Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 592387 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3720 on: May 22, 2016, 09:52:40 AM »
Verse 4:


சீலம் உய்த்தவத் திருமறை
   யோர்செழு மூதூர்
ஞாலம் மிக்கநான் மறைப்பொருள்
   விளக்கிய நலத்தார்
ஆலம் வைத்தகண் டத்தவர்
   தொண்டராம் அன்பர்
நீல நக்கனார் என்பவர்
   நிகழ்ந்துளார் ஆனார்.


In that ancient town where Brahmins thrived
Unswerving from the great and righteous way of life,
Flourished Neelanakkar whose life was
A living commentary of the four Vedas
Which indeed excel the greatness of earth itself.
He was a loving servitor of the Lord
Whose throat holds the poison.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3721 on: May 22, 2016, 09:54:42 AM »
Verse  5:


வேத உள்ளுறை யாவன
   விரிபுனல் வேணி
நாதர் தம்மையும் அவரடி
   யாரையும் நயந்து
பாத அர்ச்சனை புரிவதும்
   பணிவதும் என்றே
காத லால்அவை இரண்டுமே
   செய்கருத் துடையார்.


He was blessed with the certain knowledge
That the true import of the Vedas
Was the adoration of the Lord in whose matted hair
Courses the flood, and the performance in love,
Of pada-pooja and worship to His servitors.
He was poised in this thought which bade him
Perform these two acts only, in devotion.


Arunchala Siva.
« Last Edit: May 22, 2016, 09:56:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3722 on: May 22, 2016, 09:57:15 AM »
Verse 6:


மெய்த்த ஆகம விதிவழி
   வேதகா ரணரை
நித்தல் பூசனை புரிந்தெழு
   நியமமுஞ் செய்தே
அத்தர் அன்பருக் கமுதுசெய்
   விப்பது முதலா
எத்தி றத்தன பணிகளும்
   ஏற்றெதிர் செய்வார்.


Duly would he daily perform the pooja unto the Lord-Author
Of the Vedas, as prescribed by the truthful Agamas;
Then would he undertake to do all service
For the servitors of the Lord, right from feeding them.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3723 on: May 22, 2016, 09:59:28 AM »
Verse 7:


ஆய செய்கையில் அமருநாள்
   ஆதிரை நாளில்
மேய பூசனை நியதியை
   விதியினால் முடித்துத்
தூய தொண்டனார் தொல்லைநீ
   டயவந்தி அமர்ந்த
நாய னாரையும் அருச்சனை
   புரிந்திட நயந்தார்.


As he thus lived, on an Adirai-Day
When he had duly completed his pooja to the Lord
The holy servitor desired to perform archana
For the Lord enshrined in hoary Ayavanti.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3724 on: May 22, 2016, 10:01:40 AM »
Verse 8:


உறையு ளாகிய மனைநின்றும்
    ஒருமைஅன் புற்ற
முறைமை யால்வரு பூசைக்கும்
   முற்றவேண் டுவன
குறைவ றக்கொண்டு மனைவியார்
   தம்மொடுங் கூட
இறைவர் கோயில்வந் தெய்தினர்
   எல்லையில் தவத்தோர்.

Taking with him, from his house, in integrating love
And without lack, all that is needed for the pooja
The servitor of limitless tapas fared forth
With his wife and reached the Lord?s temple.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3725 on: May 22, 2016, 10:03:48 AM »
Verse  9:


அணைய வந்துபுக் கயவந்தி
   மேவிய அமுதின்
துணைம லர்க்கழல் தொழுதுபூ
   சனைசெயத் தொடங்கி
இணைய நின்றங்கு வேண்டுவ
   மனைவியார் ஏந்த
உணர்வின் மிக்கவர் உயர்ந்தஅர்ச்
   சனைமுறை உய்த்தார்.


He entered the temple, adored the twin the feet
Of the nectarean Lord of Ayavanti and commenced the pooja;
His wife helped him with needed service;
The spiritually great one thus performed the pooja.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3726 on: May 22, 2016, 10:05:54 AM »
Verse 10:


நீடு பூசனை நிரம்பியும்
   அன்பினால் நிரம்பார்
மாடு சூழ்புடை வலங்கொண்டு
    வணங்கிமுன் வழுத்தித்
தேடு மாமறைப் பொருளினைத்
   தெளிவுற நோக்கி
நாடும் அஞ்செழுத் துணர்வுற
   இருந்துமுன் நவின்றார்.


The pooja came to an end, but not his love;
He went round the prakara encircling the Lord,
Fell prostrate, rose up, and standing
In His presence hailed Him, casting looks profound
On the Ens still searched by the Vedas;
Then he chanted before Him the mystic pentad*
As ordained, conscientiously.   

(*Five letter mantra - Namasivaya.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 22, 2016, 10:07:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3727 on: May 23, 2016, 08:37:45 AM »
Verse 11:


தொலைவில் செய்தவத் தொண்டனார்
   சுருதியே முதலாங்
கலையின் உண்மையாம் எழுத்தஞ்சுங்
   கணிக்கின்ற காலை
நிலையின் நின்றுமுன் வழுவிட
   நீண்டபொன் மேருச்
சிலையி னார்திரு மேனிமேல்
   விழுந்ததோர் சிலம்பி,When the servitor of boundless askesis
Chanted as ordained the Panchakshara
The gloried truth of which is explicated
By the Vedas and all other scriptures,
A spider slipped from its web and fell down
On the divine frame of the Lord
Who bent the huge and auric Meru into a bow.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3728 on: May 23, 2016, 08:39:42 AM »
Verse  12:


விழுந்த போதில்அங் கயல்நின்ற
   மனைவியார் விரைவுற்
றெழுந்த அச்சமோ டிளங்குழ
   வியில்விழுஞ் சிலம்பி
ஒழிந்து நீங்கிட ஊதிமுன்
   துமிப்பவர் போலப்
பொழிந்த அன்பினால் ஊதிமேல்
   துமிந்தனர் போக.


When thus the spider fell down,
The wife that stood nearby,
Like a fear-borne mother
Who with her lips would blow away
A spider that had fallen on her tender child,
In overflowing love blew away that spider.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3729 on: May 23, 2016, 08:41:38 AM »
Verse  13:


பதைத்த செய்கையால் மனைவியார்
   முற்செயப் பந்தஞ்
சிதைக்கு மாதவத் திருமறை
   யவர்கண்டு தங்கண்
புதைத்து மற்றிது செய்ததென்
   பொறியிலாய் என்னச்
சுதைச்சி லம்பிமேல் விழஊதித்
   துமிந்தனன் என்றார்.


The wife did so as her heart was sorely agitated.
When the Brahmin whose tapas would quell bondage,
Witnessed this, he closed his eyes and said:
"What is it, oh senseless one, you have done?"
(Thus questioned) she said: "As the white spider
Fell on Him, I blew it away."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 23, 2016, 08:43:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3730 on: May 23, 2016, 08:44:21 AM »
Verse 14:


மனைவி யார்செய்த அன்பினை
   மனத்தினில் கொள்ளார்
புனையும் நூல்மணி மார்பர்தம்
   பூசனைத் திறத்தில்
இனைய செய்கைஇங் கநுசித
    மாம்என எண்ணும்
நினைவி னால்அவர் தம்மைவிட்
    டகன்றிட நீப்பார்.


He would not consider the love
That impelled his wife to act thus;
The wearer of the sacred thread but thought
That such an act had polluted his pooja;
He resolved to forsake her.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3731 on: May 23, 2016, 08:46:16 AM »
Verse  15:மின்நெ டுஞ்சடை விமலர்மேல்
   விழுந்தநூற் சிலம்பி
தன்னை வேறொரு பரிசினால்
   தவிர்ப்பது தவிர
முன்அ ணைந்துவந் தூதிவாய்
    நீர்ப்பட முயன்றாய்
உன்னை யான்இனித் துறந்தனன்
   ஈங்கென உரைத்தார்.


"Instead of getting rid of the spider that fell
On the divine person of the Pure One whose matted hair
Dazzles like the lightning, by some other means,
You blew over Him polluting Him with saliva;
I hereby forsake you." Thus he spake.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 23, 2016, 08:48:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3732 on: May 23, 2016, 08:48:49 AM »
Verse 16:


மற்ற வேலையிற் கதிரவன்
   மலைமிசை மறைந்தான்
உற்ற ஏவலின் மனைவியார்
   ஒருவழி நீங்க
முற்ற வேண்டுவ பழுதுதீர்
   பூசனை முடித்துக்
கற்றை வேணியார் தொண்டருங்
   கடிமனை புகுந்தார்.It was evening and the sun sank
Behind the western mountain;
The wife stepped aside as commanded;
He performed the expiatory rites
And completed the pooja.
Then the servitor of the Lord of the matted hair
Fared forth and entered his protected house.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3733 on: May 23, 2016, 08:50:49 AM »
Verse 17:


அஞ்சும் உள்ளமோ டவர்மருங்
   கணைவுற மாட்டார்
நஞ்சம் உண்டவர் கோயிலில்
   நங்கையார் இருந்தார்
செஞ்சொல் நான்மறைத் திருநீல
   நக்கர்தாம் இரவு
பஞ்சின் மெல்லணைப் பள்ளியிற்
   பள்ளிகொள் கின்றார்.Her heart was with fear fraught;
She dared not go near her husband;
She abode within the Temple of the Lord who ate the poison;
Tiruneelanakkar versed in the well-worded Vedas
Slept that night on the soft cotton mattress.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3734 on: May 23, 2016, 08:52:41 AM »
Verse  18:


பள்ளி கொள்பொழு தயவந்திப்
   பரமர்தாங் கனவில்
வெள்ள நீர்ச்சடையோடுதம்
   மேனியைக் காட்டி
உள்ளம் வைத்தெமை ஊதிமுன்
   துமிந்தபால் ஒழியக்
கொள்ளும் இப்புறஞ் சிலம்பியின்
   கொப்புள்என் றருள.


As he thus slumbered, the Lord of Ayavanti
With His crest where the Ganga rests, appearing
In his dream, revealed to him His divine frame,
And said in grace: "Barring this side over which
She blew in love, behold here the other side
Full of boils and blisters by the spider caused."   

Arunachala Siva.