Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 549002 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3570 on: May 08, 2016, 09:30:51 AM »
Verse  416:


அந்நிலைமை தனில்ஆண்ட
   அரசுபணி செய்யஅவர்
நன்னிலைமை காட்டுவார்
   நம்பர்திரு மணிமுன்றில்
தன்னில்வரும் உழவாரம்
   நுழைந்தவிடந் தானெங்கும்
பொன்னினொடு நவமணிகள்
   பொலிந்திலங்க அருள்செய்தார்.

As thus the kingly servitor rendered service there,
To demonstrate the sublime state in which
He was established, the Lord in His grace, caused
Gold and nine-fold gems dazzle in the beauteous courtyard
Of the shrine, wheresoever he plied his Uzhavaram.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 08, 2016, 09:32:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3571 on: May 08, 2016, 09:33:11 AM »
Verse  417:


செம்பொன்னும் நவமணியும்
   சேண்விளங்க ஆங்கெவையும்
உம்பர்பிரான் திருமுன்றில்
   உருள்பருக்கை யுடன்ஒக்க
எம்பெருமான் வாகீசர்
   உழவாரத் தினில்ஏந்தி
வம்பலர்மென் பூங்கமல
   வாவியினில் புகஎறிந்தார்.

The ruddy gold and nine-fold gems filled the heavens
With their luster rare; our lord, Tirunavukkarasar,
With his Uzhavaram scooped them with the gravel
In the courtyard and alike threw them away,
Into the temple tank where fragrant and soft
Lotus-flowers glistened.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 08, 2016, 09:35:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3572 on: May 08, 2016, 09:35:53 AM »
Verse  418:


புல்லோடும் கல்லோடும்
   பொன்னோடும் மணியோடும்
சொல்லோடும் வேறுபா
   டிலாநிலைமை துணிந்திருந்த
நல்லோர்முன் திருப்புகலூர்
   நாயகனார் திருவருளால்
வில்லோடு நுதல்மடவார்
   விசும்பூடு வந்திழிந்தார்.


'Tis-but words which mark things as grass and stones,
As gold and gems; beyond this he was poised
Firm in the supreme state of non-differentiation;
Before him the holy servitor, by the grace of the Lord
Of Tiruppukaloor, descended down from the heavens
Damsels whose brows put to shame the bows.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 08, 2016, 09:37:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3573 on: May 08, 2016, 09:38:33 AM »
Verse  419:

வானகமின் னுக்கொடிகள்
    வந்திழிந்தால் எனவந்து
தானநிறை சுருதிகளில்
   தகும்அலங்கா ரத்தன்மை
கானஅமு தம்பரப்பும்
   கனிவாயில் ஒளிபரப்பப்
பானல்நெடுங் கண்கள்வெளி
   பரப்பிஇசை பாடுவார்.Like lightnings of the sky they came down
Flashing beauty; nectarean airs which issued
Tunefully from the Kendras of music
In golden notes of linked sweetness, flowed
From their glowing lips of ambrosial fruits;
Their lily-eyes burgeoned as they melodised.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 08, 2016, 09:40:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3574 on: May 08, 2016, 09:41:22 AM »
Verse  420:


கற்பகப்பூந் தளிரடிபோங்
   காமருசா ரிகைசெய்ய
உற்பலமென் முகிழ்விரல்வட்
   டணையோடுங் கைபெயரப்
பொற்புறும்அக் கையின்வழி
   பொருகயற்கண் புடைபெயர
அற்புதப்பொற் கொடிநுடங்கி
   ஆடுவபோல் ஆடுவார்.


Their feet soft as the shoots of the celestial Karpaka
Moved in nimble dancing rounds; their hands
Whose fingers were verily roseate buds of Kantal
Swayed, swung, locked and unlocked in artful postures
Of dance; their battling eyes carp-like, moved
And rolled, in keeping with the movement
Of their comely hands; like auric lianas wondrous were they
That there danced lissom.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3575 on: May 08, 2016, 09:43:19 AM »
Verse  421:


ஆடுவார் பாடுவார்
   அலர்மாரி மேற்பொழிவார்
கூடுவார் போன்றணைவார்
   குழல்அவிழ இடைநுடங்க
ஓடுவார் மாரவே
   ளுடன்மீள்வர் ஒளிபெருக
நீடுவார் துகிலசைய
   நிற்பாரும் ஆயினார்.


They danced, sang, showered flowers and would
Come near as though they would have union;
They would unloosen their braided locks
And with their hips swaying lithe, would gently trot;
Back would they come accompanied with the God of Love;
In growing splendor they would cause their long garments
Strategically slip in impassioned love.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3576 on: May 08, 2016, 09:45:28 AM »
Verse  422:


இத்தன்மை அரம்பையர்கள்
   எவ்விதமும் செயல்புரிய
அத்தனார் திருவடிக்கீழ்
   நினைவகலா அன்புருகும்
மெய்த்தன்மை உணர்வுடைய
   விழுத்தவத்து மேலோர்தம்
சித்தநிலை திரியாது
   செய்பணியின் தலைநின்றார்.


When the heavenly Apsaras disported thus
In varied wanton gambols, the lofty one of sublime tapas,
Ever-poised in the truthful awareness wrought
Of melting love that links irremovably his thought
With the feet of the Father, plied himself
In divine service with unwavering mind.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3577 on: May 09, 2016, 09:02:30 AM »
Verse 423:

இம்மாயப் பவத்தொடக்காம்
   இருவினைகள் தமைநோக்கி
உம்மால்இங் கென்னகுறை
   உடையேன்யான் திருவாரூர்
அம்மானுக் காளானேன்
   அலையேன்மின் நீர்என்று
பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலுள்
   எனுந்திருத்தாண் டகம்புகன்றார்.


Addressing them -- the embodied twofold deeds
Which would push one into the bewildering sea
Of birth and death --, he said: "What is it that I lack
That you should fulfill it" I am a servitor
Of the Lord of Tiruvaroor.  This said, he hymned
The divine Tandakam which oped thus:
"This ocean great of bewildering falsity."

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 09, 2016, 09:05:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3578 on: May 09, 2016, 09:06:51 AM »
Verse 424:


மாதரவர் மருங்கணைய
   வந்தெய்தி மதனவசக்
காதலவர் புரிந்தொழுகுங்
   கைதவங்கள் செய்திடவும்
பேதமிலா ஓருணர்விற்
   பெரியவரைப் பெயர்விக்க
யாதும்ஒரு செயலில்லா
   மையில்இறைஞ்சி எதிரகன்றார்.


The Apsaras, great, neared him and indulged
In all libidinous deceits resorted to by the lust-borne;
Unable to shake him from his peak
Of undifferentiated oneness, and totally stymied,
They adored him and from him departed.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 09, 2016, 09:09:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3579 on: May 09, 2016, 09:09:47 AM »
Verse  425:


இந்நிலைமை உலகேழும்
   எய்தஅறிந் தியல்பேத்த
மன்னியஅன் புறுபத்தி
   வடிவான வாகீசர்
மின்னிலவும் சடையார்தம்
   மெய்ப்பொருள்தான் எய்தவரும்
அந்நிலைமை அணித்தாகச்
   சிலநாள்அங் கமர்ந்திருந்தார்.All the seven words coming to know of this, his state,
Hailed him to gain that beatitude; Vakeesar has
Now the very form of loving Bhakti ever-during;
The time for getting united with the Lord whose matted hair   
Dazzles like lightning, -- the Ens Entium --, drew near;
He there abode for a few days.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3580 on: May 09, 2016, 09:13:30 AM »
Verse  426:

மன்னியஅந் தக்கரணம்
   மருவுதலைப் பாட்டினால்
தன்னுடைய சரணான
    தமியேனைப் புகலூரன்
என்னையினிச் சேவடிக்கீழ்
   இருத்திடும்என் றெழுகின்ற
முன்னுணர்வின் முயற்சியினால்
   திருவிருத்தம் பலமொழிந்தார்.

His consciousness, will and deed which direct
His inner sensorium had merged with Him; he hymned
Many a divine Viruttham, impelled by his past good, thus;
"The Lord of Pukaloor would sure for ever keep me
That had taken refuge in Him, under His redemptive feet."   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 09, 2016, 09:20:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3581 on: May 09, 2016, 09:20:32 AM »
Verse 427:


மண்முதலாம் உலகேத்த
   மன்னுதிருத் தாண்டகத்தைப்
புண்ணியா உன்னடிக்கே
   போதுகின்றேன் எனப்புகன்று
நண்ணரிய சிவானந்த
   ஞானவடி வேயாகி
அண்ணலார் சேவடிக்கீழ்
   ஆண்டஅர சமர்ந்திருந்தார்.


He hymned the ever-during Tandakam divine
Hailed by all the worlds inclusive of this earth, thus:
"O Holy One! I am coming to Thee!" He completed
The decade; his form was now that of Siva's blissful
Gnosis, seldom accessible; the kingly servitor ruled
By the Lord came to abide for ever under the roseate feet
Of the Supreme One.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 09, 2016, 09:22:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3582 on: May 09, 2016, 09:23:26 AM »
Verse 428:


வானவர்கள் மலர்மாரி
   மண்நிறைய விண்ணுலகின்
மேனிறைந்த ஐந்துபே
   ரியவொலியும் விரிஞ்சன்முதல்
யோனிகளா யினஎல்லாம்
   உளநிறைந்த பெருமகிழ்ச்சி
தானிறைந்த சித்திரையிற்
   சதயமாந் திருநாளில்.

On the Sadayam day of Chitthirai his ascension
Took place; the heavenly ones showered flowers
Which overflowed and filled the earth; the five
Celestial Tuntupis resounded in the realms ethereal;
All lives from Brahma onward
Were filled inly with great joy.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3583 on: May 09, 2016, 09:28:13 AM »
Verse 429:


அடியனேன் ஆதரவால்
   ஆண்டஅர சின்சரிதப்
படியையான் அறிந்தபடி
   பகர்ந்தேன்அப் பரமுனிவன்
கடிமலர்மென் சேவடிகள்
   கைதொழுது குலச்சிறையார்
முடிவில்புகழ்த் திருத்தொண்டின்
   முயற்சியினை மொழிகின்றேன்.


The humble servitor that I am, I historicized
The life of godly Tirunavukkarasar, adoring
That divine Muni's roseate feet-very like soft
Fragrant flowers-, as it lay within my knowledge;
Adoring him as before and blessed with his grace,
I will how narrate the servitorship of Kulacchiraiyar
Which is truly glorious and boundless.

(Tirunavukkarasar Puranam concluded.)

Arunachala Siva..   
« Last Edit: May 09, 2016, 09:30:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3584 on: May 09, 2016, 09:32:03 AM »
Kulachiraiyar Puranam:


Verse  1:


பன்னு தொல்புகழ்ப் பாண்டிநன் னாட்டிடைச்
செந்நெ லார்வயல் தீங்கரும் பின்னயல்
துன்னு பூகப் புறம்பணை சூழ்ந்தது
மன்னு வண்மையி னார்மண மேற்குடி.


In hoary, goodly and glorious Pandyan country
Hailed by the great is a town of ever-abiding foison
Called Manamelkudi; it is rich in paddy-fields;
Sugar-canes thrive there; near them grow areca trees thick.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 09, 2016, 09:34:50 AM by Subramanian.R »