Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576565 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3600 on: May 11, 2016, 09:18:31 AM »
Verse 6:



நாளும் நம்பி ஆரூரர்
   நாமம் நவின்ற நலத்தாலே
ஆளும் படியால் அணிமாதி
   சித்தி யான அணைந்ததற்பின்
மூளும் காத லுடன்பெருக
   முதல்வர் நாமத் தஞ்செழுத்தும்
கேளும் பொருளும் உணர்வுமாம்
   பரிசு வாய்ப்பக் கெழுமினார்.


By virtue of his quotidian chanting of the name
Of Nampi Aroorar, he became a master of the siddhis
Eightfold, commencing from Anima; thereafter
As his devotion grew multi-fold, he attained the beatitude
In which only Panchakshara -- the name of the First One --,
Constituted his kith and kin, wealth and consciousness.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 11, 2016, 09:20:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3601 on: May 11, 2016, 09:21:07 AM »
Verse  7:


இன்ன வாறே இவர்ஒழுக
   ஏறு கொடிமேல் உயர்த்தவர்தாம்
பொன்னின் கழல்கள் மண்ணின்மேல்
   பொருந்த வந்து வழக்குரைத்து
மன்னும் ஓலை அவைமுன்பு
   காட்டி ஆண்ட வன்றொண்டர்
சென்னி மதிதோய் மாடமலி
   கொடுங்கோள் ஊரைச் சேர்வுற்றார்.



As thus he flourished, Van-tondar who was claimed
By the Lord -- whose banner sports the Bull, and who walked on earth
His beauteous and divine feet touching it, and who also
Vanquished him in His lis against him, by flourishing
A deed of palm-leaf before the assembly --,
Came to Kodungkoloor the tops of whose mansions
Touched the very moon.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3602 on: May 11, 2016, 09:23:11 AM »
Verse  8:


அஞ்சைக் களத்து நஞ்சுண்ட
   அமுதைப் பரவி அணைவுறுவார்
செஞ்சொல் தமிழ்மா லைகள்மொழியத்
    தேவர் பெருமான் அருளாலே
மஞ்சில் திகழும் வடகயிலைப்
   பொருப்பில் எய்த வரும்வாழ்வு
நெஞ்சில் தெளிய இங்குணந்தார்
   நீடு மிழலைக் குறும்பனார்.

Van-tondar hymned in garlands of Tamizh verse
The nectarean Lord of Tiruvanjaikkalam who devoured
Venom; by the grace of the Lord of celestial beings, it was
Clear to him that he was to reach thence Mount Kailash
In the north; the heart of Mizhalai-k-Kurumpar conned this
Clearly even when he was here in his far-away town.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 11, 2016, 09:25:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3603 on: May 11, 2016, 09:25:44 AM »
Verse 9:


மண்ணில் திகழும் திருநாவல்
   ஊரில் வந்த வன்றொண்டர்
நண்ணற் கரிய திருக்கயிலை
   நாளை எய்த நான்பிரிந்து
கண்ணிற் கரிய மணிகழிய
   வாழ்வார் போல வாழேன்என்
றெண்ணிச் சிவன்தாள் இன்றேசென்
   றடைவன் யோகத் தாலென்பார்.


"Van-tondar of Tirunavaloor, renowned on earth,
Is reaching the inaccessible Kailas divine on the morrow;
Parted from him I will not languish like them
Who still continue to live having lost the pupils
Of their eyes!" Thus resolving he said: "I will attain
The feet of Lord Siva this day itself by yoga."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 11, 2016, 09:27:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3604 on: May 11, 2016, 09:28:12 AM »
Verse  10:


நாலு கரணங் களும்ஒன்றாய்
   நல்ல அறிவு மேற்கொண்டு
காலும் பிரம நாடிவழிக்
   கருத்துச் செலுத்தக் கபாலநடு
ஏல வேமுன் பயின்றநெறி
   எடுத்த மறைமூ லந்திறப்ப
மூல முதல்வர் திருப்பாதம்
   அடைவார் கயிலை முன்னடைந்தார்.



All his four inner organs became one; pure consciousness
Streamed through Suzhu-Munai; by cultivated yoga
Pranava caused the opening of Brahmarantra;
Through this his spirit coursed its way to the Kailash
To the feet of the Primal One even before Nampi Aroorar
Could there arrive.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3605 on: May 11, 2016, 09:30:23 AM »
Verse  11:


பயிலச் செறிந்த யோகத்தால் பரவை கேள்வன் பாதமுறக்
கயிலைப் பொருப்பர் அடியடைந்த மிழலைக் குறும்பர் கழல்வணங்கி
மயிலைப் புறங்கொள் மென்சாயல் மகளிர் கிளவி யாழினொடுங்
குயிலைப் பொருவுங் காரைக்கால் அம்மை பெருமை கூறுவாம்.


Adoring the feet of Mizhalai-k-Kurumpar who reached
The feet of the Lord of Mount Kailash, by his constant
Yogic exercise, never to part from the feet of the lord
Of Paravai, I proceed to narrate the glory
Of Karaikkal Ammai whose mien soft excels
Even that of the peafowl and whose words excel
The sweet melody of the Kuyil.

(Perumizhalai Kurumba Nayanar Puranam - completed.)

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 11, 2016, 09:33:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3606 on: May 11, 2016, 09:33:54 AM »
Karaikkal Ammaiyar Puranam:

Verse  1:



மானமிகு தருமத்தின்
   வழிநின்று வாய்மையினில்
ஊனமில்சீர்ப் பெருவணிகர்
   குடிதுவன்றி ஓங்குபதி
கூனல்வளை திரைசுமந்து
   கொண்டேறி மண்டுகழிக்
கானல்மிசை உலவுவளம்
   பெருகுதிருக் காரைக்கால்.

Whorled chanks are wafted by waves and deposited
Into adjacent backwaters; they roam there as growing wealth;
Such is Karaikkal the city of great merchants galore
Who are poised in honor and dharma, and are
Flawless, glorious and truthful,   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3607 on: May 11, 2016, 09:35:59 AM »
Verse  2:


வங்கமலி கடற்காரைக்
   காலின்கண் வாழ்வணிகர்
தங்கள்குலத் தலைவனார்
   தனதத்த னார்தவத்தால்
அங்கவர்பால் திருமடந்தை
   அவதரித்தாள் எனவந்து
பொங்கியபே ரழகுமிகப்
   புனிதவதி யார்பிறந்தார்.



By virtue of the tapas of Dhanadatthar who was
The chief of the mercantile clan of Karaikkal
Near whose sea-shore ply thick the merchant vessels,
Punithavathiyar of swelling pulchritude came to be
Born as his daughter even as an avatar of Lakshmi.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3608 on: May 11, 2016, 09:38:42 AM »
Verse  3:


வணிகர்பெருங் குலம்விளங்க
   வந்துபிறந் தருளியபின்
அணிகிளர்மெல் லடிதளர்வுற்று
   அசையுநடைப் பருவத்தே
பணியணிவார் கழற்கடிமை
   பழகிவரும் பாங்குபெறத்
தணிவில்பெரு மனக்காதல்
   ததும்பவரும் மொழிபயின்றார்.


he was born that the mercantile clan might flourish
Resplendent; even as a child in the parva of toddling gait
When her soft feet were decked with lustrous jewels,
To attain valiance in the servitorship of the Lord
Whose jewels are snakes, she cultivated words
That would cause her inly love boundless soar up.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3609 on: May 11, 2016, 04:33:52 PM »
Verse 4:


பல்பெருநற் கிளைஉவப்பப்
   பயில்பருவச் சிறப்பெல்லாம்
செல்வமிகு தந்தையார்
   திருப்பெருகுஞ் செயல்புரிய
மல்குபெரும் பாராட்டின்
   வளர்கின்றார் விடையவர்பால்
அல்கியஅன் புடன்அழகின்
   கொழுந்தெழுவ தெனவளர்வார்.


Her opulent father duly performed all the sacred rites
Pertaining to the parvas of the growing child
To the great delight of his kith and kin, vast and great;
The child grew admired by all, like a shoot, comely
And lovely; she was linked in devotion deep
With the Lord whose mount is the Bull.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3610 on: May 11, 2016, 04:35:45 PM »
Verse  5:


வண்டல்பயில் வனஎல்லாம்
   வளர்மதியம் புனைந்தசடை
அண்டர்பிரான் திருவார்த்தை
   அணையவரு வனபயின்று
தொண்டர்வரின் தொழுதுதா
    தியர்போற்றத் துணைமுலைகள்
கொண்டுநுசுப் பொதுங்குபதங்
   கொள்கையினிற் குறுகினார்.


Even as she gamboled she would but articulate divinely
Words pleasing to the God of the celestial beings -- the Wearer
Of the crescent on His matted hair --; she would adore
His servitors when they passed by; thus she grew
Extolled by her nurse; now came the parva when
Her willowy waist began to languish, unable
To bear the weight of her twin-breasts.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 11, 2016, 04:37:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3611 on: May 11, 2016, 04:38:24 PM »
Verse 6:


நல்லவென உறுப்புநூ
   லவர்உரைக்கும் நலம்நிரம்பி
மல்குபெரு வனப்புமீக்
   கூரவரு மாட்சியினால்
இல்லிகவாப் பருவத்தில்
   இவர்கள்மர பினுக்கேற்குந்
தொல்குலத்து வணிகர்மகள்
    பேசுதற்குத் தொடங்குவார்.

She was perfect in every limb as defined by the authors
In their works on Anatomy; her queenly grace grew
Day by beauteous day; she was now in the parva
When she was not suffered to cross
The threshold of her house; now came men belonging
To the hoary tralatitious mercantile clan
Broaching wedding.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 11, 2016, 04:40:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3612 on: May 11, 2016, 04:41:06 PM »
Verse 7:


நீடியசீர்க் கடல்நாகை
   நிதிபதியென் றுலகின்கண்
பாடுபெறு புகழ்வணிகன்
    பயந்தகுல மைந்தனுக்குத்
தேடவருந் திருமரபில்
   சேயிழையை மகட்பேச
மாடமலி காரைக்கால்
   வள நகரின் வரவிட்டார்.


To the well-endowed city of Karaikkal rich in mansions
Were sent wise men by Nitipati -- a merchant
Famous throughout the world and a native of Nakai --
A maritime city of renown --, seeking the hand
Of the jeweled beauty of a matching clan
For his son and scion.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3613 on: May 11, 2016, 04:43:18 PM »
Verse 8:


வந்தமூ தறிவோர்கள்
   மணங்குறித்தம் மனைபுகுந்து
தந்தையாந் தனதத்தன்
   தனைநேர்ந்து நீபயந்த
பைந்தொடியை நிதிபதிமைந்
   தன்பரம தத்தனுக்கு
முந்தைமர பினுக்கேற்கும்
   முறைமைமணம் புரிகென்றார்.

The men of great wisdom entered the house to which
They came to broach the subject of wedding,
Called on Dhanadatthar, and said; "Be pleased to wed your daughter,
The one of lustrous jewels to Paramadhatthan, the son
Of Nitipati, in keeping with the hoary tradition."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 11, 2016, 04:44:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3614 on: May 11, 2016, 04:45:48 PM »
Verse 9:


மற்றவனும் முறைமையினால்
    மணம்இசைந்து செலவிடச் சென்
றுற்றவர்கள் உரைகேட்ட
   நிதிபதியும் உயர்சிறப்புப்
பெற்றனன் போல் உவந்துதனிப்
   பெருமகற்குத் திருமலியுஞ்
சுற்றமுடன் களிகூர்ந்து
    வதுவைவினைத் தொழில்பூண்டான்.


He agreed to the marriage having due regard
To all propriety and gave them leave to depart;
Of his consent they apprised Nitipati who felt
Happy as one blessed with an especial greatness;
He engaged himself with his wealthy kin in the preparation
For the grand wedding of his great and peerless son.

Arunachala Siva.