Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 564795 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3435 on: April 24, 2016, 09:46:15 AM »
Verse  281:


மாட நீடு திருப்புகலி
   மன்னர் அவர்க்கு மாலயனும்
நேடி இன்னங் காணாதார்
   நேரே காட்சி கொடுத்தருள
ஆடல் கண்டு பணிந்தேத்தி
   அரசுங் காணக் காட்டுதலும்
பாட அடியார் என்றெடுத்துப்
   பரமர் தம்மைப் பாடினார்.


The Lord who was invisible to Brahma and Vishnu
Though they went in search of Him, manifested
Straight before the lord of Tiruppukali dight
With lofty mansions; he beheld the Lord that sported there,
And adored Him; he pointed to Tirunavukkarasu,
Who too beheld Him and hailed Him with the hymn
Which opened thus: "Pata atiyar".   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3436 on: April 24, 2016, 09:48:31 AM »
Verse  282:பாடுந் தமிழ்மா லைகள்கொண்டு
   பரமர் தாமும் எழுந்தருள
நீடுந் திருவாய் மூரடைந்து
   நிலவுங் கோயில் வலஞ்செய்து
சூடும் பிறையார் பெருந்தொண்டர்
    தொழுது போற்றித் துதிசெய்து
நாடுங் காதல் வளர்ந்தோங்க
   நயந்தந் நகரில் உடனுறைந்தார்.


The Lord that gained the garlands of Tamizh, vanished;
Then they reached glorious Tiruvaaimoor
And circumambulated the temple; the two great servitors
Of the Lord who wears the crescent,
Adored and hailed and hymned the Lord;
Their love for Him soared more and more, and they
Willingly sojourned in that town together.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2016, 09:50:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3437 on: April 24, 2016, 09:51:00 AM »
Verse  283:


ஆண்ட அரசும் பிள்ளையார்
   உடனே அங்கண் இனிதமர்ந்து
பூண்ட காதல் பொங்கியெழ
   வாய்மூர் அடிகள் அடிபோற்றி
மூண்ட அன்பின் மொழிமாலை
   சாத்தி ஞான முனிவரொடு
மீண்டு வந்து திருமறைக்காட்
    டெய்தி விமலர் தாள்பணிந்தார்.


The servitor ruled by the Lord sweetly sojourned
With the godly child there; devotion welled up
In him more and more; he hailed the feet
Of the Lord of Vaaimoor and decked Him
In loving devotion with verse-garlands; then
With the Muni of Gnosis he returned to Tirumaraikkadu
And adored the feet of the Pure and purifying One.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3438 on: April 24, 2016, 09:53:18 AM »
Verse  284:


ஆதி முதல்வர் தமைப்பணிந்தங்
   கான பணிசெய் தமருநாள்
சீத மதிவெண் குடைவளவர்
   மகளார் தென்னன் தேவியார்
கோதில் குணத்துப் பாண்டிமா
   தேவி யார்முன் குலச்சிறையார்
போத விட்டார் சிலர்வந்தார்
   புகலி வேந்தர் தமைக்காண.They came to the Matam in Siva's Tirumaraikkadu
And had their arrival announced to the godly child;
Then they came to his divine presence and adored him.
He was happy to receive them and inquired of them
If they were free from trouble; then they said:
"You are the avatar, come to redeem the world!
Can trouble beset them that think on your feet twain"   


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2016, 09:56:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3439 on: April 25, 2016, 09:08:47 AM »
Verse  285:


வந்து சிவனார் திருமறைக்கா
   டெய்தி மன்னு வேணுபுரி
அந்த ணாளர் தமக்கறிவித்
   தவர்பால் எய்தி அடிவணங்கச்
சிந்தை மகிழ்ந்து தீதின்மை
   வினவத் தீங்கும் முளவாமோ
இந்த உலகம் உயவந்தீர்
   இருதாள் நினைவார்க் கென்றுரைப்பார்.


They came to the Matam in Siva's Tirumaraikkadu
And had their arrival announced to the godly child;
Then they came to his divine presence and adored him.
He was happy to receive them and inquired of them
If they were free from trouble; then they said:
"You are the avatar, come to redeem the world!
Can trouble beset them that think on your feet twain?"

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 25, 2016, 09:18:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3440 on: April 25, 2016, 09:11:42 AM »
Verse 286:


சைவ நெறிவை திகம்நிற்கச்
   சழக்கு நெறியைத் தவமென்னும்
பொய்வல் அமணர் செயல்தன்னைப்
   பொறுக்க கில்லோம் எனக்கேட்டே
அவ்வன் தொழிலோர் செயல்மாற்றி
   ஆதி சைவ நெறிவிளங்கத்
தெய்வ நீறு நினைந்தெழுந்தார்
   சீர்கொள் சண்பைத் திருமறையோர்.


"When the sempiternal Saivism, the way of the Vedas, is there
The Jains who are adepts in demonstrating
The false and base religion to be true, perform
Evil deeds galore; we can endure them no longer."
When the sacred Brahmin of Sanbai heard this
Up he rose invoking the Holy Ash, firm-resolved
To undo the working of the cruel ones and make
Resplendent the primordial Saivism.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 25, 2016, 09:13:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3441 on: April 25, 2016, 09:14:19 AM »
Verse 287:


ஆய பொழுது திருநாவுக்
   கரசு புகலி ஆண்டகைக்குக்
காய மாசு பெருக்கியுழல்
   கலதி அமணர் கடுவினைசெய்
மாயை சாலம் மிகவல்லார்
   அவர்மற் றென்னை முன்செய்த
தீய தொழிலும் பலகெட்டேன்
   செல்ல இசையேன் யான்என்றார்.Thus spake then Vakeesar to the hero of Pukali:
"The filthy, unwashed, diabolic Jains are great experts
In variform evil acts of truculent black art;
The evil deeds they did to me in the past were a legion;
Woe's me! I'll not suffer you to go there."   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 25, 2016, 09:16:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3442 on: April 25, 2016, 09:19:54 AM »
Verse  288:என்று கூற எல்லையிலா
   நீறு போற்றும் இருவரையும்
சென்று காணும் கருத்துடையேன்
   அங்குத் தீங்கு புரிஅமணர்
நின்ற நிலைமை அழிவித்துச்
   சைவ நெறிபா ரித்தன்றி
ஒன்றுஞ் செய்யேன் ஆணைஉம
   தென்றார் உடைய பிள்ளையார்.When he spake thus, the godly child said:
"I long to go forth to behold the two who hail
The glory of the Holy Ash infinite; there'll  I
Unseat the Jains -- doers of evil --, and annihilate
Their way; I'll cause Saivism to flourish gloriously;
Till then I'll do nought else; behold this!
This is your mandate indeed!"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 25, 2016, 09:22:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3443 on: April 25, 2016, 09:23:28 AM »
Verse 289:போமா துணிந்து நீர்அங்குப்
   போதப் போதா அவ்வமணர்
தீமா யையினை யானேபோய்ச்
   சிதைத்து வருகின் றேன்என்ன
ஆமா றெல்லாம் உரைத்தவரை
   மறுக்க மாட்டா தரசிருப்பத்
தாமா தரவால் தமிழ்நாட்டில்
   போனார் ஞானத் தலைவனார்.The godly child added further: "I am going
There for sure; you may please refrain from coming
With me; I'll myself extirpate all the deception
Of the Jains." He also spoke to him of all
That should be done in furtherance of his mission;
Unable to dissuade him, Tirunavukkarasar
Stayed there; love-borne the chief of Gnosis
Fared forth to the Tamizh country.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 25, 2016, 09:25:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3444 on: April 25, 2016, 09:27:02 AM »
Verse 290:


வேணு புரக்கோன் எழுந்தருள
   விடைகொண் டிருந்த வாகீசர்
பூணும் அன்பால் மறைக்காட்டில்
   புனிதர் தம்மைப் போற்றிசைத்துப்
பேணி இருந்தங் குறையுநாள்
   பெயர்வார் வீழி மிழலையமர்
தாணு வின்தன் செய்யகழல்
   மீண்டுஞ் சார நினைக்கின்றார்.


When the prince of Venupuram was gone,
Vakeesar who took leave of him and there
Abode, hailed the Holy One that abode in love
At Maraikkadu, in melodic verse; he was then
Impelled by a desire to adore the feet of Thanu*
Enshrined in Tiruveezhimizhalai.   

(*Siva)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3445 on: April 25, 2016, 09:29:13 AM »
Verse  291:


சோலை மறைக்காட் டமர்ந்தருளுஞ்
   சோதி அருள்பெற் றகன்றுபோய்
வேலை விடமுண் டவர்வீழி
   மிழலை மீண்டுஞ் செல்வன் என
ஞாலம் நிகழ்ந்த நாகைக்கா
   ரோணம் பிறவுந் தாம்பணிந்து
சாலு மொழிவண் டமிழ்பாடித்
   தலைவர் மிழலை வந்தடைந்தார்.He left the place with the leave and grace of Him
Of Tirumaraikkadu girt with gardens;
He resolved thus: "I'll go to Veezhimizhalai
Of Him, the Eater of the poison churned out of sea."
He adored at well-known Nakai-k-kaaronam
And other shrines and hymned pious psalms
In Tamizh munificent, and arrived
At Tiruveezhimizhalai of the Lord.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 25, 2016, 09:31:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3446 on: April 25, 2016, 09:32:07 AM »
Verse 292:


வீழி மிழலை தனைப்பணிந்து
   வேத முதல்வர் தாமிருப்ப
ஆழி வலமேந் தியஅரியால்
   ஆகா சத்தின் நின்றிழிந்த
வாழி மலர்ந்த கோயில்தனில்
   மன்னும் பொருளைப் போற்றிசைத்துத்
தாழும் நாளிற் பிறபதியும்
   பணியுங் காதல் தலைநிற்பார்.


He adored Veezhimizhalai reaching its outskirts;
He hailed in melodic hymns the Lord-Author
Of the Vedas enshrined beneath the Vimana
There brought by Vishnu -- the holder of the disc
In his right hand - from the empyrean;
During his sojourn he was possessed by a desire
To adore the lord in His other shrines too.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 25, 2016, 09:33:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3447 on: April 25, 2016, 09:34:50 AM »
Verse  293:


பூவிற் பொலியும் புனற்பொன்னிக்
   கரைபோய்ப் பணிவார் பொற்பமைந்த
ஆவுக் கருளும் ஆவடுதண்
   டுறையார் பாதம் அணைந்திறைஞ்சி
நாவுக் கரசர் ஞானபோ
   னகர்க்குச் செம்பொன் ஆயிரமும்
பாவுக் களித்த திறம்போற்றிப்
   போந்து பிறவும் பணிகின்றார்.


He fared forth on the bank of the Kaveri rich in water,
Adored at the shrines and moved onward;
He reached Avaduturai where the Lord graced
His Consort who was in the form of a cow, and adored
His feet; there Tirunavukkarasar hailed
The act of the Lord who granted unto the partaker
Of Gnosis, a thousand coins of ruddy gold
For his hymns; thence he moved on, adoring many shrines.   


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3448 on: April 25, 2016, 09:36:52 AM »
Verse  294:


செய்ய சடையார் பழையாறை
   எய்த அதனில் செல்பொழுதின்
மையல் அமணர் மறைத்தவட
   தளியின் மன்னுஞ் சிவனாரைக்
கைகள் கூப்பித் தொழுதருளக்
   கண்ட வாற்றால் அமணர்கள்தம்
பொய்கொள் விமானம் எனக்கேட்டுப்
    பொறாத உள்ளம் மிகப்புழுங்கி.


When he reached Pazhayarai of the Lord
Of ruddy matted hair and moved in, he desired to adore
With folded hands, Lord-Siva in the Northern Shrine
Kept screened and concealed from others
By the deluded Jains; this he divined and on inquiry,
Was told that the Vimana there was a facade
Of the Jains; he could not endure this and grew heart-sore.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3449 on: April 26, 2016, 09:11:34 AM »
Verse  295:அந்த விமானந் தனக்கருகா
   ஆங்கோர் இடத்தின் பாங்கெய்திக்
கந்த மலருங் கடிக்கொன்றை
   முடியார் செய்ய கழலுன்னி
மந்த அமணர் வஞ்சனையால்
   மறைத்த வஞ்சம் ஒழித்தருளிப்
பந்தங் கொண்ட குண்டர்திறம்
   பாற்றும் என்று பணிந்திருப்பார்.

He went to a place near that pseudo-Vimana,
Meditated on the roseate feet of the Lord who wears
Fragrant petaled Konrai blossoms and prayed thus:
?The brainless Jains have caused a concealment
In deception; may You Oh Lord, be pleased
To extirpate their fraud.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 26, 2016, 09:13:11 AM by Subramanian.R »