Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 547184 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3645 on: May 14, 2016, 09:52:13 AM »
Verse  40:


விளைவளம் பெருக்க வங்க
   மீதுபோம் பரம தத்தன்
வளர்புகழ்ப் பாண்டி நாட்டோர்
   மாநகர் தன்னில் மன்னி
அளவில்மா நிதியம் ஆக்கி
   அமர்ந்தினி திருந்தான் என்று
கிளரொளி மணிக்கொம் பன்னார்
    கிளைஞர்தாங் கேட்டா ரன்றே.The kinsmen of the radiant beauty be-jewelled, verily
A twig of splendur, came by the report that Paramadattan
Who sailed the sea to amass wealth immense, abode
At a great city in the Pandya country of crowning glory;
They heard that he had settled there for good
Having made immeasurable wealth.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2016, 09:54:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3646 on: May 15, 2016, 09:24:55 AM »
Verse  41:


அம்மொழி கேட்ட போதே
   அணங்கனார் சுற்றத் தாரும்
தம்முறு கிளைஞர்ப் போக்கி
   அவன்நிலை தாமும் கேட்டு
மம்மர்கொள் மனத்த ராகி
   மற்றவன் இருந்த பாங்கர்க்
கொம்மைவெம் முலையி னாளைக்
   கொண்டுபோய் விடுவ தென்றார்.

The moment they heard the news, the kinsfolk
Of the heavenly woman sent there a few of their close kin
And had the news confirmed; they were troubled in mind;
They said: "It is our duty to take her of swelling breasts
To him and leave her there."

Arunachala Siva.   

« Last Edit: May 15, 2016, 09:26:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3647 on: May 15, 2016, 09:27:43 AM »
Verse  42:


மாமணிச் சிவிகை தன்னில்
   மடநடை மயில்அன் னாரைத்
தாமரைத் தவிசில் வைகுந்
   தனித்திரு என்ன ஏற்றிக்
காமரு கழனி வீழ்த்துக்
   காதல்செய் சுற்றத் தாரும்
தேமொழி யவருஞ் சூழச்
   சேணிடைக் கழிந்து சென்றார்.

They carried the bashful beauty whose gait was
Peafowl-like, in a magnificent litter beauteous
Seating her therein like Lakshmi non-perel on her seat
Of lotus; they screened the litter; loving kinsmen
And friendly women sweet of speech, encircling her
Hied on their way for many a day.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3648 on: May 15, 2016, 09:30:21 AM »
Verse  43:


சிலபகல் கடந்து சென்று
   செந்தமிழ்த் திருநா டெய்தி
மலர்புகழ்ப் பரம தத்தன்
   மாநகர் மருங்கு வந்து
குலமுதல் மனைவி யாரைக்
    கொண்டுவந் தணைந்த தன்மை
தொலைவில்சீர்க் கணவ னுக்குச்
   சொல்லிமுன் செல்ல விட்டார்.


Days passed and they reached the Pandya country;
They came to the limits of the town where Paramadatthan
Of burgeoning fame abode; they sent word to him,
The husband of unforfeitable glory, that they had
Thither arrived with his adorable wife, the scion
That sanctified her clan.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3649 on: May 15, 2016, 09:32:39 AM »
Verse 44:


வந்தவர் அணைந்த மாற்றங்
   கேட்டலும் வணிகன் தானும்
சிந்தையில் அச்சம் எய்திச்
   செழுமணம் பின்பு செய்த
பைந்தொடி தனையுங் கொண்டு
   பயந்தபெண் மகவி னோடும்
முந்துறச் செல்வேன் என்று
   மொய்குழ லவர்பால் வந்தான்.


When the merchant heard of their arrival, he was
Fear-struck; with his bangled wife whom he took to
As his second spouse and his daughter, he hied
Towards the lady of fragrant locks, saying:
"I would go to her even ere she would come to me."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 15, 2016, 09:34:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3650 on: May 15, 2016, 09:35:15 AM »
Verse  45:


தானும்அம் மனைவி யோடும்
   தளர்நடை மகவி னோடும்
மானிளம் பிணைபோல் நின்ற
   மனைவியார் அடியில் தாழ்ந்தே
யான்உம தருளால் வாழ்வேன்
   இவ்விளங் குழவி தானும்
பான்மையால் உமது நாமம்
   என்றுமுன் பணிந்து வீழ்ந்தான்.


With his wife and tender child of toddling gait
He bowed at the feet of the great wife who stood there
Like a young roe, and said: "I thrive by your grace;
The tender child, by your grace, bears your name."
This said, he prostrated flat before her in worship.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3651 on: May 15, 2016, 09:37:34 AM »
Verse  46:


கணவன்தான் வணங்கக் கண்ட
   காமர்பூங்கொடிய னாரும்
அணைவுறுஞ் சுற்றத் தார்பால்
   அச்சமோ டொதுங்கி நிற்ப
உணர்வுறு கிளைஞர் வெள்கி
    உன்திரு மனைவி தன்னை
மணமலி தாரி னாய்நீ
   வணங்குவ தென்கொல் என்றார்.


Beholding the adoring husband, she who was truly
A beauteous liana, and the gathered kin moved away
And stood stricken by fear; touched to the quick
And bitten by shame, the relations said: "O Wearer
Of a fragrant garland! What makes you worship
Your beauteous wife?"

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3652 on: May 15, 2016, 09:40:24 AM »
Verse  47:

மற்றவர் தம்மை நோக்கி
   மானுடம் இவர்தாம் அல்லர்
நற்பெருந் தெய்வ மாதல்
    நானறிந் தகன்ற பின்பு
பெற்றஇம் மகவு தன்னைப்
   பேரிட்டேன் ஆத லாலே
பொற்பதம் பணிந்தேன் நீரும்
    போற்றுதல் செய்மின் என்றான்.

He addressed the perplexed kinnery thus: "She is not
A mere human; she is indeed a deity great; aware of this
I left her and have named this, my daughter after her;
May ye too adore her golden feet and hail her."

Arunachala Siva.   

« Last Edit: May 15, 2016, 09:46:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3653 on: May 15, 2016, 09:46:54 AM »
Verse  48:


என்றபின் சுற்றத் தாரும்
    இதுவென்கொல் என்று நின்றார்
மன்றலங் குழலி னாரும்
   வணிகன்வாய் மாற்றங் கேளாக்
கொன்றைவார் சடையி னார்தங்
   குரைகழல் போற்றிச் சிந்தை
ஒன்றிய நோக்கில் மிக்க
   உணர்வுகொண் டுரைசெய் கின்றார்.


When thus he spake, the confounded kinsfolk exclaimed:
"What may this be?" Hearkening to the merchant's words,
She of fragrant locks, hailed the feet of the Lord
Of matted hair, decked with resounding anklets;
Then, she spake from her inmost consciousness
Welling up from her inner vision into which merged
Her mind and all.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3654 on: May 15, 2016, 09:49:08 AM »
Verse  49:


ஈங்கிவன் குறித்த கொள்கை
   இதுஇனி இவனுக் காகத்
தாங்கிய வனப்பு நின்ற
   தசைப்பொதி கழித்திங் குன்பால்
ஆங்குநின் தாள்கள் போற்றும்
    பேய்வடி வடியே னுக்குப்
பாங்குற வேண்டும் என்று
    பரமர்தாள் பரவி நின்றார்."So, this is his persuasion; oh Lord, rid me of this
Burden of flesh poised in beauty and hitherto borne
For his sake; fittingly bestow on me Your slave,
The form of a ghost to hail You in Your world." Thus she prayed
And thus she hailed the feet of the Supreme One.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 15, 2016, 09:50:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3655 on: May 15, 2016, 09:51:34 AM »
Verse  50:


ஆனஅப் பொழுது மன்றுள்
   ஆடுவார் அருளி னாலே
மேனெறி உணர்வு கூர
    வேண்டிற்றே பெறுவார் மெய்யில்
ஊனடை வனப்பை எல்லாம்
    உதறிஎற் புடம்பே யாக
வானமும் மண்ணும் எல்லாம்
   வணங்குபேய் வடிவ மானார்.


As she thus prayed, by the grace of the Lord-Dancer
Up-borne by a supernal consciousness, she who was to get
What she prayed for, shook away all her flesh where
Abode beauty, and stood a skeletal being --,
The form of the hallowed ghost --, hailed by
Heaven, earth and all.   

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3656 on: May 16, 2016, 09:30:30 AM »
Verse  51:மலர்மழை பொழிந்த தெங்கும்
   வானதுந் துபியின் நாதம்
உலகெலாம் நிறைந்து விம்ம
    உம்பரும் முனிவர் தாமும்
குலவினர் கணங்கள் எல்லாம்
   குணலையிட் டனமுன் னின்ற
தொலைவில்பல் சுற்றத் தாருந்
   தொழுதஞ்சி அகன்று போனார்.

It showered flowers everywhere; the music
Or celestial Tuntupis filled all the worlds and reverberated;
Munis were delighted; Siva?s hosts danced Kunalai.
The flawless kinsfolk that stood before her adored her;
Struck with awe, they moved away.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 16, 2016, 09:32:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3657 on: May 16, 2016, 09:32:50 AM »
Verse  52:


உற்பவித் தெழுந்த ஞானத்
   தொருமையின் உமைகோன் தன்னை
அற்புதத் திருவந் தாதி
   அப்பொழு தருளிச் செய்வார்
பொற்புடைச் செய்ய பாத
   புண்டரீ கங்கள் போற்றும்
நற்கணத் தினில்ஒன் றானேன்
   நான்என்று நயந்து பாடி.


By the integer of wisdom which welled up from within
She hailed the Lord of Uma with Arputa-th-Tiruvantati
Then and there; in love she sang thus: "Behold! I've
Become now part of the goodly hosts of Siva that hail
The beauteous and roseate feet of the Lord."   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3658 on: May 16, 2016, 09:35:09 AM »
Verse  53:


ஆய்ந்தசீர் இரட்டை மாலை
   அந்தாதி யெடுத்துப் பாடி
ஏய்ந்தபேர் உணர்வு பொங்க
    எயிலொரு மூன்றும் முன்னாள்
காய்ந்தவர் இருந்த வெள்ளிக்
   கைலைமால் வரையை நண்ண
வாய்ந்தபேர் அருள்முன் கூர
   வழிபடும் வழியால் வந்தார்.


She sang the glorious Erattai Mani Malai
In choice anaphoretic verse; prompted by
Spiraling transconsciousness she was on her
Holy way to the argent Mount Kailash great, where abides
The Lord who, of yore, burnt the triple cities.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 16, 2016, 09:36:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3659 on: May 16, 2016, 09:37:28 AM »
Verse  54:


கண்டவர் வியப்புற் றஞ்சிக்
   கையகன் றோடு வார்கள்
கொண்டதோர் வேடத் தன்மை
   உள்ளவா கூறக் கேட்டே
அண்டர்நா யகனார் என்னை
   அறிவரேல் அறியா வாய்மை
எண்டிசை மாக்க ளுக்கியான்
   எவ்வுரு வாயென் என்பார்.


Those that eyed her, fled away struck by her
Awesome form; when she heard them utter words
Scared by her form, she thought thus: "If the Lord
Of celestial beings be pleased to know who I am, of what avail
Are these remarks by the men of earth, strangers to truth?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 16, 2016, 09:39:12 AM by Subramanian.R »