Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 486645 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3555 on: May 06, 2016, 09:43:14 AM »
Verse  401:


பிரமபுரத் திருமுனிவர்
   பெருந்தொண்டை நன்னாட்டில்
அரனுறையுந் தானங்கள்
   அணைந்திறைஞ்சிப் பாடுவதற்
குரனுடைய திருநாவுக்
   கரசர் உரை செய்தருளப்
புரமெரித்தார் திருமகனார்
   பூந்துருத்தி தொழுதகன்றார்.


Tirunavukkarasar of spiritual puissance told
The divine Muni of Brahmapuram that he should
Hail the Lord in all His shrines of great Tondai Nadu.
Thereupon the godly child adored
The Lord of Tiruppoonthurutthi who burnt
The triple cities, and left the town.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3556 on: May 06, 2016, 09:46:14 AM »
Verse  402:


ஆண்டஅர சங்கணர்சீர்
   அருள்பெற்றப் பதிநின்றும்
பாண்டிநாட் டெழுந்தருளும்
   பான்மையராய்த் தென்திசைபோய்க்
காண்டகைய திருப்புத்தூர்
   பணிந்தேத்திக் கதிர்மதியம்
தீண்டுகொடி மதில்மதுரைத்
   திருவால வாய்சேர்ந்தார்.


The kingly servitor blessed with the great grace
Of the Lord, left the town and moved southward
To reach the Pandya country; he adored the Lord
At Tirupputthoor, rapturous to behold; he came
To Tirualavai of Madurai whose streamers
Waft aloft touching the moon.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3557 on: May 07, 2016, 10:15:35 AM »
Verse  403:சென்றணைந்து மதுரையினில்
   திருந்தியநூற் சங்கத்துள்
அன்றிருந்து தமிழாராய்ந்
   தருளியஅங் கணர்கோயில்
முன்றிலினை வலங்கொண்டு
   முன்னிறைஞ்சி உள்புக்கு
வன்றனிமால் விடையாரை
   வணங்கிமகிழ் வொடுந்திளைத்தார்.He moved in and came to the shrine of the Lord
Who presided over the Academy of Tamizh, making it
Perfect in the company of great poets;
He made his sacred circuit and adored the Lord
From the outer shrine; moving in, he hailed
The Lord of the great and puissant Bull who is
Vishnu, and was steeped in joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2016, 10:17:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3558 on: May 07, 2016, 10:17:57 AM »
Verse  404:


எய்தியபே ரானந்த
   இன்பத்தின் இடைஅழுந்தி
மொய்திகழுஞ் சடையானை
   முளைத்தானை என்றெடுத்துச்
செய்தவத்தோர் தாண்டகச்செந்
   தமிழ்பாடிப் புறத்தணைவார்
கைதொழுது பணிந்தேத்தித்
   திருவுள்ளங் களிசிறந்தார்.

Immersed in nectarean bliss he hymned the Lord
Of matted hair thus: "Lo, He self-manifested!" *
Thus sang he, the tapaswi, in exquisite Tamizh
His Tandakam; desiring to emerge out of the shrine
He adored the Lord with folded hands;
His holy mind reveled in bliss.   


(*Padigam 6 Decade 19)

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2016, 10:21:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3559 on: May 07, 2016, 10:22:30 AM »
Verse  405:


சீர்திகழும் பாண்டிமா
   தேவியார் திருநீற்றின்
சார்வடைய கூன்நிமிர்ந்த
   தென்னவனார் தம்முடனே
பார்பரவுங் குலச்சிறையார்
   வாகீசர் தமைப்பணிவுற்
றாரகிலாக் காதல்மிக
   அடிபோற்ற அங்கிருந்தார்.The glorious Queen of the Pandya, the King
Who had his hunchback cured by taking
To the way of the Holy Ash and Kulacchiraiyar
Extolled by the world, adored the feet divine
Of Vakeesar in love insatiate; thus hailed
By them he there abode.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2016, 10:24:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3560 on: May 07, 2016, 10:25:04 AM »
Verse  406:


திருவால வாய்அமர்ந்த
   செஞ்சுடரைச் செழும்பொருள்நூல்
தருவானை நேரிசையும்
   தாண்டகமும் முதலான
பெருவாய்மைத் தமிழ்பாடிப்
   பேணுதிருப் பணிசெய்து
மருவார்தம் புரம்எரித்தார்
   பூவணத்தை வந்தடைந்தார்.


He adored the red-rayed Luster enshrined
At Tirualavai, the Lord-Grantor of the splendorous work
Of rich import; he hymned Him in divine Tandakams,
Tirunerisais, and other great and truthful decades
Of Tamizh; he rendered service with all his heart;
Then came he to Tiruppoovanam whose Lord
Reduced to cinders the triple sky hitting cities.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2016, 10:26:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3561 on: May 07, 2016, 10:27:53 AM »
Verse  407:


கொடிமாடம் நிலவுதிருப்
   பூவணத்துக் கோயிலினுள்
நெடியானுக் கறிவரியார்
   நேர்தோன்றக் கண்டிறைஞ்சி
வடிவேறு திரிசூலத்
   தாண்டகத்தால் வழுத்திப்போய்ப்
பொடிநீடு திருமேனிப்
   புனிதர்பதி பிறபணிவார்.


At Tiruppoovanam from whose mansions waft
A forest of flags, he was blessed with a darshan
Of the manifested presence of the Lord, unknowable
To Vishnu even; he adored Him and hailed Him
With the Tandakam which oped thus: "Behold Him
Of the beauteous trident!" He left the town
And visited many a shrine of the Holy One whose
Frame divine is smeared with the Holy Ash.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2016, 10:29:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3562 on: May 07, 2016, 10:30:31 AM »
Verse  408:


தென்னிலங்கை இராவணன்தன்
   சிரம்ஈரைந் துந்துணித்த
மன்னவனாம் இராமனுக்கு
   வரும்பெரும்பா தகந்தீர்த்த
பிஞ்ஞகரைத் தொழுவதற்கு
   நினைந்துபோய்ப் பெருமகிழ்ச்சி
துன்னிமனங் கரைந்துருகத்
   தொழுதெழுந்தார் சொல்லரசர்.

His thought hovered on the Lord decked with pigngnaka*
Who delivered prince Rama from his sin
Of decapitating the ten heads of Ravana of Sri Lanka
In the south; great joy possessed him; with a mind
Melting in love, the lord of logos prostrated before
The Lord and rose up.   

(*head with Ganga, moon and serpents)


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2016, 10:32:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3563 on: May 07, 2016, 10:32:59 AM »
Verse  409:


தேவர்தொழுந் தனிமுதலைத்
   திருவிரா மீச்சுரத்து
மேவியசங் கரனைஎதிர்
   நின்றுவிருப் புறுமொழியால்
பாவுதிரு நேரிசைகள்
   முதலான தமிழ்பாடி
நாவரசர் திருத்தொண்டு
   நலம்பெருகச் செய்தமர்ந்தார்.


He stood before the First One peerless, hailed
By the celestial beings -- Lord Sankara of Sri Rameswaram --,
And in words surcharged with devotion, Him
He hymned in Tirunerisais* and other forms of verse
In Tamil; rendering service divine which ushered
Growing weal, Vakeesar there abode.   

(*a form of verses)

Arunachala Siva
« Last Edit: May 07, 2016, 10:34:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3564 on: May 07, 2016, 10:35:40 AM »
Verse  410:


அங்குறைந்து கண்ணுதலார்
   அருள்சூடி அகன்றுபோய்ப்
பொங்குதமிழ்த் திருநாட்டுப்
   புறம்பணைசூழ் நெல்வேலி
செங்கண்விடை யார்மன்னுந்
   திருக்கானப் பேர்முதலா
எங்குநிகழ் தானங்கள்
   எல்லாம்புக் கிறைஞ்சுவார்.

He abode there; blessed with the grace of the Lord
Who sports an eye in His forehead, he left the town
And visited Tirunelveli girt with fields, in the land
Divine of swelling Tamizh, Tirukkanapper of the Lord
Whose red-eyed mount is Vishnu and all other shrines
Where the Lord abides, and adored Him.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3565 on: May 07, 2016, 10:37:47 AM »
Verse  411:


தொழுதுபல வகையாலும்
   சொற்றொடைவண் டமிழ்பாடி
வழுவில்திருப் பணிசெய்து
   மனங்கசிவுற் றெப்பொழுதும்
ஒழுகியகண் பொழிபுனலும்
   ஓவாது சிவன்தாள்கள்
தழுவியசிந் தையில்உணர்வுந்
   தங்கியநீர் மையிற்சரித்தார்.


Adoring the Lord, in multifoliate forms
Of rich Tamizh verse, he hailed Him; he rendered
Flawless service; his mind melted in love;
His eyes rained ceaseless tears; he was poised
In an awareness of mind knit to the feet of Siva.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 07, 2016, 10:39:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3566 on: May 07, 2016, 10:40:14 AM »
Verse  412:

தேம்பொழில்சூழ் செந்தமிழ்நாட்
   டினில்எங்குஞ் சென்றிறைஞ்சிப்
பாம்பணிவார் தமைப்பணிவார்
   பொன்னிநா டதுஅணைந்து
வாம்புனல்சூழ் வளநகர்கள்
   பின்னும்போய் வணங்கியே
பூம்புகலூர் வந்தடைந்தார்
   பொய்ப்பாசம் போக்குவார்.He traveled throughout the land of Tamizh sweet,
Digit with pleasant gardens, and adored the Lord
Whose jewels are snakes, in His shrines; he came
To the land of the Ponni, revisited the shrines situate
In the wealthy towns girt with uberous waters
And adored the Lord there; then the annihilator
Of the falsity of bondage, arrived at flowery Pukaloor.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3567 on: May 08, 2016, 09:21:28 AM »
Verse 413:


பொய்கைசூழ் பூம்புகலூர்ப்
   புனிதர்மலர்த் தாள்வணங்கி
நையுமனப் பரிவோடு
   நாள்தோறுந் திருமுன்றில்
கைகலந்த திருத்தொண்டு
   செய்துபெருங் காதலுடன்
வைகுநாள் எண்ணிறந்த
   வண்டமிழ்மா லைகள்மொழிவார்.


He adored the feet of the Holy One abiding
At flowery Pukaloor digit with pools formed by nature;
With a melting mind and in devotion deep
He daily rendered manual service in the courtyard
Divine of the shrine; he abode there in love
Hymning numerous garlands of Tamizh verse
Surcharged with the message of deliverance.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3568 on: May 08, 2016, 09:23:42 AM »
Verse 414:


நின்றதிருத் தாண்டகமும்
   நீடுதனித் தாண்டகமும்
மன்றுறைவார் வாழ்பதிகள்
   வழுத்துதிருத் தாண்டகமும்
கொன்றைமலர்ச் சடையார்பால்
   குறைந்தடைந்த நேரிசையுந்
துன்றுதனி நேரிசையும்
   முதலான தொடுத்துரைத்தார்.Divine Tandakams* which hail the sempitertnal Lord,
Tani-Tandakams* of great glory, divine Tandakams*
Which hail and enlist the shrines of the Lord
Of (Thillai's) forum, contrite Nerisais* on the Lord
Of matted hair who wears Konrai blooms
Adorable Nerisais* and decades such like, he sang.   


(*Different types of Tamizh compositions.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 08, 2016, 09:27:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3569 on: May 08, 2016, 09:27:53 AM »
Verse  415:


ஆருயிரின் திருவிருத்தம்
   தசபுரா ணத்தடைவும்
பார்பரவும் பாவநா
   சப்பதிகம் பன்முறையும்
நேர்படநின் றறைகூவுந்
   திருப்பதிகம் முதற்பிறவும்
பேரருளின் கடல்அளிக்கும்
   பெருமானைப் பாடினார்.


The decade of Ar-uyir-Tiruviruttham,*
Quintessential Dasa-Puranam,* the decade
Of Pava-nasam* hailed by the whole world,
Divine decades straight apostrophising the Lord
And other decades, he hymned extolling the Lord,
Verily the Grantor of grace that is immense as the sea,
To His servitors.

(*Various types of Tamizh decades.)

Arunachala Siva.   
« Last Edit: May 08, 2016, 09:29:59 AM by Subramanian.R »