Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 594415 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3765 on: May 26, 2016, 09:21:55 AM »
Verse  11:


அருகர் மதியா துரைத்தவுரை
   ஆற்றா ராகி அப்பொழுதே
பெருக மனத்தில் வருத்தமுடன்
   பெயர்ந்து போந்து பிறையணிந்த
முருகு விரியும் மலர்க்கொன்றை
   முடியார் கோயில் முன்எய்தி
உருகும் அன்பர் பணிந்துவிழ
   ஒருவாக் கெழுந்த துயர்விசும்பில்.


He could not bear the words spoken
So slightly by the Samanas;
He quit that place at once sorely grieved;
He came to the temple of the Lord who wears on His crest
The crescent and the fragrant flowers of Konrai
And, in melting love, fell prostrate on the ground.
Then spake an unbodied voice from the heavens.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 26, 2016, 09:23:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3766 on: May 26, 2016, 09:24:26 AM »
Verse  12:


வந்த கவலை மாற்றும்இனி
   மாறா விளக்குப் பணிமாற
இந்த மருங்கில் குளத்துநீர்
   முகந்து கொடுவந் தேற்றுமென
அந்தி மதியம் அணிந்தபிரான்
   அருளால் எழுந்த மொழிகேளாச்
சிந்தை மகிழ்ந்து நமிநந்தி
   அடிகள் செய்வ தறிந்திலரால்."Be freed from sorrow; to engage yourself
In the ceaseless service of lighting lamps
You may use the water from the nearby tank."
When he heard the divine voice caused by the grace
Of the Lord, the Wearer of the crepuscular crescent,
His mind reveled in joy and he stood (happily) perplexed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 26, 2016, 09:26:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3767 on: May 27, 2016, 09:11:01 AM »
Verse  13:சென்னி மிசைநீர் தரித்தபிரான்
   அருளே சிந்தை செய்தெழுவார்
நன்னீர்ப் பொய்கை நடுப்புக்கு
   நாதர் நாமம் நவின்றேத்தி
அந்நீர் முகந்து கொண்டேறி
   அப்பர் கோயில் அடைந்தகலுள்
முந்நீர் உலகம் அதிசயிப்ப
   முறுக்குந் திரிமேல் நீர்வார்த்தார்.


Thinking on the grace of the Lord in whose crest
The Ganga flows, he rose up,
Entered the tank of goodly water
Came to its very center, chanted the Lord?s name,
Took water by dipping, reached the temple,
Poured over the twisted wicks and into the lamp-bowls
The water, to the wonderment
Of the men of this sea-girt earth


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3768 on: May 27, 2016, 09:13:09 AM »
Verse  14:


சோதி விளக்கொன் றேற்றுதலும்
   சுடர்விட் டெழுந்த ததுநோக்கி
ஆதி முதல்வர் அரனெறியார்
   கோயில் அடைய விளக்கேற்றி
ஏதம் நினைந்த அருகந்தர்
   எதிரே முதிருங் களிப்பினுடன்
நாதர் அருளால் திருவிளக்கு
   நீரால் எரித்தார் நாடறிய.


When he lit a lamp, it blazed up in splendor;
Beholding this, he lit all the lamps in the temple
Of the Primal God, the Lord of Ara-Neri.
In the presence of the Samanas who for ever
Brooded evil and spoke blasphemously,
In great joy he lit the lamps by the Lord?s grace.
He caused them to burn with water
And the whole country witnessed this.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3769 on: May 27, 2016, 09:15:14 AM »
Verse  15:


நிறையும் பரிசு திருவிளக்கு
   விடியும் அளவும் நின்றெரியக்
குறையுந் தகளி களுக்கெல்லாம்
    கொள்ள வேண்டும் நீர்வார்த்து
மறையின் பொருளை அர்ச்சிக்கும்
    மனையின் நியதி வழுவாமல்
உறையும் பதியின் அவ்விரவே
   அணைவார் பணிவுற் றொருப்பட்டார்.

To keep all the beauteous lamps burning till dawn
He would duly pour water into the bowls of lamps
That began to dry up.
Then to adore the Lord -- the true import of the Vedas --,
In his house, as was his wont, from which
He would never once swerve,
He took leave of the Lord of Ara-Neri
And left for his town that very night.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3770 on: May 27, 2016, 09:17:21 AM »
Verse  16:


இரவு சென்று தம்பதியில்
   எய்தி மனைபுக் கென்றும்போல்
விரவி நியமத் தொழில்முறையே
   விமலர் தம்மை அருச்சித்துப்
பரவி அமுது செய்தருளிப்
   பள்ளி கொண்டு புலர்காலை
அரவம் அணிவார் பூசையமைத்
   தாரூர் நகரின் மீண்டணைந்தார்.He returned home that night and duly
Performed the pooja for the Pure One as usual;
Then he ate his meal and went to bed;
He woke up at day-break and duly performed
The pooja for the Lord whose jewels are snakes,
And then left for Tiruvaroor.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3771 on: May 27, 2016, 09:19:32 AM »
Verse 17:


வந்து வணங்கி அரனெறியார்
   மகிழுங் கோயில் வலங்கொண்டு
சிந்தை மகிழப் பணிந்தெழுந்து
   புறம்பும் உள்ளுந் திருப்பணிகள்
முந்த முயன்று பகலெல்லாம்
   முறையே செய்து மறையவனார்
அந்தி அமையத் தரியவிளக்
   கெங்கும் ஏற்றி அடிபணிவார்.Arriving thither he adored Him;
He went round the temple of Ara-Neri
Where the Lord abides in joy;
Delighted he prostrated before the Lord,
Rose up and duly performed all service
Within and without the temple during the day;
When it was evening, he lit the lamps everywhere
And adored the feet of the Lord.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3772 on: May 27, 2016, 09:21:48 AM »
Verse  18:


பண்டு போலப் பலநாளும்
   பயிலும் பணிசெய் தவர்ஒழுகத்
தண்டி அடிக ளால்அமணர்
   கலக்கம் விளைந்து சார்வில்அமண்
குண்டர் அழிய ஏழுலகும்
   குலவும் பெருமை நிலவியதால்
அண்டர் பெருமான் தொண்டர்கழல்
   அமரர் பணியும் அணியாரூர்.
When as usual he plied himself in the acts of service
For many days, the base Samanas that were
Confounded by Dandi Adikal perished;
In "Tiruvaroor where the Devas hailed the feet
Of the Servitors of their Lord Siva,
Glory came to abide, praised by the seven worlds.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2016, 09:27:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3773 on: May 27, 2016, 09:28:17 AM »
Verse  19:


நாத மறைதேர் நமிநந்தி
   அடிக ளார்நற் தொண்டாகப்
பூத நாதர் புற்றிடங்கொள்
   புனிதர்க் கமுது படிமுதலாம்
நீதி வளவன் தான்வேண்டும்
   நிபந்தம் பலவும் அரியணையின்
மீது திகழ இருந்தமைத்தான்
   வேதா கமநூல் விதிவிளங்க.As a result of the servitorship of Naminandi
Who was poised in the Vedas -- the very form of Nada --,
For providing all that is needed right from
The daily nectarean offerings and pooja,
To the Lord of all lives, the hallowed One
Enshrined at the Anti-hill,
Many endowments were made that the way
Of the Vedas and the Agamas might thrive,
By the Chozha-King who reigned
From the throne of Justice.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2016, 09:29:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3774 on: May 27, 2016, 09:31:04 AM »
Verse 20:


வென்றி விடையார் மதிச்சடையார்
   வீதி விடங்கப் பெருமாள்தாம்
என்றுந் திருவா ரூர்ஆளும்
   இயல்பின் முறைமைத் திருவிளையாட்
டொன்றுஞ் செயலும் பங்குனிஉத்
   திரமாந் திருநாள் உயர்சிறப்பும்
நின்று விண்ணப் பஞ்செய்த
   படிசெய் தருளும் நிலைபெற்றார்.The Lord Veethivitangka who wears the crescent
In His matted hair and rides the victorious Bull
For ever rules Tiruvaroor and performs His acts
Playful and divine at once;
Pangkuni Uttara festival too marks His glory;
Naminandi prayed to the Lord that he be
Blessed to witness these; (his prayer was heard).   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2016, 09:34:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3775 on: May 27, 2016, 09:33:49 AM »
Verse  21:


இன்ன பரிசு திருப்பணிகள்
   பலவுஞ் செய்தே ஏழுலகும்
மன்னும் பெருமைத் திருவாரூர்
   மன்னர் அடியார் வழிநிற்பார்
அன்ன வண்ணந் திருவிளையாட்
   டாடி அருள எந்நாளும்
நன்மை பெருக நமிநந்தி
   அடிகள் தொழுதார் நாம்உய்ய.As he performed manifold acts of service,
The Lord of Tiruvaroor whose glory fills
The seven worlds, and who for ever
Is poised in the love of His devotees,
Graced the festivities as prayed by Naminandi;
The servitor adored Him;
Weal and welfare increased;
We too stand redeemed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2016, 09:35:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3776 on: May 27, 2016, 09:36:35 AM »
Verse  22:


தேவர் பெருமான் எழுச்சிதிரு
   மணலிக் கொருநாள் எழுந்தருள
யாவ ரென்னா துடன்சேவித்
   தெல்லாக் குலத்தில் உள்ளோரும்
மேவ அன்பர் தாமுமுடன்
   சேவித் தணைந்து விண்ணவர்தம்
காவ லாளர் ஓலக்கம்
   அங்கே கண்டு களிப்புற்றார்.


During the festival, the Lord of the Devas
Graced Manali by His visit;
All devotees, without distinction of class or clan
Thronged there and Naminandi who joined them
Adored the Lord thither;
As he had the darshan of the Lord,
The Protector of the Devas, in all His splendor
Of regal festivity, he felt delighted.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3777 on: May 27, 2016, 03:39:16 PM »
Verse  23:


பொழுது வைகச் சேவித்துப்
   புனிதர் மீண்டுங் கோயில்புகத்
தொழுது தம்மூர் மருங்கணைந்து
   தூய மனையுள் புகுதாதே
இழுதும் இருள்சேர் இரவுபுறங்
   கடையில் துயில இல்லத்து
முழுதுந் தருமம் புரிமனையார்
   வந்துள் புகுத மொழிகின்றார்.
He adored the Lord the live-long day;
When the Lord came back to His temple,
He hailed Him there and taking leave of Him
Repaired to his town through the inky-dark night,
He would not enter his house, pure and holy,
And slumbered on the pial.
His wife who is his helpmate in all his dharma and karma,
Thither came and requested him to come in.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2016, 03:42:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3778 on: May 27, 2016, 03:43:51 PM »
Verse  24:
திங்கள் முடியார் பூசனைகள்
   முடித்துச் செய்யுங் கடன்முறையால்
அங்கி தனைவேட் டமுதுசெய்து
   பள்ளி கொள்வீர் எனஅவர்க்குத்
தங்கள் பெருமான் திருமணலிக்
   கெழுச்சி சேவித் துடன்நண்ண
எங்கும் எல்லா ரும்போத
   இழிவு தொடக்கிற் றெனைஎன்று.

She said: "Be pleased to perform the pooja
For the Lord who wears the crescent on His crown
And also the Agni-rites; thereafter you may
Be pleased to eat and slumber."
He replied her thus; "This day our Lord
Visited Manali; I adored Him with all and sundry;
I am afraid I am polluted."   

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 27, 2016, 03:46:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48276
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3779 on: May 28, 2016, 08:52:28 AM »
Verse  25:


ஆத லாலே குளித்தடுத்த
   தூய்மை செய்தே அகம்புகுந்து
வேத நாதர் பூசையினைத்
   தொடங்க வேண்டும் அதற்குநீ
சீத நன்னீர் முதலான
   கொண்டிங் கணைவாய் எனச்செப்பக்
காதல் மனையார் தாமும்அவை
   கொணரும் அதற்குக் கடிதணைந்தார்.

"So I should first have the purificatory bath;
I will then enter the house to commence the pooja;
Secure for me, here, cool water and things needed."
Thus bidden, the loving wife hastened
Into the house to secure them.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 28, 2016, 08:54:01 AM by Subramanian.R »