Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 619186 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3750 on: May 25, 2016, 08:49:40 AM »
Verse 34:


பிள்ளை யார்எழுந் தருளஅத்
   தொண்டர்தாம் பின்பு
தள்ளும் அன்புடன் கேண்மையும்
   தவிர்ப்பில எனினும்
வள்ள லார்திரு வருளினை
   வலியமாட் டாமை
உள்ளம் அங்குடன் போக்கிமீண்
   டொருவகை இருந்தார்.


When the Child ruled by God departed,
Though the servitor was impelled by love and friendship
To follow him, he would not transgress
The mandate of the divine patron.
He returned, plying his heart after him,
And somehow managed to abide in his place.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3751 on: May 25, 2016, 08:51:49 AM »
Verse  35:


மேவு நாளில்அவ் வேதியர்
   முன்புபோல் விரும்புந்
தாவில் பூசனை முதற்செய்கை
   தலைத்தலை சிறப்பச்
சேவின் மேலவர் மைந்தராந்
   திருமறைச் சிறுவர்
பூவ டித்தலம் பொருந்திய
   உணர்வொடும் பயின்றார்.

The Brahmin lived performing flawless pooja
As before and as by the Vedas ordained, in great splendor;
He cultivated an ardent love for the feet
Of the Brahmin-child, the master of the sacred Vedas
And the son of Him whose mount is the Bull.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3752 on: May 25, 2016, 08:54:00 AM »
Verse  36:

சண்பை யாளியார் தாமெழுந்
   தருளும்எப் பதியும்
நண்பு மேம்பட நாளிடைச்
   செலவிட்டு நண்ணி
வண்பெ ரும்புக ழவருடன்
   பயின்றுவந் துறைந்தார்
திண்பெ ருந்தொண்ட ராகிய
   திருநீல நக்கர்.
To spend many days in growing friendship
He went to every shrine visited
By the lion of Sanbai; Tiruneelanakkar,
The mighty servitor, would sojourn
With the munificent and glorious child
And then repair to his town.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3753 on: May 25, 2016, 08:56:22 AM »
Verse 37:பெருகு காதலில் பின்நெடு
   நாள்முறை பிறங்க
வருபெ ருந்தவ மறையவர்
   வாழிசீ காழி
ஒருவர் தந்திருக் கல்லியா
   ணத்தினில் உடனே
திரும ணத்திறஞ் சேவித்து
   நம்பர்தாள் சேர்ந்தார்.


Thus flourished the Brahmin of great tapas
In ever-Increasing love, for many days;
As he was present at the holy wedding
Of the peerless one of ever-prosperous Sirkazhi
And as he hailed it, he reached Siva?s feet

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3754 on: May 25, 2016, 08:58:31 AM »
Verse 38:


தருதொ ழில்திரு மறையவர்
   சாத்தமங் கையினில்
வருமு தற்பெருந் திருநீல
   நக்கர்தாள் வணங்கி
இருபி றப்புடை அந்தணர்
   ஏறுயர்த் தவர்பால்
ஒருமை உய்த்துணர் நமிநந்தி
   யார்தொழில் உரைப்பாம்.


Hailing the feet of Neelanakkar, the first
Among the Brahmins of Satthamangkai --
Celebrated for their performance of Vedic duties --,
We will now narrate the servirtorship
Of Naminandi -- a twice-born --,
Who gained conscious at-one-ment
With Him whose flag sports the Bull.   

(Tiru Neelanakkar Puranam completed.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 25, 2016, 09:00:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3755 on: May 25, 2016, 09:02:01 AM »
Nami Nandi Adigal Puranam:

Verse  1:


வையம் புரக்குந் தனிச்செங்கோல்
   வளவர் பொன்னித் திருநாட்டுச்
செய்ய கமலத் தடம்பணையும்
   செழுநீர்த் தடமும் புடையுடைத்தாய்ப்
பொய்தீர் வாய்மை அருமறைநூல்
   புரிந்த சீலப் புகழதனால்
எய்தும் பெருமை எண்திசையும்
   ஏறூர் ஏமப் பேறூரால்.


In the Kaveri land of the Chozhas who wield
The unique sceptre to guard the world,
Is Yema-p-peroor, rich in vast fields
Full of red-lotuses, and spacious tanks.
The glory of the righteous men that thither thrive
Ever adhering to the rare and true Vedas
Which do away with falsity,
Fills all the eight directions.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 25, 2016, 09:05:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3756 on: May 25, 2016, 09:04:33 AM »
Verse 2:


மாலை பயிலும் தோரணங்கள்
   மருங்கு பயிலும் மணிமறுகு
வேலை பயிலும் புனல்பருகு
   மேகம் பயிலும் மாடங்கள்
சோலை பயிலும் குளிர்ந்தஇருள்
   சுரும்பு பயிலும் அரும்பூகம்
காலை பயிலும் வேதஒலி
   கழுநீர் பயிலும் செழுநீர்ச்செய்.


Beside the beauteous streets are festoons
Decked with dangling garlands;
Over the mansions float the clouds that have
Drunk deep from the ocean-stream;
The gardens are cool and dark with bowers;
The areca trees are buzzed over by bees;
It is the Vedas that resound there in the morn;
Its watery fields are thick with lotus-flowers.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3757 on: May 26, 2016, 09:04:35 AM »
Verse 3:


பணையில் விளைந்த வெண்ணெல்லின்
    பரப்பின் மீது படச்செய்ய
துணர்மென் கமலம் இடைஇடையே
   சுடர்விட் டெழுந்து தோன்றுவன
புணர்வெண் புரிநூ லவர்வேள்விக்
   களத்தில் புனைந்த வேதிகைமேல்
மணல்வெண் பரப்பின் இடைஇடையே
    வளர்த்த செந்தீ மானுமால்.


The lotuses of soft and red petals that rose above
The white paddy crops in the fields, were like
The red flames fostered by the wearers of white
Sacred threads, on the white sands strewn on Vetikais.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3758 on: May 26, 2016, 09:06:37 AM »
Verse  4:


பெருமை விளங்கும் அப்பதியில்
   பேணும் நீற்றுச் சைவநெறி
ஒருமை வழிவாழ் அந்தணர்தம்
   ஓங்கு குலத்தி னுள்வந்தார்
இருமை உலகும் ஈசர்கழல்
   இறைஞ்சி ஏத்தப் பெற்றதவத்
தருமை புரிவார் நமிநந்தி
   அடிகள் என்பா ராயினார்.In that town of renown, from the lofty clan
Of Brahmins who, in integrated devotion,
Fostered the Saivite way which was established
In the Holy Ash, hailed Naminandi Adikal.
For his life here and hereafter he was blessed
With the tapas of ever blessing and adoring
The feet of the Lord.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 26, 2016, 09:08:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3759 on: May 26, 2016, 09:09:27 AM »
Verse  5:


வாய்மை மறைநூல் சீலத்தால்
   வளர்க்கும் செந்தீ எனத்தகுவார்
தூய்மைத் திருநீற் றடைவேமெய்ப்
   பொருளென் றறியுந் துணிவினார்
சாம கண்டர் செய்யகழல்
   வழிபட் டொழுகும் தன்மைநிலை
யாம இரவும் பகலும்உணர்
   வொழியா இன்பம் எய்தினார்.


He could be verily called the pure, red flame
Fostered by the Vedic splendor of true piety;
He knew that the supreme truth of life
Was to be established in the holy ash;
He adored the roseate feet of the Lord --
The Singer of the Sama Veda --,
Night and day, and was steeped in joy.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3760 on: May 26, 2016, 09:11:18 AM »
Verse 6:அவ்வூர் நின்றும் திருவாரூர்
   அதனை அடைவார் அடியார்மேல்
வெவ்வூ றகற்றும் பெருமான்தன்
   விரைசூழ் மலர்த்தாள் பணிவுறுவ
தெவ்வூ தியமும் எனக்கொள்ளும்
   எண்ணம் உடையார் பலநாளும்
தெவ்வூர் எரித்த வரைச்சிலையார்
   திருப்பா தங்கள் வணங்கினார்.

Convinced that the adoration of the fragrant
And flower-like feet of the Lord, that do away with
All the evil troubles of the devotees,
Is truly all the gain one could come by,
He would leave his town and reach Tiruvaroor;
He hailed there for many days the hallowed feet of the Lord
The Wielder of the mountain-bow
Who destroyed the triple cities of the foes.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3761 on: May 26, 2016, 09:13:19 AM »
Verse 7:


செம்பொற் புற்றின் மாணிக்கச்
   செழுஞ்சோ தியைநேர் தொழுஞ்சீலம்
தம்பற் றாக நினைந்தணைந்து
   தாழ்ந்து பணிந்து வாழ்ந்துபோந்
தம்பொற் புரிசைத் திருமுன்றில்
   அணைவார் பாங்கோர் அரனெறியின்
நம்பர்க் கிடமாங் கோயிலினுள்
   புக்கு வணங்க நண்ணினார்.Deeming the performance of adoration
In the presence of the Lord who is verily
A ruby-flame enshrined in the auric Ant-hill
To be the righteous way of life, he came there,
Fell prostrate before Him and adored Him.
Gaining thus the life he sought, he came out
To the prakaram and entered the temple
Of Ara-Neri situate close
To the beauteous forted wall, to adore the deity there.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3762 on: May 26, 2016, 09:15:29 AM »
Verse 8:


நண்ணி இறைஞ்சி அன்பினால்
   நயப்புற் றெழுந்த காதலுடன்
அண்ண லாரைப் பணிந்தெழுவார்
   அடுத்த நிலைமைக் குறிப்பினால்
பண்ணுந் தொண்டின் பாங்குபல
   பயின்று பரவி விரவுவார்
எண்ணில் தீபம் ஏற்றுவதற்
   கெடுத்த கருத்தின் இசைந்தெழுவார்.He hailed Him duly; love in him welled up;
He adored Him again and again; then by the grace
Of Grace he could divine what he should do then;
He engaged himself in manifold acts of service;
A desire to light many a lamp possessed him;
He rose up to do this.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3763 on: May 26, 2016, 09:17:30 AM »
Verse  9:


எழுந்த பொழுது பகற்பொழுதங்
   கிறங்கு மாலை எய்துதலும்
செழுந்தண் பதியி னிடையப்பாற்
   செல்லிற் செல்லும் பொழுதென்ன
ஒழிந்தங் கணைந்தோர் மனையில்விளக்
   குறுநெய் வேண்டி உள்புகலும்
அழிந்த நிலைமை அமணர்மனை
   ஆயிற் றங்கண் அவருரைப்பார்.When he thus rose up, the day had spent itself
And the hour of dusk had come;
He thought that the propitious hour would pass away
Should he go to his house of foison (to fulfill his desire).
He entered a nearby house to secure ghee,
And that house happened to be that of the Samanas
Who were ever remote from truth;
They spoke to him thus:

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3764 on: May 26, 2016, 09:19:34 AM »
Verse 10:


கையில் விளங்கு கனலுடையார்
   தமக்கு விளக்கு மிகைகாணும்
நெய்யிங் கில்லை விளக்கெரிப்பீ
   ராகில் நீரை முகந்தெரித்தல்
செய்யும் என்று திருத்தொண்டர்க்
   குரைத்தார் தெளியா தொருபொருளே
பொய்யும் மெய்யு மாம்என்னும்
   பொருள்மேல் கொள்ளும் புரைநெறியார்.


"Lamps are a needless excess for the Lord
Who sports the fire in the palm of his hand;
We will not spare you any ghee; if you are
Bent upon lighting lamps, do it with water."
Thus they spoke to the servitor,
They that hold one and the same thing
To be both true and false,
The pursuers of the flawed way.   

Arunachala Siva.