Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 588469 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3825 on: June 01, 2016, 09:16:44 AM »
Verse 38:


செம்பொன்முத லானபல தானவினை செய்வார்
நம்பர்அடி யார்அமுது செய்யநலம் உய்ப்பார்
வம்பலர் நறுந்தொடையல் வண்டொடு தொடுப்பார்
நிம்பமுத லானகடி நீடுவினை செய்வார்.   .


Gifts of rufescent gold and the like were made;
The feast of Siva?s devotees was arranged;
They wove the fresh-blown flowers into garlands
Where beetles lay cradled;
Margosa leaves were strung and stuck up as mascot;
They also performed other protective acts.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3826 on: June 01, 2016, 09:18:47 AM »
Verse 39:


ஐயவி யுடன்பல அமைத்தபுகை யாலும்
நெய்யகில் நறுங்குறை நிறைத்தபுகை யாலும்
வெய்யதழல் ஆகுதி விழுப்புகையி னாலும்
தெய்வமணம் நாறவரு செய்தொழில் விளைப்பார்.By the smoke that issued from the burning
Of white mustard and incense,
By the smoke that wafted from the burning
Of eagle-wood and fragrant ghee
And by the holy smoke that wafted
From the sacrificial pits fed with oblations
And by such other fumigation they caused the spreading
Of divine fragrance everywhere.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3827 on: June 01, 2016, 09:21:25 AM »
Verse 40:


ஆயபல செய்தொழில்கள் அன்றுமுதல் விண்ணோர்
நாயகன் அருட்பெருமை கூறுநலம் எய்தத்
தூயதிரு மாமறை தொடர்ந்தநடை நூலின்
மேயவிதி ஐயிரு தினத்தினும் விளைத்தார்.


These various deeds they performed
For the greater glory of Lord of the Devas
As ordained in the holy Vedas and other scriptures,
For ten days since the child was born.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3828 on: June 01, 2016, 09:23:37 AM »
Verse  41:நாமகர ணத்தழகு நாள்பெற நிறுத்திச்
சேமவுத யப்பரிதி யில்திகழ் பிரானைத்
தாமரை மிசைத்தனி முதற்குழவி யென்னத்
தூமணி நிரைத்தணிசெய் தொட்டில்அமர் வித்தார்.


The day proper for christening the child was duly fixed;
The goodly babe shone like the young rising sun
That does good to the whole world;
Very like the Infant-God laid on lotus
He was laid in a cradle with gems inlaid.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 01, 2016, 09:26:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3829 on: June 01, 2016, 09:25:40 AM »
Verse  42:


பெருமலை பயந்தகொடி பேணுமுலை யின்பால்
அருமறை குழைத்தமுது செய்தருளு வாரைத்
தரும் இறைவி யார்பரமர் தாள்பரவும் அன்பே
திருமுலை சுரந்தமுது செய்தருளு வித்தார்.Unto him who was to be fed with the breast-milk
Mixed with the rare scriptural wisdom
By the liana-like Daughter of Himavant,
His mother gave suck in grace; this was indeed
The sweet milk of devotion
For the hallowed feet of the Lord.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3830 on: June 01, 2016, 09:27:54 AM »
Verse  43:


ஆறுலவு செய்யசடை ஐயர்அரு ளாலே
பேறுலகி னுக்கென வரும்பெரி யவர்க்கு
வேறுபல காப்புமிகை என்றவை விரும்பார்
நீறுதிரு நெற்றியில் நிறுத்திநிறை வித்தார்.By the grace of the red-haired Lord
On whose crest flows the river,
The holy ash--- the one and only protection--,
Was alone applied on the holy forehead of the child--
The savior of mankind whose birth
Was verily a boon to the whole world--;
He was not burdened with any talisman
As it was but an unwanted excess.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3831 on: June 02, 2016, 06:47:46 AM »
Verse  44:


தாயர்திரு மடித்தலத்தும்
    தயங்குமணித் தவிசினிலும்
தூயசுடர்த் தொட்டிலினும்
    தூங்குமலர்ச் சயனத்தும்
சேயபொருள் திருமறையும்
    தீந்தமிழும் சிறக்கவரு
நாயகனைத் தாலாட்டு
    நலம்பலபா ராட்டினார்.


The child was laid on the lap
Of the nursing matrons, on gem-paved seats,
On the cradle inlaid with gems of purest ray
And again on the bed of flowers:
The hero born to gain fresh honor and glory
For the Vedas and the nectarean Tamizh
That confer on men the true meaning of life.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3832 on: June 02, 2016, 06:49:55 AM »
Verse  45:


வருமுறைமைப் பருவத்தின்
    வளர்புகலிப் பிள்ளையார்
அருமறைகள் தலையெடுப்ப
    ஆண்டதிரு முடியெடுத்துப்
பெருமழுவர் தொண்டல்லால்
    பிறிதிசையோம் என்பார்போல்
திருமுகமண் டலமசையச்
    செங்கீரை யாடினார்.   


The child of Pukali, in keeping with the parvas
Grew well that the Vedas might flourish;
He lifted his head and played senkeerai
Gently swaying sideways his shapely head
As if saying: "We serve none but Siva who is
Decked with the great battle-axe."   

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 02, 2016, 06:51:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3833 on: June 02, 2016, 06:52:24 AM »
Verse  46:


நாமறியோம் பரசமயம்
    உலகிலெதிர் நாடாது
போமகல என்றங்கை
    தட்டுவதும் புனிதன்பால்
காமருதா ளம்பெறுதற்
    கொத்துவதுங் காட்டுவபோல்
தாமரைச்செங் கைகளினால்
    சப்பாணி கொட்டினார்.   He clapped his hands as if to say: "Get away
From us, you of alien faith! We know you not."
With his roseate hands lotus-like keeping time.
He clapped sappaani*;
It looked as though that he was even then
Practicing with his hands the art of sounding
The cymbals that he would ere long receive
From the Holy One.

(* a kind of child's play where the child clasps both the hands.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 02, 2016, 06:54:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3834 on: June 02, 2016, 06:55:51 AM »
Verse  47:விதிதவறு படும்வேற்றுச்
    சமயங்க ளிடைவிழுந்து
கதிதவழ இருவிசும்பு
    நிறைந்தகடி வார்கங்கை
நதிதவழுஞ் சடைமுடியார்
    ஞானம்அளித் திடவுரியார்
மதிதவழ்மா ளிகைமுன்றில்
    மருங்குதவழ்ந் தருளினார்.   


For the downfall of the faiths in their course
As they drifted away from the Vedas,
He was privileged to be blessed with Gnosis
By Him in whose matted hair, the celestial Ganga,
Immense and broad, flows;
He began to crawl gently in the vestibule
Mantled in the rays of the moon.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3835 on: June 02, 2016, 08:19:09 AM »
Verse  48:


சூழவரும் பெருஞ்சுற்றத்
    தோகையரும் தாதியரும்
காழியர்தஞ் சீராட்டே
    கவுணியர்கற் பகமேஎன்
றேழிசையும் பலகலையும்
    எவ்வுலகும் தனித்தனியே
வாழவரும் அவர்தம்மை
    வருகவரு கெனவழைப்ப.Damsels fair as pea-fowl,
Who formed his kith and kin,
And his nurses, stood encircling him;
They hailed him thus: "O rare wealth
Of those of Kaazhi! O Karpaka
Of the Kauniya clan! We bid you welcome!
Do come to us".
Thus they addressed him who took birth
That the seven-fold music, multifarious arts
And lives in all the worlds might flourish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 02, 2016, 08:20:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3836 on: June 02, 2016, 08:21:45 AM »
Verse  49:


திருநகையால் அழைத்தவர்தம்
    செழுமுகங்கள் மலர்வித்தும்   
வருமகிழ்வு தலைசிறப்ப
    மற்றவர்மேற் செலவுகைத்தும்
உருகிமனங் கரைந்தலைய
    உடன்அணைந்து தழுவியும்முன்
பெருகியஇன் புறஅளித்தார்
    பெரும்புகலிப் பிள்ளையார்.

By his smile he made the visages
Of his callers bloom in joy;
By his touch he caused their joy
To grow more and more;
By his embrace he caused their minds
To melt and get tossed about in delight great.
Thus the child that came to be born
In great Kaazhi steeped them in sheer joy.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3837 on: June 02, 2016, 08:23:42 AM »
Verse  50:


வளர்பருவ முறையாண்டு
    வருவதன்முன் மலர்வரிவண்
டுளர்கருமென் சுருட்குஞ்சி
    உடனலையச் செந்நின்று
கிளர்ஒலிகிண் கிணியெடுப்பக்
    கீழ்மைநெறிச் சமயங்கள்
தளர்நடையிட் டறத்தாமும்
    தளர்நடையிட் டருளினார்.   Before he grew to be a child one year old
He learnt to stand, and as he stood,
His curly, dark and soft locks decked with flowers
And buzzed by speckled bees, gently swayed;
Then as he slowly plied his unsteady steps
His anklets tinkled.
Thus when he toddled, all the base religions
Toddled, tottered and fell down.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3838 on: June 02, 2016, 08:25:45 AM »
Verse  51:


தாதியர்தங் கைப்பற்றித்
    தளர்நடையின் அசைவொழிந்து
சோதியணி மணிச்சதங்கை
    தொடுத்தவடம் புடைசூழ்ந்த
பாதமலர் நிலம்பொருந்தப்
    பருவமுறை ஆண்டொன்றின்
மீதணைய நடந்தருளி
    விளையாடத் தொடங்கினார்.


He held the hands of his nurses
And learnt to walk straight;
His flower-feet decked with anklets
Filled with tinkling gems
Softly pressed the ground.
As a child barely more than a summer old
He walked with ease and played with grace.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48267
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3839 on: June 02, 2016, 08:27:47 AM »
Verse  52:


சிறுமணித்தேர் தொடர்ந்துருட்டிச்
    செழுமணற்சிற் றில்கள்இழைக்கும்
நறுநுதற்பே தையர்மருங்கு
    நடந்தோடி அடர்ந்தழித்தும்
குறுவியர்ப்புத் துளியரும்பக்
    கொழும்பொடியா டியகோல
மறுகிடைப்பே ரொளிபரப்ப
    வந்துவளர்ந் தருளினார்.   

He plied his tintinnabular toy-car;
He frisked and ran; he smote
The tiny and sandy toy-houses built by
The tender girls endowed with fragrant foreheads.
His little frame besmeared with the holy ash
Was filled with drops of sweat.
Thus he grew and diffused luster everywhere.

Arunachala Siva.