Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 545470 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3615 on: May 11, 2016, 04:47:51 PM »
Verse 10:


மணமிசைந்த நாளோலை
   செலவிட்டு மங்கலநாள்
அணையவது வைத்தொழில்கள்
   ஆனவெலாம் அமைவித்தே
இணரலங்கல் மைந்தனையும்
   மணவணியின் எழில்விளக்கிப்
பணைமுரசம் எழுந்தார்ப்பக்
   காரைக்கால் பதிபுகுந்தார்.


They duly dispatched the invitations for the wedding;
As the wedding-day neared they made ready everything
For the performance of wedding-rites; they decked
The bridegroom -- the wearer of garlands wrought
Of flowers that grew in bunches --, for the marriage;
To the beat of wedding-drums they fared forth
And entered the city of Karaikkal.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3616 on: May 12, 2016, 08:48:06 AM »
Verse  11:


அளிமிடைதார்த் தனதத்தன்
   அணிமாடத் துள்புகுந்து
தெளிதருநூல் விதிவழியே
   செயல்முறைமை செய்தமைத்துத்
தளிரடிமென் நகைமயிலைத்
   தாதவிழ்தார்க் காளைக்குக்
களிமகிழ்சுற் றம்போற்றக்
   கலியாணஞ் செய்தார்கள்.

They moved into the beauteous mansion of Dhanadatthar
Glowing with a garland buzzed over by bees; the rites
Of wedding, as ordained in the lucid Sastras, were performed;
Thus they married her of flower-soft feet,
Sweet-smile and peafowl-mien to him who was
Verily a bull, to the approbation of the joyous kin.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3617 on: May 12, 2016, 08:50:33 AM »
Verse  12:


மங்கலமா மணவினைகள்
   முடித்தியல்பின் வைகுநாள்
தங்கள்குடிக் கொருபுதல்வி
   ஆதலினால் தனதத்தன்
பொங்கொலிநீர் நாகையினிற்
   போகாமே கணவனுடன்
அங்கண்அமர்ந் தினிதிருக்க
   அணிமாடம் மருங்கமைத்தான்.The wedding rites were all over; as man and wife
They lived there for sometime; she was the only child
Of Dhanadatthar?s family; he would not suffer her
To leave for Nakai, the littoral city of the roaring sea;
To dwell happily with her husband he had
A beautiful mansion built for her, nearby.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3618 on: May 12, 2016, 08:52:30 AM »
Verse  13:


மகட்கொடையின் மகிழ்சிறக்கும்
   வரம்பில்தனங் கொடுத்ததற்பின்
நிகர்ப்பரிய பெருஞ்சிறப்பில்
   நிதிபதிதன் குலமகனும்
தகைப்பில்பெருங் காதலினால்
   தங்குமனை வளம்பெருக்கி
மிகப்புரியுங் கொள்கையினில்
    மேம்படுதல் மேவினான்.After the wedding he gave limitless wealth
To Paramadatthan who rejoiced exceedingly;
The son of Nitipati who was of peerless greatness
Took to business and ere-long grew lofty, and could
In keeping with the tradition of his clan.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2016, 08:55:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3619 on: May 12, 2016, 08:55:52 AM »
Verse  14:


ஆங்கவன்தன் இல்வாழ்க்கை
   அருந்துணையாய் அமர்கின்ற
பூங்குழலார் அவர்தாமும்
   பொருவிடையார் திருவடிக்கீழ்
ஓங்கியஅன் புறுகாதல்
   ஒழிவின்றி மிகப்பெருகப்
பாங்கில்வரு மனையறத்தின்
   பண்புவழா மையில்பயில்வார்.


She of perfumed locks who was his help-meet rare,
Soared in swelling devotion ceaseless for the feet
Divine of the Rider of the martial Bull, and stood
Unswerving, poised in the virtue of domestic life.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3620 on: May 12, 2016, 08:58:02 AM »
Verse  15:


நம்பரடி யார்அணைந்தால்
   நல்லதிரு அமுதளித்தும்
செம்பொன்னும் நவமணியுஞ்
    செழுந்துகிலும் முதலான
தம்பரிவி னாலவர்க்குத்
   தகுதியின்வேண் டுவகொடுத்தும்
உம்பர்பிரான் திருவடிக்கீழ்
   உணர்வுமிக ஒழுகுநாள்.


When servitors of the Lord came, she fed them
With nectarean food, gave them in loving devotion
Ruddy gold, gems nine-fold, garments exquisite
And the like, divining their circumstance and need;
Thus throve her soul in ever-growing devotion ardent
For the feet of the Lord.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3621 on: May 12, 2016, 09:00:02 AM »
Verse 16:


பாங்குடைய நெறியின்கண்
    பயில்பரம தத்தனுக்கு
மாங்கனிகள் ஓரிரண்டு
   வந்தணைந்தார் சிலர்கொடுப்ப
ஆங்கவைதான் முன்வாங்கி
   அவர்வேண்டுங் குறையளித்தே
ஈங்கிவற்றை இல்லத்துக்
   கொடுக்கவென இயம்பினான்.

Some men who called on Paramadatthan who was thriving
In his righteous business, gave him a pair of mangoes;
He received them and fulfilled their desire; he then
Bade (his servant) thus: "Take these to my house."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2016, 09:01:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3622 on: May 12, 2016, 09:02:43 AM »
Verse  17:


கணவன்தான் வரவிடுத்த
   கனியிரண்டுங் கைக்கொண்டு
மணமலியும் மலர்க்கூந்தல்
   மாதரார் வைத்ததற்பின்
பணஅரவம் புனைந்தருளும்
   பரமனார் திருத்தொண்டர்
உணவின்மிகு வேட்கையினால்
   ஒருவர்மனை உட்புகுந்தார்.

She of fragrant locks of hair decked with flowers, received
The pair of mangoes sent by her husband; she kept them
Where they should be kept; now came a servitor of the Lord
Whose jewels are snakes, into the house prompted
By a great desire to get fed.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3623 on: May 12, 2016, 09:05:07 AM »
Verse  18:


வேதங்கள் மொழிந்தபிரான்
   மெய்த்தொண்டர் நிலைகண்டு
நாதன்தன் அடியாரைப்
   பசிதீர்ப்பேன் எனநண்ணிப்
பாதங்கள் விளக்கநீர்
   முன்னளித்துப் பரிகலம்வைத்
தேதந்தீர் நல்விருந்தா
    இன்னடிசில் ஊட்டுவார்.


Beholding the state of the servitor of the Lord-Author
Of the Gospels, she thought: "I'll appease the hunger
Of the Lord?s devotee." She offered him water to cleanse
His feet, and spread the tender plantain-leaf
For serving food; she knew him to be the guest that would
Cure one, of sins.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2016, 09:06:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3624 on: May 12, 2016, 09:07:33 AM »
Verse  19:


கறிஅமுதங் குதவாதே
   திருஅமுது கைகூட
வெறிமலர்மேல் திருவனையார்
   விடையவன்தன் அடியாரே
பெறலரிய விருந்தானால்
   பேறிதன்மேல் இல்லையெனும்
அறிவினராய் அவரமுது
    செய்வதனுக் காதரிப்பார்.She who was like Lakshmi throned on lotus fragrant,
Had cooked rice, but not dishes of curry; she mused thus:
"The servitor of the Lord-Rider of the Bull is come as a guest
Can there be a boon greater than this?"
Straight she proceeded with her duty to feed him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2016, 09:09:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3625 on: May 12, 2016, 09:10:35 AM »
Verse  20:


இல்லாளன் வைக்கவெனத்
   தம்பக்கல் முன்னிருந்த
நல்லநறு மாங்கனிகள்
   இரண்டினில்ஒன் றைக்கொண்டு
வல்விரைந்து வந்தணைந்து
   படைத்துமன மகிழ்ச்சியினால்
அல்லல்தீர்ப் பவர்அடியார்
   தமையமுது செய்வித்தார்.

Taking with her one of the goodly and fragrant mangoes
Sent to her keeping by her husband, she hastened
To serve the servitor; thus in delight great
The remover of misery had the devotee well fed.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2016, 09:12:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3626 on: May 13, 2016, 09:36:57 AM »
Verse  21:


மூப்புறும்அத் தளர்வாலும்
   முதிர்ந்துமுடு கியவேட்கைத்
தீப்பசியின் நிலையாலும்
   அயர்ந்தணைந்த திருத்தொண்டர்
வாய்ப்புறுமென் சுவையடிசில்
   மாங்கனியோ டினிதருந்திப்
பூப்பயில்மென் குழல்மடவார்
    செயலுவந்து போயினார்.


The divine servitor who came there befuddled, bent with age,
And fatigued by fiery hunger that clamored
For immediate appeasement, ate the timely meal,
Soft and toothsome, relishing it with the mango sweet;
He admired the service of the wondrous woman of soft
And perfumed locks, and went his way.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3627 on: May 13, 2016, 09:39:04 AM »
Verse 22:


மற்றவர்தாம் போயினபின்
   மனைப்பதியா கியவணிகன்
உற்றபெரும் பகலின்கண்
   ஓங்கியபேர் இல்எய்திப்
பொற்புறமுன் நீராடிப்
   புகுந்தடிசில் புரிந்தயிலக்
கற்புடைய மனையாருங்
    கடப்பாட்டில் ஊட்டுவார்.


After he left, the merchant and lord of the house
Entered the spacious mansion when the sun was
In the meridian, and had his bath; he desired
To have his meal; his chaste wife attended to that duty.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3628 on: May 13, 2016, 09:40:57 AM »
Verse 23:


இன்னடிசில் கறிகளுடன்
   எய்துமுறை இட்டதற்பின்
மன்னியசீர்க் கணவன்தான்
   மனையிடைமுன் வைப்பித்த
நன்மதுர மாங்கனியில்
   இருந்ததனை நறுங்கூந்தல்
அன்னமனை யார்தாமும்
   கொடுவந்து கலத்தளித்தார்.


She provided him with tasty food and curried dishes;
Then she of fragrant hairs secured and served
On his leaf the sweet-smelling mango, one of the two
That remained (uneaten) and sent to her
That day by her ever-glorious husband.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3629 on: May 13, 2016, 09:43:17 AM »
Verse 24:


மனைவியார் தாம்படைத்த
   மதுரமிக வாய்ந்தகனி
தனைநுகர்ந்த இனியசுவை
   ஆராமைத் தார்வணிகன்
இனையதொரு பழம்இன்னும்
    உளததனை இடுகவென
அனையதுதாங் கொண்டுவர
    அணைவார்போல் அங்ககன்றார்.

The garlanded merchant that felt insatiate having
Tasted the sweetness of the exceedingly delicious fruit
Served by his wife, said: "There is one more of this kind;
Get me that too." She moved out as if to secure it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 13, 2016, 09:45:03 AM by Subramanian.R »