Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 592391 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3795 on: May 29, 2016, 09:25:50 AM »
Verse  8:


வேலையழற் கதிர்படிந்த
    வியன்கங்குல் வெண்மதியம்
சோலைதொறும் நுழைந்துபுறப்
    படும்பொழுது துதைந்தமலர்ப்
பாலணைந்து மதுத்தோய்ந்து
    தாதளைந்து பயின்றந்தி
மாலையெழுஞ் செவ்வொளிய
    மதியம்போல் வதியுமால்.   

As the sun dips into the western main
The white moon rises in the night
And skims through the groves and gardens
Tinct with pollen and laden with honey.
So, the moon in that city for ever looks ruddy
When it rises incarnadine in the evening.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3796 on: May 29, 2016, 09:28:01 AM »
Verse 9:காமர்திருப் பதியதன்கண்
    வேதியர்போற் கடிகமழும்
தாமரையும் புல்லிதழும்
    தயங்கியநூ லுந்தாங்கித்
தூமருநுண் துகளணிந்து
    துளிவருகண் ணீர்ததும்பித்
தேமருமென் சுரும்பிசையால்
    செழுஞ்சாமம் பாடுமால்.   


In that beauteous city, like the Brahmins,
The fragrant and petalled lotuses are endowed
With the sacred thread, their stems;
Their holy ash is their pollen;
They are also tear-bedewed;
They chant Sama hymns through the humming bees.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3797 on: May 29, 2016, 09:30:32 AM »
Verse  10:


புனைவார்பொற் குழையசையப்
    பூந்தானை பின்போக்கி
வினைவாய்ந்த தழல்வேதி
    மெழுக்குறவெண் சுதையொழுக்கும்
கனைவான முகிற்கூந்தல்
    கதிர்செய்வட மீன்கற்பின்
மனைவாழ்க்கைக் குலமகளிர்
    வளம்பொலிவ மாடங்கள்.


With golden ear-pendants dangling
And saree-ends tucked behind
They coat with cow-dung the sacred pit of fire
And draw comely Kolam;
Their hair is dark like the rain-cloud
And they are constant as the Northern star.
The mansions in that city are therefore
Passing rich with the peerless help-meets.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 29, 2016, 09:32:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3798 on: May 29, 2016, 09:33:04 AM »
Verse 11:


வேள்விபுரி சடங்கதனை
    விளையாட்டுப் பண்ணைதொறும்
பூழியுற வகுத்தமைத்துப்
    பொன்புனைகிண் கிணியொலிப்ப
ஆழிமணிச் சிறுதேரூர்ந்து
    அவ்விரதப் பொடியாடும்
வாழிவளர் மறைச்சிறார்
    நெருங்கியுள மணிமறுகு.   

Even in the muddy play-field they imitate
The rituals of the Yaga;
Their golden anklets tinkle as they ply through dust
Their tintinnabular toy-cars;
Thus thrive the Brahmin-children in the serried streets.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3799 on: May 29, 2016, 09:35:07 AM »
Verse 12:


விடுசுடர்நீள் மணிமறுகின்
    வெண்சுதைமா ளிகைமேகம்
தொடுகுடுமி நாசிதொறும்
    தொடுத்தகொடி சூழ்கங்குல்
உடுஎனும்நாண் மலர்அலர
    உறுபகலிற் பலநிறத்தால்
நெடுவிசும்பு தளிர்ப்பதென
    நெருங்கியுள மருங்கெல்லாம்.   


The white-washed mansions of the gem-paved streets
Unfurl into the clouds their pennants from the poles;
Above these at night the stars of the sky twinkle;
These are like the many-hued flowers that un-petal
During the day.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3800 on: May 30, 2016, 09:31:43 AM »
Verse  13:


மடையெங்கும் மணிக்குப்பை
    வயலெங்கும் கயல்வெள்ளம்
புடையெங்கும் மலர்ப்பிறங்கல்
    புறமெங்கும் மகப்பொலிவு
கிடையெங்கும் கலைச்சூழல்
    கிளர்வெங்கும் முரலளிகள்
இடையெங்கும் முனிவர்குழாம்
    எயிலெங்கும் பயிலெழிலி.   

The sluiced streams teem with heaps of gems;
The fields abound in schools of carp;
By their sides are seen heaps of flowers;
Beyond them is beheld the splendor of Yagas;
The rapture of scriptures fills the schools;
The golden bees hum in ease;
Bright are the gardens with the presence of saints;
Towers and turrets are shrouded in clouds.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3801 on: May 30, 2016, 09:34:22 AM »
Verse  14:

பிரமபுரம் வேணுபுரம்
    புகலிபெரு வெங்குருநீர்ப்
பொருவில்திருத் தோணிபுரம்
    பூந்தராய் சிரபுரமுன்
வருபுறவஞ் சண்பைநகர்
    வளர்காழி கொச்சைவயம்
பரவுதிருக் கழுமலமாம்
    பன்னிரண்டு திருப்பெயர்த்தால்.Bhiramapuram, Venupuram, Pukali,
Great Venguru, beauteous and peerless Tonipuram,
Poontharaai, Sirapuram, Puravam,
Sanbai city, ever-growing Kaazhi, Kocchaivayam,
Adorable and beauteous Kazhumalam;
These are the twelve names of the city.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3802 on: May 30, 2016, 09:36:39 AM »
Verse  15:


அப்பதியின் அந்தணர்தங்
    குடிமுதல்வர் ஆசில்மறை
கைப்படுத்த சீலத்துக்
    கவுணியர்கோத் திரம்விளங்கச்
செப்புநெறி வழிவந்தார்
    சிவபாத விருதயர்என்று
இப்புவிவா ழத்தவஞ்செய்
    இயல்பினார் உளரானார்.   


And in that city was a holy man,
The very first of the Brahmin-clan;
He hailed from the Kauniya-gotra
Sanctified by the Vedas
To add luster thereunto;
Sivapaada Hridaya was his name whose life
Was verily a tapas for this world to prosper.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3803 on: May 30, 2016, 09:38:50 AM »
Verse  16:


மற்றவர்தந் திருமனையார்
    வாய்ந்தமறை மரபின்வரு
பெற்றியினார் எவ்வுலகும்
    பெறற்கரிய பெருமையினார்
பொற்புடைய பகவதியார்
    எனப்போற்றும் பெயருடையார்
கற்புமேம் படுசிறப்பால்
    கணவனார் கருத்தமைந்தார்.


His divine help-meet also hailed from the Vedic clan;
Her greatness could gain for her all the worlds;
This beautiful woman was called Bhagavati;
Chaste and submissive, her life was married harmony.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3804 on: May 30, 2016, 09:40:41 AM »
Verse  17:


மரபிரண்டும் சைவநெறி
    வழிவந்த கேண்மையினார்
அரவணிந்த சடைமுடியார்
    அடியலால் அறியாது
பரவுதிரு நீற்றன்பு
    பாலிக்குந் தன்மையராய்
விரவுமறை மனைவாழ்க்கை
    வியப்பெய்த மேவுநாள்.   


Both were from the ancient clans of Saivism;
They knew nought but the feet of the Lord
Whose matted hair is decked with serpents;
Fostering an adoring love for the holy ash
And poised in the Vedas they lived in exemplary manner.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 30, 2016, 09:42:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3805 on: May 30, 2016, 09:43:08 AM »
Verse  18:


மேதினிமேற் சமண்கையர்
    சாக்கியர்தம் பொய்ம்மிகுத்தே
ஆதியரு மறைவழக்கம்
    அருகிஅர னடியார்பால்
பூதிசா தனவிளக்கம்
    போற்றல்பெறா தொழியக்கண்
டேதமில்சீர்ச் சிவபாத
    இருதயர்தாம் இடருழந்தார்.While so, the world at large teemed with the falsity
Of the Samanas and the Saakyas;
The righteous Vedic way of life was on the wane;
The glory of the holy ash even amidst the devotees
Of Siva shone but dimly: witnessing these,
The flawless Sivapaada Hridaya was sunk in misery.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3806 on: May 30, 2016, 09:45:11 AM »
Verse 19:


மனையறத்தில் இன்பமுறு
    மகப்பெறுவான் விரும்புவார்
அனையநிலை தலைநின்றே
    ஆடியசே வடிக்கமலம்
நினைவுறமுன் பரசமயம்
    நிராகரித்து நீறாக்கும்
புனைமணிப்பூண் காதலனைப்
    பெறப்போற்றுந் தவம்புரிந்தார்.   


He desired that he should get a son
To gladden his righteous domestic life;
On the dancing feet of the Lord he set this thought
And wrought tapas to come by a divine son--
Who decked with beauteous jewels--,
Would do away with the alien religions
And re-establish the glory of the Holy Ash.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3807 on: May 30, 2016, 09:47:30 AM »
Verse  20:


பெருத்தெழும்அன் பாற்பெரிய
    நாச்சியா ருடன்புகலித்
திருத்தோணி வீற்றிருந்தார்
    சேவடிக்கீழ் வழிபட்டுக்
கருத்துமுடிந் திடப்பரவும்
    காதலியார் மணிவயிற்றில்
உருத்தெரிய வரும்பெரும்பே
    றுலகுய்ய உளதாக.   


With ever-increasing love, he adored the feet
Of the Lord and His Great Consort enshrined in Tonipuram;
In fulfillment of his wish beloved wife
Grew visibly gravid with a child
That would redeem all the world.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3808 on: May 30, 2016, 09:49:37 AM »
Verse  21:ஆளுடையா ளுடன்தோணி
    அமர்ந்தபிரான் அருள்போற்றி
மூளுமகிழ்ச் சியில்தங்கள்
    முதன்மறைநூல் முறைச்சடங்கு
நாளுடைய ஈரைந்து
    திங்களினும் நலஞ்சிறப்பக்
கேளிருடன் செயல்புரிந்து
    பெரிதின்பங் கிளர்வுறுநாள்.   Hailing the grace of the Lord and His Consort
Enshrined in Tonipuram,
They performed in great joy all the rites
Prescribed by the Vedas,
In the presence of their kin, during the ten months,
To usher in great well-being.
Thus their days rolled on in bliss.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3809 on: May 30, 2016, 09:52:00 AM »
Verse  22:


அருக்கன்முதற் கோளனைத்தும்
    அழகியஉச் சங்களிலே
பெருக்கவலி யுடன்நிற்கப்
    பேணியநல் லோரையெழத்
திருக்கிளரும் ஆதிரைநாள்
    திசைவிளங்கப் பரசமயத்
தருக்கொழியச் சைவமுதல்
    வைதிகமுந் தழைத்தோங்க.   


Now came the time when the sun arid the signs of the zodiac
Were at their beauteous zenith in their utmost strength;
The hour was propitious; the bright star Aadirai
Invested all the directions with its splendor;
Alien religions stood denuded of their pride;
Saivism and Vaidikam began to flourish again;

Arunachala Siva.