Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 587805 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3675 on: May 17, 2016, 09:35:02 AM »
Verse  4:பொருப்பரையன் மடப்பிடியி
    னுடன்புணருஞ் சிவக்களிற்றின்
திருப்பழனம் பணிந்துபணி
   செய்திருநா வுக்கரசர்
ஒருப்படுகா தலிற்பிறவும்
   உடையவர்தம் பதிவணங்கும்
விருப்பினொடுந் திங்களூர்
   மருங்குவழி மேவுவார்.

Tirunavukkarasar adored Lord Siva-verily a tusker-,
Enshrined at Tiruppazhanam with His consort, the daughter
Of Himavant-a lovely she-elephant-, and there
Rendered service; impelled by a unitive devotion to hail
The Lord in His various other shrines he moved on, and was
On the way that lay near unto Tingaloor.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3676 on: May 18, 2016, 09:04:51 AM »
Verse  5:


அளவில்சனஞ் செலவொழியா
   வழிக்கரையில் அருளுடையார்
உளமனைய தண்ணளித்தாய்
   உறுவேனில் பரிவகற்றிக்
குளநிறைந்த நீர்த்தடம்போல்
   குளிர்தூங்கும் பரப்பினதாய்
வளமருவும் நிழல்தருதண்
   ணீர்ப்பந்தர் வந்தணைந்தார்.


He reached an umbrageous water-booth of foison --
Cool like a well filled pool that could do away with
All unbearable distress, very like the merciful heart serene
Of the gracious One --, situate on the marge of the road
Frequented by innumerable people.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2016, 09:06:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3677 on: May 18, 2016, 09:07:31 AM »
Verse  6:


வந்தணைந்த வாகீசர்
   மந்தமா ருதசீதப்
பந்தருடன் அமுதமாந்
   தண்ணீரும் பார்த்தருளிச்
சிந்தைவியப் புறவருவார்
   திருநாவுக் கரசெனும்பேர்
சந்தமுற வரைந்ததனை
   எம்மருங்குந் தாங்கண்டார்.Vakeesar graciously eyed the booth of cool where wafted
Gently the southerly, and also the ambrosial water;
His mind was filled with marvel; he beheld everywhere
The name "Tirunavukkarasu" beautifully inscribed.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 18, 2016, 09:09:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3678 on: May 18, 2016, 09:10:21 AM »
Verse  7:


இப்பந்தர் இப்பெயரிட்
   டிங்கமைத்தார் யார்என்றார்க்
கப்பந்தர் அறிந்தார்கள்
   ஆண்டஅர செனும்பெயரால்
செப்பருஞ்சீர் அப்பூதி
   அடிகளார் செய்தமைத்தார்
தப்பின்றி எங்குமுள
   சாலைகுளங் காவென்றார்.


To him that queried: "Who is it that hath this pandal
Here set up, giving it this name?" they that knew of it
Answered thus: "In the name of Tirunavukkarasar,
The servitor ruled by the Lord, saintly Appoothi
Of ineffable glory has wrought this; similar flawless
Endowments, pools and parks are also everywhere."

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2016, 09:12:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3679 on: May 18, 2016, 09:13:00 AM »
Verse  8:என்றுரைக்க அரசுகேட்
   டிதற்கென்னோ கருத்தென்று
நின்றவரை நோக்கிஅவர்
   எவ்விடத்தார் எனவினவத்
துன்றியநூல் மார்பரும்இத்
   தொல்பதியார் மனையின்கண்
சென்றனர்இப் பொழுததுவும்
   சேய்த்தன்று நணித்தென்றார்.


Vakeesar who heard them, thought: "What may this mean?"
He then addressed them standing there, thus: "Where is he?"
Him they replied thus: "He of the sacred thread, hails from
This hoary town; he has just left for his house;
That isn't far away; it is only nearby."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2016, 09:14:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3680 on: May 18, 2016, 09:15:57 AM »
Verse 9:


அங்ககன்று முனிவரும்போய்
   அப்பூதி அடிகளார்
தங்குமனைக் கடைத்தலைமுன்
    சார்வாக உள்ளிருந்த
திங்களூர் மறைத்தலைவர்
   செழுங்கடையில் வந்தடைந்தார்
நங்கள்பிரான் தமர்ஒருவர்
   எனக்கேட்டு நண்ணினார்.

The Muni left the place and reached the door-steps
Of the house of saintly Appoothi; the chief of the Brahmins
Of Tingaloor who was in the house, hearing of the arrival
Of one dear to the Lord, to the hallowed threshold came out.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3681 on: May 18, 2016, 09:18:01 AM »
Verse  10:


கடிதணைந்து வாகீசர்
   கழல்பணிய மற்றவர்தம்
அடிபணியா முன்பணியும்
   அரசின்எதிர் அந்தணனார்
முடிவில்தவஞ் செய்தேன்கொல்
    முன்பொழியுங் கருணைபுரி
வடிவுடையீர் என்மனையில்
    வந்தருளிற் றென்என்றார்.


Swift he came and adored the feet of Vakeesar who was always
The first to hail before anyone would salute him;
The great Brahmin addressed him thus:" Have I
Indeed wrought askesis endless. To what else do I owe
Your advent, oh incarnation of overflowing mercy?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2016, 09:21:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3682 on: May 18, 2016, 09:21:43 AM »
Verse 11:


ஒருகுன்ற வில்லாரைத்
   திருப்பழனத் துள்ளிறைஞ்சி
வருகின்றோம் வழிக்கரையில்
   நீர்வைத்த வாய்ந்தவளம்
தருகின்ற நிழல்தண்ணீர்ப்
   பந்தருங்கண் டத்தகைமை
புரிகின்ற அறம்பிறவும்
   கேட்டணைந்தோம் எனப்புகல்வார்."We came here after worshipping the Lord whose bow
Is the peerless mountain, at Tiruppazhanam; on the way
We beheld your cool and umbrageous water-booth of foison;
We also heard of your charitable endowments;
So are we here." Thus he spake.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2016, 09:23:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3683 on: May 18, 2016, 09:24:08 AM »
Verse  12:


ஆறணியுஞ் சடைமுடியார்
   அடியார்க்கு நீர்வைத்த
ஈறில்பெருந் தண்ணீர்ப்பந்
    தரில்நும்பேர் எழுதாதே
வேறொருபேர் முன்னெழுத
   வேண்டியகா ரணம்என்கொல்
கூறும்என எதிர்மொழிந்தார்
   கோதில்மொழிக் கொற்றவனார்.


The flawless sovereign of speech then added:
"Unto the servitors of the Lord whose matted hair
Sports the river you have set up a great and ever-during
Water-booth; without inscribing your name thereon
Wherefore have you inscribed a different name?"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2016, 09:25:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3684 on: May 18, 2016, 09:26:36 AM »
Verse  13:


நின்றமறை யோர்கேளா
   நிலையழிந்த சிந்தையராய்
நன்றருளிச் செய்திலீர்
   நாணில்அமண் பதகருடன்
ஒன்றியமன் னவன்சூட்சி
   திருத்தொண்டின் உறைப்பாலே
வென்றவர்தந் திருப்பேரோ
   வேறொருபேர் எனவெகுள்வார்.When the Brahmin that stood there heard this, he was
Jostled out of his sense; in wrath he burst out thus:
"You haven't spoken becomingly; is the hallowed name
Of him who by the sole puissance of his servitorship divine
Vanquished the intriguery of the king who colluded with
The shameless Samanas base, an alien name."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2016, 09:30:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3685 on: May 18, 2016, 09:31:21 AM »
Verse 14:


நம்மையுடை யவர்கழற்கீழ்
   நயந்ததிருத் தொண்டாலே
இம்மையிலும் பிழைப்பதென
   என்போல்வா ருந்தெளியச்
செம்மைபுரி திருநாவுக்
   கரசர்திருப் பெயரெழுத
வெம்மைமொழி யான்கேட்க
   விளம்பினீர் எனவிளம்பி."By service divine rendered unto the sacred feet of our Lord,
Deliverance can be attained even in this life; this is made
Clear to men even like me by Tirunavukkarasar; I have
Inscribed his holy name; woe is me! I have heard you
Utter blasphemous words!" Thus he.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2016, 09:33:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3686 on: May 19, 2016, 09:20:04 AM »
Verse  15:


பொங்குகடல் கல்மிதப்பில்
   போந்தேறும் அவர்பெருமை
அங்கணர்தம் புவனத்தில்
   அறியாதார் யாருளரே
மங்கலமாந் திருவேடத்
    துடன்நின்றிவ் வகைமொழிந்தீர்
எங்குறைவீர் நீர்தாம்யார்
   இயம்பும்என இயம்பினார்.


He added: "Who is there in this world of the merciful Lord
With soul so dead that does not know the glory of him
Who reached ashore in a stone for his float
On the swelling main? With all your auspicious and holy
Habit, you have spoken thus, even thus; whence are you?
Who indeed are you? Answer me."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2016, 09:21:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3687 on: May 19, 2016, 09:22:51 AM »
Verse  16:


திருமறையோர் அதுமொழியத்
   திருநாவுக் கரசர்அவர்
பெருமையறிந் துரைசெய்வார்
   பிறதுறையி னின்றேற
அருளுபெருஞ் சூலையினால்
    ஆட்கொள்ள அடைந்துய்ந்த
தெருளும்உணர் வில்லாத
   சிறுமையேன் யான்என்றார்.When thus spake the one versed in the sacred Vedas,
Vakeesar answered him, well-aware of his greatness:
"I am the little one uninformed by clarity
That was redeemed by the Lord from the alien fold
Through His gracious affliction of a dire ache of stomach."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2016, 09:24:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3688 on: May 19, 2016, 09:25:55 AM »
Verse  17:


அரசறிய உரைசெய்ய
   அப்பூதி அடிகள்தாம்
கரகமல மிசைகுவியக்
   கண்ணருவி பொழிந்திழிய
உரைகுழறி உடம்பெல்லாம்
   உரோமபுள கம்பொலியத்
தரையின்மிசை வீழ்ந்தவர்தஞ்
   சரணகம லம்பூண்டார்.

When thus Vakeesar announced himself explicitly
Saintly Appoothi folded his flower-hands over his head;
Tears cascaded from his eyes; his speech became
Incoherent; the hair on his thrilled body stood erect;
Down he fell on the ground and wore on his crown
His lotus-feet, the long awaited sanctuary.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2016, 09:27:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3689 on: May 19, 2016, 09:28:29 AM »
Verse  18:


மற்றவரை எதிர்வணங்கி
   வாகீசர் எடுத்தருள
அற்றவர்கள் அருநிதியம்
   பெற்றார்போல் அருமறையோர்
முற்றவுளங் களிகூர
   முன்னின்று கூத்தாடி
உற்றவிருப் புடன்சூழ
   ஓடினார் பாடினார்.


Him Vakeesar adored with equal fervor and him
He lifted up; the Brahmin rare swam in delight
Like an indigent one blessed with rare wealth;
He danced before him for joy; in love and longing
He ran round him and sang.   

Arunachala Siva.