Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 618814 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3630 on: May 13, 2016, 09:46:00 AM »
Verse  25:


அம்மருங்கு நின்றயர்வார்
   அருங்கனிக்கங் கென்செய்வார்
மெய்ம்மறந்து நினைந்துற்ற
   விடத்துதவும் விடையவர்தாள்
தம்மனங்கொண் டுணர்தலுமே
   அவரருளால் தாழ்குழலார்
கைம்மருங்கு வந்திருந்த
   ததிமதுரக் கனியொன்று.


She moved away dismayed; what could she do?
How could she get at the unavailable fruit? Oblivious
Of herself, with all her mind she meditated the feet
Of the Lord who comes to the rescue when devoutly invoked,
Behold the marvel! A delicious fruit par excellence came
Into the palm of her of dangling plaited hair
By the grace of Grace.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3631 on: May 13, 2016, 09:48:05 AM »
Verse  26:


மற்றதனைக் கொடுவந்து
   மகிழ்ந்திடலும் அயின்றதனில்
உற்றசுவை அமுதினுமேற்
   படவுளதா யிடஇதுதான்
முன்தருமாங் கனியன்று
   மூவுலகிற் பெறற்கரிதால்
பெற்றதுவே றெங்கென்று
   பெய்வளையார் தமைக்கேட்டான்.

She served it to him in joy; he ate it, found it to be
More delicious than nectar, and said: "This is not
The mango that I gave you; this rarity, is not to be found
In all the three worlds; whence did you get this?"
Thus he queried the bangled beauty.   


Arunachala Siva.


« Last Edit: May 13, 2016, 09:50:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3632 on: May 13, 2016, 09:51:06 AM »
Verse 27:


அவ்வுரைகேட் டலும்மடவார்
   அருளுடையார் அளித்தருளும்
செவ்வியபேர் அருள்விளம்புந்
   திறமன்றென் றுரைசெய்யார்
கைவருகற் புடைநெறியால்
   கணவன்உரை காவாமை
மெய்வழியன் றெனவிளம்பல்
    விடமாட்டார் விதிர்ப்புறுவார்.

When thus confronted, she would not disclose it to him
Thinking thus: "This grace of Grace should not be divulged."
Neither would she, poised in chastity, deem concealment
From her husband the true way; she quaked in fear.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3633 on: May 13, 2016, 09:53:32 AM »
Verse 28:


செய்தபடி சொல்லுவதே
   கடனென்னுஞ் சீலத்தால்
மைதழையுங் கண்டர்சே
   வடிகள்மனத் துறவணங்கி
எய்தவருங் கனியளித்தார்
   யார்என்னுங் கணவனுக்கு
மொய்தருபூங் குழல்மடவார்
   புகுந்தபடி தனைமொழிந்தார்."My duty is to relate what I have done." Thus she resolved
Prompted by virtue; she adored the feet of the Lord
Enshrining Him in her mind; to the husband?s question:
"Who was it that gave you the fruit?" she of perfumed locks
Decked with flowers, narrated how the fruit came to be.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 13, 2016, 09:55:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3634 on: May 13, 2016, 09:56:00 AM »
Verse 29:


ஈசனருள் எனக்கேட்ட
    இல்இறைவன் அதுதெளியான்
வாசமலர்த் திருவனையார்
    தமைநோக்கி மற்றிதுதான்
தேசுடைய சடைப்பெருமான்
    திருவருளேல் இன்னமும்ஓர்
ஆசில்கனி அவனருளால்
   அழைத்தளிப்பாய் எனமொழிந்தான்.


The lord of the house who was told that it was by the grace
Of the Lord, was not convinced; addressing her who was
Like the goddess on lotus, he said: ?If it be by the divine
Grace of the effulgent Lord of matted hair, call forth,
By His grace once again a flawless fruit and give it to me.?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3635 on: May 13, 2016, 09:58:00 AM »
Verse 30:


பாங்ககன்று மனைவியார்
   பணியணிவார் தமைப்பரவி
ஈங்கிதளித் தருளீரேல்
   என்னுரைபொய் யாம்என்ன
மாங்கனியொன் றருளால்வந்
   தெய்துதலும் மற்றதனை
ஆங்கவன்கைக் கொடுத்தலுமே
    அதிசயித்து வாங்கினான்.


The great wife moved away, adored the Lord whose jewels
Are snakes and prayed thus: "If you deign not to grace me
With it now, my words will be deemed false."
Lo, by His grace a mango reached her and she placed it
Into his palm which he received, wonder-struck.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 13, 2016, 09:59:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3636 on: May 14, 2016, 09:31:00 AM »
Verse  31:


வணிகனுந் தன்கைப் புக்க
   மாங்கனி பின்னைக் காணான்
தணிவரும் பயமேற் கொள்ள
   உள்ளமுந் தடுமா றெய்தி
அணிகுழல் அவரை வேறோர்
   அணங்கெனக் கருதி நீங்குந்
துணிவுகொண் டெவர்க்குஞ் சொல்லான்
   தொடர்வின்றி ஒழுகு நாளில்.


The merchant could no more behold the fruit that was
Passed to his hand, after he received it; he was seized
By an great fear and he stood confounded;
He deemed her of beauteous locks to be a supernatural woman;
He resolved to part from her but would not confide
He intent to any one; he passed his days without consortium.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2016, 09:32:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3637 on: May 14, 2016, 09:33:36 AM »
Verse  32:


விடுவதே எண்ண மாக மேவிய
   முயற்சி செய்வான்
படுதிரைப் பரவை மீது படர்கலங்
    கொண்டு போகி
நெடுநிதி கொணர்வேன் என்ன
   நிரந்தபல் கிளைஞ ராகும்
வடுவில்சீர் வணிக மாக்கள்
   மரக்கலஞ் சமைப்பித் தார்கள்.Determined to part from her for good, he applied himself
To the set task; he declared his purpose thus: "I'll sail
The billowy sea in a bark and return with wealth immense."
His close kin and merchants -- glorious and flawless --,
Had a merchantman built for him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2016, 09:35:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3638 on: May 14, 2016, 09:36:11 AM »
Verse  33:


கலஞ்சமைத் ததற்கு வேண்டும்
   கம்மிய ருடனே செல்லும்
புலங்களில் விரும்பும் பண்டம்
   பொருந்துவ நிரம்ப ஏற்றிச்
சலந்தரு கடவுட் போற்றித்
   தலைமையாம் நாய்கன் தானும்
நலந்தரு நாளில் ஏறி
    நளிர்திரைக் கடல்மேற் போனான்.


He fitted the vessel with crew; he filled her with merchandise
Coveted by men living in the far shores; hailing the god
Of sea, on an auspicious day, the leader of mercantile clan
Embarked and sailed the cool billowy main.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3639 on: May 14, 2016, 09:38:20 AM »
Verse  34:கடல்மிசை வங்கம் ஓட்டிக்
   கருதிய தேயந் தன்னில்
அடைவுறச் சென்று சேர்ந்தங்
   களவில்பல் வளங்கள் முற்றி
இடைசில நாள்கள் நீங்க
   மீண்டும்அக் கலத்தில் ஏறிப்
படர்புனற் கன்னி நாட்டோர்
   பட்டினம் மருங்கு சார்ந்தான்.


He sailed the sea and disembarked in such ports as he had
Already planned and came by endless wealth and goods;
Thus he spent a few days, then boarded his barge
And arrived at near a town in the Pandya realm girt with water.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3640 on: May 14, 2016, 09:40:27 AM »
Verse  35:அப்பதி தன்னில் எய்தி
   அலகில்பல் பொருள்கள் ஆக்கும்
ஒப்பில்மா நிதியம் எல்லாம்
   ஒருவழிப் பெருக உய்த்து
மெய்ப்புகழ் விளங்கும் அவ்வூர்
    விரும்பவோர் வணிகன் பெற்ற
செப்பருங் கன்னி தன்னைத்
   திருமலி வதுவை செய்தான்.


He moved into the town, traded his various goods, came by
Immense wealth eventually, and made safe investments.
To the great joy of the dwellers of the truly glorious town
He married the ineffably beautiful daughter
Of a merchant of that town.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3641 on: May 14, 2016, 09:42:42 AM »
Verse  36:


பெறலருந் திருவி னாளைப்
   பெருமணம் புணர்ந்து முன்னை
அறலியல் நறுமென் கூந்தல்
   அணங்கனார் திறத்தில் அற்றம்
புறமொரு வெளியு றாமற்
   பொதிந்தசிந் தனையி னோடு
முறைமையின் வழாமை வைகி
   முகமலர்ந் தொழுகு நாளில்.


Having duly wedded that rare Lakshmi-like woman
In all pomp and pageantry, with a mind concealing clean
The deception he had played on his former wife, the one
Of soft fragrant hairs which was dark as black sand, he lived
An otherwise virtuous life with a face beaming in joy.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3642 on: May 14, 2016, 09:44:46 AM »
Verse  37:


முருகலர் சோலை மூதூர்
   அதன்முதல் வணிக ரோடும்
இருநிதிக் கிழவன் என்ன
   எய்திய திருவின் மிக்குப்
பொருகடற் கலங்கள் போக்கும்
   புகழினான் மனைவி தன்பால்
பெருகொளி விளக்குப் போலோர்
   பெண்கொடி அரிதிற் பெற்றான்.


He abode in that hoary town digit with fragrant groves
Accompanied with eminent merchants; he prospered in
Maritime commerce and his argosy skimmed the billowy main;
He grew famous and was like Kubera; unto him was born
A daughter, verily a lamp of growing luster.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 14, 2016, 09:46:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3643 on: May 14, 2016, 09:47:19 AM »
Verse 38:


மடமகள் தன்னைப் பெற்று
   மங்கலம் பேணித் தான்முன்
புடனுறை வஞ்சி நீத்த
   ஒருபெரு மனைவி யாரைத்
தொடர்வற நினைந்து தெய்வத்
   தொழுகுலம் என்றே கொண்டு
கடனமைத் தவர்தம் நாமங்
   காதல்செய் மகவை இட்டான்.After the birth of the child he desired to perform
The christening ceremony and made arrangements therefor;
His beloved child he named after his peerless wife great
From whom he parted frighted deeming her
An adorable deity, never entertaining any thought
Of consortium thereafter.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2016, 09:48:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3644 on: May 14, 2016, 09:49:50 AM »
Verse 39:


இன்னிலை இவன்இங் கெய்தி
   இருந்தனன் இப்பால் நீடும்
கன்னிமா மதில்சூழ் மாடக்
   காரைக்கால் வணிக னான
தன்னிகர் கடந்த செல்வத்
   தனதத்தன் மகளார் தாமும்
மன்னிய கற்பி னோடு
   மனையறம் புரிந்து வைக.


As he abode there, at Karaikkal digit with
Mansions girt with an impregnable fort, the daughter
Of Dhanadatthan, the peerless merchant opulent --,
Armored in ever-during chastity and poised in
Dharmic piety, abode at her house.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2016, 09:51:25 AM by Subramanian.R »