Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 577333 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3450 on: April 26, 2016, 09:14:15 AM »
Verse  296:


வண்ணங் கண்டு நான்உம்மை
   வணங்கி யன்றிப் போகேனென்
றெண்ண முடிக்கும் வாகீசர்
   இருந்தார் அமுது செய்யாதே
அண்ண லாரும் அதுவுணர்ந்தங்
   கரசு தம்மைப் பணிவதற்குத்
திண்ண மாக மன்னனுக்குக்
   கனவில் அருளிச் செய்கின்றார்.

"I'll not quit this place without beholding You
In Your true splendor!" Thus he addressed
His resolute prayer to the Lord, and Vakeesar
Who was bent upon the fulfillment of his wish
Remained there abjuring food; he the Omniscient
Who knew of it, to help His servitor hail Him truly,
Appeared in the dream of the King of the realm
And firmly and duly apprised him of all.   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 26, 2016, 09:15:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3451 on: April 26, 2016, 09:16:47 AM »
Verse  297:


அறிவில் அமணர் நமைமறைப்ப
   இருந்தோம் என்றங் கடையாளக்
குறிகள் அறியச் செய்தருளி
   நம்மை அரசு கும்பிடுவான்
நெறியில் அமணர் தமையழித்து
   நீக்கிப் போக்கென் றருள்புரியச்
செறிவில் அறிவுற் றெழுந்தவனுஞ்
   செங்கை தலைமேற் குவித்திறைஞ்சி.


"Having been concealed by the brainless Jains
We abide invisible to others!" Thus spake
The Lord and pointed to the king the marks
Of identification; then spake the Lord:
"That Tirunavukkarasu may duly adore Us
Destroy their unholy deception and expel them."
Thus graced the Lord the King; he rose up
And folded his hands above his head in adoration.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 26, 2016, 09:18:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3452 on: April 26, 2016, 09:19:35 AM »
Verse  298:


கண்ட வியப்பு மந்திரிகட்
   கியம்பிக் கூடக் கடிதெய்தி
அண்டர் பெருமான் அருள்செய்த
   அடையா ளத்தின் வழிகண்டு
குண்டர் செய்த வஞ்சனையைக்
   குறித்து வேந்தன் குலவுபெருந்
தொண்டர் தம்மை அடிவணங்கித்
    தொக்க அமணர் தூர்அறுத்தான்.


The king spake of the wondrous vision he had
In his dream to his ministers and with them
Hastened to that place and discovered the shrine
With the help of the marks indicated to him by the Lord
Of the celestial beings, and also the deception of the Jains;
He adored the sacred feet of Vakeesar who unearthed
Their foul-play; total did he their fraud uproot.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 26, 2016, 09:21:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3453 on: April 26, 2016, 09:22:07 AM »
Verse 299:


ஆனை இனத்தில் துகைப்புண்ட
   அமணா யிரமும் மாய்ந்ததற்பின்
மேன்மை அரசன் ஈசர்க்கு
   விமான மாக்கி விளக்கியபின்
ஆன வழிபாட் டர்ச்சனைக்கு
   நிபந்தம் எல்லாம் அமைத்திறைஞ்ச
ஞான அரசும் புக்கிறைஞ்சி
   நாதர் முன்பு போற்றுவார்.


Like stubbles mashed by trampling tuskers
The assembly of the thousand Jains was pulverized
And the Jains were driven away; the lofty king
Raised a resplendent Vimana for the Lord;
He arranged for the daily Pooja, lavishing
Endowments therefor and adored the Lord.
Tirunavukkarasar of godly wisdom moved
Into the presence of the Lord and hailed Him.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3454 on: April 26, 2016, 09:24:44 AM »
Verse  300:


தலையின் மயிரைப் பறித்துண்ணுஞ்
   சாதி அமணர் மறைத்தாலும்
நிலையி லாதார் நிலைமையினால்
   மறைக்க ஒண்ணு மோஎன்னும்
விலையில் வாய்மைக் குறுந்தொகைகள்
   விளம்பிப் புறம்போந் தங்கமர்ந்தே
இலைகொள் சூலப் படையார்சேர்
   இடங்கள் பிறவுந் தொழஅணைவார்."Even though the Jains -- pluckers of hair
From their pates and mere eaters --, hide You by reason
Of their false and hare-brained plight
Can they truly conceal You?" Thus he hymned
His invaluable and truthful Kuruntokais;
He moved out and sojourned there; then he
Proceeded to hail the many shrines of the Lord
Who wields the three-leaved trident.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 26, 2016, 09:27:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3455 on: April 26, 2016, 09:27:53 AM »
Verse 301:


பொங்கு புனலார் பொன்னியினில்
   இரண்டு கரையும் பொருவிடையார்
தங்கும் இடங்கள் புக்கிறைஞ்சித்
   தமிழ்மா லைகளுஞ் சாத்திப்போய்
எங்கும் நிறைந்த புகழாளர்
   ஈறில் தொண்டர் எதிர்கொள்ளச்
செங்கண் விடையார் திருவானைக்
   காவின் மருங்கு சென்றணைந்தார்.


He adored and hymned in garlands of Tamizh verse
The Lord -- the Rider of martial Bull -- in all
His shrines situate on both the banks of the Kaveri
Coursing with swelling flood; received by devotees
Of universal renown and endless servitorship,
He came near Tiruvanaikka where abides
The Lord of the red-eyed Bull.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3456 on: April 26, 2016, 09:30:06 AM »
Verse  302:


சிலந்திக் கருளுங் கழல்வணங்கிச்
   செஞ்சொல் மாலை பலபாடி
இலங்கு சடையார் எறும்பியூர்
   மலையும் இறைஞ்சிப் பாடியபின்
மலர்ந்த சோதி திருச்சிராப்
   பள்ளி மலையுங் கற்குடியும்
நலங்கொள் செல்வத் திருப்பராய்த்
   துறையுந் தொழுவான் நண்ணினார்.


He adored the ankleted feet of the Lord
Who had bestowed grace on the spider and hymned
Many a garland wrought of sweet redeeming words;
He then adored at the hill of Tiruverumbiyoor
Where is enshrined the Lord of ruddy matted hair
And hymned Him; then he adored the Lord
At the effulgent hill of Tiruchirappalli and at the hill
Of Karkkudi, and fared forth to the prosperous
Tirupparaitthurai to adore Him there.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3457 on: April 26, 2016, 09:32:18 AM »
Verse 303:மற்றப் பதிகள் முதலான
   மருங்குள் ளனவுங் கைதொழுது
பொற்புற் றமைந்த திருப்பணிகள்
   செய்து பதிகங் கொடுபோற்றி
உற்ற அருளால் காவிரியை
   ஏறி ஒன்னார் புரமெரியச்
செற்ற சிலையார் திருப்பைஞ்ஞீ
   லியினைச் சென்று சேர்கின்றார்.

At that shrine and at other shrines nearby he adored;
There he rendered his handsome manual service
And hymned Him in decades divine; by His grace
He crossed the Kaveri and reached its other shore;
Then he fared forth to Tiruppaigngneeli, where
The Lord -- the wielder of the bow --, who burnt
The triple hostile cities, abode.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3458 on: April 27, 2016, 09:02:16 AM »
Verse  304:


வழிபோம் பொழுது மிகஇளைத்து
   வருத்தம் உறநீர் வேட்கையொடும்
அழிவாம் பசிவந் தணைந்திடவும்
   அதற்குச் சித்தம் அலையாதே
மொழிவேந் தருமுன் எழுந்தருள
   முருகார் சோலைப் பைஞ்ஞீலி
விழியேந் தியநெற் றியினார்தந்
   தொண்டர் வருத்தம் மீட்பாராய்.


He grew sore and tired on his way; he languished;
Thirst and disabling hunger assailed him;
Yet he wasn't perturbed in mind; the lord
Of language moved on; the brow-eyed Lord
Who presides over Tiruppaigngneeli girt
With beauteous gardens desired to relieve the distress
Of His servitor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2016, 09:04:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3459 on: April 27, 2016, 09:04:48 AM »
Verse 305:


காவுங் குளமும் முன்சமைத்துக்
   காட்டி வழிபோங் கருத்தினால்
மேவுந் திருநீற் றந்தணராய்
   விரும்பும் பொதிசோ றுங்கொண்டு
நாவின் தனிமன் னவர்க்கெதிரே
   நண்ணி இருந்தார் விண்ணின்மேல்
தாவும் புள்ளும் மண்கிழிக்குந்
   தனிஏ னமுங்காண் பரியவர்தாம்.

The Lord who could not be eyed by Brahma
Who winged up as a swan, and also Vishnu
Who as a peerless hog burrowed the earth,
Caused a garden and a pool to materialize;
To act as his guide, He assumed the form
Of a Brahmin wearing the Holy Ash; He had
With Him food neatly packed and He awaited the coming
Of the unique lord of language.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3460 on: April 27, 2016, 09:06:59 AM »
Verse 306:


அங்கண் இருந்த மறையவர்பால்
   ஆண்ட அரசும் எழுந்தருள
வெங்கண் விடைவே தியர்நோக்கி
   மிகவும் வழிவந் திளைத்திருந்தீர்
இங்கென் பாலே பொதிசோறுண்
   டிதனை உண்டு தண்ணீர்இப்
பொங்கு குளத்தில் குடித்திளைப்புப்
   போக்கிப் போவீர் எனப்புகன்றார்.When the king of servitors came near His presence
The Lord-Brahmin that rides the red-eyed Bull,
Addressed him thus: "You are very much fatigued
By reason of your long walk; I have with Me food
Neatly packed; partake of it; drink of the water
From this swelling pond; be refreshed
And then proceed on your way."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2016, 09:08:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3461 on: April 27, 2016, 09:09:39 AM »
Verse 307:


நண்ணுந் திருநா வுக்கரசர்
   நம்பர் அருள்என் றறிந்தார்போல்
உண்ணும் என்று திருமறையோர்
   உரைத்துப் பொதிசோ றளித்தலுமே
எண்ண நினையா தெதிர்வாங்கி
   இனிதா அமுது செய்தினிய
தண்ணீர் அமுது செய்தருளித்
   தூய்மை செய்து தளர்வொழிந்தார்.


Knowing it to be the grace divine of the Lord
When the holy Brahmin offered him the packed-food
As though He were one already known to him
Tirunavukkarasar thought not of aught else;
He received it, ate it in relish, drank the water,
Washed his hands and feet and felt refreshed.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3462 on: April 27, 2016, 09:11:30 AM »
Verse 308:எய்ப்பு நீங்கி நின்றவரை
   நோக்கி இருந்த மறையவனார்
அப்பால் எங்கு நீர்போவ
   தென்றார் அரசும் அவர்க்கெதிரே
செப்பு வார்யான் திருப்பைஞ்ஞீ
   லிக்குப் போவ தென்றுரைப்ப
ஒப்பி லாரும் யான்அங்குப்
   போகின் றேன்என் றுடன்போந்தார்.


The Brahmin then addressed him who stood refreshed
Having been relieved of his fatigue, thus:
"Where are you bound for?" In reply Arasu said:
"I am on my way to Tiruppaigngneeli
Of the ineffable One." Hearkening to this the peerless One
Saying, "I too am going there" proceeded with him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2016, 09:13:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3463 on: April 27, 2016, 09:14:12 AM »
Verse  309:


கூட வந்து மறையவனார்
   திருப்பைஞ் ஞீலி குறுகியிட
வேடம் அவர்முன் மறைத்தலுமே
   மெய்ம்மைத் தவத்து மேலவர்தாம்
ஆடல் உகந்தார் அடியேனைப்
   பொருளா அளித்த கருணைஎனப்
பாடல் புரிந்து விழுந்தெழுந்து
   கண்ணீர் மாரி பயில்வித்தார்.


The great Brahmin who came with him, vanished
When they neared Tiruppaigngneeli; the lofty one
Of true askesis then burst into a hymn thus:
"O the great mercy of Him -- the Dancer --, who
Deemed even me worthy!" He sang, fell down,
Rose up and shed tears in ecstasy.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2016, 09:15:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3464 on: April 27, 2016, 09:16:29 AM »
Verse 310:


பைஞ்ஞீ லியினில் அமர்ந்தருளும்
   பரமர் கோயில் சென்றெய்தி
மைஞ்ஞீ லத்து மணிகண்டர்
   தம்மை வணங்கி மகிழ்சிறந்து
மெய்ஞ்ஞீர் மையினில் அன்புருக
   விரும்புந் தமிழ்மா லைகள்பாடிக்
கைஞ்ஞீ டியதந் திருத்தொண்டு
   செய்து காதல் உடனிருந்தார்.


He reached the temple of Tiruppaigngneeli
Where the Supreme One is enshrined in grace,
Adored the Lord of the dark and beauteous throat
And felt delighted; in devotion true and melting love
He hymned adorable garlands of Tamizh, rendered
Manual service divine and sojourned there in love.


Arunachala Siva.