Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577010 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3705 on: May 21, 2016, 08:57:18 AM »
Verse  34:


பெரியவர் அமுது செய்யும்
    பேறிது பிழைக்க என்னோ
வருவதென் றுரையா ரேனும்
    மாதவர் வினவ வாய்மை
தெரிவுற உரைக்க வேண்டுஞ்
   சீலத்தால் சிந்தை நொந்து
பரிவொடு வணங்கி மைந்தர்க்
   குற்றது பகர்ந்தார் அன்றே.Though he did not so far divulge the happenings
Afraid of losing the boon of feasting the great one,
Questioned thus by the great tapaswi
And impelled by a glorious sense of duty
To disclose everything when thus bidden,
With a broken heart, bowing before him
He narrated all that happened to his son.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3706 on: May 21, 2016, 08:59:54 AM »
Verse 35:


நாவினுக் கரசர் கேளா
   நன்றுநீர் மொழிந்த வண்ணம்
யாவர்இத் தன்மை செய்தார்
   என்றுமுன் எழுந்து சென்றே
ஆவிதீர் சவத்தை நோக்கி
   அண்ணலார் அருளும் வண்ணம்
பாவிசைப் பதிகம் பாடிப்
   பணிவிடம் பாற்று வித்தார்.When Navukkarasar heard this, he exclaimed:
"Great indeed is that you have wrought!
Whoever had done like unto you?"
Then he rose up and walked to the moribund.
He hymned a musical decade which in its wake
Caused the flow of the grace of Lord;
Thus he chased the venom away.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 21, 2016, 09:03:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3707 on: May 21, 2016, 09:04:52 AM »
Verse  36:


தீவிடம் நீங்க உய்ந்த
   திருமறை யவர்தஞ் சேயும்
மேவிய உறக்கம் நீங்கி
   விரைந்தெழு வானைப் போன்று
சேவுகைத் தவர்ஆட் கொண்ட
   திருநாவுக் கரசர் செய்ய
பூவடி வணங்கக் கண்டு
   புனிதநீ றளித்தார் அன்றே.


The son of the holy Brahmin who was freed of venom
Rose up like one who gets up quick from his slumber.
On him that fell adoringly at the flower-feet
Of Tirunavukkarasu --,
The servitor of the Lord whose flag sports the Bull --,
He applied the holy ash.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3708 on: May 21, 2016, 09:07:08 AM »
Verse  37:


பிரிவுறும் ஆவி பெற்ற
   பிள்ளையைக் காண்பார் தொண்டின்
நெறியினைப் போற்றி வாழ்ந்தார்
   நின்றஅப் பயந்தார் தாங்கள்
அறிவரும் பெருமை அன்பர்
   அமுதுசெய் தருளு தற்குச்
சிறிதிடை யூறு செய்தான்
   இவனென்று சிந்தை நொந்தார்.


They that beheld the resurrected boy
Hailed the glory of the way of divine service.
His parents that stood there were distressed
As he had slightly hindered the feeding
Of the loving servitor whose glory is beyond reckoning.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3709 on: May 21, 2016, 09:09:54 AM »
Verse 38:ஆங்கவர் வாட்டந் தன்னை
   அறிந்துசொல் அரசர் கூட
ஓங்கிய மனையில் எய்தி
   அமுதுசெய் தருள வுற்ற
பாங்கினில் இருப்ப முந்நூல்
   பயில்மணி மார்பர் தாமும்
தாங்கிய மகிழ்ச்சி யோடுந்
   தகுவன சமைத்துச் சார்வார்.

Divining their distress the lord of language
Went with them all into their house
And sat on his seat ready to have his meal.
The wearer of the sacred thread was filled with joy
And busied himself in the acts of service.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3710 on: May 21, 2016, 09:12:08 AM »
Verse 39:புகழ்ந்தகோ மயத்து நீரால்
   பூமியைப் பொலிய நீவித்
திகழ்ந்தவான் சுதையும் போக்கிச்
   சிறப்புடைத் தீபம் ஏற்றி
நிகழ்ந்தஅக் கதலி நீண்ட
   குருத்தினை விரித்து நீரால்
மகிழ்ந்துடன் விளக்கி ஈர்வாய்
   வலம்பட மன்னு வித்தார்.


The floor was cleansed bright
With glorious cow-dung mixed in water;
White Kolam was drawn thereon;
Beauteous lamps were lit;
The historic plantain-leaf was unfolded (unfurled)
And was washed in love with water;
The sliced end of the leaf faced the right side
In keeping with the tradition.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3711 on: May 21, 2016, 09:14:20 AM »
Verse 40:


திருந்திய வாச நன்னீர்
   அளித்திடத் திருக்கை நீவும்
பெருந்தவர் மறையோர் தம்மைப்
   பிள்ளைக ளுடனே நோக்கி
அரும்புதல் வர்களும் நீரும்
    அமுதுசெய் வீர்இங் கென்ன
விரும்பிய உள்ளத் தோடு
   மேலவர் ஏவல் செய்வார்.


The great tapaswi who was washing his hand
With the fragrant water offered to him, cast his look
On the Brahmin and his children, and said:
?May you and your children rare also eat with me.?
Thus told, they obeyed him in love.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 21, 2016, 09:16:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3712 on: May 21, 2016, 09:17:08 AM »
Verse  41:


மைந்தரும் மறையோர் தாமும்
   மருங்கிருந் தமுது செய்யச்
சிந்தைமிக் கில்ல மாதர்
   திருவமு தெடுத்து நல்கக்
கொந்தவிழ் கொன்றை வேணிக்
   கூத்தனார் அடியா ரோடும்
அந்தமி ழாளி யார்அங்
   கமுதுசெய் தருளி னாரே.


Appoothi and his sons were seated beside him;
The food was joyously served by the lady of the house;
With the devotee of the Lord who wears Konrai blooms
On his matted hair, the servitor --
Verily the lion of beauteous Tamizh --,
Partook of the food graciously.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 21, 2016, 09:18:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3713 on: May 21, 2016, 09:19:33 AM »
Verse  42:


மாதவ மறையோர் செல்வ
   மனையிடை அமுது செய்து
காதல்நண் பளித்துப் பன்னாள்
   கலந்துடன் இருந்த பின்றை
மேதகு நாவின் மன்னர்
   விளங்கிய பழன மூதூர்
நாதர்தம் பாதஞ் சேர்ந்து
   நற்றமிழ்ப் பதிகஞ் செய்தார்.


In the rich and divine house of the great tapaswi-Brahmin,
He took his food and conferred on him loving friendship;
Thus in endearing love did he spend many a day.
Then the glorious lord of language came
To the ancient town of Tiruppazhanam
And at the hallowed feet of the Lord enshrined there,
Hymned goodly decades of Tamizh.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 21, 2016, 09:21:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3714 on: May 21, 2016, 09:22:03 AM »
Verse  43:


அப்பூதி யடிக ளார்தம்
   அடிமையைச் சிறப்பித் தான்ற
மெய்ப்பூதி அணிந்தார் தம்மை
   விரும்புசொன் மாலை வேய்ந்த
இப்பூதி பெற்ற நல்லோர்
   எல்லையில் அன்பால் என்றும்
செப்பூதி யங்கைக் கொண்டார்
   திருநாவுக் கரசர் பாதம்.

He sang the glory of Appoothi's servitorship
In the decad beginning with the words: "Son Maalai"
Which attested his love for the Lord
Who wears the holy ash on His person.
Thus blessed, the goodly one always hailed
Tirunavukkarasar and flourished
With the conviction that the feet
Of Tirunavukkarasar are Truth incarnate.   

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 21, 2016, 09:23:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3715 on: May 21, 2016, 09:24:38 AM »
Verse  44:


இவ்வகை அரசின் நாமம்
   ஏத்திஎப் பொருளும் நாளும்
அவ்வருந் தவர்பொற் றாளே
   எனவுணர்ந் தடைவார் செல்லும்
செவ்விய நெறிய தாகத்
   திருத்தில்லை மன்றுள் ஆடும்
நவ்வியங் கண்ணாள் பங்கர்
   நற்கழல் நண்ணி னாரே.


Thus for ever he hailed the name
Of Tirunavukkarasar; he was convinced
That his golden feet alone were to be attained
To gain deliverance; he was resolved to attain them.
That indeed was the righteous path
He pursued steadfast and in the end
Gained the feet of the Lord-Dancer of Thillai
Whose frame is shared by Her
Whose eyes are like that of an antelope's.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 21, 2016, 09:27:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3716 on: May 21, 2016, 09:27:35 AM »
Verse 45:


மான்மறிக் கையர் பொற்றாள்
   வாகீசர் அடைவால் பெற்ற
மேன்மைஅப் பூதி யாராம்
   வேதியர் பாதம் போற்றிக்
கான்மலர்க் கமல வாவிக்
   கழனிசூழ் சாத்த மங்கை
நான்மறை நீல நக்கர்
   திருத்தொழில் நவிலல் உற்றேன்.Hailing the feet of the lofty Brahmin Appoothi
Who through Tirunavukkarasar gained the golden feet
Of the Lord whose hand sports the young one of a deer,
Let me proceed to historicise the servitorship
Of Tiruneelanakkar versed in the four Vedas
And who hailed from Satthamangkai girt with
Fields and ponds where burgeon a forest
Of lotus flowers.

(Appoothi Adigal Puranam completed.)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3717 on: May 22, 2016, 09:44:30 AM »
Tiru Neela Nakka Nayanar Puranam:

Verse  1:பூத்த பங்கயப் பொகுட்டின்மேற்
   பொருகயல் உகளும்
காய்த்த செந்நெலின் காடுசூழ்
   காவிரி நாட்டுச்
சாத்த மங்கைஎன் றுலகெலாம்
   புகழ்வுறுந் தகைத்தால்
வாய்த்த மங்கல மறையவர்
   முதற்பதி வனப்பு.


In the ponds of Satthamangkai carps leap over blown lotuses;
The town is girt with fields rich in ripe paddy crops;
It is in the land fed by the Kaveri and is world-famous;
It is the queen of towns where reside auspicious Brahmins.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 22, 2016, 09:46:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3718 on: May 22, 2016, 09:47:15 AM »
Verse 2:


நன்மை சாலும்அப் பதியிடை
   நறுநுதல் மடவார்
மென்ம லர்த்தடம் படியமற்
   றவருடன் விரவி
அன்னம் முன்துறை ஆடுவ
   பாடுவ சாமம்
பன்ம றைக்கிடை யுடன்பயிற்
   றுவபல பூவை.


In that goodly town of foison, women of fragrant foreheads
Bathe in the tanks of soft-petaled flowers;
With the damsels dance the swans in the fords;
A good many starlings chant the Sama Veda
With the throngs of boys who chant the Vedas
And even instruct them.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 22, 2016, 09:49:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48202
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3719 on: May 22, 2016, 09:50:19 AM »
Verse  3:


ஆய்ந்த மெய்ப்பொருள் நீறென
   வளர்க்கும்அக் காப்பில்
ஏய்ந்த மூன்றுதீ வளர்த்துளார்
   இருபிறப் பாளர்
நீந்து நல்லறம் நீர்மையின்
   வளர்க்கும்அத் தீயை
வாய்ந்த கற்புடன் நான்கென
   வளர்ப்பர்கண் மடவார்.They concluded after due spiritual investigation
That the true import of Truth is the holy ash;
They fostered it and thrived under its protection;
These were the twice-born who tended the triple fire
In that town;
To the triple fire like unto dharma that helped one
Cross the sea of transmigration
Their women added a fourth -- their chastity,
And tended the fourfold fire.

Arunachala Siva.