Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 576571 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3585 on: May 09, 2016, 09:35:55 AM »
Verse 2:


அப்ப திக்கு முதல்வர்வன் றொண்டர்தாம்
ஒப்ப ரும்பெரு நம்பிஎன் றோதிய
செப்ப ருஞ்சீர்க் குலச்சிறை யார்திண்மை
வைப்பி னால்திருத் தொண்டில் வழாதவர்.


The leader of the great town was he, hailed
By Van-Tondar as peerless Peru Nampi; he was
Kulacchiraiyar of ineffable glory; firm-poised
In pious servitorship, he would not swerve therefrom.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3586 on: May 09, 2016, 09:38:01 AM »
Verse 3:

கார ணங்கண் ணுதற்கன்பர் என்னவே
வார மாகி மகிழ்ந்தவர் தாள்மிசை
ஆரும் அன்பொடு வீழ்ந்தஞ் சலிமுகிழ்த்
தீர நன்மொழி எய்த இசைத்துளார்.As devotees are to Siva dear, he would fall
At their feet in inner love and feel happy; he would
Before them fold his hands in adoration,
And address them with words of cool married to piety.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3587 on: May 09, 2016, 09:40:11 AM »
Verse  4:


குறியில் நான்கு குலத்தினர் ஆயினும்
நெறியின் அக்குலம் நீங்கினர் ஆயினும்
அறிவு சங்கரற் கன்பர் எனப்பெறில்
செறிவு றப்பணிந் தேத்திய செய்கையார்.

Be they of four marked Varnas or those
That swerved from their way; if they be endowed
With the knowledge of servitorship to Sankara
He would, with all his heart, adore and hail them.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3588 on: May 09, 2016, 09:43:37 AM »
Verse  5:


உலகர் கொள்ளும் நலத்தினர் ஆயினும்
அலகில் தீமையர் ஆயினும் அம்புலி
இலகு செஞ்சடை யார்அடி யாரெனில்
தலமு றப்பணிந் தேத்துந் தகைமையார்.

May the world hail them for their virtue or condemn them
For their endless evil; if they be the servitors
Of the Lord on whose matted crest the crescent doth rest,
He would fall prostrate on the ground and hail them.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3589 on: May 10, 2016, 09:15:27 AM »
Verse  6:


பண்பின் மிக்கார் பலராய் அணையினும்
உண்ப வேண்டி ஒருவர் அணையினும்
எண்பெ ருக்கிய அன்பால் எதிர்கொண்டு
நண்பு கூர்ந்தமு தூட்டும் நலத்தினார்.

A whole throng of pious men might visit him
Or just one of them, with intent to get fed;
He would receive them in spiraling love
And provide food in love and devotion true.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3590 on: May 10, 2016, 09:17:30 AM »
Verse  7:


பூதி கோவணம் சாதனத் தாற்பொலிந்
தாதி தேவர்தம் அஞ்செழுத் தாமவை
ஓது நாவணக் கத்தால் உரைப்பவர்
பாதம் நாளும் பரவிய பண்பினார்.


He would daily hail the feet of those that wore the holy ash,
Kovanam and Rudraksha and who humbly chanted
In tongue-worship the Panchakshara of the primal Lord;
This marked his culture of piety.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3591 on: May 10, 2016, 09:20:08 AM »
Verse 8:


இன்ன நல்லொழுக் கத்தினார் ஈறில்சீர்த்
தென்ன வன்நெடு மாறற்குச் சீர்திகழ்
மன்னு மந்திரி கட்குமே லாகியார்
ஒன்ன லர்ச்செற் றுறுதிக்கண் நின்றுளார்.

Such was his righteousness; he was superior to all
The ministers of Nedu Maran, the Pandya king
Of endless glory; he was an annihilator of foes;
He was firm-poised in the way of deliverance.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3592 on: May 10, 2016, 09:22:06 AM »
Verse 9:

ஆய செய்கைய ராயவர் ஆறணி
நாய னார்திருப் பாதம் நவின்றுளார்
பாய சீர்புனை பாண்டிமா தேவியார்
மேய தொண்டுக்கு மெய்த்தொண்டர் ஆயினார்.


Thus he throve; he would, for ever, chant the glory
Of the divine feet of the Lord in whose crown the Ganga
Courses; unto the service of Pandi Maa Devi who
Spread the glory of the Lord, he was a servitor true.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3593 on: May 10, 2016, 09:23:56 AM »
Verse 10:


புன்ன யத்தரு கந்தர்பொய் நீக்கவும்
தென்னன் நாடு திருநீறு போற்றவும்
மன்னு காழியர் வள்ளலார் பொன்னடி
சென்னி சேர்த்தி மகிழ்ந்த சிறப்பினார்.


To averruncate the falsity of the Samanas of ill-repute
And cause the Pandya country hail the glory
Of the holy ash, he adored the auric feet of the godly child,
-- The patron Saint of ever-during Seerkazhi --,
With his head and was blessed with happiness true.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3594 on: May 10, 2016, 09:25:52 AM »
Verse  11:


வாதில் தோற்ற அமணரை வன்கழுத்
தீது நீங்கிட ஏற்றுவித் தார்திறம்
யாது போற்றினேன் மேலினி ஏத்துகேன்
வேத நீதி மிழலைக் குறும்பர்தாள்.

Have I truly hailed him at all who, to rid evil, had
The Samanas vanquished in disputation and had them executed
On the firm-fibred Kazhu? Well, I'll now narrate the glory
Of Kurumpar's feet of Mizhalai, abounding in Vedic piety.

(Kulachirai Nayanar Puranam concluded.)


Arunachala Siva.

« Last Edit: May 10, 2016, 09:29:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3595 on: May 10, 2016, 09:30:50 AM »
Perumizhalaik Kurumba Nayanar Puranam:

Verse  1:

சூத நெருங்கு குலைத்தெங்கு
    பலவு பூகஞ் சூழ்புடைத்தாய்
வீதி தோறும் நீற்றினொளி
   விரிய மேவி விளங்குபதி
நீதி வழுவா நெறியினராய்
   நிலவுங் குடியால் நெடுநிலத்து
மீது விளங்கும் தொன்மையது
   மிழலை நாட்டுப் பெருமிழலை.

Perumizhalai in the land of Mizhalai is rich
In groves of mango? trees, bunchy coconut trees,
Jack fruit and areca trees (and is girt with fields);
The streets thereof blaze with the luster of the holy ash;
It is a hoary town renowned for its citizens established
Unswervingly in the way of Vedic piety.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3596 on: May 10, 2016, 09:32:53 AM »
Verse  2:


அன்ன தொன்மைத் திருப்பதிக்கண்
   அதிபர் மிழலைக் குறும்பனார்
சென்னி மதியம் வைத்தவர்தம்
   அடியார்க் கான செய்பணிகள்
இன்ன வண்ணம் என்றவர்தாம்
    உரையா முன்னம் எதிரேற்று
முன்னம் உவந்து செய்வாராய்
   முதிரும் அறிவின் பயன்கொள்வார்.


Mizhalai-k-Kurumpar was the prince of the hoary and holy place;
He would receive the devotees of the Lord who wears
The crescent  moon in His crest and do untold, all services
Required by them by sheer divination; it was thus
He came by the fruit of his mellowing knowledge.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3597 on: May 10, 2016, 09:35:03 AM »
Verse 3:


தொண்டர் பலரும் வந்தீண்டி
   உண்ணத் தொலையா அமுதூட்டிக்
கொண்டு செல்ல இருநிதியம்
   முகந்து கொடுத்துக் குறைந்தடைவார்
வண்டு மருவுங் குழலுமையாள்
   கேள்வன் செய்ய தாளென்னும்
புண்ட ரீகம் அகமலரில்
   வைத்துப் போற்றும் பொற்பினார்.


Endless was the food he provided for the devotees
Who came in throngs; he would confer on them all
Wealth immense humbly; he enshrined
In his lotus-heart the roseate flower-feet of the Lord
The locks of whose Consort are buzzed over by honey-bees.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3598 on: May 10, 2016, 09:36:52 AM »
Verse  4:


இத்தன் மையராய் நிகழுநாள்
   எல்லை இல்லாத் திருத்தொண்டின்
மெய்த்தன் மையினை உலகறிய
   விதியால் வணங்கி மெய்யடியார்
சித்தம் நிலவுந் திருத்தொண்டத்
   தொகைபா டியநம் பியைப்பணிந்து
நித்தன் அருள்பெற் றவர்பாதம்
   நினைக்கும் நியமத் தலைநின்றார்.


As he thus throve for the world to come by a knowledge
Of the infinitude of divine servitorship, he hailed
As ordained the Tiru-th-Tonda-th-Tokai inseparable from the minds
Of devotees; he hailed its author Nampi Aroorar;
Blessed with the grace of the Lord he was established
In the worship of His divine feet.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48198
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3599 on: May 11, 2016, 09:15:38 AM »
Verse  5:

மையார் தடங்கண் பரவையார்
   மணவா ளன்தன் மலர்க்கழல்கள்
கையால் தொழுது வாய்வாழ்த்தி
   மனத்தால் நினைக்குங் கடப்பாட்டில்
செய்யாள் கோனும் நான்முகனும்
   அறியாச் செம்பொன் தாளிணைக்கீழ்
உய்வான் சேர உற்றநெறி
   இதுவே என்றன் பினில்உய்த்தார்.With his hands he adored, with his tongue he hailed
And with his mind the meditated the feet of the lord
Of Paravai whose great eyes were tinct with collyrium;
Thus he throve. "This indeed is the path of deliverance
Leading to the auric feet roseate unknown to the lord
Of Lakshmi, and Brahma too!" Thus he thought
And thus he lived in unison with his faith.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 11, 2016, 09:17:37 AM by Subramanian.R »