Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 588246 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3735 on: May 23, 2016, 08:55:05 AM »
Verse  19:

கண்ட அப்பெருங் கனவினை
   நனவெனக் கருதிக்
கொண்ட அச்சமோ டஞ்சலி
   குவித்துடன் விழித்துத்
தொண்ட னார்தொழு தாடினார்
   பாடினார் துதித்தார்
அண்டர் நாயகர் கருணையைப்
   போற்றிநின் றழுதார்.


He thought it not to be a dream but as that
Which took place in the wakeful state;
With hands folded above his head he woke up
Having had the, mystical tremendum.
The servitor danced in adoration,
Sang hymns and worshipped Him.
He hailed the mercy of the lord
Of the universe and wept.   

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3736 on: May 23, 2016, 08:57:04 AM »
Verse 20:

போது போயிருள் புலர்ந்திடக்
   கோயிலுள் புகுந்தே
ஆதி நாயகர் அயவந்தி
   அமர்ந்தஅங் கணர்தம்
பாத மூலங்கள் பணிந்துவீழ்ந்
   தெழுந்துமுன் பரவி
மாத ராரையுங் கொண்டுதம்
   மனையில்மீண் டணைந்தார்.As the night melted and day broke
He went into the temple, fell prostrate
At the feet of the Primal Lord, the God of Ayavanti,
Rose up and hailed Him.
Then with the venerable woman he repaired to his house.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3737 on: May 24, 2016, 06:25:39 AM »
Verse 21:


பின்பு முன்னையிற் பெருகிய
   மகிழ்ச்சிவந் தெய்த
இன்பு றுந்திறத் தெல்லையில்
   பூசனை இயற்றி
அன்பு மேம்படும் அடியவர்
   மிகஅணை வார்க்கு
முன்பு போலவர் வேண்டுவ
   விருப்புடன் முடிப்பார்.


His present joy far exceeded his former joy;
In abiding delight, he rendered limitless pooja for the Lord;
In love he willingly fulfilled as before the wish
Of all the loving servitors that came to him.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3738 on: May 24, 2016, 06:30:27 AM »
Verse 22:


அன்ன தன்மையில் அமர்ந்தினி
   தொழுகும்அந் நாளில்
மன்னு பூந்தராய் வருமறைப்
   பிள்ளையார் பெருமை
பன்னி வையகம் போற்றிட
   மற்றவர் பாதம்
சென்னி வைத்துடன் சேர்வுறும்
   விருப்பினிற் சிறந்தார்.


When thus he joyously thrived, poised in love,
He heard of the manifold glory of the Brahmin-child
Of Poontharai, the eternal city.
A great desire to bow at his feet grew apace in him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3739 on: May 24, 2016, 06:33:09 AM »
Verse 23:


பண்பு மேம்படு நிலைமையார்
   பயிலும்அப் பருவம்
மண்பெ ருந்தவப் பயன்பெற
   மருவுநற் பதிகள்
விண்பி றங்குநீர் வேணியார்
   தமைத்தொழ அணைவார்
சண்பை மன்னருஞ் சாத்தமங்
   கையில்வந்து சார்ந்தார்.When he flourished in such great excellence,
To grace the world with the fruit of its tapas
The prince or Sanbai who was visiting the holy shrines
Of the Lord whose matted hair sports the celestial Ganga,
Arrived at Satthamangkai.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3740 on: May 24, 2016, 06:35:19 AM »
Verse 24:


நீடு சீர்த்திரு நீலகண்
   டப்பெரும் பாணர்
தோடு லாங்குழல் விறலியார்
   உடன்வரத் தொண்டர்
கூடும் அப்பெருங் குழாத்தொடும்
   புகலியர் பெருமான்
மாடு வந்தமை கேட்டுளம்
   மகிழ்நீல நக்கர்.

With Tiruneelakanda Yazhppanar
Of ever-growing renown, his wife
Whose koonthal was decked with blooms
And the great congregation of servitors
The lord of Pukali was camping close by.
Neelanakkar heard this news in delight great.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3741 on: May 24, 2016, 06:37:34 AM »
Verse 25:


கேட்ட அப்பொழு தேபெரு
   மகிழ்ச்சியிற் கிளர்ந்து
தோட்ட லங்கலுங் கொடிகளும்
   புனைந்துதோ ரணங்கள்
நாட்டி நீள்நடைக் காவண
   மிட்டுநற் சுற்றத்
தீட்ட முங்கொடு தாமுமுன்
   பெதிர்கொள எழுந்தார்.Even as he heard this, he was happily thrilled;
He had the town decorated with flower-garlands,
Flags and festoons; he also set up
An extensive pandal to walk beneath its umbrage;
Then he rose up with his goodly kin to receive him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3742 on: May 24, 2016, 09:08:49 AM »
Verse  26:


சென்று பிள்ளையார் எழுந்தரு
   ளுந்திருக் கூட்டம்
ஒன்றி அங்கெதிர் கொண்டுதங்
   களிப்பினால் ஒருவா
றன்றி ஆடியும் பாடியும்
   தொழுதெழுந் தணைவார்
பொன்ற யங்குநீள் மனையிடை
    யுடன்கொடு புகுந்தார்.


He joined the holy company of ht divine child
And bade them all a warm welcome.
In manifold ways he danced and sang
And made adoration as his joy knew no bounds.
Then with the divine child and the holy company
He came to his huge and auric mansion.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3743 on: May 24, 2016, 09:11:05 AM »
Verse  27:


பிள்ளை யாரெழுந் தருளிய
   பெருமைக்குத் தக்க
வெள்ள மாகிய அடியவர்
   கூட்டமும் விரும்ப
உள்ளம் ஆதர வோங்கிட
   ஓங்குசீர்க் காழி
வள்ள லாரைத்தம் மனையிடை
   அமுதுசெய் வித்தார்.In unison with the glory of the advent of the divine child
Groups of holy men thronged to his house;
In ever-glowing love and devotion, he feasted
The patron of lofty-Seerkazhi in his house.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3744 on: May 24, 2016, 09:13:23 AM »
Verse  28:


அமுது செய்தபின் பகலவன்
   மேல்கடல் அணையக்
குமுத வாவியிற் குளிர்மதிக்
   கதிரணை போதில்
இமய மங்கைதன் திருமுலை
   அமுதுண்டார் இரவும்
தமது சீர்மனைத் தங்கிட
   வேண்டுவ சமைத்தார்.

After the feasting (as time passed on)
The sun began to sink into the western main;
Night came and the rays of the moon fell
On the ponds where teemed kumuda-flowers;
Neelanakkar made all arrangements in his house
For the stay of the godly child that had in the past
Drunk the breast-milk of Her, the daughter of Himavant.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3745 on: May 24, 2016, 09:15:34 AM »
Verse 29:


சீல மெய்த்திருத் தொண்டரோ
   டமுதுசெய் தருளி
ஞாலம் உய்ந்திட நாயகி
   யுடன்நம்பர் நண்ணும்
காலம் முற்பெற அழுதவர்
   அழைத்திடக் கடிது
நீல நக்கனார் வந்தடி
   பணிந்துமுன் நின்றார்.


After supping with the servitors, the divine child
That in the past cried, to cause the manifestation
Of the Lord and His Consort, for the world?s redemption,
Called Tiruneelanakkar and he forthwith rushed to him,
Fell at his feet, rose up and stood before him.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3746 on: May 24, 2016, 09:17:54 AM »
Verse 30:நின்ற அன்பரை நீலகண்
   டயாழ்ப் பாணர்க்
கின்று தங்கஓர் இடங்கொடுத்
   தருளுவீர் என்ன
நன்றும் இன்புற்று நடுமனை
   வேதியின் பாங்கர்ச்
சென்று மற்றவர்க் கிடங்கொடுத்
   தனர்திரு மறையோர்.


Addressing the standing devotee he said:
"Be pleased to provide accommodation this day
For Neelakandar the great Panar."
He heard this in joy and set apart the space
Near Vetikai, in the very center of his house.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 24, 2016, 09:19:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3747 on: May 25, 2016, 08:42:42 AM »
Verse  31:


ஆங்கு வேதியில் அறாதசெந்
   தீவலஞ் சுழிவுற்
றோங்கி முன்னையில் ஒருபடித்
   தன்றியே ஒளிரத்
தாங்கு நூலவர் மகிழ்வுறச்
   சகோடயாழ்த் தலைவர்
பாங்கு பாணியா ருடன்அரு
   ளாற்பள்ளி கொண்டார்.


In the "Vetikai" where fire was for ever burning,
The red flame began to spiral up and twirl right,
Glowing more resplendent than ever in various ways.
Witnessing this, the wearer if the sacred thread
Felt immensely happy.
The Lord of Sakota-Yazh with his wife beside him
Slumbered in peace by the grace of the Lord.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 25, 2016, 08:44:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3748 on: May 25, 2016, 08:45:04 AM »
Verse  32:


கங்கு லிற்பள்ளி கொண்டபின்
   கவுணியர் தலைவர்
அங்கு நின்றெழுந் தருளுவார்
   அயவந்தி அமர்ந்த
திங்கள் சூடியை நீலநக்
   கரைச்சிறப் பித்தே
பொங்கு செந்தமிழ்த் திருப்பதி
   கத்தொடை புனைந்தார்.The Lord of Kauniyas after his stay there at night
Fared forth to hymn the praise of the Lord of Ayavanti
Upon whose crest rests the crescent;
He praised Neelanakkar in his divine decade
Surcharged with nectarean words of dulcet Tamizh.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48266
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3749 on: May 25, 2016, 08:47:21 AM »
Verse  33:பதிக நாண்மலர் கொண்டுதம்
   பிரான்கழல் பரவி
அதிக நண்பினை நீலநக்
   கருக்களித் தருளி
எதிர்தொ ழும்பதி களில்எழுந்
   தருளினார் என்றும்
புதிய செந்தமிழ்ப் பழமறை
   மொழிந்தபூ சுரனார்.

Decking the Lord with his fresh garlands of divine decades
He made his adoration;
He endowed Neelanakkar with his great friendship;
The divine child that sang the hoary Vedas
In ever-fresh Tamizh, then fared forth to other shrines.   

Arunachala Siva.