந்தீர்த்தம்
    எவற்றினுக்கும் பிறப்பிடமாய்
விடையுயர்த்தார் திருத்தோணிப்
    பற்றுவிடா மேன்மையதாம்
தடமதனில் துறையணைந்தார்
    தருமத்தின் தலைநின்றார்.   He that ever stood poised in piety arrived
At the bathing-ghat of the great tank for ever linked
With the beauteous Ark of the Lord whose flag sports the Bull;
This tank was the source of all great, ceaseless waters;
This was the matrix whence would gush forth
At the end of the aeon many a mighty flood.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3846 on: June 03, 2016, 09:21:33 AM »
Verse  59:


பிள்ளையார் தமைக்கரையில்
    வைத்துத்தாம் பிரிவஞ்சித்
தெள்ளுநீர்ப் புகமாட்டார்
    தேவியொடுந் திருத்தோணி
வள்ளலார் இருந்தாரை
    எதிர்வணங்கி மணிவாவி
உள்ளிழிந்து புனல்புக்கார்
    உலகுய்ய மகப்பெற்றார்.   


The father of the Redeemer-of-the-world
Left the child on the bank;
Afraid of parting, he would not then
Enter into the clear water;
He would first adore the Lord-Patron and His Consort
Enshrined at Tonipuram;
This done he plunged into the water.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3847 on: June 03, 2016, 09:23:38 AM »
Verse  60:


நீராடித் தருப்பித்து
    நியமங்கள் பலசெய்வார்
சீராடும் திருமகனார்
    காண்பதன்முன் செய்ததற்பின்
ஆராத விருப்பினால்
    அகமருடம் படியநீர்
பேராது மூழ்கினார்
    பெருங்காவல் பெற்றாராய்   .


He bathed and performed the rites and tarpana
Before his glorious son would begin to search for him;
Assured of the Lord?s great protection
And planting firm in his heart the feet of the Lord,
With great fervor he plunged again into the water
To perform Agamarusha.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3848 on: June 03, 2016, 09:25:49 AM »
Verse 61:


மறைமுனிவர் மூழ்குதலும்
    மற்றவர்தம் மைக்காணா
திறைதரியார் எனும்நிலைமை
    தலைக்கீடா ஈசர்கழல்
முறைபுரிந்த முன்னுணர்வு
    மூளஅழத் தொடங்கினார்
நிறைபுனல்வா விக்கரையில்
    நின்றருளும் பிள்ளையார்.   

As the Vedic muni plunged into the water
His child could not see him;
As if unable to endure his absence
Even for a second, the divine child
That stood on the bank of the tank full of water,
Began to cry, as it was then, his former consciousness
Which was fixed uninterruptedly
On the feet of the Lord, began to well up.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3849 on: June 03, 2016, 09:28:02 AM »
Verse 62:


கண்மலர்கள் நீர்ததும்பக்
    கைம்மலர்க ளாற்பிசைந்து
வண்ணமலர்ச் செங்கனிவாய்
    மணியதரம் புடைதுடிப்ப
எண்ணில்மறை ஒலிபெருக
    எவ்வுயிரும் குதூகலிப்பப்
புண்ணியக்கன் றனையவர்தாம்
    பொருமிஅழு தருளினார்.   


As he with his flower-hands rubbed
His flower-eyes, they were be-dewed with tears;
His comely, ruddy and fruit-like lips trembled;
As he, the tender calf--Punya's own incarnation--, cried,
The innumerable Gospels resounded in joy,
And everything that breathed rejoiced.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 03, 2016, 09:29:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3850 on: June 03, 2016, 09:30:28 AM »
Verse  63:


மெய்ம்மேற்கண் துளிபனிப்ப
    வேறெங்கும் பார்த்தழுவார்
தம்மேலைச் சார்புணர்ந்தோ
    சாரும்பிள் ளைமைதானோ
செம்மேனி வெண்ணீற்றார்
    திருத்தோணிச் சிகரம்பார்த்து
அம்மேஅப் பாஎன்றென்று
    அழைத்தருளி அழுதருள.   


He cast his looks everywhere and cried
As tear-drops rolled down his body;
Was he then impelled by his former nexus?
Or was it merely an act of childhood?
He then beheld the crest of the Beauteous Ark
Where is enshrined the Lord whose ruddy frame
Is adorned with the white stripes of the Holy Ash,
And cried: "Amme! Appa!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 03, 2016, 09:32:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3851 on: June 03, 2016, 09:33:09 AM »
Verse  64:


அந்நிலையில் திருத்தோணி
    வீற்றிருந்தார் அருள்நோக்கால்
முன்நிலைமைத் திருத்தொண்டு
    முன்னியவர்க் கருள்புரிவான்
பொன்மலைவல் லியுந்தாமும்
    பொருவிடைமே லெழுந்தருளிச்
சென்னியிளம் பிறைதிகழச்
    செழும்பொய்கை மருங்கணைந்தார்.Then the Lord enthroned on the Beauteous Ark
To shower on him grace with His benign eyes
For his divine servitorship in his previous births
Manifested on His martial Bull with His Consort--
The liana-like daughter of auric Himavant--,
And came near unto the tank
In crescent-crested majesty.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3852 on: June 04, 2016, 08:34:22 AM »
Verse  65:திருமறைநூல் வேதியர்க்கும்
    தேவியர்க்கும் தாங்கொடுத்த
பெருகுவரம் நினைந்தோதான்
    தம்பெருமைக் கழல்பேணும்
ஒருநெறியில் வருஞானங்
    கொடுப்பதனுக் குடனிருந்த
அருமறையா ளுடையவளை
    அளித்தருள அருள்செய்வார்.Mindful of the ever-rich boon He bestowed
On the Brahmin well-versed in the Vedas, and his wife,
And to endow the child with the knowledge to remain
Ever-poised in the unique and integral worship
Of His glorious feet, He lovingly bade
His inseparable Consort, the Mother of the Gospels,
To grace the divine child.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3853 on: June 04, 2016, 08:36:33 AM »
Verse 66:


அழுகின்ற பிள்ளையார்
    தமைநோக்கி அருட்கருணை
எழுகின்ற திருவுள்ளத்
    திறையவர்தாம் எவ்வுலகும்
தொழுகின்ற மலைக்கொடியைப்
    பார்த்தருளித் துணைமுலைகள்
பொழிகின்ற பாலடிசில்
    பொன்வள்ளத் தூட்டென்ன.Beholding the crying the child, the merciful Lord
Of gracious compassion, addressed the liana-like
Daughter of Himavant, adored in every world, thus:
"Feed this child from a cup of gold
With the ambrosial milk of thy twin breasts."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 04, 2016, 08:38:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3854 on: June 04, 2016, 08:39:06 AM »
Verse 67:


ஆரணமும் உலகேழும்
    ஈன்றருளி அனைத்தினுக்கும்
காரணமாய் வளம்பெருகு
    கருணைதிரு வடிவான
சீரணங்கு சிவபெருமான்
    அருளுதலும் சென்றணைந்து
வாரிணங்கு திருமுலைப்பால்
    வள்ளத்துக் கறந்தருளி.   


The Mother of the seven worlds and the Vedas--,
The primal Source of everything--,
Whose beauteous form is ever-crescent mercy,
When thus bidden by Lord Siva, approached the child
And embraced him, the while pouring the milk
Of Her divine breasts into a cup.   

Arunachala Siva.