Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 545484 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3420 on: April 22, 2016, 10:08:08 AM »
Verse  266:


தொல்லை வேதந் திருக்காப்புச்
   செய்த வாயில் தொடர்வகற்ற
வல்ல அன்பர் அணையாமை
   மருங்கோர் வாயில் வழியெய்தி
அல்லல் தீர்ப்பார் தமையருச்சிப்
   பார்கள் தொழுவா ராம்படிகண்
டெல்லை யில்லாப் பெரும்புகழார்
   இதனை அங்குக் கேட்டறிந்தார்.As none competent to open the door locked
By the hoary Vedas had, till then, come there,
Devotees performed Pooja for the lord and adored Him,
The annihilator of troubles, passing through
A threshold nearby; they of endless glory great
Witnessed this and were also informed of this
By those who were there present.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3421 on: April 23, 2016, 09:15:06 AM »
Verse  267:


ஆங்கப் பரிசை அறிந்தருளி
   ஆழித் தோணி புரத்தரசர்
ஓங்கு வேதம் அருச்சனைசெய்
   உம்பர் பிரானை உள்புக்குத்
தேங்கா திருவோம் நேர்இறைஞ்சத்
   திருமுன் கதவந் திருக்காப்பு
நீங்கப் பாடும் அப்பரென
   நீடுந் திருநா வுக்கரசர்.


Hearing of this, the prince of Tonipuram said:
"O father, be pleased to hymn and unbar the doors
Of the Lord of gods unto whom the lofty and sublime Vedas
Offered Pooja, that we two may without let,
Straight proceed to worship Him." Thus told,
Glorious Tirunavukkarasar.....

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 23, 2016, 09:18:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3422 on: April 23, 2016, 09:18:35 AM »
Verse  268:உண்ணீர் மையினால் பிள்ளையார்
   உரைசெய் தருள அதனாலே
பண்ணி னேரு மொழியாள்என்
   றெடுத்துப் பாடப் பயன்துய்ப்பான்
தெண்ணீர் அணிந்தார் திருக்காப்பு
   நீக்கத் தாழ்க்கத் திருக்கடைக்காப்
பெண்ணீர் இரக்கம் ஒன்றில்லீர்
   என்று பாடி இறைஞ்சுதலும்.


Prompted alike by his inner love and the gracious words
Of the godly child, sang the hymn beginning
With the words 'Panni neru Mozhiyal'.*
The Lord, the wearer of the pellucid Ganga desiring
To hearken to the sweets of the whole of the decade
Played the cunctator; at the close of the decade
When he sang thus: "You consider not; You are without mercy!"   


(*Padigam 5, Decade  10)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 23, 2016, 09:21:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3423 on: April 23, 2016, 09:22:10 AM »
Verse  269:


வேத வனத்தின் மெய்ப்பொருளின்
   அருளால் விளங்கு மணிக்கதவங்
காதல் அன்பர் முன்புதிருக்
   காப்பு நீங்கக் கலைமொழிக்கு
நாதர் ஞான முனிவருடன்
   தொழுது விழுந்தார் ஞாலத்துள்
ஓத ஒலியின் மிக்கெழுந்த
   தும்பர் ஆர்ப்பும் மறையொலியும்.


By the grace of the True Ens abiding at the woodland of the Vedas
The gemmed doors lustrous oped wide before them,
The loving devotees; the lord of language and scriptures
Along with the Muni of Gnosis, adored Him and fell
Prostrate on the ground; the reboation of the celestial beings
And the Vedas far exceeded the roar of the seas of the world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 23, 2016, 09:23:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3424 on: April 23, 2016, 09:24:31 AM »
Verse  270:


அன்பர் ஈட்டங் களிசிறப்ப
   ஆண்ட அரசும் சிவக்கன்றும்
இன்ப வெள்ளத் திடைமூழ்கி
   எழுந்துள் புகுந்து தம்பெருமான்
முன்பு பணிந்து போற்றிசைத்துப்
   பரவி மொழிமா லைகள்பாடி
என்பு கரைய உள்ளுருகி
   இறைஞ்சி அரிதிற் புறத்தணைந்தார்.


To the great delight of devotee-throngs,
The servitor ruled by the Lord and the cub of Siva,
Immersed in the flood of joy, moved into the presence
Of their Lord and bowed before Him; they hailed
And hymned Him in garlands of melodious verse;
Their minds and even their bonds melted;
They worshipped Him and moved out reluctantly.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3425 on: April 23, 2016, 09:26:33 AM »
Verse  271:


புறம்பு நின்ற வாகீசர்
   புனிதர் அருளால் இக்கதவந்
திறந்தும் அடைத்துஞ் செல்லுநெறி
   திருந்த மலையாள் திருமுலையிற்
கறந்த ஞானங் குழைத்தமுது
   செய்த புகலிக் கவுணியரை
நிறைந்த கதவம் அடைக்கும்வகை
    நீரும் பாடி அருளுமென.

Vakeesar who stood without said: "That these doors
Which were oped by grace, might remain closed as before,
And the opening and closing might become customary,
You be pleased to hymn the closure of the gracious doors."
Thus he addressed the Kauniya of Pukali who partook
Of the breast-milk of Himavant's daughter mixed with Gnosis.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 23, 2016, 09:28:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3426 on: April 23, 2016, 09:29:05 AM »
Verse  272:


சண்பை ஆளுந் தமிழ்விரகர்
   தாமும் திருநா வுக்கரசர்
பண்பின் மொழிந்த உரைகொண்டு
   பதிகம் பாடும் அவ்வளவில்
கண்பொற் பமைந்த நுதற்காள
   கண்டர் அருளால் கடிதுடனே
திண்பொற் கதவந் திருக்காப்புச்
   செய்த தெடுத்த திருப்பாட்டில்.


Even as the adept of Tamizh, the ruler of Sanbai,
To honor the virtuous words of Tirunavukkarasar
Began his decade, by the grace of the Lord in whose forehead
Is a beauteous eye and whose throat is blue-hued,
Pat closed the doors; even when the first hymn was
Sung, the strong doors closed shut.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 23, 2016, 09:31:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3427 on: April 23, 2016, 09:31:58 AM »
Verse  273:


அதுகண் டுடைய பிள்ளையார்
   தாமும் ஆண்ட அரசும்மகிழ்ந்
திதுநம் பெருமான் அருள்செய்யப்
   பெற்றோம் என்றங் கிறைஞ்சியபின்
பதிகம் நிரம்பப் பிள்ளையார்
   பாடித் தொழுது பணிவுற்றார்
எதிர்பொற் றிருவா யிலின்வழக்கம்
   என்றும் நிகழ்ச்சி எய்தியதால்.


Beholding this, the godly son and the Lord's servitor
Grew happy; they said: "Thus are we by the Lord graced!"
They adored Him; then the godly child sang
And brought the decade to a close, adored
And bowed low; these doors of the threshold
Fronting the Lord came to be oped and closed
Every day since that day.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: April 23, 2016, 09:33:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3428 on: April 23, 2016, 09:34:58 AM »
Verse  274:


அங்கு நிகழ்ந்த அச்செயல்கண்
   டடியார் எல்லாம் அதிசயித்துப்
பொங்கு புளகம் எய்திடமெய்
   பொழியுங் கண்ணீர் பாய்ந்திழிய
எங்கும் நிகரொன் றில்லாத
   இருவர் பாதம் இறைஞ்சினார்
நங்கள் புகலிப் பெருந்தகையும்
   அரசும் மடத்தில் நண்ணியபின்.All the devotees wondered at the happenings; they were
Thrilled and the hair on their bodies stood erect;
Tears rained by their eyes washed their bodies;
They adored the feet of the two whose peers
Could be eyed nowhere; our great one of Seerkazhi
And Tirunavukkarasar then left for the Matam.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3429 on: April 23, 2016, 09:37:29 AM »
Verse 275:


அரிதில் திறக்கத் தாம்பாட
   அடைக்க அவர்பா டியஎளிமை
கருதி நம்பர் திருவுள்ளம்
   அறியா தயர்ந்தேன் எனக்கவன்று
பெரிதும் அஞ்சித் திருமடத்தில்
   ஒருபால் அணைந்து பேழ்கணித்து
மருவும் உணர்வில் துயில்கொண்டார்
   வாய்மை திறம்பா வாகீசர்.Vakeesar ever poised in truth thought thus:
"The doors would not open betimes when I hymned;   
They closed shut with ease quickly, when he hymned;
Lo, I languished in my longing, not conning
The will divine of the Lord!" He grew sorry and was
Scared; he sought a corner of the Matam and down
He lay there; he closed his eyes as in sleep,
But was in a state of awareness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 23, 2016, 09:40:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3430 on: April 24, 2016, 09:32:19 AM »
Verse  276:
மன்னுஞ் செல்வ மறைக்காட்டு
   மணியின் பாதம் மனத்தின்கண்
உன்னித் துயிலும் பொழுதின்கண்
   உமையோர் பாகம் உடையவர்தாம்
பொன்னின் மேனி வெண்ணீறு
    புனைந்த கோலப் பொலிவினொடுந்
துன்னி அவர்க்கு வாய்மூரில்
   இருப்போந் தொடர வாவென்றார்.


His mind meditated on the feet of the Lord,
Verily the Ruby of ever-abiding opulent Maraikkadu.
While thus he slept a conscious slumber, the Lord
Who shares Uma in His frame, blazing with the beauty
Of the Holy Ash on His frame, appeared
Before Him and bade him thus: "We will be
At Vaimoor; follow Us there!"   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2016, 09:34:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3431 on: April 24, 2016, 09:34:54 AM »
Verse 277:போதம் நிகழ வாஎன்று
   போனார் என்கொல் எனப்பாடி
ஈதெம் பெருமான் அருளாகில்
   யானும் போவேன் என்றெழுந்து
வேத வனத்தைப் புறகிட்டு
   விரைந்து போக அவர்முன்னே
ஆதி மூர்த்தி முன்காட்டும்
   அவ்வே டத்தால் எழுந்தருள.


Thus illumined, he sang: "He said : "Come'
And went away: what may this be?"
He rose up resolved thus: "If this be the grace
Of our Lord, I will hie, for sure." He left
The woodland of the Vedas and proceeded swift;
The Lord of all genesis led him in the very form
In which He manifested before him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2016, 09:36:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3432 on: April 24, 2016, 09:37:53 AM »
Verse  278:


சீரார் பதியி னின்றெழுந்து
   செல்லுந் திருநா வுக்கரசர்
ஆரா அன்பில் ஆரமுதம்
   உண்ண எய்தா வாறேபோல்
நீரார் சடையார் எழுந்தருள
   நெடிது பின்பு செல்லுமவர்
பேரா ளரைமுன் தொடர்ந்தணையப்
   பெறுவார் எய்தப் பெற்றிலரால்.


Tirunavukkarasar who left the glorious town
Was like one who could not quaff the nectar, though
One held it in the hand in boundless love;
The Lord of matted hair where the Ganga courses
Went before Him; he went after Him covering
A great distance; he could not reach
The glorious One maugre his efforts.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3433 on: April 24, 2016, 09:40:24 AM »
Verse  279:


அன்ன வண்ணம் எழுந்தருளி
   அணித்தே காட்சி கொடுப்பார்போல்
பொன்னின் கோயில் ஒன்றெதிரே
   காட்டி அதனுட் புக்கருளத்
துன்னுந் தொண்டர் அம்மருங்கு
   விரைந்து தொடரப் போந்தபடி
மன்னும் புகலி வள்ளலார்
   தாமுங் கேட்டு வந்தணைந்தார்.


It looked as though He would give him darshan close by;
But then He only pointed to him a beauteous shrine
Into which He entered; the servitor who came
Chasing Him went after Him swiftly;
Of this the eternal prince of Pukali*, heard,
And there arrived in all haste.

(*Saint Tiru Jnana Sambandhar.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2016, 09:42:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #3434 on: April 24, 2016, 09:43:08 AM »
Verse  280:


அழைத்துக் கொடுபோந் தணியார்போல்
   காட்டி மறைந்தார் எனஅயர்ந்து
பிழைத்துச் செவ்வி அறியாதே
   திறப்பித் தேனுக் கேயல்லால்
உழைத்தா மொளித்தால் கதவந்தொண்
   டுறைக்கப் பாடி அடைப்பித்த
தழைத்த மொழியார் உப்பாலார்
   தாமிங் கெப்பால் மறைவதென.


He grieved sore that He took him there making it
Appear that He was close by only to disappear;
"Maybe it is fair that You concealed Yourself from me
That caused the doors to ope, not comprehending
Your sacred intent; but yonder is he who is
Flourishing poised in the prowess of servitor-ship
And who hymned the doors into shutting; Oh Lord!
Wherefore do you hide?" Thus sand he.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2016, 09:45:23 AM by Subramanian.R »