Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 595455 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3690 on: May 19, 2016, 09:30:39 AM »
Verse  19:மூண்டபெரு மகிழ்ச்சியினால்
    முன்செய்வ தறியாதே
ஈண்டமனை அகத்தெய்தி
   இல்லவர்க்கும் மக்களுக்கும்
ஆண்டஅர செழுந்தருளும்
   ஓகைஉரைத் தார்வமுறப்
பூண்டபெருஞ் சுற்றமெலாங்
   கொடுமீளப் புறப்பட்டார்.

By reason of the great joy that swelled in him
He knew not what it was he should do first;
He hastened into the house and announced the joyous news
Of the arrival of the kingly servitor ruled by God,
And emerged out with his great kith and kin,
Borne by great fervor.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3691 on: May 19, 2016, 09:33:10 AM »
Verse  20:


மனைவியா ருடன்மக்கள்
   மற்றுமுள்ள சுற்றத்தோர்
அனைவரையுங் கொண்டிறைஞ்சி
   ஆராத காதலுடன்
முனைவரைஉள் ளெழுந்தருளு
   வித்தவர்தாள் முன்விளக்கும்
புனைமலர்நீர் தங்கள்மேல்
   தெளித்துள்ளும் பூரித்தார்.


He adored him; so too his wife, children
And other kin; in unabated love he received
The saintly leader into his house, washed his feet
With water soaked with flowers; he sprinkled
The holy water on himself and others
And they drank it also.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3692 on: May 19, 2016, 09:35:27 AM »
Verse  21:


ஆசனத்தில் பூசனைகள்
    அமர்வித்து விருப்பினுடன்
வாசநிறை திருநீற்றுக்
   காப்பேந்தி மனந்தழைப்பத்
தேசம்உய்ய வந்தவரைத்
   திருவமுது செய்விக்கும்
நேசம்உற விண்ணப்பம்
   செயஅவரும் அதுநேர்ந்தார்.


He had him duly seated and in love performed
Unto him the Pooja and all the attendant rites;
He held before him the fragrant vessel of the holy ash
And his mind reveled in joy.
Then, impelled by a longing to feast him --
The redeemer of the world --, he beseeched him
And he too signified his assent.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3693 on: May 19, 2016, 09:38:33 AM »
Verse 22:


செய்தவர் இசைந்த போது
   திருமனை யாரை நோக்கி
எய்திய பேறு நம்பால்
   இருந்தவா றென்னே என்று
மைதிகழ் மிடற்றி னான்தன்
   அருளினால் வந்த தென்றே
உய்தும்என் றுவந்து கொண்டு
    திருவமு தாக்கல் உற்றார்.


When the holy tapaswi gave his assent,
Addressing his righteous wife he said:
"Behold the beatitude with which we are blessed!"
Knowing this to be a gift of the Lord
Whose throat sports the venom,
He felt happy and made
The preparations for the holy feast.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2016, 09:40:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3694 on: May 19, 2016, 09:41:16 AM »
Verse  23:


தூயநற் கறிக ளான
   அறுவகைச் சுவையால் ஆக்கி
ஆயஇன் னமுதும் ஆக்கி
   அமுதுசெய் தருளத் தங்கள்
சேயவர் தம்மில் மூத்த
    திருநாவுக் கரசை வாழை
மேயபொற் குருத்துக் கொண்டு
   வாஎன விரைந்து விட்டார்.


He had pure and unsullied dishes prepared
Rich in six flavor;
To secure a leaf whereon to serve the meal
For the holy one,
He bade his eldest son "Moottha Tirunavukkarasu" thus:
"Secure a goodly plantain-leaf, tender and golden!"
He made him get it in all celerity.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2016, 09:43:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3695 on: May 19, 2016, 09:44:20 AM »
Verse  24:


நல்லதாய் தந்தை ஏவ
   நான்இது செயப்பெற் றேன்என்
றொல்லையில் அணைந்து தோட்டத்
    துள்புக்குப் பெரிய வாழை
மல்லவங் குருத்தை ஈரும்
    பொழுதினில் வாள ராஒன்
றல்லல்உற் றழுங்கிச் சோர
   அங்கையில் தீண்டிற் றன்றே."Behold my boon! I have been plied in this
Holy task by my goodly and righteous parents!"
Thus he thought and ran to the garden.
As he cut a broad and tender plantain-leaf
A dazzling snake bit him on his palm
Causing him to fall down in pain and giddiness.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2016, 09:46:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3696 on: May 20, 2016, 09:15:03 AM »
Verse  25:


கையினிற் கவர்ந்து சுற்றிக்
   கண்ணெரி காந்து கின்ற
பையர வுதறி வீழ்த்துப்
   பதைப்புடன் பாந்தள் பற்றும்
வெய்யவே கத்தால் வீழா
   முன்னம்வே கத்தால் எய்திக்
கொய்தஇக் குருத்தைச் சென்று
   கொடுப்பன்என் றோடி வந்தான்.


He shook himself free of the snake of venomous sacs
Which having stung him, coiled round his hand
And stared with eyes whence issued sparks of fire.
Sorely agitated he thought: "Before I fall down
For ever by reason of the spreading poison,
I will run in all speed and hand over this tender leaf."
Thus resolved he came running.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 20, 2016, 09:16:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3697 on: May 20, 2016, 09:17:31 AM »
Verse  26:


பொருந்திய விடவே கத்தில்
   போதுவான் வேகம் முந்த
வருந்தியே அணையும் போழ்து
   மாசுணங் கவர்ந்த தியார்க்கும்
அருந்தவர் அமுது செய்யத்
   தாழ்க்கயான் அறையேன் என்று
திருந்திய கருத்தி னோடுஞ்
   செழுமனை சென்று புக்கான்.He ran faster than the speed with which the poison
Invaded his body and as he thus sped
In pain and haste, to reach the house, he thought:
"I will not disclose to others the adder-bite, as it will
Delay the feasting of the rare tapaswi."
Thus resolved, he entered the house of foison.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 20, 2016, 09:19:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3698 on: May 20, 2016, 09:20:20 AM »
Verse 27:


எரிவிடம் முறையே ஏறித்
   தலைக்கொண்ட ஏழாம் வேகம்
தெரிவுற எயிறும் கண்ணும்
   மேனியும் கருகித் தீந்து
விரியுரை குழறி ஆவி
   விடக்கொண்டு மயங்கி வீழ்வான்
பரிகலக் குருத்தைத் தாயார்
   பால்வைத்துப் படிமேல் வீழ்ந்தான்.The destructive venom spiraled and up in him
And finishing its seventh circuit reached his head;
His teeth, eyes and body stood singed;
His speech became incoherent and life was
About to quit his body; somehow he still bore it;   
The son that had grown giddy, placed before his mother
The tender leaf and fell down on earth.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 20, 2016, 09:22:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3699 on: May 20, 2016, 09:23:01 AM »
Verse  28:

தளர்ந்துவீழ் மகனைக் கண்டு
   தாயருந் தந்தை யாரும்
உளம்பதைத் துற்று நோக்கி
   உதிரஞ்சோர் வடிவும் மேனி
விளங்கிய குறியுங் கண்டு
   விடத்தினால் வீந்தான் என்று
துளங்குதல் இன்றித் தொண்டர்
   அமுதுசெய் வதற்குச் சூழ்வார்.The parents beheld the son that dropped down;
Sorely agitated they discerned his plight;
They observed his bleeding, his exhausted body
And other symptoms and concluded: 'He is killed by poison.'
Yet they languished not but pursued the means
For feeding the servitor.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 20, 2016, 09:24:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3700 on: May 20, 2016, 09:25:33 AM »
Verse  29:


பெறலரும் புதல்வன் தன்னைப்
   பாயினுள் பெய்து மூடிப்
புறமனை முன்றிற் பாங்கோர்
    புடையினில் மறைத்து வைத்தே
அறஇது தெரியா வண்ணம்
    அமுதுசெய் விப்போம் என்று
விறலுடைத் தொண்ட னார்பால்
   விருப்பொடு விரைந்து வந்தார்.


They covered their rare son by rolling him into a mat
And kept him hid in the courtyard of the house.
"we will feed him screening this from his knowledge."
Thus resolved, they desired to hasten to the presence
Of the servitor of great prowess.   


Arunachala  Siva.
« Last Edit: May 20, 2016, 09:27:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3701 on: May 20, 2016, 09:28:02 AM »
Verse  30:


கடிதுவந் தமுது செய்யக்
   காலந்தாழ்க் கின்ற தென்றே
அடிசிலும் கறியும் எல்லாம்
   அழகுற அணைய வைத்துப்
படியில்சீர்த் தொண்ட னார்முன்
   பணிந்தெழுந் தமுது செய்தெங்
குடிமுழு துய்யக் கொள்வீர்
   என்றவர் கூறக் கேட்டு.They hastened to their duty
(well aware of the delay Caused in feasting him;)
They arranged the dishes in due order;
Then they came to the presence of the peerless servitor,
Fell prostrate before him, rose up and said:
"Be pleased to partake of the meal
And redeem our whole clan."
When they addressed him thus.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 20, 2016, 09:29:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3702 on: May 20, 2016, 09:30:53 AM »
Verse  31:


அருந்தவர் எழுந்து செய்ய
   அடியிணை விளக்கி வேறோர்
திருந்தும்ஆ சனத்தில் ஏறிப்
   பரிகலந் திருத்து முன்னர்
இருந்துவெண் ணீறு சாத்தி
   இயல்புடை இருவ ருக்கும்
பொருந்திய நீறு நல்கிப்
   புதல்வர்க்கும் அளிக்கும் போழ்தில்.


The rare tapaswi rose up, washed his feet
And sat on a different seat; before the leaf
And the place whereon it was to be laid were duly cleansed
He applied to himself the holy ash and as he
Began to distribute the ash to the parents and children.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3703 on: May 20, 2016, 09:33:13 AM »
Verse 32:ஆதிநான் மறைநூல் வாய்மை
   அப்பூதி யாரை நோக்கிக்
காதலர் இவர்க்கு மூத்த
   சேயையுங் காட்டும் முன்னே
மேதகு பூதி சாத்த
   என்றலும் விளைந்த தன்மை
யாதும்ஒன் றுரையார் இப்போ
   திங்கவன் உதவான் என்றார்.

Addressing truthful Appoothi versed in the hoary fourfold Vedas
He said: "I must apply the holy ash to him who is
Elder than these children; get him here in all love."
Appoothi who would not disclose the happenings, then said:
?He is not to be of any service now, here!?   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 20, 2016, 09:34:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3704 on: May 20, 2016, 09:36:02 AM »
Verse 33:


அவ்வுரை கேட்ட போதே
   அங்கணர் அருளால் அன்பர்
செவ்விய திருஉள் ளத்தோர்
    தடுமாற்றஞ் சேர நோக்கி
இவ்வுரை பொறாதென் உள்ளம்
    என்செய்தான் இதற்கொன் றுண்டால்
மெய்விரித் துரையும் என்ன
   விளம்புவார் விதிர்ப்புற் றஞ்சி.

When he heard this, by the grace of the Lord
The divine and noble mind of the loving servitor
Felt agitated; addressing Appoothi he said:
"My heart is unable to bear these words;
What is it he has done" Unto this there is 'One';
Tell me the whole truth."
Thus bidden Appoothi shook in fear.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 20, 2016, 09:38:20 AM by Subramanian.R »