Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 593286 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3810 on: May 30, 2016, 09:53:56 AM »
Verse  23:


தொண்டர்மனங் களிசிறப்பத்
    தூயதிரு நீற்றுநெறி
எண்டிசையுந் தனிநடப்ப
    ஏழுலகுங் களிதூங்க
அண்டர்குலம் அதிசயிப்ப
    அந்தணர்ஆ குதிபெருக
வண்டமிழ்செய் தவம்நிரம்ப
    மாதவத்தோர் செயல்வாய்ப்ப.

The minds of the devotees overflowed with joy;
The way of the Holy Ash held unique sway
Over the eight directions;
The Yagas of the Brahmins began to prosper;
The tapas of munificent Tamizh met with fulfillment;
The deeds of the seers were crowned with fruition;


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3811 on: May 31, 2016, 08:42:16 AM »
Verse  24:


திசையனைத்தின் பெருமையெலாம்
    தென்றிசையே வென்றேற
மிசையுலகும் பிறவுலகும்
    மேதினியே தனிவெல்ல
அசைவில்செழுந் தமிழ்வழக்கே
    அயல்வழக்கின் துறைவெல்ல
இசைமுழுதும் மெய்யறிவும்
    இடங்கொள்ளும் நிலைபெருக.   


The South vanquished all other directions
And its fame began to soar aloft;
The earth conquered the Heaven and all other worlds;
The imperishable ways of the opulent Tamizh
Triumphed over all other ways which were alien;
In the modes and music of Tamizh
True wisdom sat enthroned;

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3812 on: May 31, 2016, 08:44:29 AM »
Verse  25:


தாளுடைய படைப்பென்னுந்
    தொழில்தன்மை தலைமைபெற
நாளுடைய நிகழ்காலம்
    எதிர்கால நவைநீங்க
வாளுடைய மணிவீதி
    வளர்காழிப் பதிவாழ
ஆளுடைய திருத்தோணி
    அமர்ந்தபிரான் அருள்பெருக.


Creation the first of the
(five) acts
Came to be reckoned as the chiefest;
Time--past, present and future--,
Stood cured of its flaw;
Ever-glorious and bright Kaazhi city
With its gem-paved streets gained eternality;
The grace of the Lord of Tonipuram
Began to pour all the more.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 31, 2016, 08:46:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3813 on: May 31, 2016, 08:47:04 AM »
Verse  26:அவம்பெருக்கும் புல்லறிவின்
    அமண்முதலாம் பரசமயப்
பவம்பெருக்கும் புரைநெறிகள்
    பாழ்படநல் லூழிதொறும்
தவம்பெருக்குஞ் சண்பையிலே
    தாவில்சரா சரங்கள்எலாம்
சிவம்பெருக்கும் பிள்ளையார்.
    திருஅவதா ரஞ்செய்தார்.Sin-breeding Jainism of sheer folly
And other religions of evil ways which cause
Unending transmigration, were to be blasted;
All lives in all the flawless worlds were to gain SIVAM;
Thus, even thus,
In Sanbai which ever fosters tapas
He, the divine child, made his avatar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 31, 2016, 08:49:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3814 on: May 31, 2016, 08:49:59 AM »
Verse  27:


அப்பொழுது பொற்புறு திருக்கழு மலத்தோர்
எப்பெயரி னோரும்அயல் எய்தும்இடை யின்றி
மெய்ப்படு மயிர்ப்புளகம் மேவியறி யாமே
ஒப்பில்களி கூர்வதொர் உவப்புற உரைப்பார்.   


Then the citizens of beauteous Kazhumalam,
One and all, felt thrilled;
The hair on their bodies, in every pore, stood erect;
Unknown to them a joy possessed them
And they spake thus;

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3815 on: May 31, 2016, 08:52:09 AM »
Verse 28:


சிவனருள் எனப்பெருகு சித்தமகிழ் தன்மை
இவண்இது நமக்குவர எய்தியதென் என்பார்
கவுணியர் குலத்திலொரு காதலன் உதித்தான்
அவன்வரு நிமித்தம்இது என்றதி சயித்தார்.


"How is it that our minds feel a growing gladness
Like unto the waxing grace of Lord Siva?"
To this, others struck with wonder, replied thus:
"This day, a scion of the Kauniya clan is
Taking birth and this, his harbinger."

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 31, 2016, 08:53:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3816 on: May 31, 2016, 08:54:49 AM »
Verse  29:பூமுகை அவிழ்ந்துமணம் மேவுபொழில் எங்கும்
தேமருவு தாதொடு துதைந்ததிசை யெல்லாம்
தூமருவு சோதிவிரி யத்துகள் அடக்கி
மாமலய மாருதமும் வந்தசையு மன்றே.


The burgeoning blooms filled the gardens
With rare perfume;
The honeyed pollen spread in all directions
And blanketed the light;
Then came gently the southerly from the Potiyil
And sifted dusty pollen, revealing thereby
The lovely rays of pure luster.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 31, 2016, 08:56:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3817 on: May 31, 2016, 08:58:05 AM »
Verse  30:

மேலையிமை யோர்களும் விருப்பொடு கரப்பில்
சோலைமலர் போலமலர் மாமழை சொரிந்தே
ஞாலமிசை வந்துவளர் காழிநகர் மேவும்
சீலமறை யோர்களுடன் ஓமவினை செய்தார்.


The celestial lords in all love and without stint,
Rained on earth the flowers of Paradise;
They came to this world, joined the Brahmins
Of Kaazhi city and with them performed Homas.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 31, 2016, 08:59:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3818 on: May 31, 2016, 09:00:24 AM »
Verse  31:


பூதகண நாதர்புவி வாழஅருள் செய்த
நாதனரு ளின்பெருமை கண்டுநலம் உய்ப்பார்
ஓதுமறை யோர்பிறி துரைத்திடினும் ஓவா
வேதமொழி யால்ஒளி விளங்கியெழு மெங்கும்.


Witnessing the gracious act of Siva that caused
The world to flourish, the Chiefs of His Hosts
Engaged themselves in goodly service;
When the Brahmins, the reciters of the Vedas,
Spoke other things, they too emerged as
Ceaseless Vedic mantras.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3819 on: May 31, 2016, 09:02:39 AM »
Verse  32:


பயன்தருவ பஃறருவும் வல்லிகளும் மல்கித்
தயங்குபுன லுந்தெளிவு தண்மையுடன் நண்ணும்
வயங்கொளி விசும்புமலி னங்கழியு மாறா
நயம்புரிவ புள்ளொலிகள் நல்லதிசை யெல்லாம்.The many trees and lianas yielded
Their fruits and flowers;
The muddy waters turned cool and crystalline;
The heavens became bright and pellucid;
The birds warbled their sweet ditties;
Goodness ruled all the directions.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 31, 2016, 09:04:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3820 on: May 31, 2016, 09:05:46 AM »
Verse 33:


அங்கண்விழ விற்பெருகு சண்பையகல் மூதூர்ச்
சங்கபட கங்கருவி தாரைமுத லான
எங்கணும் இயற்றுபவர் இன்றியும் இயம்பும்
மங்கல முழக்கொலி மலிந்தமறு கெல்லாம்.


There in Sanbai of great festivity
Conch and chank, drum and lute,
Bugle and trumpet, of themselves
Resounded when none played them.
Airs, auspicious airs, filled the city.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3821 on: June 01, 2016, 09:07:22 AM »
Verse  34:


இரும்புவனம் இத்தகைமை எய்தஅவர் தம்மைத்
தருங்குல மறைத்தலைவர் தம்பவன முன்றில்
பெருங்களி வியப்பொடு பிரான்அருளி னாலே
அருந்திரு மகப்பெற வணைந்தஅணி செய்வார்.


Like Kaazhi the entire world rejoiced;
The father of the divine child --
The Chief of the Brahmin clan --,
By the grace of the Lord,
Began to perform such rites
Befitting the birth of the child,
In great delight and wonder.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3822 on: June 01, 2016, 09:09:24 AM »
Verse 35:


காதல்புரி சிந்தைமகி ழக்களி சிறப்பார்
மீதணியும் நெய்யணி விழாவொடு திளைப்பார்
சூதநிகழ் மங்கல வினைத்துழனி பொங்கச்
சாதக முறைப்பல சடங்குவினை செய்வார்.
His mind full of love was steeped in great joy;
He reveled in the festive holy bath
In exceeding joy;
In keeping with the birth of the divine child
Deeds were done in auspicious manner
The casting of horoscope and other acts
Were also duly performed.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 01, 2016, 09:10:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3823 on: June 01, 2016, 09:12:00 AM »
Verse 36:


மாமறை விழுக்குல மடந்தையர்கள் தம்மில்
தாமுறு மகிழ்ச்சியொடு சாயல்மயி லென்னத்
தூமணி விளக்கொடு சுடர்க்குழைகள் மின்னக்
காமர்திரு மாளிகை கவின்பொலிவு செய்வார்.The Brahmin-women poised in piety
Felt immensely delighted;
In mien they were like the pea-fowl;
Their ear-pendants and other jewelery dazzled;
They carried with them beauteous lamps
That burned with pure luster;
They decked the mansion which glowed
With greater beauty.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 01, 2016, 09:13:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3824 on: June 01, 2016, 09:14:37 AM »
Verse  37:சுண்ணமொடு தண்மலர் துதைந்ததுகள் வீசி   
உண்ணிறை விருப்பினுடன் ஓகையுரை செய்வார்
வெண்முளைய பாலிகைகள் வேதிதொறும் வைப்பார்
புண்ணிய நறும்புனல்கொள் பொற்குடம் நிரைப்பார்.


They scattered everywhere gold-dust
Mixed with cool and suaveolent pollen
And in joy announced the divine birth;
They arranged paalikais whence sprouted white
The grains, in pavilions;
They filled the rows of golden pots
With fragrant and holy water.

Arunachala Siva.