Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 592396 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3660 on: May 16, 2016, 09:40:01 AM »
Verse  55:


வடதிசைத் தேசம் எல்லாம்
   மனத்தினும் கடிதிற் சென்று
தொடையவிழ் இதழி மாலைச்
   சூலபா ணியனார் மேவும்
படரொளிக் கயிலை வெற்பிற்
   பாங்கணைந் தாங்குக் காலின்
நடையினைத் தவிர்ந்து பார்மேல்
    தலையினால் நடந்து சென்றார்.


With a speed exceeding that of the mind
She traveled fast the realms in the north;
She came near the Mount Kailash of pervasive radiance
Where abides the Wielder of the Trident, decked with
A garland of Konrai blooms burgeoning in serried order;
She durst not tread with her feet the holy ascent
But measured it with her head.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3661 on: May 16, 2016, 09:42:04 AM »
Verse  56:


தலையினால் நடந்து சென்று
   சங்கரன் இருந்த வெள்ளி
மலையின்மேல் ஏறும் போது
    மகிழ்ச்சியால் அன்பு பொங்கக்
கலையிளந் திங்கட் கண்ணிக்
   கண்ணுதல் ஒருபா கத்துச்
சிலைநுதல் இமைய வல்லி
   திருக்கண்நோக் குற்ற தன்றே.

When with her head she ascended the argent mountain
Of Sankara, devotion in her swelled up more and more;
The daughter of Himavant of bow-like brow,
Who is concorporate with Her brow-eyed Lord who sports
As a chaplet the ever-young crescent on His head,
Cast Her look of grace on her.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3662 on: May 16, 2016, 09:43:49 AM »
Verse  57:


அம்பிகை திருவுள் ளத்தின்
   அதிசயித் தருளித் தாழ்ந்து
தம்பெரு மானை நோக்கித்
    தலையினால் நடந்திங் கேறும்
எம்பெரு மான்ஓர் எற்பின்
   யாக்கைஅன் பென்னே என்ன
நம்பெரு மாட்டிக் கங்கு
   நாயகன் அருளிச் செய்வான்.


The divine heart of the Goddess wondering,
She addressed Her Lord, in love thus: "O Lord!
Behold the love of the skeletal being that measures
The ascent with its head!" Unto our Goddess
The Lord spake graciously thus:

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 16, 2016, 09:45:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3663 on: May 16, 2016, 09:46:27 AM »
Verse  58:


வருமிவள் நம்மைப் பேணும்
   அம்மைகாண் உமையே மற்றிப்
பெருமைசேர் வடிவம் வேண்டிப்
   பெற்றனள் என்று பின்றை
அருகுவந் தணைய நோக்கி
   அம்மையே என்னுஞ் செம்மை
ஒருமொழி உலகம் எல்லாம்
    உய்யவே அருளிச் செய்தார்.


"She that comes, O Uma, is truly a Mother that fosters Us!
She prayed for that glorious form and was blessed with it."
Then as she neared Him, He addressed Her with that
One unique word "Mother" that all the worlds
Might stand redeemed.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 16, 2016, 09:48:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3664 on: May 16, 2016, 09:49:29 AM »
Verse  59:அங்கணன் அம்மை யேஎன்
    றருள்செய அப்பா என்று
பங்கயச் செம்பொற் பாதம்
    பணிந்துவீழ்ந் தெழுந்தார் தம்மைச்
சங்கவெண் குழையி னாருந் தா
   மெதிர் நோக்கி நம்பால்
இங்குவேண் டுவதென் என்ன
   இறைஞ்சிநின் றியம்பு கின்றார்.

When He graciously addressed her as "Mother"
She hailed Him as "Father", fell at His roseate feet
Of lotus and rose up; the Lord who is decked
With the ear-ring of white chank, graciously eyed her
And asked her: "What may your prayer be?"
the adoring servitor bowed and then spake.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 16, 2016, 09:51:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3665 on: May 16, 2016, 09:52:07 AM »
Verse 60:


இறவாத இன்ப அன்பு
   வேண்டிப்பின் வேண்டு கின்றார்
பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும்
   பிறப்புண்டேல் உன்னை என்றும்
மறவாமை வேண்டும் இன்னும்
   வேண்டும்நான் மகிழ்ந்து பாடி
அறவாநீ ஆடும் போதுன்
   அடியின்கீழ் இருக்க என்றார்.


She prayed for deathless devotion blissful and she
Prayed again: "I seek birth-less-ness; should I be
Born again, then let me never, never forget You;
Also let me pray for the boon to hymn in delight,
O Holy One, near beneath Your feet when You dance."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 16, 2016, 09:53:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3666 on: May 17, 2016, 09:12:33 AM »
Verse  61:


கூடுமா றருள்கொ டுத்துக்
   குலவுதென் திசையில் என்றும்
நீடுவாழ் பழன மூதூர்
   நிலவிய ஆலங் காட்டில்
ஆடுமா நடமும் நீகண்
   டானந்தஞ் சேர்ந்தெப் போதும்
பாடுவாய் நம்மை என்றான்
   பரவுவார் பற்றாய் நின்றான்.


Even thus He graced her and said: ?In Alankadu
Girt with fields and blazing in the south
With sempi-ternal splendor you are blessed to witness
The Great Dance; linked with joy, for ever may you
The prop of them that hail Him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3667 on: May 17, 2016, 09:14:56 AM »
Verse 62:அப்பரி சருளப் பெற்ற
   அம்மையுஞ் செம்மை வேத
மெய்ப்பொரு ளானார் தம்மை
   விடைகொண்டு வணங்கிப் போந்து
செப்பரும் பெருமை அன்பால்
   திகழ்திரு வாலங் காடாம்
நற்பதி தலையி னாலே
   நடந்துபுக் கடைந்தார் அன்றே.


Thus blessed, the Mother took leave of the Lord
Who is the import true of the Vedas, adored Him
And moved away; borne by an ineffable love great
She measured the way to Tiruvalankadu,
Glorious and goodly, with her head.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3668 on: May 17, 2016, 09:16:53 AM »
Verse  63:


ஆலங்கா டதனில் அண்ட
   முறநிமிர்ந் தாடு கின்ற
கோலங்காண் பொழுது கொங்கை
   திரங்கிஎன் றெடுத்துத் தங்கு
மூலங்காண் பரியார் தம்மை
   மூத்தநற் பதிகம் பாடி
ஞாலங்கா தலித்துப் போற்றும்
   நடம்போற்றி நண்ணு நாளில்.


In Alankadu she beheld the Dance of the Lord
Whose uplifted foot divine straight swept
The heavens; witnessing this marvel, she sang
The goodly hoary decade which oped thus:
?Breasts dried flesh-less!?* Thus she hailed Him
Whose source is unknown; there she throve
Hailing the dance lovingly hailed by the world.

(*Tiruvalankadu Mootha Tirupathigam.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 17, 2016, 09:19:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3669 on: May 17, 2016, 09:19:51 AM »
Verse  64:


மட்டவிழ்கொன் றையினார்தந்
   திருக்கூத்து முன்வணங்கும்
இட்டமிகு பெருங்காதல்
    எழுந்தோங்க வியப்பெய்தி
எட்டிஇல வம்ஈகை
   எனஎடுத்துத் திருப்பதிகங்
கொட்டமுழ வங்குழகன்
   ஆடுமெனப் பாடினார்.


Her loving devotion great swelled the more, when she
Eyed before her the divine dance of the Lord who is
Decked with Konrai blooms whose petals breathe fragrance;
Struck by marvel she sang the hymn which oped thus:
Etti, Elavam, Eekai!*. and concluded thus:
"Dances the beauteous One of the beat of drum."   


(*Tiruvalankadu Tiruppadigam.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 17, 2016, 09:22:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3670 on: May 17, 2016, 09:23:21 AM »
Verse 65:மடுத்தபுனல் வேணியினார்
   அம்மையென மதுரமொழி
கொடுத்தருளப் பெற்றாரைக்
   குலவியதாண் டவத்திலவர்
எடுத்தருளுஞ் சேவடிக்கீழ்
   என்றுமிருக் கின்றாரை
அடுத்தபெருஞ் சீர்பரவல்
   ஆரளவா யினதம்மா.


Who can ever essay to measure the glory of her
Who was endearingly addressed as "Mother"
By the Lord who received and (still) retains on His crest
The flood? She is the one who for ever abides
Beneath the uplifted foot, roseate and redemptive,
Of the Lord of the Cosmic Dance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 17, 2016, 09:25:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3671 on: May 17, 2016, 09:25:53 AM »
Verse 66:ஆதியோ டந்த மில்லான்
   அருள்நடம் ஆடும் போது
கீதமுன் பாடும் அம்மை
    கிளரொளி மலர்த்தாள் போற்றிச்
சீதநீர் வயல்சூழ் திங்க
   ளூரில்அப் பூதி யாராம்
போதமா முனிவர் செய்த
   திருத்தொண்டு புகலல் உற்றேன்.Having hailed the radiant and flower-soft feet
Of the Mother who sings before the Lord who doth
Dance in grace and who is beginning-less and endless,
I proceed to narrate the divine service of Appoothi,
The divinely enlightened Muni great of Tingaloor
The town girt with fields of cool water.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3672 on: May 17, 2016, 09:28:38 AM »
Appoothi Adigal Nayanar Puranam:


Verse  1:தாண்டவம் புரிய வல்ல
   தம்பிரா னாருக் கன்பர்
ஈண்டிய புகழின் பாலார்
    எல்லையில் தவத்தின் மிக்கார்
ஆண்டசீர் அரசின் பாதம்
   அடைந்தவர் அறியா முன்னே
காண்டகு காதல் கூரக்
   கலந்தஅன் பினராய் உள்ளார்.


He was a devotee of the Lord-Dancer; fitting glory was his;
Lofty was he, by reason of his boundless tapas;
He took refuge in the feet of Vakeesar glorious;
Even ere Arasu had known of him, impelled by a love
To behold him, he melted in loving devotion for him.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3673 on: May 17, 2016, 09:30:41 AM »
Verse 2:


களவுபொய் காமம் கோபம்
   முதலிய குற்றங் காய்ந்தார்
வளமிகு மனையின் வாழ்க்கை
   நிலையினார் மனைப்பால் உள்ள
அளவைகள் நிறைகோல் மக்கள்
   ஆவொடு மேதி மற்றும்
உளவெலாம் அரசின் நாமஞ்
   சாற்றும்அவ் வொழுகல் ஆற்றார்.

He had quelled larceny, falsity, lust, wrath
And such other flaws; he was a prosperous householder;
Weights and measures and scales too, children,
Kine and buffaloes and all possessions in his house
He named after Vakeesar and such was his way of life.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48271
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3674 on: May 17, 2016, 09:32:51 AM »
Verse 3:


வடிவுதாங் காணா ராயும்
   மன்னுசீர் வாக்கின் வேந்தர்
அடிமையுந் தம்பி ரானார்
   அருளுங்கேட் டவர்நா மத்தால்
படிநிகழ் மடங்கள் தண்ணீர்ப்
   பந்தர்கள் முதலா யுள்ள
முடிவிலா அறங்கள் செய்து
    முறைமையால் வாழும் நாளில்.


Though he had not beheld Vakeesar?s person,
Hearkening to his ever-during servitorship glorious
And the grace of the Lord bestowed on him, he set up
Holy Matams, water-booths and other ever-during
Charitable endowments in his name and throve thus
Poised in piety.

Arunachala Siva.